GN_ Gens Nostra, Maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging, Amsterdam. Vanaf 1946. 1964, 1968, 1972 en 1984 niet gezien. GN jaar.

GN1948 p36, 54. Copy Poorterboek der stad Rotterdam, 6 januari 1722 – 13 april 1706. (◊ GN 1959 p99 ev.)
  229. Willem van Santen; II gbv. Ameide. ◊ 1702.
  511. Johan van Zanten; I - 20-10-1705, gbv. ‘Luynen in 't Cleeffsland’.

GN1950 “de ondertrouwinsch. noemt als zijn stiefvader: Hermanus van Santen. Een persoon van deze naam trouwt te H'lem 16-5-1717 met Margaretha Comans, wed. van Den Bosch.”

GN1951 p104, 145, 146. Het geslacht `Van Oudshoorn'. Cornelis Jacobsz. (van) Oudshoorn, j.m. geboren te Warmond en gedoopt in de Hervormde kerk 10 december 1749, hertrouwde 15 april 1787 Elisabeth van 't Sant j.d. van Haarlem, dochter van Jacob van 't Sant en Engeltje Wessel. Doopgetuige 22 juni 1794: Willem van 't Sant.
◊ Informaties op p104 en p145 komen niet overeen.

GN1952 p77. “op 25 Jan 1466 verkocht aan Heinrick opt Zant”. Roermond.

GN1954a p26. P. de Ridder, Een lijfrente-register uit de zeventiende eeuw.
“78. Dirk van der Mast, te Delft: 4-5-1630 ƒ100.- voor zichzelf. Hij is dan 17 jaar. De moeder: Swaentgen van Santen.”

GN1954b p71, 103, Vragenrubriek. "Mens Gerrits Vos, geh. Monnikendam 3-12-1712, met Geertje Cornelis van Santen, waarschijnlijk dochter van Cornelis Jans van Santen en Maretie Cornelis Olij (Kerkgraf)."
GN 1956 p190, vraag `Van Wagter, Van Santen': "Cornelis Jansz. van Santen, geh. ±1670-1685 met Maertje Cornelis Oly."

GN1954c p86, 1962 p21, etc. Dr. Georg Wilhelm Sante is medewerker bij `Der Archivar', Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen. Samensteller van een zeevaarders naamlijst (GN 1970 p114). Auteur van o.a. `Geschichte der deutschen Länder', Würzburg 1964 (GN 1971 p134).

GN1954d p68. `de bouw van de kerk in Kranenburg door Meester Gisbert van Xanten in het begin der 15e eeuw'.

GN1956 p185. Genealogie Dingemans (Ardonne), Terheijden, Hervormd
"Matthijs Adriaens Ardon, gd Zwaluwe 3 okt. 1677, tr. Dinteloord 2 febr. 1703 (ondertr. er 11 jan 1703) Jacomina van Santen, geb. Dinteloord, clockeluijdster aldaar, weduwe van Pieter de Royen. Hun dochter Adriana Ardon,"

GN1958 p269. Hooft, Willem “tr. 2e Woerden 25 okt 1699 Adriana Verburgh, geb. 22 aug. 1662, overl. 2 juli 1732, dr. van Nicolaes, dir.-gen. van Oost-Indië en Maria Pietersdr. van Santen en wede van mr. Gerard Jansz. Putmans.”

GN1959a p71. Soldaten en Soldatenhuwelijken te Utrecht (Ger.).
Jan van Zanten, corporaal, Regiment Malprade, Coba Keijsters.

GN1959b p99, 1960 p200, 1965 p185. C. Roodenburg, Poorterboek van Rotterdam. (◊ GN 1948 p36.)
  3205. Roeloff van Zanten, III 3-2-1729, gbv. Tright in 't Graafschap Buren. Gratis als zijnde de koetsier van de Heer Burgemeester Gevers.
  3609. Krijntje van 't Sant, I, 4-6-1732, gbv. Leyden.
  4405. Jan van Santen, I, 4-2-1740, gbv. Scheveningen.

GN1959c p282 Vragenrubriek. In kwartierstaat Visser komt voor Cornelis van Santen (De Lier) x Lena den Draak.

GN1960a p65. Ir. Th.P.E. de Klerck, De afdeling Groningen van de vereniging lqqaHet metalen kruisrqqa. In medaille: Trouw aan Koning en Vaderland, 1850, 1851.
  Lid 253: Jacob Heijmans van Zanten, vleeshouwer te Delfzijl, later vertrokken.

GN1960b p260. A. Hartog, Beknopte genealogie Hartog.
Maarten, * Maassluis 21 mei 1847, zeeman, † Maassluis 16 dec 1899, $\infty $ Maassluis 12 dec 1877, x Elisabeth Kruis (* Maassluis 1852, † Maassluis 11 juli 1934, dv Jan en Elisabeth van Zanten). Uit dit huwelijk vier kinderen.

