Beres_ Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn, Generaal Repertorium, CBG, 1972 en 1984.
`_': boeknummers vlg. index. Niet alle boeken zijn ingezien.

Beres41a p1119 (◊ i.p.v. 1129). Beschryvinge der stad Dordrecht, Geslacht-Boomen der Adelyke, Aal-oude, Voortreffelijk- en Aanzienlijke Heeren Geslachten, van, en in Dordrecht, enz. Dordrecht 1677. [CBG; GA A'dam]
“Mr. Willem van Muylwijk, Boudewijnsz, Raad in den Hove van Holland, Troude Joffr. Maria van der Chijs, Adriaans dochter; hij sterff dan 2. Februarij 1644. hadden Gewonnen, Boudewijn van Muylwijk, Willemsz, Troude Joffr. Adriana van Santen. (Dochter van Francoys van Santen, Schout van Delft,) hy sterff den lesten Julij 1661. zy den … 1676. hadden Gewonnen, Willem, Maria en Francoys van Muylwijk.
   I. Willem van der Merwede van Muylwijk.
   II. Joffr. Maria van Muylwijk, Boudewijnsdochter, Troude Mr. Pauwels Hallincg, Heeren Jansz, Raad en Vroedschap tot Delft.
   III. Francoys van Muylwijk, Boudewijnsz.”

Beres41b pp (1139,) 1170. Geslacht-boom Van de Heeren van Mewen. “Dirk van Nuyssenburg, Iohans zoon, Troude Anno 1598 Joffr. Geertruyd Muys van Holy, Anthonis dochter, hy sterff 1649, zy 1651. hadden Verwekt”…
“VI. Joffr Geertruyd van Nuyssenburg, Troude Jonkr Iohan van Santen, (Heere in Middelharnisse, Colonel van een Regiment Voetknechten,) die by 'er Verwekte,
  1. Iohan-Diderick van Santen, jong overleden.
  2. Joffr. Maria-Isabella van Santen.
  3. Joffr. Anna-Geertruyd van Santen.
  4. Joffr. Francoyse-Wilhelmina van Santen.
  5. Iakob-Iohan van Santen.
  6. Joffr. Sabina van Santen, jong overleden.”
  Wapen rood met drie bokken.

Beres41c p1120. Segwaert. “Mr. Beuckel van Segwaert, Corneliszoon, liet na Cornelia van Segwaert, Beuckels dochter, Getroud met Jan van Santen, te Delft.”

Beres47_ J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610-1794. Uitgave Deventer 1871. [CBG; GA A'dam]
De met ℜ aangeduiden behoren tot de leden van de Ridderschap en afgevaardigden uit de drie grote steden van Overijssel, met datum waarop ze zijn geadmitteerd.

