NAV_ De(n) Navorscher. Wetenschappelijk tijdschrift. Frederik Muller / J.C. Loman, Amsterdam. In Algemeen Register XI-XX geen verwijzing. [GA A'dam]

NAV1856 p74, vraag 96.
Executie in de voorgaande eeuw. In het midden der voorgaande eeuw werd te Gouda zeker drie en zestigjarig boosdoener, JAN VAN SANTEN, die eene inbraak een 'oud' man met een pistoolschot in de zijde gekwetst en daarna met dezelfde pistool het hoofd verbrijzeld had, op het schavot levendig geradbraakt, daarna door een pistoolschot in zijne regterzijde gewond, toen met het afgeschoten pistool het hoofd verbrijzeld, dat vervolgens met eene bijl werd afgehouwen en op eene pen ten toon gesteld.
Zijn er later nog soortgelijke barbaarsche straffen in ons vaderland uitgevoerd, of was deze afschuwelijke executie het afscheid der middeleeuwen?

NAV1859 `Door Charlotte van Santen is een schoon vrouwenbeeld in glas, en door Cornelia Kalf een roemer gesneden, waarop Huygens sneldichten vervaardigde, en wel op den roemer de laatste twee, waarvan een luidende:

”Doe'ek desen Roemer kreegh in mijn vernoeght gesicht,
Siet, seid'ick, 't heefter al geweken en geswicht
Voor d'oude Roemers; maar 't nieuw Roemertje vermant er:
Dat onderteken ick, en zegel het:
CONSTANTER.”

NAV1873a 23 jrg. = VI, p392 Vragen. Handschrift van Hendrik van Sant, groot 503 blz. folio, getiteld: `Geometria ofte Landmeetkonst door Hendrik van Sant. In Hardinxveld. Den 1 Augustus 1755.'

NAV1873b p.623. Pieter van Hogen x Cornelia v.d. Vorm, wed. Jacob Reeps. Hun oudste kind, Eva van Hogen, x1 Jan Crook Albertsz., x2 in 1782 Gerrit Sant.

NAV1881a deel 31, p48. “Geslacht van Santen (XXIV 225 O; XXX 161 O, 185 O).
Jacob van Santen, 1650 notaris te Delft.
D. van Santen 1604, vlg. Nav III, 15.
Derick Wijlix van Santen, vlg. Nav I, 141.
Johannes Didericus van Santen, 1734 pred. te Grimmersum (Oost-Friesland).
Laurens van Santen, boekhouder 1757, te Amsterdam?
Cornelis van Santen, aankomend diaken 1758 aldaar.
François van Santen, 1755 commies ter recherche, mede te Amsterdam.
Henricus van Santen, med. doct. hoofd der chir. en buitenregent van het hospitaal te Batavie 1752.
Jacob van Santen, 1766 onderkoopman, 1771 2e pakhuismeester en kassier te Samarang.
Gerrit van Santen, kapitein 1751 bij de infanterie op Java's N. Oostkust.
Zie ook enigen in Heraldieke bibl. 1880, bl. 98, 140." V.O.

NAV1881b p352.

NAV1883 deel 33, p517. Tielman v.S., 14 apr 1455 kanunnik van St. Joris te Amersfoort.
Hendrik Janszn. v.S., j.m. uit Utrecht, x 1591 Hillechen v. Kempen.
Reijnier Janszn. v.S., wedr. uit Utrecht, x te Z.-Bommel 25 jan 1629 Susanna de Ruijter.
Cecilia v.S., x te U. 1 aug 1615 Gerrit van Meerlant.
Catharina le Febre v.S., jdr uit U., x 1623 David v. Machwitz.
Belichen v. Heckhuijsen, wonende te Rees, x 1635 op attest van Z.-Bommel, als wede. van Willem v.S..
Jenneke v.S., zie Nav XXXI, 174.
Nog werden te U. overluid: 1 juni 1624 Johanna v. Diest, wede. Petrus v.S., alsmede haar kinderen Regina 21 apr 1619; Joanne 17 dec 1624; Daniël 7 okt 1635.
6 mrt 1631 Maria v.S., x Henr. ter Beeck à Coesfelt.
3 mei 1631 Elisabeth v. Cuijl, wede. Herman v.S.
17 mrt 1645 Anna Gerritsdr. v.S., x Johan van Everdingen.
7 juli 1646 Johannes zv François v.S., adv. 's hoofs van U." V.O.