Inleiding
Index

Parenteel van Johan van Santen


I Johan van Santen, * ±1480, † 1542, ±62 jr.
`geheeten van de Velde, alias de Sainctes dit Deschamps’.
Hij leende in 1502 tien `journaux’ (landmaat, één journal omvat de uitgestrektheid, die men in één dag kan beploegen) van het leen op het Hardevelt te Halle, die hij pachtte van het Hof van Ottignies en dat hem uit zijn ouderlijk erfdeel toekwam.
Functie: baljuw van de heer van Gaasbeek te Lembeek (2) (1508), schout \fn{rentmeester?} van de heerlijkheid van het ziekenhuis van Lembeek (1500) (3), leenman van de landgoederen van Rognon (feodale hof van Trazegnies) (1524, 1529, 1533), pachtervan de heerlijkheden Perregaete (1508) (5), van Zelleke (1508).
Johan x Marguerite du Coroit, † 1554, dv Johan du Coroit.
Du Coiroit, du Coroy, Couraets, du Colroit.
Kinderen van Johan en Marguerite:
1 Gilles van Santen. Volgt II-a.
2 Catherine van Santen. Volgt II-b.
3 Anne van Santen. Volgt II-c.
4 Willemaine van Santen. Volgt II-d.
5 Michel van Santen. Volgt II-e.
6 Guillaume van Santen, * ±1510. Volgt II-f.
II-a Gilles van Santen, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Kreeg 9 april 1554, door het overlijden van zijn moeder Marguerite du Coroit een leengoed te Lembeek, leenroerig van het feodale hof van Enghien; hij verpachtte (?) de heerlijkheden `Van der Noot’ (1554), die van Perregaet (1545, 1560, 1561) (15), de Abdij van Saint-Denis en Brocqueroi (1564), `Van der Aa’ (1564), alle onder Lembeek. Hij was rentmeester van de heerlijkheid Perregaet (1559, 1564) en van die te Saint-Denis-en-Brocqueroi (1559).
Op 16 juni 1552 werd hij veroordeeld door de baljuw van Halle tot een geldboete van 20 stuivers voor het veroorzaakt hebben van een aanval op de arme Robert-van-de-oude-molen, zonder hem te hebben aangerand {pour cause d’avoir ruet du pauvre `Robert du vieil moulin’, sans l’attindre}.
Gilles begon een relatie Mayken.
Kind van Gilles en Mayken:
1 Nicolas van Santen. Volgt III-a.
II-b Catherine van Santen, dv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Kreeg 18 september 1540 de heerlijkheid Niecoult door het overlijden van haar tante Catherine du Coroit.
Catherine x Jacques Tiefrise.
II-c Anne van Santen, dv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Anne x Robert de Corduanier.
II-d Willemaine van Santen, dv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
Willemaine:
(1) x Jehan Damme.
(2) x Vrouw de Heuwe.
II-e Michel van Santen, † «1583, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
ouders onzeker
Michel x Anne Staes.
x «1548
Kinderen van Michel en Anne:
1 Elisabeth van Santen, † 1608.
2 Anne van Santen.
Mechelen 1615
II-f Guillaume van Santen, * ±1510, † «13 jan 1577, «67 jr, zv Johan van Santen (zie I) en Marguerite du Coroit.
De Sainctes, genoemd Deschamps.
23 januari 1543 pachtte hij het leengoed van 10 `journaux’ grond op het Hardevelt te Halle, dat hem toekwam van zijn vader (34).
In de schepenregisters van Halle, die sinds het jaar 1570 voor ons bewaard zijn gebleven, vindt men enkele akten waarin hij aan het einde van zijn leven optreedt en die ons de namen van enige van zijn verwanten in de zijlijn geven:
6 augustus 1573 loste Francq Rolland de volgende leningen (kocht de rekeningen van de volgende opbrengsten terug) op zijn huis aan de Steenweg te Halle af:
bij Guillaume de Sainctes, die vergezeld door zijn getrouwde zonen Laureys en Claes (Nicolas) verscheen, 64 stuivers en 6 wisselgeld penningen;
bij Vroen de Heuwe, wonende te Lembeek, als rechthebbende van zijn vrouw Willemaine de Sainctes, weduwe van Jehan Damme (?), die verscheen vergezeld door Jehan Personne, wonend te Tubize, en Guillaume de Sainctes, oom van de laatste door diens vrouw, Adrienne van Laethem, 64 stuivers en 6 penningen; bij Guillaume van Elderinghe, echtgenoot van Catherine le Corduanier, dochter van Robert, als erfgenaam van deze, eveneens 64 stuivers en 6 penningen;
tenslotte bij Jehan de Hainnes, 32 stuivers en 2 penningen (35). De betreffende hoogte van deze bedragen doet veronderstellen dat het om medeërfgenamen gaat.
4 september 1573, Guillaume de Sainctes, die eerder 8 bunder bouwland in 5 delen, op het Hallevelt en het Savelvelt, achterleen van het feodale hof van Hainaut, had verworven, dat, krachtens feodaal recht, bij zijn overlijden uitsluitend ten deel moest vallen aan zijn
oudste zoon, `tot een gelijkwaardig deel opdeling en vergoeding voor zijn andere kinderen verlangend’ volgens de huwelijksvoorwaarden van zijn derde zoon Nicolas, een jaarrente van 4 mud bruikbaar graan uit te keren door de oudste broer over het betreffende leengoed, vanaf het overlijden van de vader (36).