Beres47a p126. ℜ Jan Blankvoort toe Collendoorn, 19 Maart 1644, …; oudste zoon van Willem en Johanna Clant, … Op hen volgde de onder stedegezanten voorkomende Gerhard Blankvoort, … Maria Geertruid, die Daniel van Santen tot man heeft gehad, … had zoon, p127: “Philip Gerrit Blankvoort tot de Cuijle, die op 2 Julij 1664 tot kanunnik in 't Clooster Oldenzaal benoemd en in 1693 is getrouwd met zijne volle nicht Maria Antonetta, dochter van den Kamper Burgemr Gerrit Blankvoort en van Maria van Santen, doch geene kinderen heeft nagelaten, zijnde hij op de Cuile den 14 Augustus 1709, zij te Kampen den 2 October 1710 overleden.”
p528. ℜ “Gerrit Blankvoort. Zijn vader Jor Willem Blankvoort tot Collendoorn beroept zich in de {Res. van Ridd. en St.} van 7 Junij 1633 op de riddermatigheid van wijlen diens vader Steven. Gerrit Bl. was namelijk tweede zoon van Willem Bl. tot Collendoorn en van Johanna Clant, heeft Maria van Santen, dochter van Gerhard en van Maria van Harinkhoek tot vrouw gehad, en bij haar 3 kinderen: Maria Antonetta, te Kampen den 11 Sept. 1644 gedoopt en later getrouwd met Philip Gerrit Blankvoort; Jan, op 31 Dec. 1645 gedoopt en sedert met Adriaan Willem van de Merwede in den echt verbonden, alle drie onder den hierna volgenden Daniel van Santen voorkomende. Hij sterft te Kampen op 19 Maart 1683, zij te Enkhuizen in 1672.”
p529. ℜ “Daniel van Santen, 19 Maart 1675. Het huwelijk zijner ouders Gerrit v.S. en Maria van Harinckhoek is te Kampen op 20 Jan. 1615 geproclameerd, hij was in 1632 4 jaar oud, doch heet in de Lijfrenten Daniel Henrik.
Gerard van Santen, oud 41 jaren, neemt op 29 Mei 1637 lijf-ren-ten ten lijve zijner vrouw Maria Harinckhoek oud 38, van zijne dochter Maria van Santen 16 en van zijnen zoon Daniel Frederik oud 9 jaar. Hij sterft in 1645 of 1646. Zij in Maart 1654. Als wede van de Camper Burgemr Gerhard van Santen neemt zij nog op 6 Maart 1653 lijfrenten op de kinderen van Gerrit Blankvoort en van Maria van Santen, geheeten: Maria Antonia Blankvoort oud 9 († 1710), Joannes 8 en Elisabeth 7 jaren. Voorts neemt Daniel van Santen, zoon van wijlen den Burgemr Gerhart van Santen en van Maria Harinckhoek, eene lijfrente ten behoeve van hem zelven, oud 25 jaar.
Daniel sterft in 1676, na op 23 Maart 1659 met juffer Maria Geertruid Hoedemaker j.d. te zijn hertrouwd; zij sterft vóór 21 Nov. 1664, hem twee kinderen nalatend, waarvan het eene Jan Henrik v.S. te Kampen op 23 Dec. 1659 gedoopt en waarover Burgemr Blankvoort en Severijn Hoemaker tot mombers worden gesteld, zie de Kamper Momberstellingen. Daniel noemde zich toe Oosterholt en Ittervecht. Eerstgemeld goed denkelijk door hem gekocht van de wede van wijlen den Lt Herman van Ittersum, Gedup. 13 Aug. 1662. Uit zijn huwelijk met Maria Geertruid Blankvoort, dochter van W. Bl. tot Collendoorn en Johanna Clant, de hierna volgende Gerrit Willem, zie {Boek van Testamenten van Campen} op 1 Mei 1657. De huwelijksproclamatie met deze had op 3 Nov. 1654 te Kampen plaats gehad.”
p564 Campen. ℜ “Gerrit Willem van Santen 28 Sept 1691. Is denkelijk in 1655 geboren en was zoon van Daniel en van Maria Geertruid Blankvoort. Had bij Margaretha Barbara Ovink in 1698 eene dochter Elisabeth Margaretha, oud 13 jaren, die volgens 't {Re-gis-ter der Provinciale Lijfrenten van 1705} en {Gedep. 30 Augustus 1708} met Frederik Christoffel van Knuth, gewezen Lieutenant onder het Regiment van den Deenschen Generaal Majoor Harbo, is getrouwd en op 7 December 1743 overleden is. Van Knuth was volgens dat Re-gis-ter in 1705 oud 26 jaar, heet in zijne huwelijksproclamatie te Campen van 20 Julij 1703 Heer in Leijtzen en Ludorff en had Christina Margaretha van Wancum tot moeder. Volgens van Keulen was M.B.O. eene dochter van Johan Ovinck en van Elisabeth Knoppert tot Oosterholt.”
p657. ℜ “Willem Frederik van Knuth, den 11 Nov. 1748, was zoon van Frederik Christoffel van Kn. en van Elisabeth Margaretha van Santen en is met zijnen tweeling-broeder Jochem Gerrit te Kampen op 17 Maart 1715 gedoopt.”

Beres47b p412. Mr. Arend Gerrijtsoen is broer van Geesje, de laatste als vrouw van Lambert van Santen vóór 4 dec 1601 verleden.

Beres47c p459. Engelbert {van Schriek van Xanten}, tr. 30 Aug. 1618 Hermanna van der Beecke. Diverse personen met deze achternaam, 1618-1671, Zwolle, Zutphen en Deventer.

