Inleiding
Index

Parenteel van Arnt Janssoon (Andries) van SanctenI Arnt Janssoon (Andries) van Sancten, * Tricht of Malsen? ±1425.
Notitie bij Andries: genoemd 12-08-1485 te Tricht (bron J. Voorberg):
" 1 morgen en 10 roeden land (ca. 85 are) in het rechtsgebied van Buren te Tricht, genaamd ’die Berwersche wayde’(de Beerweerdse wayde? zie hattinga-kaart met ’wayden’, Beerweg en Middelweg, zoe ook de opmerking bij de navolgende lenen van Buren, repertorium blz. 79) , aan de ene kant grenzend aan grond die Aris Dirxsoon (van Santen) bewerkt, en aan de andere (afwaterende) kant aan de grond die Dirck van Xanten bewerkt; met het noordelijk deel an de’wayde’grenzend en met het westelijk deel langs de (nog bestaande) Middelweg. Op de overeenkomst is het Zutphens (zakelijk) recht van toepassing: op 12 augustus 1485 werd het leen aan Arnt Janssoon (van Santen) verstrekt, die het overdroeg aan Derck van Santen."
Arnt Janssoon, neef van Art Dirxsoon, transporteert 12-08-1485 de grond dus aan Derck Arntssoon, zijn achterneef.
Beroep: schout.
Kinderen van Andries uit onbekende relatie:
1 Dyrck Andriesz van Zanten.
Notitie bij Dyrck: ZEGEL
Heren en graven van Culemborg

2612 Laurens Woutersz., tynsrichter namens Mariënweerde, oorkondt, dat Dyrck van Zanten Andriesz. opdraagt ten behoeve van Johan Jan Berntzoonsz. 13 hont land onder Trycht, geheeten de Bontekont.
Datering 1497 Februari 21 [op sinte Petersavent ad cathedram]
NB Oorspr. (Inv. no. 5455), met de zegels van den tynsrichter en van den tynsgenoot Dyrck van Zanten vnd.; het zegel van Henrick MR. Willemsz. is verloren.
2 Jan Arntssoen van Zanthen, * Tricht? ±1455. Volgt II.
II Jan Arntssoen van Zanthen, * Tricht? ±1455, † ±1522, ±67 jr, zv Arnt Janssoon (Andries) van Sancten (zie I).
Notitie bij Jan: ook genoemd Langh (=lange) Jan Arntssoen (bron A. van Santen)
bron J. Voorberg:
RAA 0370, 5452 (regest S 89)
Met de deels (zwaar)geschonden en drie verloren zegels van de 15 oorkonders.
De inkt van een deel van de chartertekst is dusdanig vergaan dat de transcriptie van dat deel tussen # # is geplaatst, en aangevuld door een tussen { } geplaatste samenvatting van de vermoedelijke inhoud.
10 juli 1510
Ick gerit van Beesd, richter in de bancken van Malsen ende Tricht in den lande van bueren, ende wij, Wouter Jansz alert berntsz volken jansz, gherit goertsz jan maess gherit alertsz ende jan van zanthen, scepenen inder selver bancken voirschreven, ende wij, macharis van tyell, willem van spithooven [Spythooven], gelis pa[u]w loef van oerd [van Oordt, van Noort], henrick van varzendael, jan die moelre ende maes willimsz als scepen inden bancke van boesichem ende selmoende, bekenne mit desen opene brieff alsoe als jan van kuyck borger tot Culenborch gepant hefft evert loeff voor waerschap van seker jaer voor een camp lants gelegen op malsen in flemynxhoeff die jan van kuyck in voertijden gecoft [gekocht] hef tegen [van?] loeff lambertsz ende geertruyt syn echte wyff die vader ende moeder waeren van evert loeff voorschreven en van mary syn suster,
# na .. verm….en Inholdt .. … ende brieff die Jan van Kuyck voir ge..an.. off {voor enige jaren} Int recht getoont heft {d.w.z. dat de koopakte enige jaren geleden nog is getoond}. In welke waerschap Jan van Kuyck gebreck v..lt van hans boem ende mary sijn wyff ende soe jan evert loeffs van {wege?} syn pand uyt gedaen he[e]ft ende aen dat recht gecomen syn mit den spracken ende antwoert [= conform de regels der rechtspraak] naer ….. syn ….. ..sig {maakt?} daer op [waarna] wij Scepen voirgenoemd .ande rechtelick gewesen hebben voer recht dat evert loeff voirsz vertigen [afstaan] sal [aan] Jan van Kuyck voirgenoemd in [= één] derden halve schilt des Jaers naer wij …… syn segel ende brieff deur af he[e]fft soe sall evert loeff syn kynsdeel daeraff betalen alles sonder argelist #
In verconde der waerheyt soe hibben wij richter ende scepen voirschreven elck onse zegel beneden aen dese opene brieff gehangen. Gegeven int jaer ons here Duijsent vijfhondert ende tien op den tienden dach in julio.
Uitleg:
Jan van Kuyck, wiens grootvader schepen en raad van (de graaf van) Culemborg was, heeft jaren geleden van Loeff Lamberts en zijn vrouw Geertruyt een stuk land, gelegen in Flemincxhoeff te Malsen gekocht, en dit land vervolgens verpacht aan hun zoon Evert.
Formele vaststelling hiervan maakt het Jan van Kuyck mogelijk de verstreken jaarpachten [“renten”] op te eisen. De reden voor het expliciet noemen van Everts zuster Mary zal, nu de tekst gewag maakt van Everts erfdeel, vermoedelijk gelegen zijn in de onderwijl reeds gepasseerde boedelverdeling tussen de erfgenamen van de verkopers.
Nader commentaar:
Het betreft hier blijkbaar een zaak die hoog is opgelopen. Het gewicht dat aan deze uitspraak moet worden gehecht wordt weergegeven door het aantal zegelaars, en vooral door het feit dat blijkbaar namens de graaf van Culemborg is geoordeeld dat de onpartijdigheid gediend wordt door ook de schepenen van het naast-gelegen gerecht bij het beraad te betrekken en mede te laten zegelen.