Tenslotte verlenen, op 1 augustus 1574, Willem van Sante --- die naar alle waarschijnlijkheid niemand anders is dan onze Guillaume de Sainctes, omdat we hem terugvinden in gezelschap van bepaalde personen die we met hem in een eerdere akte hebben gezien, --- Vroon de Heuwere, echtgenoot van Willemyne van Sante, Guillaume Corduanier en mejuffrouw Anne de Ghorain, weduwe van Nicolas de Sainctes (37), zowel voor zichzelf als voor Jacques Thieufries alsmede voor Anne Staesins en Marie (de naam ontbreekt) weduwe van Jan van Sante, een volmacht (38). Deze akte, evenals de eerst genoemde, brengt ons waarschijnlijk in aanwezigheid van medeërfgenamen, die hier terzake van onverdeelde goederen handelen. Daarom leek het me interessant om alle
genoemde namen te vermelden, hoewel de elementen ontbreken om alle verwantschapslijnen vast te stellen.
Guillaume x van Laethem.
Kinderen van Guillaume en van Laethem:
1 Laureys van Santen, * ±1540. Volgt III-b.
2 Pierre van Santen.
Kreeg 13 januari 1577 de 10 journaux weiland, die zijn vader en zijn grootvader in leen hadden van de heerlijkheid Ottignies, die hij de 21ste van dezelfde maand aan zijn broer Nicolas verkocht.
3 Nicolaas van Santen. Volgt III-c.
III-a Nicolas van Santen, † 16 mrt 1569, zv Gilles van Santen (zie II-a) en Mayken.
Hij was schepen van de heerlijkheid van Perregaet (1545, 1560, 1561), pachthouder {? `tenaule’} van de heerlijkheid van het Personnat de Saint-Martin te Halle (1555, 1558, 1560, 1565, 1567), `homme vivant et mourant’ voor de kerk van Halle (aantekening 31 mei 1557), schepen van Halle (1559), `massart’ {beul?} van deze stad (1566) en haar griffier van 1558 tot 1569.
Nicolas x Anne de Ghorain, † »1569, dv Arnoud de Ghorain x Barbe Coels.
Kind van Nicolas en Anne:
1 Marie van Santen, † «13 mrt 1586.
III-b Laureys van Santen, * ±1540, † 1582, ±42 jr, zv Guillaume van Santen (zie II-f) en van Laethem.
Laureys x, ±24 jr, Halle 1564 Ida Souffye.
Ida trouwde later 1582 met Johan Blicq.
Jenneken.
Kinderen van Laureys en Ida:
1 Elisabeth van Santen, * ±1568. Volgt IV-a.
2 Marie van Santen, * ±1570, † 1582, ±12 jr.
3 Henry van Santen, * ±1575, † 1606, ±31 jr.
Gehuwd, zonder kinderen.
4 Ghysbrecht van Santen, * ±1579. Volgt IV-b.
III-c Nicolaas van Santen, zv Guillaume van Santen (zie II-f) en van Laethem.
Beroep: 1581 wethouder van Hal.
Nicolaas x 1573 Willemyne Souffye.
Het huwelijk werd ontbonden 24 juli 1574.
Willemyne is een dv Paul Souffye x Martine Liegaert.
Kind van Nicolaas en Willemyne:
1 Guillaume van Santen. Volgt IV-c.
IV-a Elisabeth van Santen, * ±1568, † »1629, »61 jr, dv Laureys van Santen (zie III-b) en Ida Souffye.
Elisabeth x Joachim van den Berghe, † «1629.
IV-b Ghysbrecht van Santen, * ±1579, † 9 dec 1657, ±78 jr, zv Laureys van Santen (zie III-b) en Ida Souffye.
Ghysbrecht x, ±26 jr, Halle 13 sept 1605 Jeanne Kayart, † «1657, dv Jacob Kayart x Catharine Luyckx.
x Halle 1605
Kinderen van Ghysbrecht en Jeanne:
1 Guillaume van Santen.
1658
2 Ida van Santen. Volgt V-a.
3 Jacques van Santen, ~ 1 okt 1606.
4 Arnold van Santen, ~ 8 feb 1608. Volgt V-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 13 mrt 1610. Volgt V-c.
6 Maria van Santen, ~ 16 okt 1619. Volgt V-d.
7 Louis van Santen, ~ 28 apr 1622.
8 Henri van Santen, ~ 28 mrt 1625.
IV-c Guillaume van Santen, zv Nicolaas van Santen (zie III-c) en Willemyne Souffye.
Guillaume x Halle 25 mei 1596 Joorinne Buyens, † »1620, dv Daniel Buyens x Anne Roelants.
x Halle 1596
Kinderen van Guillaume en Joorinne:
1 Nicolas van Santen, ~ Halle 9 sept 1597.
2 Anne van Santen, ~ Halle 20 mrt 1600. Volgt V-e.
3 Jean van Santen, ~ Halle 24 juli 1600. Volgt V-f.
4 Guillaume van Santen, ~ Halle 18 juni 1603. Volgt V-g.
5 Philippe van Santen, ~ Halle 13 aug 1605.
6 Joachim van Santen, ~ Halle 23 jan 1607.
7 Marie van Santen, ~ Halle 27 mei 1609.
8 Jeanne van Santen, ~ Halle 17 feb 1612.
9 Catherine van Santen, ~ Halle 23 jan 1617.
10 Henri van Santen, ~ Halle 20 okt 1619.
11 Elisabeth van Santen, ~ Halle 23 jan 1623.
V-a Ida van Santen, dv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Ida x Halle 27 feb 1650 Guislain Gheerts.