GN1961a p77. Op wapenkaart No. 29 staan twee wapens `v. Santen, Scherpenzeel': a. boerdery boven land. b. in blauw (2 boven 1) adelaars.

GN1961b p272 Vragenrubriek. Bij een kwartierstaat onderzoek door Ds. A van Santen: “Marijtje Wetselaer, afk. Huize Hacfort te Vorden, geb. ongeveer 1660 te ?; tr. 28 sept 1684 te Vorden met Cornelis Aelbertsen van Santen uit Scherpenzeel (Gld.).”

GN1962a p95. Mr. M.J. van 't Kruijs, Tien generaties Romijn.
“Lubbert, gd 22 januari 1708, Barneveld, † 24 juni 1755 Barneveld, logementhouder, x 31 oktober 1728 Scherpenzeel Grietje Cornelisdr. van Santen, gd 13 februari 1698 Scherpenzeel als dochter van Cornelis Aalberts (onderschout) en Marijtje van Wetselaer, en † 16 september 1774 Barneveld; kinderen”…

GN1962b p150. P.J. Ritsema, “Tweeërlei zienswijze op grafpalen. Op een der weinig zomerse dagen van het vorig jaar bezocht ik het kale kerkhof van het onder de rook van de stad Groningen gelegen dorpje Leegkerk.
Mijn aandacht werd getrokken door twee naast elkander staande grafpalen waarop met kapitale letters stond: UIT DE BEHUIZING NO. 26
Hieronder stond op paal no.1:
Hier rust het stoffelijk deel van Grietje Onnes Harkema, echtgenoot van Otte Jans van Zanten, overleden den 21 September 1824, ruim 62 jaren oud. Op paal no.2 stond:
Hier rust het stoffelijk deel van Otte Jans van Zanten, geboren den 9 December 1778, overleden den 24 Maart 1865, eerst weduwnaar van Leentje Pieters Leuscher en later van Grietje Onnes Harkema.
Kennelijk vonden de nabestaanden de aardse woning nog zó belangrijk dat dit op de paal moest worden vermeld. Mogelijk is het ook een uitvloeisel geweest van het oude recht dat op iedere behuizinge rustte, namelijk dat het bezit van een haardstee recht gaf op twee graven op het kerkhof.
Het opschrift op een derde paal doet echter sympathieker aan.
Het is een paal op het graf van Pieter Ottes van Zanten, geboren 3 September 1807, overleden 15 Januari 1850, echtgenoot van Hilje O. Harkema. Mogelijk dus een zoon van no. 2 gehuwd met een familielid van zijn moeder. Het korte opschrift op deze paal is ontleend aan Prediker 12 vers 5 en luidt: ‘De mensch gaat naar zijn eeuwig huis’.
Het gezegde dat de twee uitersten elkander raken, was blijkbaar in deze familie ook niet onbekend.\hfil Scheveningen, voorjaar 1962.”

GN1962c p307. W.J.J.M. van der Bom, Kwartierstaat van Theo en Antoine van der Bom.
"120. Nicolaas van Gessel, gd in 1769 te Zoelen (Hervormd) en te Tiel overleden 7 okt. 1856. Hij was landman te Tiel en een zoon van Dirk van Gessel en Antje van Santen. Klaas van Gessel (120) is in Ingen op 3 okt 1794 gehuwd met:
121. Anna Elisabeth van Hattum" etc.

GN1963a p10. … "getuige was bij de doop van Margriet, dochter van Aristoteles Boszman van Bekum uit 't Stift Munster en Catharina van Santen van Delfshaven."

GN1963b p39. Ds. K.H.L. van Selms, Grafschriften enz. in de Hervormde Kerken van Dordrecht. Bij ramen:
“In een cartouche: Ter nagedachtenis van Catharina van Santen, Weduwe van Gerardus Krafft, ov. te Dordracht 30 Mei 1916. Ioannis Dykstra Groninganus me fecit Anno Dmi MCMLIV.”

GN1963c p185. N.A. Hamers, Een ketting-huwelijk te Nijmegen.

Reiner Hanssz, † ≤1609
x
Claesken Verbolt, † 1617
x 1609
Jan Kanis, geb. 1582/83,
zn. van Gerrit en Naleke van Santen, † 1624/25.
x 1618
Anna Gaymans
wed.v.Claes van Haerenx 1625Gerrit van Wees
(hiermee geh. in 1608)† ≤1635
† ≤1647
x 1637
Gerard van Brienen, * ca. 1592
zn. van Jan en Naleke Kanis
(halfzuster van bovengen. Jan Kanis)
x 1647
Aaltje Kemmings
wed.v. Willem van Haeren
(zn. van gen. Claes en Anna Gaymans)

GN1963d p242. Alphabetische Klapper poorterboek Geertruidenberg 1673-1807, door J. Sluiters.
“van Santen, Gerrardus, 1681 uit Breda.”