Beres47d p473. “In het {Zwolsch Huwelijks-Register van 1581-1637} leest men op 19 Febr. 1604: «Johan Tobias z. Tobias Hermsen n.s., wonende in die Wanne ende Gretken van Santen z. Mr Willem van Santens barbiers n.d.» In de superscriptie van hun testament op het stadhuis te Zwolle komt dan ook voor: «Johan Tobias, onse mede Raedsvrunt en Margaretha van Santen sijn huisvrouw.». Zij heet mede Grietje Willems in 't {Boek van Transporten van Zwolle van 1624 tot 1630} op 4 Januarij 1627. Hij verdrinkt op 9 April 1646 door een val van de Millinger-brug in de Oude Wetering. Van hunne kinderen had Aaltje Jans in 1629 den ouderdom van 13 jaren bereikt en is op 10 September met Hendrik Jansen Keiser getrouwd” … en andere kinderen.

Beres47e pp 621, 622. ℜ “Robert v.d. Merwede, Zwolle den 13 Maart 1725.” “sterft in 't laatst van Oct. 1750 en heeft tot erfgenamen zijnen neef Willem Daniel en nichten”… “Robert is eerst op 23 Dec. 1687 te Kampen getrouwd met Maria Sibille Elisabeth van Santen, doch is den 18 Julij 1696 te Zwolle hertrouwd met Anna Elisabeth van Rijswijk, die in 't Provenciaal Leen-Regr van 3 Febr. 1740 nog voorkomt, maar den 16 Dec. daaraanvolgende overleden is.” Een broer van Robert, Adriaan v.d.M., was getrouwd met Elisabeth Blankvoort, dochter van Gerrit Bl. en Maria van Santen.

Beres93 J. Huizinga, Stamboek of geslachtsregister der Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, Groningen, 1883. [CBG; GA A'dam]
  VII 10: Maartje Tjaards (voorouders bekend), getr. 23 sept 1753 met Wybe Jans, koopman op 't Hoogezand. Waarvan 5 kinderen: VII 23.
  VII 23 1: Tjaard (Wybes) van Zanten, landbouwer in de Bogt van Wallen (Delfzijl), * 20 feb 1756, † 1827, getr. met Aafke Jans van 't Hoogezand, 6 kinderen:
  VIII 71 1: Wybe (Tjaards) van Zanten, vroeg †.
  VIII 71 2: Remko (Tjaards) van Zanten, landbouwer te Otterdum (Delfzijl), * 1785, † 9 aug 1843, getr. met Ena (Tjarks) Toxopeus, wv. 7 kk (onbekend).
  VIII 71 3: Jan (Tjaards) van Zanten te Groningen, getr. 181_, wv. 4 kk (onbekend).
  VIII 71 4: Tjaard (Tjaards) van Zanten, getr. 1841 te Zuidlaarderveen (Drente), wv. kk (onbekend).
  VIII 71 5: Aagtje (Tjaards) van Zanten, * 4 mrt 1801, † 27 mrt 1841, getr. 1827 met H. de Vries te Groningen, wv. 1 kind (onbekend).
  VIII 71 6: Jan (Tjaards) van Zanten.
  VII 23 2: Jan (Wybes) Mulder, getr. Fennegien (Abrahams) Boer, 3 kk (bekend).
  VII 23 3: Wypke (Wybes) van Zanten, * 2 jan 1763, † 23 juni 1819, x1. 5 sept 1784 met Christiaan (Abrahams) Stucki, landbouwer op de Kalkwijk (Hoogezand), † juni 1794. 6 kk (bekend, VIII 73), x2. 14 juli 1796 met Heere (Pieters) Boer, * 10 oct 1772, † 13 nov 1840. 2 kk (bekend, VIII 73).
  VII 23 4: Arent (Wybes) van Zanten, koopman en landbouwer op 't Hoogezand, * 176_, getr. 1793 met Annegien (Abrahams) Boer, † jan 1840, 4 kk: VIII 74.
  VIII 74 1: Marchien (Arents) van Zanten, * 1794.
  VIII 74 2: Jantje (Arents) van Zanten, * aug 1795, † 27 juli 1837, x1. 1818 Jan (Pieters) van Calcar, landbouwer te Sappemeer, wv. 3 kk (bekend, IX 158), x2. 1831 Sytse (Jacobs) Meijer, landbouwer op Kalkwijk (Hoogezand), † 185_, wv. 2 kk (bekend, IX 158).
  VIII 74 3: Wybina (Arents) van Zanten, † 1839.
  VIII 74 4: Fennegien (Arents) van Zanten, * 25 sept 1799, † 3 mei 1861 te Enkhuizen, getr. 1 dec 1821 met Berend (Jacobus) Haitsema de Jonge [Wedr. v. Helena Alida (Anthonie's) Kuipers], kruidenier te Groningen, * 12 nov 1794, † 3 oct 1828, wv. 4 kk (bekend, IX 159).