x Halle 1650
V-b Arnold van Santen, ~ 8 feb 1608, zv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Arnold x, 21 jr, Halle 7 dec 1629 Martine van Dieghem.
x Halle 1629
Kinderen van Arnold en Martine:
1 Magdeleine van Santen, ~ 24 juli 1631.
2 Jeanne van Santen, ~ 15 juni 1633.
V-c Joachim van Santen, ~ Halle 13 mrt 1610, † ±13 nov 1679, ±69 jr, zv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Joachim x, 29 jr, Halle 1 aug 1639 Catharine de Pery, 25 jr, * Halle 22 nov 1613, † er 1 jan 1706, 92 jr.
de Perie, du Pery, Desperies.
Kinderen van Joachim en Catharine:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21 aug 1640. Volgt VI-a.
2 Elisabeth van Santen, ~ Halle 16 aug 1642.
3 Jean van Santen, ~ Halle 10 juli 1644.
Notitie bij de geboorte van Jean: 5-4-1644 gewettigd (?, émancipé) door zijn vader.
4 Jacques van Santen, ~ Halle 2 nov 1646. Volgt VI-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 6 jan 1649. Volgt VI-c.
6 Marie van Santen, ~ Halle 16 juni 1651.
7 Paul van Santen, ~ Halle 14 feb 1653.
8 Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20 juli 1655. Volgt VI-d.
V-d Maria van Santen, ~ 16 okt 1619, dv Ghysbrecht van Santen (zie IV-b) en Jeanne Kayart.
Maria x, 37 jr, Halle 10 feb 1657 Pierre Schoonheyt.
x Halle 1657
V-e Anne van Santen, ~ Halle 20 mrt 1600, dv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
x Halle 1625
Anne x, 25 jr, Halle 29 sept 1625 Jean Pypens.
V-f Jean van Santen, ~ Halle 24 juli 1600, † er 9 mrt 1646, 45 jr, zv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
Jean:
(1) x Marie van Obstal, † Halle 28 nov 1632, dv Etienne van Obstal x Anne van der Hulst.
x Halle 1624
(2) x, 32 jr, Halle 16 jan 1633 Catherine de Candelere.
x Halle 1633
Kinderen van Jean en Marie:
1 Guillaume van Santen, ~ 15 jan 1625.
2 Jean van Santen, ~ Halle 13 mrt 1628, † »1655, »27 jr.
Jean bleef ongehuwd.
3 Gaspar van Santen, ~ 11 apr 1630.
4 Marie van Santen, ~ 14 apr 1632.
Kinderen van Jean en Catherine:
5 Catherine van Santen. Volgt VI-e.
6 André Vrisius van Santen, ~ 25 sept 1633.
7 Guillaume van Santen, ~ 9 sept 1636.
8 Barbe van Santen, ~ 16 nov 1638.
9 Marie van Santen, ~ 18 feb 1640.
10 Jeanne van Santen, ~ 22 jan 1641.
11 Gertrude van Santen, ~ 13 aug 1643.
12 Elisabeth van Santen, ~ 6 aug 1645.
V-g Guillaume van Santen, ~ Halle 18 juni 1603, † er 27 jan 1645, 41 jr, zv Guillaume van Santen (zie IV-c) en Joorinne Buyens.
x2 Halle 1633
Guillaume:
(1) x Adrienne Swinnen.
?
(2) x, 29 jr, Halle 1 mrt 1633 Gertrude Wauterquin. Gertrude begon eerder een relatie met Philippe Chevalier (ovl. vóór 1633). Gertrude begon later een relatie met Nicolas Ghyselin.
VI-a Balthazar van Santen, ~ Halle 21 aug 1640, † ±1700, ±60 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Balthazar x, 21 jr, Halle 1 mei 1662 Anne Hoigne.
Haigne, Hougne
Kinderen van Balthazar en Anne:
1 Joachim van Santen.
2 Anna Maria van Santen, ~ Halle 14 juli 1667, † er 7 mrt 1717, 49 jr.
3 Paul van Santen, ~ Halle 15 aug 1669.
4 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 14 okt 1671, † «1717, «46 jr.
5 François van Santen, ~ Halle 15 dec 1673.
6 Anthonette van Santen, * ±1676, † Halle 14 mrt 1747, ±71 jr.
x Halle 1708
7 Elisabeth van Santen, ~ Halle 2 feb 1678. Volgt VII-a.
8 Anne Josèphe van Santen, ~ Halle 28 mrt 1680.
9 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 16 mrt 1682, † «1684, «2 jr.
10 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 9 aug 1684.
VI-b Jacques van Santen, ~ Halle 2 nov 1646, † «1707, «61 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Jacques x, 22 jr, Halle 7 sept 1669 Elisabeth Borremans, dv Jean Borremans x Catharine van den Guchte.
x Halle 1669
Kinderen van Jacques en Elisabeth:
1 Catherine van Santen, ~ Halle 3 sept 1669, † er 1707, ±38 jr.
2 Jean Baptiste Santen, ~ Halle 6 dec 1671, † 31 juli 1751, 79 jr.
3 Balthazar van Santen, ~ Halle 28 aug 1673, † «1677, «4 jr.
4 Anne van Santen, ~ Halle 14 mrt 1675. Volgt VII-b.
5 Balthazar van Santen, ~ Halle 20 jan 1677.
6 Marie Anne van Santen, ~ Halle 22 mrt 1678. Volgt VII-c.
7 Thérèse van Santen, ~ Halle 15 apr 1681.
8 Ferdinand van Santen, ~ Halle 28 okt 1682.
9 Claire Josephe van Santen, * Halle 11 juli 1684, † Brussel 10 apr 1750, 65 jr.
10 Jean Jacques van Santen, ~ Halle 1 juli 1686.
11 Isabelle Josèphe van Santen, ~ Halle 11 apr 1688, † Brussel 22 mrt 1750, 61 jr.
12 Thérèse van Santen, ~ Halle 7 juni 1690.
VI-c Joachim van Santen, ~ Halle 6 jan 1649, † 1726, ±77 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Joachim x Catherine de Naeyer.