GN1964a Kwartierstaat `Van Doorn'
  498. Cornelis Jansz. Blankesteyn.
  499. Geertje Maartens van Santen.

GN1964b H. Severijn, Soldaten en soldatenhuwelijken te Utrecht.
  26-2-1744 Jacobus de Meester. (◊ rang) s. (◊ Ct. korps) vBr
   Domk. Christina van Santen j.d. in de Waterstraat.
  15-6-1746 Pieter Slepers -s. praet.
   Domk. Catrina van Santen j.d.

GN1965 p162. Ir. Th.P.E. de Klerck, De Groeneveld's van Garmerwolde.
  V,A. Leendert Jan Groeneveld 1748-1832, … "geh. II. Ten Boer 4-7-1810 met Hilje Jans Kost, * Harkstede, gd Middelbert 11-12-1782, † Garmerwolde 15-9-1871, dv Jan Jans Kost en Aaltje Gerrits.
   Hilje Jans Kost hertr. Ten Boer 1-6-1834 met Jan Jans van Zanten, * Roden 5-1-1786, † Thesinge 20-3-1847, weduwnaar van Bouke Alberts Kol, schoolonderwijzer te Thesinge (gem. Ten Boer), zv Jan Jakobs en Jannetje Ottes.
  VI,A. Wigbolt Leenderts Groeneveld, * Garmerwolde 31-5-1813, † er 4-1-1898, landbouwer op Heidenschap, x1 Ten Boer 26-5-1833 Tjaakje Jans van Zanten, * Thesinge 11-4-1814, † Garmerwolde 8-8-1877, dv Jan Jans van Zanten en Bouke Alberts Kol; x2 Ten Boer 29-9-1881 Barteltje Groeneveld, * Thesinge 13-7-1830, † Garmerwolde 7-6-1909"

GN1967a p43. Vier generaties molenbouwers, de familie Hus(s)lage, in Nedersaksen en de Zaanstreek.
Jannetje Husslage, * Wormer 25 juni 1867, † Zaandam 1950, x 24 april 1892 te Zaandam: Jacob van Sante (schoenhandelaar). Uit dit huwelijk één zoon en één dochter.

GN1967b p98 ev. In de kwartierstaat van Mr. Franciscus G.C.J.M Teulings (o.a. vice-minister-president 1951-1952):
  18. Engelbertus Heijmans, * Rotterdam 20-9-1761, † Den Bosch 17-9-1798, x Rotterdam r.k. 5-9-1784, Vught, schepenbank 7-9-1784
  19. Gertrudis van Santen, winkelierster, * Den Bosch 13-6-1757, † Den Bosch 15-9-1829.
  36. Heijmans, Coenradus, * Nijmegen, x Rotterdam 14-5-1747 met
  37. Minberg(en), Petronella, gd Rotterdam 29-10-1723.
  38. Santen, Nicolaas van, gd 's Bosch 30-8-1715, begr. 's Bosch 30-12-1758, mr. beenhouwer, x(1) 's Bosch 8-1-1741 Maria Helena van Arnhem, x(2) 's Bosch 27-1-1754 met
  39. Giesen, Anna, * Blerick, begr. 's Bosch 13-8-1805.
  76. Santen, Arnoldus van, * 's Bosch, begr. 's Bosch 17-2-1753, x 's Bosch 1-6-1710 met
  77. Evermans, Geertruydt, * 's Bosch.
  154. Evermans, Bernardus, x met
  155. Snellarts, Adriana.

GN1967c p307. Ds. K.H.L. van Selms, Stamreeks van Prof. Dr. D.C.A. Geyl.
“Johann Geyl, gd Wesel 22.9.1765, chirurgijn te Bleiswijk, † er 24-3-1835, x1” … “, x3 Voorburg 18-2-1816 Maria Elisabeth van Santen, * er 1787, † Krimpen a/d Lek 5-4-1857.”

GN1967d p379. Mr. J. Nolen, Kwartierstaat Nolen.
  544. Thomas Thomaszn. Braacx, * Rotterdam, x er 30-10-1678
  545. Geertruij van Santen, * Rotterdam, dv Aert Pieters en Annetje Dircks Verboom, † er 22-6-1712.

GN1968a Beschrijving van een familie Idema, III, nr. 392, 511, 512.
  Albert Idema (J 461.44) geb. Peize 4-6-1936, kruidenier, x Roden 29-9-1958 met Janna Jantje van Zanten, * Roderwolde 9-10-1936, dv Jan van Zanten (kruidenier) en Hinderika Hindriks. 2 kinderen:
  Evert Albert Idema (J 461.441), * Peize 25-4-1959.
  Hinderika (J 461.442), * Roderwolde 18-5-1961.