Beres217 R.E. Wigboldus, Het nageslacht van Hommeri Popkens Wigboldus en Eibelda Harrens Westeremden. Groningen, 1929. [CBG] (◊ Niet ingezien.)

Beres330a A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (14 september 1629 – 1 maart 1796), Academisch proefschrift Nijmegen, 1953. [CBG; GA A'dam]
  p37: Godefridus Joannes van Santen, lid van het vleesgilde (1785).
  p246, 248: Vergadering van de Patriottische corpora, 1795, aanwezige vertegenwoordiger: Godefridus Joannes van Santen, Rooms-Katholiek; ondertekenaar van een request aan de Staten-Generaal, 1786; rotgesel van de schutterij of bogaard `Jonge Schuts of Nieuwe Voetboog'.
  p517: “Santen, Godefridus Joannes van, R.K., gd in de St. Jan, St. Cath. en St. Pieter 16 Nov. 1749, vader Nicolaus, getr. voor schepenen 8 Jan. 1741, moeder Maria Helena van Arnhem, overl. vóór 1754, S47 en 566; ondertr. 12 en tr. voor schepenen van 's-Hert. 26 Mei 1782 met Wilhelmina van Venroy Johansdochter, S126 en 262; dochter ged. in de St. Jan 15 Juni 1783; was vleeshouwer, Voorn. huiz. III blz.343; in 's-Hert. waren geen slagers van de Hervormde godsdienst; `geen gereformeerd slager mocht met zijn vlees in de Vleeshal komen' schrijft Hanewinkel in Reize door de Meijerij deel I blz.13, zie over vleeshouwersgilde Tax. 1902 blz.193 en Voorn. huiz. III blz.534; begr. 7 Juni 1794, Juten, kwartierst. II no 81.”

Beres330bp277. Pieter van Santen, stichter, lid en 1ste secretaris van de Vaderlandse Societeit te Zevenbergen `Vaderlandse broederschap', opgericht 14 Mrt. 1795.

Beres330c p415. Heymans, Engelbertus, gd in de R.K. kerk aan de Steiger te Rotterdam 20 Sept. 1761 …; ondertr. te Rotterdam 22 Aug. 1784 met attestatie naar 's-Hert., Stadstrouw Rotterdam 19; tr. met Gertrude van Santen; 6 kinderen ged. in de St. Jan en St. Pieter tussen 1785 en 1795, S48 en 49; poirter van 's-Hert. 23 Mrt 1785 …; overl. aan verstopping van de borst … begr. 17 Sept 1798, S570.

Beres330d p532. Sonneschijn, Johannes, Ned. Herv., gd in de Grote Kerk 29 Juli 1755, …; tr. met Anna van Hagen, gd in de Westerkerk te Amsterdam 5 Dec. 1756, dochter van Jacobus en Maria van Santen, overl. te Denekamp 2 Apr. 1820, D.T.B. Amsterdam III, N.B.S. Denekamp en Kr.kn. C.B.v.G.

Beres350 E.A. van Beresteyn en W.F. del Campo Hartman, Genealogie van het geslacht Beresteyn, Den Haag, 1954. [CBG; GA A'dam]

Beres366 E.M.A.H. Delhougne e.a., Genealogieën. [CBG; GA A'dam] Foto's van 0, 3 en 5. “Dirk Dirks Noordman, gd Olst aan de Boskamp 23-4-1808, houthandelaar te Zoeterwoude bij Leiden, stichter fa. D.D. Noordman, overl. Zoeterwoude 26-9-1884, tr. Zwolle 26-11-1835: Jacoba Geertruida van Santen, geb. ald. 12-4-1806, overl. 17-4-1851, dr. van Jan en Ida de Jong. Uit dit huwelijk:” 5 beschreven kinderen.
Pp208--210 (en 213--215) in de kwartierstaat:
  Nr.8: DDN. Nr.9: JGvS bovenstaand.
  Nr.18: Johannes van Santen, geb. Zwolle 29-12-1764, koopman, overl. er 25-12-1851, tr. Zwolle 3-2-1805:
  Nr.19: Ida Johanna de Jong(he), geb. er 22-2-1779, overl. er 21-10-1831.
  Nr.36: Jacobus van Santen, gd Zwolle (R.K. kerk `Onder de Bogen') 23-2-1737, koopman, overl. er 23-1-1801, zn. van Thomas en Jacomma Neerboer, tr. Zwolle (R.K. kerk Hoornsteeg) 23-5-1762:
  Nr.37: Anna Maria Fortuyn, geb. (Steggerda?) 1733, overl. Zwolle 27-11-1813.