Zie VII-h voor persoonsgegevens van Catherine.
Kinderen van Joachim en Catherine:
1 Catherine van Santen. Volgt VII-d.
2 Agnès van Santen, ~ Halle 3 aug 1676. Volgt VII-e.
3 Anne Catherine van Santen, ~ Halle 18 feb 1678, †, 76 jr.
4 Joachim van Santen, ~ Halle 19 sept 1679. Volgt VII-f.
5 Marie Louise van Santen, ~ Halle 10 aug 1682.
6 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2 feb 1685. Volgt VII-g.
VI-d Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20 juli 1655, † «1679, «24 jr, zv Joachim van Santen (zie V-c) en Catharine de Pery.
Louis x, 24 jr, Halle 21 juli 1679 Anna Neetens.
Het huwelijk werd ontbonden 16 apr 1680.
Anna, † Halle 22 sept 1693.
x Halle 1679
Kinderen van Louis en Anna:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21 mei 1680.
2 Jacques van Santen, ~ Halle 16 jan 1682.
3 Jean van Santen, ~ Halle 23 juli 1683.
4 Jacques van Santen, ~ Halle 31 dec 1684.
5 Anne Marie van Santen, ~ Halle 5 dec 1686.
6 Anne Louise van Santen, ~ Halle 20 mei 1688.
VI-e Catherine van Santen, dv Jean van Santen (zie V-f) en Catherine de Candelere.
Catherine x Halle 2 okt 1653 Maximilien de Naeyer.
Beroep: bakker.
Kind van Catherine en Maximilien:
1 Catherine de Naeyer. Volgt VII-h.
VII-a Elisabeth van Santen, ~ Halle 2 feb 1678, † er 14 nov 1726, 48 jr, dv Balthazar van Santen (zie VI-a) en Anne Hoigne.
Elisabeth x, 30 jr, Halle 6 nov 1708 Jean Paridaens.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jean: Weduwnaar, zijn tweede vrouw.
. Jean trouwde voorheen met Thérèse Françoise Vastenavondt.
VII-b Anne van Santen, ~ Halle 14 mrt 1675, † Brussel 19 mrt 1723, 48 jr, dv Jacques van Santen (zie VI-b) en Elisabeth Borremans.
Anne x, 20 jr, Brussel 26 jan 1696 Albert Jean Baptiste van Male, 29 jr, * Mechelen 6 dec 1666, † Brussel 6 sept 1711, 44 jr.
x Brussel 1696
VII-c Marie Anne van Santen, ~ Halle 22 mrt 1678, † Brussel 28 nov 1738, 60 jr, dv Jacques van Santen (zie VI-b) en Elisabeth Borremans.
Marie x, 34 jr, Brussel 25 sept 1712 Jean Louis Salmon, 63 jr.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Jean: Weduwnaar, zijn tweede huwelijk.
Jean, * Douai 7 aug 1649, † Brussel 18 feb 1718, 68 jr, zv Victor Salmon x Elisabeth Gallois.
x Brussel 1712
Beroep: bankier in Brussel.
VII-d Catherine van Santen, † »1732, dv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Catherine x Halle 12 juli 1701 Philippe Nielens, † «1726.
x Halle 1701
Catherine en Philippe bleven kinderloos.
VII-e Agnès van Santen, ~ Halle 3 aug 1676, † er 15 feb 1718, 41 jr, dv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Agnès x, 27 jr, Halle 15 mei 1704 François de Ketelbutter.
Notitie bij het huwelijk van Agnès en François: Dispensatie 4e graads verwantschap.
.
x Halle 1704
Beroep: van 1716 tot 1717 wethouder Hal.
VII-f Joachim van Santen, ~ Halle 19 sept 1679, † Brussel 28 feb 1726, 46 jr, zv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Joachim x, 29 jr, Brussel 9 jan 1709 Marie Isabelle van der Plancken, dv François Guillaume van der Plancken x Marie Marguerite van Erpecom.
x Brussel 1709
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Joachim van Santen, ~ Brussel 6 dec 1709. Volgt VIII-a.