GN1968b Kwartierenstaat Blom.
  218. Floris Kroese, gd 5-1-1673 Vianen, x 19-1-1699 Utrecht:
  219. Agatha van Santen, gd 23-1-1681 Utrecht.
  436. Pieter Jansz. Kroese (Vianen), x:
  437. Elisabeth.
  438. Johan van Santen (Utrecht), koperslager (test. 20-7-1677), x:
  439. Anna Maria Bouman.

GN1968c De grafzerken uit de Nederlands Hervormde kerk van Rijnsaterwoude, p190. Koor nummer 11:
  `Hier leijt begraven Jan z. Phillips/secretaris ende Meerten Jans/zijn huijsvrouwe. Sterf den xi/ende xiii Augustus anno/ 1 6 0 2 /Noch leijt hier begraven/Philips Janszoon van Santen/in sijn leven secretaris der/ambachten van Rijnsater/woude Leijmuijden ende Vriese/coop sterff den xxiiii en Junij/anno 1633 ende Apolonia/Pietersdochter sijn huijs/vrouwe sterff den xxv en/Martij anno 1630/ (Wapen: 3 plompebloemen onder een helmteken: ooivaar staande op beide poten). Hier leijt begraven Pieter Phi/lipszoon van Santen in sijn le/ven secretaris der ambachten/van Reijnsaterwoude/Leijmuijden ende Vriesecoop/Sterff den 1 en Augustij anno/1661 met Maritgen Pieters.'
p196. `… begraven Pieter/…n van Santen/… oude ende is ge/…den 18 en Augustus/…81 . Noch …/… rnelis …/… soon van de …/… nde in sijn leven/… Reijnsaterwoude/… ven op den 18/… anno 1689.'

GN1969 p288. J.N. Hessling, Kwartieren van Wieger Jelles de Jong.
  84. Teunis Blokdijk, * Hauwert 20-3-1768, broodbakker, † Schellinkhout 4-4-1844, x ald. 12-4-1795
  85. Zijtje van 't Zant, * Schellinkhout 20-9-1772, † er 3-3-1857.

GN1970a p92 ev. A.W. Haks, Kwartierstaat Haks.
  78. Willem de Bruyn, gd Den Haag 21-1-1745, x er 10-5-1767
  79. Maria van Zanten, * Den Haag 5-1-1746.
  156. Willem de Bruyn, gd Den Haag 11-3-1714, x er 30-3-1734
  157. Cornelia Mage(y), gd Den Haag 13-11-1711.
  158. Frans van Santen, gd Den Haag 12-3-1719, x er (Scheveningse kerk) 7-7-1743
  159. Dirkje Tret, gd Den Haag 9-10-1726, † er 13-5-1775.

GN1970b p210. Hartkamp. De voorouders en verwanten van de aartsverzamelaar Albertus Theodorus Hartkamp.
  “Jacobus Hartkamp, gd Alkmaar 17-10-1657, x Marretje Cornelis van der Sande, † na 20.6.1701. Uit dit huwelijk:” o.a.
  “b. Sioutie (Soua) Hartkamp, gd Amsterdam 7-5-1683, ondertr. (won. Rozegracht) er 4-6-1701 Roeland Adriaens van Santen, geb. Wormer 1679, notaris ald.”

GN1971a p270 ev. Kwartierstaat Coolhaas.
  108. Jan Houwink, geb. 1683, woont te Meppel, † 1762, x
  109. Agnita van Santen.
  216. Albert Houwink, geb. ca. 1650, solliciteur van een compagnie te peerde, sinds 1690 te Meppel, overl. ald. 1705, x
  217. Roelofje van der Veen.
  218. Johannes van Santen, controleur te Weesp, x
  219. Margaretha Noyen.

GN1971b p301. De Zaltbommelse regentenfamilie De Roock, door W H Dingemans.
“Petrus (noemt zich Peter) de Roock, gd 2-11-1710, vestigt zich te Zaltbommel, koopt er het huis ‘De Keijserscroon’in de Waterstraat (Loofsignaat Zaltbommel d.d. 1-6-1770), pachte van 's-Quartiers Impost op de Schapen (Dingsignaat Zaltbommel d.d. 28-11-1764) † nà 24-3-1782 (Loofsignaat Zaltbommel), x1 Sophia van Santen; x2 Tuil 26-5-1743 zijn nicht Sibelle van Ganseren” …
“in 1782 zijn uit het eerste huwelijk twee kinderen in leven”.

GN1971c p380. In kwartierstaat Van Hogendorp, in V/1 en V/5:
Mr. Diederik v. Hogendorp, Hr. v. Cromstrijen, zn. van Gijsbert Corneliszn. en Anna Dirksdr (Duyst) v. Santen, Advoc. Hof v. Holland, Drost van Steenbergen, Thesaurier en Raad v. Stadhoudr - Koning Willem III v. Grt. Brittanië en Ierland, * 1625, †|‡ Den Haag 1/4-7-1702.