Beres388 Kwartierstatenboek, verzameling, 75 jarig bestaan K.N.G. voor geslacht en wapenkunde, Den Haag, 1958. (◊ P36 vlg [AlffK].) 1993: [QGeW].

Beres389a p909. K.J. Ritzema van Ikema, Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis, Ommelamder Geslachten. [GA A'dam]
Gretien Alingh Winsingh, gedoopt Roden 13 Aug. 1797, dochter van Steven Winsingh en, getrouwd 12 Juny 1796 te Roden, Hester Santée, overleden 10 July 1808 (uit de Burg. Stand van De Leek).
“Hester van Sante, * 27 Maart 1769, † 30 Juli 1808 te Roden, was eene dochter van Jacob Santée (1747--1816), koopman te Nietap en Grietje Alingh (1738--1782) en kleindochter van Peter Santée, * 3 Oct. 1723 te Maastricht, en getr. 26 Juni 1746 te Groningen met Hester Jacobs, * 23 Dec. 1723 aldaar. Peter Santée was een zoon van Abraham Santée, * 5 Juni 1701 te Delfzijl, getr. 21 Mei 1720 met Hindriktjen Peters en kleinzoon van Abraham Santée, soldaat onder kapitein Emmen te Delfzijl en Frese Couchet.
De oudste zoon van Abraham Santee (toen Zandt genoemd) en `Freyse' Couchet werd 1 Juli 1694 te Delfzijl gedoopt en Jan genaamd. Te Amsterdam komt in 1681 voor Jean Santee van Sédam, misschien een voorvader van de familie Santée; medegedeeld door den heer D. Nanninga Mzn. te Groningen. *VII.48.3.
Grietje Alingh werd 22 Juni 1738 geboren te Gasselte, Dr., als dochter van Jan (Alberts) Alingh, schulte te Gasselte …, * 24 Juni 1702, † 28 April 1784 te Gasselte, getr. in 1724 met Roelfien Huisingh, * 25 Maart 1708 te Gasselte en † 16 Juli 1784 aldaar.

Beres389b geslacht IV, familie 8, kind 9. p71. Jacob Sybolts, * 7 Oct. 1736 te Warffum, † 23 Nov. 1810 te Tinallinge, getr. 15 Juli 1704 er met Barbara Eisses van Tinallinge … wv. 10 kk. o.a.:
“9. Jan, koopman te Warffum, * 11 Mei 1782 te Tinallinge, † 15 Juli 1826 te Warffum, getr. 12 April 1811 aldaar met Auke (Hindericks) van Zanten, * 31 Maart 1776 en † 7 Oct. 1847 aldaar. (wv. 4 kk. zie V.23).”

Beres484 A.F. de Roo van Alderwerelt, Kwartierstaat 2e en 3e serie. [CBG]

Beres679 H. Beekhuizen Wzn., Jan Reynders van Beeckhuizen. Zijn voorouders en nageslacht, Bilthoven, 1973.

Beres723 Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de T.H. Delft, 1978-. Zie [Prom_].

Beres730 C.M. van Aalst, Archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904 Den Haag, 1978.

Beres796 K.D. Bos, De voorouders en de nakomelingen van Hiltje Wierts Eelsema en Aaffien Hessels Dethmers Bilthove, 1983.

Beres805 K.J. Slijkerman, De voorouders van Kees Jan Slijkerman Een overzicht van tien jaren kwartierstaatonderzoek. Rotterdam, 1981.

Beres880 K.J. Slijkerman en J. Berghout, Genealogie Berkhout-Berghout. Deel 1. Rotterdam / Papendrecht, 1982.

Beres883 Kwartierstatenboek Den Helder, Den Helder, Ned. Gen. Ver. afd. Den Helder, 1981.

Beres906 Middelstum - Kantens: bijdrage tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners. Kantens, 1983.

Beres958 J.G. Boon, Dirck en Marij 450 jaar molenaars. Doopsgezinde Wormerveerders. Amsterdam, 1984.