2 François Joseph van Santen, ~ Brussel 23 dec 1710, † «1732, «22 jr.
3 Jean Baptiste van Santen, ~ Brussel 27 juni 1712, † «1732, «20 jr.
4 Catherine van Santen, ~ Brussel 1 sept 1713, † «1732, «19 jr.
5 Henri van Santen, ~ Brussel 19 nov 1714, † «1732, «18 jr.
6 Alexandre François van Santen, ~ Brussel 24 dec 1715, † »1737, »22 jr.
7 Marie Louise van Santen, ~ Brussel 4 okt 1717, † »1743, »26 jr.
8 Charles Alexandre van Santen, ~ Brussel 6 mrt 1719, † «1732, «13 jr.
9 Anne Marie Josèphe van Santen, ~ Brussel 15 aug 1720, † «1732, «12 jr.
10 Chrétien van Santen, ~ Brussel 2 jan 1722, † »1742, »20 jr.
11 Jeanne Marie van Santen, ~ Brussel 9 feb 1725, † »1742, »17 jr.
12 Guillaume van Santen, ~ Brussel 21 juli 1726, † ±22 dec 1756, ±30 jr.
VII-g Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2 feb 1685, † Namur 12 juli 1737, 52 jr, zv Joachim van Santen (zie VI-c) en Catherine de Naeyer (zie VII-h).
Jean x, 27 jr, Namur 4 okt 1712 Marie Adrienne Tordeur, † Namur 9 mei 1742.
x Namen 1712
Kinderen van Jean en Marie:
1 Jean Baptiste van Santen, ~ Namur 20 dec 1709, † er 2 juni 1756, 46 jr.
* 1709 vlg. [beINT]
2 Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20 aug 1713. Volgt VIII-b.
3 Catherine Joseph van Santen, ~ Namur 14 mei 1716, † er 1 aug 1717, 1 jr.
4 Marie Catherine van Santen, ~ Namur 7 mrt 1718.
jong ovl.
5 Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2 juni 1722. Volgt VIII-c.
6 Arnold Joseph van Santen, ~ Namur 16 mrt 1724, † er 5 mrt 1729, 4 jr.
7 Marie Adrienne van Santen, ~ Namur 30 apr 1726, † «1761, «35 jr.
VII-h Catherine de Naeyer, dv Maximilien de Naeyer en Catherine van Santen (zie VI-e).
Catherine x Joachim van Santen.
Zie VI-c voor persoonsgegevens van Joachim.
Kinderen van Catherine en Joachim: zie VI-c.
VIII-a Joachim van Santen, ~ Brussel 6 dec 1709, †, 32 jr, zv Joachim van Santen (zie VII-f) en Marie Isabelle van der Plancken.
Joachim x, 22 jr, Brussel 17 aug 1732 Marie van Beringhen.
x Brussel 1732
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13 mrt 1734. Volgt IX-a.
2 Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20 okt 1735. Volgt IX-b.
3 Jeanne Catherine van Santen, ~ Brussel 2 juli 1737, † «1761, «24 jr.
4 Barthélémy van Santen, ~ Brussel 11 juli 1738, † «1761, «23 jr.
5 Martin van Santen, ~ Brussel 23 dec 1740, † «1761, «21 jr.
VIII-b Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20 aug 1713, † er 1 mrt 1765, 51 jr, zv Jean Baptiste van Santen (zie VII-g) en Marie Adrienne Tordeur.
Joachim x, 27 jr, Namur 12 juni 1741 Marie Suzanne van Ferraille, † »1765.
x Namen 1741
Kinderen van Joachim en Marie:
1 Joachim Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 17 aug 1743, † er.
2 Marie Thérèse Joséphine van Santen, ~ Namur 29 mei 1745, † er 30 juni 1813, 68 jr.
3 Marie Bernadine Josèphe van Santen, ~ Namur 10 sept 1746.
4 Philippe Joseph van Santen, ~ Namur 3 mei 1750, † er 10 mei 1750, 7 dg.
5 Nicolas Joseph van Santen, ~ Namur 18 mei 1751, † er 5 nov 1813, 62 jr.
Nicolas bleef ongehuwd.
6 Jean Baptiste Joseph van Santen, ~ Namur 16 apr 1752.
7 Marie Angélique van Santen, ~ Namur 3 feb 1753.
8 Pierre François Joseph van Santen, ~ Namur 17 sept 1755, † er 26 nov 1756, 1 jr.
9 Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 21 aug 1759, † er 6 nov 1764, 5 jr.
VIII-c Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2 juni 1722, dv Jean Baptiste van Santen (zie VII-g) en Marie Adrienne Tordeur.
Marie x, 33 jr, Namur 15 okt 1755 Charles Berteloit.
x Namen 1755
Beroep: tabaks koopman-fabrikant in Alost.
IX-a Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13 mrt 1734, † er 10 juni 1789, 55 jr, dv Joachim van Santen (zie VIII-a) en Marie van Beringhen.
Marie x, 29 jr, Brussel 12 sept 1763 Jean Martin van Overbeke, † 2 mei 1779.
x Brussel 1763
IX-b Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20 okt 1735, † er 1 okt 1812, 76 jr, dv Joachim van Santen (zie VIII-a) en Marie van Beringhen.
Anne x, 21 jr, Brussel 14 mei 1757 Antoine Joseph Robert Catoir.
x Brussel 1757
Beroep: van 1753 tot 1788 notaris in Brussel.