GN1971d p418 ev. N.A. Hamers, Een Nijmeegs besnijdenisregistertje. Inschrijvingen met aantekeningen en verwijzingen. Volgnummer
  “2. 30-7-1783 te Oss besneden Abraham, zn. van Isaac (vgl. 8).
   Isac Alexander {van Santen}, * Nijmegen, x 7-6-1775 Sibilla Levi, waaruit geboten Rachel 6-7-1776, Sara 17-11-1777, Philip 8-11-1782, Abraham 15-7-1784, Isaak 21-1-1786.
   Isaak {van Zanten}, 64j. koopman, nam 2-6-1812 de voornaam Jean Alexandre aan met 2 zoons en 1 dochter. (◊ 2 dochters) Philip 30j., Abraham (◊ bijna) 28j., Rachel 36j. en Sara 24j. (◊ 34 jaar) resp. de namen Philippe Jean, Andrien Jean, Henriette en Sophia.
   Zijn echtgen. Betje Levi, 58j., * te Doetinchem, nam 13-8-1812 de naam Elisabeth {Deutecom} aan.
  6. 5-6-1784 te Nijmegen besneden Alexander Sies, zn. van Levy van Zanten (zie 13, 15, 18, 45, 95).
   Levi {van Santen}, x Alida Salomons {Dordrecht}, waaruit geb. Alexander 7-6-1784, Aron 9-12-1785, Meijer 18-4-1787, Hartog 29-11-1788, Judie 22-2-1792, Rachel 26-2-1794, Hendrina 1-11-1795, Abraham 25-9-1797 en Philip 22-4-1804.
   Levij Alexander {van Zanten}, 55j. * Nijmegen, koopman, nam 4-6-1812 de naam Louis Alexandre van Zanten aan met 6 zoons en 3 drs., Alexander 28j., Aron 27j., Meijer 25j., Hartog 23j., Abraham 14j., Philip 8j., Jetjen 20j., Regina 18j. en Henriette 16j. resp. de namen Alexandre Louis, Anton Louis, Adriaen Louis, Philippe Louis, Mari Louise, Regina Louise en Henriette Louise.
   Aaltje Salomon {van Dort}, echtgen. van Alexander {van Zanten}, * Amsterdam, 54j., nam 10-8-1812 de naam Adelaide {van Dort} aan.
  8. 9-3-1784 te Oss besneden Samuel, zn. van Isaac (vgl. 2).
  13. 16-12-1785 besneden Aron, zn. van Levy van Zanten (zie 6).
  15. 24-4-1787 besneden Mijer, zn. van Levy van Zanten (zie 6).
  18. 12-12-1788 besneden Hertz, zn. van Levy van Zanten (zie 6).
  45. 2-10-1797 besneden Abraham, zn. van Levy van Zanten (zie 6).
  90. 18-5-1803 besneden Levy, zn. van Hertz Zanten.
   Hertz Abraham Sante, x Mariaantje Levy, waaruit Evan 16-4-1802, Levy 27-4-1803, Judie 26-8-1804.
   Hertz Abrams, 43j., koopman, nam 20-5-1812 de naam aan Henri Brounsberg met 3 drs. Hester 9j. (◊ =Levy), Jette 8j., Rebecca 5j. resp. de namen Jeanne, Henriette (◊ resp. Henriette, Jeanne) en Sophie.
   Marie Anne Levi, * Gusselheim, 40j., echtg. van Henri Brounsberg nam 31-7-1812 de naam aan Marie Anne Leon.
   Alexander Abrams, 46j., koopman, nam 20-5-1812 de naam Alexandre Brounsberg aan. Zijn echtgen. Kaatje Ganz, * Kleef, 52j., nam 13-8-1812 de naam Catharine Ganz aan.
  95. 28-4-1804 besneden Philip, zn. van Levy van Zanten (zie 6).
(◊ Ad 90: Hester en Jette (niet ??) resp. Jeanne en Henriette. Is Levy Hester (beiden * 1803)?)

GN1974 p359 ev. C. Drinkwaard, Kwartierstaat Drinkwaard.
  2728. Pieter Pietersz. Boekesteijn, * ca. 1614, lidmaat in de Lier, † er 9-4-1655, x ca. 1638
  2729. Maartje Willems van Santen, doopgetuige de Lier 13-11-1678.
  5458. Willem Huibrechts van Santen, schoenmaker, doopgetuige de Lier 20-22-1644, x
  5459. Arentje Franken, doopgetuige de Lier 13-3-1650. (◊ = Arentje van den Velden ?)

GN1975a p196ev. Het geslacht Kanis. Gerrit Kanis, * Nijmegen ca. 1533, † er 6-12-1600, burgemeester Nijmegen (1586-1591), etc. “x5 ca. 1582 Naleken van Santen, verblijfhoudend te Kalkar (1584) [[Aldaar werd in 1584 hun zoon Jacob geboren.]], † na 1584, waarschijnlijk dv Jan van Santen en Lijsbeth Pauwels”
“Uit het vijfde huwelijk: 7. Johan, volgt IVd.
8. Jacob, * Kalkar 1584, studeerde humanuora ald., filosofie en theologie aan het Germanicum te Rome (1603-1606), ingetreden in de jezuietenorde te Rome 14-9-1606, docent moraalfilosofie en predikant te Dillingen, † Ingolstadt 28-5-1647.
Zijn vader Gerit Kanis had hem en zijn broer de vaderlijke goederen in 1586 vermaakt. Met zijn broer Johan, als kinderen van hun moeder Naleken van Santen, erfde hij in 1607 uit de nalatenschap van hun tante Christina van Santen, geh. met Jan Poirtman [[S.Pr. 1607, 5 juni (ORAN 1869, f.35); vgl. S.Pr. 1591, 29 augustus (ORAN 1865, f.22).]].
Evenals in 1607 bleek hij in 1611 en 1615 uitlandig te zijn. In een merkwaardige acte van het laatstgenoemde jaar komt hij voor als Mr. Jacob Kanis, door een gevolmachtigde vertegenwoordigd, krachtens een procuratie gepasseerd voor notaris en getuigen binnen de stad München. Het stuk was met een zegel der stad voorzien en gedateerd 3-6- en 11-7-1615. De zakelijke inhoud der acte komt er op neer dat Jacob ten behoeve van Wichman Buys in waarschap stelt allerlei goederen, renten en actien die hem waren toegekomen uit de nalatenschappen van zijn moeye Christina van Santen volgens magescheid van 25-7-1607, van zijn vader Gerit Kanis en zijn moeder Naleken van Santen. Merkwaardig is dat zulks is geschied om Wichman Buys te waren in geval van molestatie of evictie die hij speciaal van zijn broeder Johan mogelijk te lijden zou kunnen krijgen als bezitter van de ene helft en deelhebber in de andere helft van de landerijen te Nijmegen op het Hogeveld en in het Heseveld gelegen, benevens de andere goederen en actiën die door wijlen Heesken van Santen, wed. van Gaert Buys (Wichmans ouders) indertijd binnen Nijmegen gekocht waren van den gecommitteerden van het college der Jesuieten tot Maestricht, volgens transport van 11-6-1610.”
Johan en Jacob Kanis erfden in 1607 van Christina van Santen. “Johan bezat enige landerijen ten westen van de stad buiten de Hezelpoort, zoals een stuk uiterwaarde, groot 3 morgen, genaamd het Santenskempken, waarvan hij reeds in 1607 als eigenaar wordt genoemd.”

GN1976a p41. In Een lidmaten register van Broek in Waterland, Anno 1747, Hervormde gemeente.
  Pieter van Santen, naar Munnekendam 4-6-1747.

GN1976b p315 Vragenrubriek. “Cornelis Simonsz. van Geest, die als wedr. v. Ariaentje Cornelis van der Hargh te 's-Gravenzande (Z-H) x 1-3-1683 met Martje Josis van Santen, j.d. beiden wonende in Santambagt”
  492. Cornelis Simonsz. v. Geest, oud 4j. op 20-1-1661.
  493. Martje Josisdr. van Santen?
  986. Josis Leendertsz. van Santen?, x2 Neeltje Jacobs, wed. v. Jan Gerritsz. de Bruijn, x1 's-Gravenzande 3-5-1659 (won. Monster)
  987. Jannetje Cornelisdr. van Geest, won. Zandambacht.
  1972. Leendert Arentss. van Santen?, * ca. 1605, woont Monster,x2 Naaldwijk 1644 Lijsbeth Nendrix, j.d. van Naaldwijk, x1
  1973. de weduwe van Pijeter Cornelisz. Decker?
◊ Relatie vrouwen Josis/Joris onzeker.

GN1976c p362 Vragenrubriek. “Cornelis van Hemsbergen getr. met Cornelia van Zanten, lieten in Geld. Veenendaal van 1760-1769 drie kinderen dopen. Gevr. geg. omtrent bovenstaand echtpaar en contact met degenen die deze naam in verschillende spellingen in hun kwartieren hebben.      A. Heemsbergen, Sneek.”