Index (188 personen)

, Mayken. Partner van II-a.  II-a; III-a
Berghe, Joachim van den, † «1629. Partner van IV-a.  IV-a
Beringhen, Marie van. Partner van VIII-a.  VIII-a; IX-a; IX-b
Berteloit, Charles. Partner van VIII-c.  VIII-c
Blicq, Johan.   III-b
Borremans, Elisabeth, * 23-3-1648. Partner van VI-b.  VI-b; VII-b; VII-c
Borremans, Jean. Schoonvader van VI-b.  VI-b
Buyens, Daniel. Schoonvader van IV-c.  IV-c
Buyens, Joorinne, † »1620. Partner van IV-c.  IV-c; V-e; V-f; V-g
Candelere, Catherine de. Partner van V-f.  V-f; VI-e
Catoir, Antoine Joseph Robert. Partner van IX-b.  IX-b
Chevalier, Philippe, † «1633.   V-g
Coels, Barbe. Schoonmoeder van III-a.  III-a
Corduanier, Robert de. Partner van II-c.  II-c
Coroit, Johan du. Schoonvader van I.  I
Coroit, Marguerite du, † 1554. Partner van I.  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f
Damme, Jehan. Partner van II-d.  II-d
Dieghem, Martine van. Partner van V-b.  V-b
Erpecom, Marie Marguerite van. Schoonmoeder van VII-f.  VII-f
Ferraille, Marie Suzanne van, † »1765. Partner van VIII-b.  VIII-b
Gallois, Elisabeth. Schoonmoeder van VII-c.  VII-c
Gheerts, Guislain. Partner van V-a.  V-a
Ghorain, Anne de, † »1569. Partner van III-a.  III-a
Ghorain, Arnoud de. Schoonvader van III-a.  III-a
Ghyselin, Nicolas.   V-g
Guchte, Catharine van den. Schoonmoeder van VI-b.  VI-b
Heuwe, Vrouw de. Partner van II-d.  II-d
Hoigne, Anne. Partner van VI-a.  VI-a; VII-a
Hulst, Anne van der. Schoonmoeder van V-f.  V-f
Kayart, Jacob. Schoonvader van IV-b.  IV-b
Kayart, Jeanne, † «1657. Partner van IV-b.  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Ketelbutter, François de. Partner van VII-e.  VII-e
Laethem, van. Partner van II-f.  II-f; III-b; III-c
Liegaert, Martine. Schoonmoeder van III-c.  III-c
Luyckx, Catharine. Schoonmoeder van IV-b.  IV-b
Male, Albert Jean Baptiste van, * 6-12-1666, † 6-9-1711. Partner van VII-b.  VII-b
Naeyer, Catherine de, * 1655.   VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Naeyer, Maximilien de. Partner van VI-e.  VI-e; VII-h
Neetens, Anna, † 22-9-1693. Partner van VI-d.  VI-d
Nielens, Philippe, † «1726. Partner van VII-d.  VII-d
Obstal, Etienne van. Schoonvader van V-f.  V-f
Obstal, Marie van, † 28-11-1632. Partner van V-f.  V-f
Overbeke, Jean Martin van, † 2-5-1779. Partner van IX-a.  IX-a
Paridaens, Jean. Partner van VII-a.  VII-a
Pery, Catharine de, * 22-11-1613, † 1-1-1706. Partner van V-c.  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Plancken, François Guillaume van der. Schoonvader van VII-f.  VII-f
Plancken, Marie Isabelle van der. Partner van VII-f.  VII-f; VIII-a
Pypens, Jean. Partner van V-e.  V-e
Roelants, Anne. Schoonmoeder van IV-c.  IV-c
Salmon, Jean Louis, * 7-8-1649, † 18-2-1718. Partner van VII-c.  VII-c
Salmon, Victor. Schoonvader van VII-c.  VII-c
Santen, Agnès van, ~ 3-8-1676, † 15-2-1718.   VII-e
Santen, Alexandre François van, ~ 24-12-1715, † »1737. Zoon van VII-f.  VII-f,6
Santen, André Vrisius van, ~ 25-9-1633. Zoon van V-f.  V-f,6
Santen, Anna Maria van, ~ 14-7-1667, † 7-3-1717. Dochter van VI-a.  VI-a,2
Santen, Anne van.   II-c
Santen, Anne van, * ±1548. Kind van II-e.  II-e,2
Santen, Anne van, ~ 20-3-1600.   V-e
Santen, Anne van, ~ 14-3-1675, † 19-3-1723.   VII-b
Santen, Anne Catherine van, ~ 18-2-1678, [] 31-10-1754. Dochter van VI-c.  VI-c,3
Santen, Anne Catherine van, ~ 20-10-1735, † 1-10-1812.   IX-b
Santen, Anne Josèphe van, ~ 28-3-1680. Dochter van VI-a.  VI-a,8
Santen, Anne Louise van, ~ 20-5-1688. Dochter van VI-d.  VI-d,6
Santen, Anne Marie van, ~ 5-12-1686. Dochter van VI-d.  VI-d,5
Santen, Anne Marie Josèphe van, ~ 15-8-1720, † «1732. Dochter van VII-f.  VII-f,9
Santen, Anthonette van, * ±1676, † 14-3-1747. Dochter van VI-a.  VI-a,6
Santen, Arnold van, ~ 8-2-1608.   V-b
Santen, Arnold Joseph van, ~ 16-3-1724, † 5-3-1729. Zoon van VII-g.  VII-g,6
Santen, Balthazar van, ~ 21-8-1640, † ±1700.   VI-a; VII-a
Santen, Balthazar van, ~ 28-8-1673, † «1677. Zoon van VI-b.  VI-b,3
Santen, Balthazar van, ~ 20-1-1677. Zoon van VI-b.  VI-b,5
Santen, Balthazar van, ~ 21-5-1680. Zoon van VI-d.  VI-d,1
Santen, Barbe van, ~ 16-11-1638. Dochter van V-f.  V-f,8
Santen, Barthélémy van, ~ 11-7-1738, † «1761. Zoon van VIII-a.  VIII-a,4
Santen, Catherine van.   II-b
Santen, Catherine van.   VI-e; VII-h
Santen, Catherine van, † »1732.   VII-d
Santen, Catherine van, ~ 23-1-1617. Dochter van IV-c.  IV-c,9
Santen, Catherine van, ~ 3-9-1669, † 1707. Dochter van VI-b.  VI-b,1
Santen, Catherine van, ~ 1-9-1713, † «1732. Dochter van VII-f.  VII-f,4
Santen, Catherine Constance van, ~ 16-3-1682, † «1684. Dochter van VI-a.  VI-a,9
Santen, Catherine Constance van, ~ 9-8-1684. Dochter van VI-a.  VI-a,10
Santen, Catherine Joseph van, ~ 14-5-1716, † 1-8-1717. Dochter van VII-g.  VII-g,3
Santen, Charles Alexandre van, ~ 6-3-1719, † «1732. Zoon van VII-f.  VII-f,8
Santen, Chrétien van, ~ 2-1-1722, † »1742. Zoon van VII-f.  VII-f,10
Santen, Claire Josephe van, * 11-7-1684, † 10-4-1750. Dochter van VI-b.  VI-b,9
Santen, Elisabeth van, † 1608. Dochter van II-e.  II-e,1
Santen, Elisabeth van, * ±1568, † »1629.   IV-a
Santen, Elisabeth van, ~ 23-1-1623. Dochter van IV-c.  IV-c,11
Santen, Elisabeth van, ~ 16-8-1642. Dochter van V-c.  V-c,2
Santen, Elisabeth van, ~ 6-8-1645. Dochter van V-f.  V-f,12
Santen, Elisabeth van, ~ 2-2-1678, † 14-11-1726.   VII-a
Santen, Ferdinand van, ~ 28-10-1682. Zoon van VI-b.  VI-b,8
Santen, Ferdinand Joseph van, ~ 21-8-1759, † 6-11-1764. Zoon van VIII-b.  VIII-b,9
Santen, François van, ~ 15-12-1673. Zoon van VI-a.  VI-a,5
Santen, François Joseph van, ~ 23-12-1710, † «1732. Zoon van VII-f.  VII-f,2
Santen, Gaspar van, ~ 11-4-1630. Zoon van V-f.  V-f,3
Santen, Gertrude van, ~ 13-8-1643. Dochter van V-f.  V-f,11
Santen, Ghysbrecht van, * ±1579, † 9-12-1657.   IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Santen, Gilles van.   II-a; III-a
Santen, Guillaume van. Zoon van IV-b.  IV-b,1
Santen, Guillaume van, * ±1510, † «13-1-1577.   II-f; III-b; III-c
Santen, Guillaume van, * «1585.   IV-c; V-e; V-f; V-g
Santen, Guillaume van, ~ 18-6-1603, † 27-1-1645.   V-g
Santen, Guillaume van, ~ 15-1-1625. Zoon van V-f.  V-f,1
Santen, Guillaume van, ~ 9-9-1636. Zoon van V-f.  V-f,7
Santen, Guillaume van, ~ 21-7-1726, † ±22-12-1756. Zoon van VII-f.  VII-f,12
Santen, Henri van, ~ 20-10-1619. Zoon van IV-c.  IV-c,10
Santen, Henri van, ~ 28-3-1625. Zoon van IV-b.  IV-b,8
Santen, Henri van, ~ 19-11-1714, † «1732. Zoon van VII-f.  VII-f,5
Santen, Henry van, * ±1575, † 1606. Zoon van III-b.  III-b,3
Santen, Ida van.   V-a
Santen, Isabelle Josèphe van, ~ 11-4-1688, † 22-3-1750. Dochter van VI-b.  VI-b,11
Santen, Jacques van, ~ 1-10-1606. Zoon van IV-b.  IV-b,3
Santen, Jacques van, ~ 2-11-1646, † «1707.   VI-b; VII-b; VII-c
Santen, Jacques van, ~ 16-1-1682. Zoon van VI-d.  VI-d,2
Santen, Jacques van, ~ 31-12-1684. Zoon van VI-d.  VI-d,4
Santen, Jean van, ~ 24-7-1600, † 9-3-1646.   V-f; VI-e
Santen, Jean van, ~ 13-3-1628, † »1655. Zoon van V-f.  V-f,2
Santen, Jean van, ~ 10-7-1644. Zoon van V-c.  V-c,3
Santen, Jean van, ~ 23-7-1683. Zoon van VI-d.  VI-d,3
Santen, Jean Baptiste van, ~ 14-10-1671, † «1717. Zoon van VI-a.  VI-a,4
Santen, Jean Baptiste, ~ 6-12-1671, † 31-7-1751. Zoon van VI-b.  VI-b,2
Santen, Jean Baptiste van, ~ 2-2-1685, † 12-7-1737.   VII-g; VIII-b; VIII-c
Santen, Jean Baptiste van, ~ 20-12-1709, † 2-6-1756. Zoon van VII-g.  VII-g,1
Santen, Jean Baptiste van, ~ 27-6-1712, † «1732. Zoon van VII-f.  VII-f,3
Santen, Jean Baptiste Joseph van, ~ 16-4-1752. Zoon van VIII-b.  VIII-b,6