GN1978a p130 ev. W.H. Roodenburg - Van der Laan, Kwartierstaat Constantinus Roodenburg.
  44. Leendert Stigter, gd Maasland 26.9.1779, bouwman, † Maasland 6.2.1834, tr.
  45. Gerritje van Zanten, gd Maasland 28.4.1782, † Maasland 23.8.1844. 88. Goverd Stigter, gd Vlaardingerambacht 13.2.1746, bouwman, † Maassluis 29.5.1813, x Maasland 14.5.1775
  89. Marijtje van Zanten, gd Maasland 1.10.1752, begr. Maasland 23.8.1808.
  90. Jan van Santen, gd op 't eiland Rozenburg 4.12.1746, † Maasland 9.12.1830, x Rozenburg 7.11.1773
  91. Willempje Poldervaart, gd Nieuwland (Brielsch) 9.3.1749, † Maasland 4.4.1810.
178. Cornelis van Zanten, gd Maasland 16.9.1725, begr. Maasland 17.1.1780, tr. Maasland 8.11.1750
179. Neeltje van der Hoeve, gd 's-Gravenzande 14.11.1728, begr. Maasland 10.4.1806.
180. Joris van Santen, gd Maasland 14.8.1707, x Rozenburg 9.11.1732
181. Maria Dekker, gd Hoogvliet 8.12.1712.
356. Jan Jorisz. van Santen, begr. Maasland 2.7.1751, x Maasland 21.11.1706
357. Gerritje van der Vaart, gd Maasland 25.3.1685, begr. Maasland 28.11.1775.
360./361. = 356./357. (Géén 712.)

1416. Pieter Verhoeck (anders Boeckesteyn), parochieraad, kerkmeester, † De Lier 9-4-1655, x
1417. Maertgen Willems van Santen.

GN1978b p186 Vragenrubriek. Van Noorderdui(j)n.
“Jacob Jacobszn., x1 Jannetje Cornelisdr. van Oosten, op 6.3.1707 te Monster; x2 Areaantje van Santen, op 30.7.1713 te Monster. Uit ieder huw. twee kinderen.”

GN1978c p314 ev. De dienaren van de V.O.C. teelden in Ceylon vele kinderen… Binnen de Casteel Jaffnapatam 1694:
Willem van Santen v. Amsterdam boeckhouder (gd Amsterdam N.K. 28-3-1655 zn. v. Willem Danielsz en Mayke Joosten) weduwnaar v. Emmitja Cornelis v. Jaffnap. Mistiza, met 2 zonen van 10 en 11 jaar en 3 dochters van 3, 9 en 14 jaar.

GN1979 p313 ev. J.G.F. Troost, Genealogie Troost. Dordrecht - Rotterdam.
Gijsbert Troost 1679-1755, broodbakker, “xo1|x1 Rotterdam 10/28-11-1709 Elisabeth Cock, gd er 6-10-1688, †/‡ er 16/22-8-1711, won. Ambacht van Cool, dr. van Davidt Cock en Elisabeth van Santen;”
“Gijsbert Troost testeert met zijn eerste vrouw op 12-9-1710 (ONA 124, f.151)”

Uit een verhouding van Johan Gijsbert Frans Troost met Lucia Beba: Raymonde Adriana Patricia Troost, * Ango (voorm. Belgisch Congo) 4-9-1947, x Leusden 26-9-1969 Gert van Santen, * Haarlem 20-12-1944, zn. van Andries van Santen en Alida Broersma.
GN 1983 p105: “Uit dit huwelijk:
  a. Bryony Genevieve van Santen, geb. Jakarta 1-12-1973;
  b. Gysele Tamara van Santen, * Bogor 30-8-1974, geadopteerd Jakarta 26-9-1974.

GN1980a p14 ev. Verpondingen over huizen etc., De Lier 1730 t/m 1790, E B van Rijn.
Huizen, erven en gebouwen staande aan de oostzijde van het dorp. Kohier:
  4. 1761 Volgert Dirksz. van Zanten, jaarlijkse huur 42.-.-, verponding 3.10.-
  49. Huizen in de Kikkaart.
   1777 De wed. Maarten van Zanten 20.-.- 1.13.-
   1784 Ary Valkenburg
Vrij gelaate Bouwhuijsen. Oude verponding:
  8. 1749 Marten Jansz. van Santen 6.8.-
   1758 Den zelven
Tuynen of boomgaarden:
  1. 1761 Volgert Dirksz. van Zanten -.15.-
  10. 1733 Maarten van Zanten (tuijn) -.15.-
   1758 Den zelven
   1765 Jasper Bruijsten