Santen, Jean Jacques van, ~ 1-7-1686. Zoon van VI-b.  VI-b,10
Santen, Jeanne van, ~ 17-2-1612. Dochter van IV-c.  IV-c,8
Santen, Jeanne van, ~ 15-6-1633. Dochter van V-b.  V-b,2
Santen, Jeanne van, ~ 22-1-1641. Dochter van V-f.  V-f,10
Santen, Jeanne Catherine van, ~ 2-7-1737, † «1761. Dochter van VIII-a.  VIII-a,3
Santen, Jeanne Marie van, ~ 9-2-1725, † »1742. Dochter van VII-f.  VII-f,11
Santen, Joachim van, ~ 23-1-1607. Zoon van IV-c.  IV-c,6
Santen, Joachim van, ~ 13-3-1610, † ±13-11-1679.   V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Santen, Joachim van, ~ 6-1-1649, † 1726.   VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Santen, Joachim van, * 1663. Zoon van VI-a.  VI-a,1
Santen, Joachim van, ~ 19-9-1679, † 28-2-1726.   VII-f; VIII-a
Santen, Joachim van, ~ 6-12-1709, [] 14-8-1742.   VIII-a; IX-a; IX-b
Santen, Joachim Ferdinand Joseph van, ~ 17-8-1743. Zoon van VIII-b.  VIII-b,1
Santen, Joachim Joseph van, ~ 20-8-1713, † 1-3-1765.   VIII-b
Santen, Johan van, * ±1480, † 1542.   I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f
Santen, Laureys van, * ±1540, † 1582.   III-b; IV-a; IV-b
Santen, Louis van, ~ 28-4-1622. Zoon van IV-b.  IV-b,7
Santen, Louis Antoine van, ~ 20-7-1655, † «1679.   VI-d
Santen, Magdeleine van, ~ 24-7-1631. Dochter van V-b.  V-b,1
Santen, Maria van, ~ 16-10-1619.   V-d
Santen, Marie van, † «13-3-1586. Dochter van III-a.  III-a,1
Santen, Marie van, * ±1570, † 1582. Dochter van III-b.  III-b,2
Santen, Marie van, ~ 27-5-1609. Dochter van IV-c.  IV-c,7
Santen, Marie van, ~ 14-4-1632. Dochter van V-f.  V-f,4
Santen, Marie van, ~ 18-2-1640. Dochter van V-f.  V-f,9
Santen, Marie van, ~ 16-6-1651. Dochter van V-c.  V-c,6
Santen, Marie Adrienne van, ~ 30-4-1726, † «1761. Dochter van VII-g.  VII-g,7
Santen, Marie Angélique van, ~ 3-2-1753. Dochter van VIII-b.  VIII-b,7
Santen, Marie Anne van, ~ 22-3-1678, † 28-11-1738.   VII-c
Santen, Marie Bernadine Josèphe van, ~ 10-9-1746. Dochter van VIII-b.  VIII-b,3
Santen, Marie Catherine van, ~ 7-3-1718. Dochter van VII-g.  VII-g,4
Santen, Marie Françoise van, ~ 13-3-1734, † 10-6-1789.   IX-a
Santen, Marie Louise van, ~ 10-8-1682. Dochter van VI-c.  VI-c,5
Santen, Marie Louise van, ~ 4-10-1717, † »1743. Dochter van VII-f.  VII-f,7
Santen, Marie Thérèse van, ~ 2-6-1722.   VIII-c
Santen, Marie Thérèse Joséphine van, ~ 29-5-1745, † 30-6-1813. Dochter van VIII-b.  VIII-b,2
Santen, Martin van, ~ 23-12-1740, † «1761. Zoon van VIII-a.  VIII-a,5
Santen, Michel van, † «1583.   II-e
Santen, Nicolaas van, * ±1540.   III-c; IV-c
Santen, Nicolas van, † 16-3-1569.   III-a
Santen, Nicolas van, ~ 9-9-1597. Zoon van IV-c.  IV-c,1
Santen, Nicolas Joseph van, ~ 18-5-1751, † 5-11-1813. Zoon van VIII-b.  VIII-b,5
Santen, Paul van, ~ 14-2-1653. Zoon van V-c.  V-c,7
Santen, Paul van, ~ 15-8-1669. Zoon van VI-a.  VI-a,3
Santen, Philippe van, ~ 13-8-1605. Zoon van IV-c.  IV-c,5
Santen, Philippe Joseph van, ~ 3-5-1750, † 10-5-1750. Zoon van VIII-b.  VIII-b,4
Santen, Pierre van. Zoon van II-f.  II-f,2
Santen, Pierre François Joseph van, ~ 17-9-1755, † 26-11-1756. Zoon van VIII-b.  VIII-b,8
Santen, Thérèse van, ~ 15-4-1681. Dochter van VI-b.  VI-b,7
Santen, Thérèse van, ~ 7-6-1690. Dochter van VI-b.  VI-b,12
Santen, Willemaine van.   II-d
Schoonheyt, Pierre. Partner van V-d.  V-d
Souffye, Ida. Partner van III-b.  III-b; IV-a; IV-b
Souffye, Paul. Schoonvader van III-c.  III-c
Souffye, Willemyne. Partner van III-c.  III-c; IV-c
Staes, Anne. Partner van II-e.  II-e
Swinnen, Adrienne. Partner van V-g.  V-g
Tiefrise, Jacques. Partner van II-b.  II-b
Tordeur, Marie Adrienne, † 9-5-1742. Partner van VII-g.  VII-g; VIII-b; VIII-c
Vastenavondt, Thérèse Françoise.   VII-a
Wauterquin, Gertrude. Partner van V-g.  V-g
Gegenereerd 27 januari 2011 met Aldfaer 4.2 door Rob Veldhuyzen van Zanten.