GN1980b p263 ev. Kwartierstaat Van Hunnik.
  232. Hendrik Vos, boer onder Herxen, x Windesheim 3-4-1754
  233. Aaltje Lulofsen van Santen, geb. 1732.
  266. Willem van Schuppen, gd Veenendaal 28-8-1718, lantaarnopsteker ald.; x Veenendaal, 3e gebod 17-8-1743
  267. Willemijntje van Santen, gd Veenendaal 25-11-1718, begr. er 21-12-1784
  464. Dries Vos, begr. Windesheim 30-4-1788.
  466. Lulof Antonissen van Santen, gd Zwolle 25-7-1699, begr. Windesheim 27-4-1765; x er 2-12-1731
  467. Lutgertje Jansen van Soerselo, gd Zwolle 9-12-1703, begr. Windesheim 7-1-1788.
  534. Klaas van Santen, gd Veenendaal 8-11-1683, wedr. van Maria Remmen; x Veenendaal 23-9-1714
  535. Marrigje van der Meijden, gd Veenendaal 9-3-1679.
  932. Antonis Driessen van Santen, j.m. van Kampen; ondertr. Zwolle 14-8-1697
  933. Aaltje Hendriksen Doornink, wed. van Roelof Jansen Winold, begr. Windesheim 1-8-1738.
  1068. Arien Claassen van Santen; x Veenendaal 21-3-1680
  1069. Willempje Wesselen.

GN1981a p79. De familie Steelpenning. Het negende kind van Dirk Steelpenning 1795-1850 x Heenvliet 1826 Maria Rietdijk 1808-1874: “Cornelia, * 29-9-1845, x 2-5-1890 Pieter Maarten van Santen, * Rozenburg 27-8-1842, wedr. van Ida Lugtenburg.”

GN1981b p106. Vragen. “Aart van Heemsbergen, gd Veenendaal 16-2-1766, † na 1813, zv Cornelis en Cornelia van Santen, x1 voor 1789 Margrieta Latour, x2 Veenendaal 22-11-1806 Jannigje Ruisewijk. De 4 kinderen uit (1) worden te Wageningen gedoopt tussen 1780-1795.”

GN1981c p171. De Kolk - Wijtenhorst.
“Jan Arents Hendriks Wittenhorst, † Harculo 20-2-1794, x Harculo 1-5-1763 Geertje Lulofsdr. van Zanten, gd Windesheim 19-1-1735, † Harculo 22-5-1804, dv Lulof van Zanten en Lutgert Jansen van Zoersele. Uit dit huwelijk (te Windesheim N-H gedoopt): (Alle inwoners van omliggende plaatsen moesten naar Windesheim voor de kerkelijke plichten)”. 11 kinderen. (◊ [GN1980b].)

GN1982a p428. Genealogie Verdon(c)k te 's-Gravendeel.
Maria Dora Verdonk, * 31-10-1954, x 's-Gravendeel 8-10-1976 Poulus Struijk, * Delft 15-10-1952, zv Gabe Struijk en Aaltje van Santen; wonen Terpstraat 8, Rotterdam.

GN1982b p472. (Van) Markus. Antonius Arnoldus Theodoris Markus 1874-1956, x Den Haag 6-6-1894 Catharina Wilhelmina Carolina van der Lem, * Den Haag 13-8-1874, † er 6-12-1945, dv Johannes Petrus van der Lem en Catharina Johanna Wilhelmina van Zanten.

GN1983a p76. Kwartierstaat Henri Albertus Sanders.
  214. Johannes de Meij, x
  215. Aaltje Hendriks van Santen, hertr. Leiden, ondertr. 17-3-1714 Hendrik Jansz.

GN1983b p164. In kwartierstaat Leendert Gestel:
Cornelia Baggerman, dv Bastiaan Florisz. Baggerman en Johannes van 't Sant, * Werkendam 16 aug 1750, † Werkendam (impost bet. 25 okt) 1794 ∞ 1780 Gerrit Verhey.

GN1983c p260 Vragen. Nr. 791. Helena Miolé, geb. ca 1772, † Culemborg 23 mrt 1863, x er 12 mrt 1799 Berend van Santen. [J. van Santen, Amsterdam]

GN1983d p343. Kwartierstaat Douwes - Philippo.
242. Anthony Verheus, gd Haarlem 5-8-1696, † verm. er na 1753; x2 Neeltje de Haan; x3 Elisabeth van Santen; x1 Haarlem 21-4-1720
243. Grietje Jacobs van de Mareese, …

GN1984c p88 Vraag 878. Teunis Hendrikszoon van Santen, gd Beusichem 11-2-1700, x er 17-10-1723 Willemina Willems Koerius, jd. van Buren. Uit dit huw. Jacob, gd Beusichem 10-11-1737. Gevr. aanvullende gegevens van Teunis en zijn kinderen. J.A.M. van Santen, Amsterdam.

GN1984d p317. Kwartierstaat van den Heuvel.
  103. Tyske van de Voort (Vervoort), * Maasbommel 1743, † Megen 9-21827.
  206. Johannes van der Voort, x
  207. Johanna van Zanten.

GN2002 p510, antwoord 344. Joris Leenderts van Santen, zoon van Leendert Arents, kleinzoon van Arent Willems van Santen.