Samenvatting van de akte [regest S89]:
Gerit van Beesd, richter van Malsen en Tricht, Alert Berntsz, Volken Jansz, Gherit Goertsz, Jan Maesz, Gherit Alertsz en Jan van Zanthen, schepenen aldaar, en Macharis van Tyell, Willem van Spithooven, Gelis Pauw, Loef van Oerd, Henrick van Varsendael, Jan die Moelre en Maes Willemsz, schepenen van Beusichem en Zoelmond, doen uitspraak in de geschillen tussen Jan van Kuyck, burger van Culenborch, en Evert Loeffsz, over een rente uit een kamp land in Flemynxhoeff te Malsen.
Functie: 10-4-1510 schepen van Malsen en Tricht (vermeld 10-04-1510 GN 1986/375 en ca. 1522 (Bu/1-2e)).
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490. Volgt III.
III Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490, zv Jan Arntssoen van Zanthen (zie II).
Notitie bij Arijes: naam staat genoemd in de Lenen van Buren, blz. 1a. (bron A. van Santen)
vermeld 1522/1523 (bron J. Voorberg)
Lenen van Buren, 1, 2e blad Arijes (Janse) van Santen, een half leen, wordt nu twee lenen, 1522/23; (bron J. Voorberg)
Kind van Arijes uit onbekende relatie:
1 Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520. Volgt IV.
IV Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520, zv Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen (zie III).
Notitie bij Jan: zoon van Arijes (Janse) van Santen Lenen van Buren 78 en 79) bron J. Voorberg
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550. Volgt V.
V Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550, † <4-4-1608, <58 jr, zv Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen (zie IV).
Notitie bij overlijden van Andries: Op 4 april 1608 wordft Agnesa genoemd als weduwe:
Leenen van Buren, Fol. 258 Anthonie Wellants, burger te Culemborg, na opdracht Jan Claesz. namens juffr. Anna van Culenborch, 1592 september
Agnies, weduwe van Andries Jansz., na opdracht door Anthony Wellandts. Otto van Leeuwen, schout te Buren, is hulder, 1608 april 4 it.vet.
Notitie bij Andries: ook genaamd Arijs Jans van Santen
Lenen van Buren, blz 78: 19-04-1607 Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andries Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
Beroepen: van 1592 tot 1608 leenman van Buren te Tricht; 1607 brouwer te Zaltbommel.
Andries x Buren Agnesa (Agnies) Jansdr., † <3-12-1641.
Notitie bij overlijden van Agnies: zie notitie bij Persoon: testament en kleinkind Andries Aerts
Notitie bij Agnies: ook genaamd Agnesa Jansdr. en Agnies Jansdr.
zie ook kleinzoon andries aertsen
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht: op 1-12-1630 (inv.199, fol.18-18-v) verklaart Agnesa Jansdochter, weduwe van Andries Janss, met Rembout de Munter, haar momber, tot haar erfgenamen haar zonen Jan en Henrick Andriess, alsmede haar dochters Maeijken Andries (gehuwd met Aert Huijbertss) en Neeltgen Andriess (gehuwd met Jan Stevenss de Helt) en haar zoons zoon Jan Dirckss. Beslist wordt dat haar goederen na haar dood gelijkelijk onder hen verdeeld zullen worden.
Bron J. Voorberg: vermoeden dat zij Agnese Jansdr van Noort (van Oird) is geweest
Leenen van Buren, Fol. 258 Anthonie Wellants, burger te Culemborg, na opdracht Jan Claesz. namens juffr. Anna van Culenborch, 1592 september
Agnies, weduwe van Andries Jansz., na opdracht door Anthony Wellandts. Otto van Leeuwen, schout te Buren, is hulder, 1608 april 4 it.vet.
Aert Huyberts, vernieuwt den eed van sijn vrouws moeder, 1618 november 23.
Andries Aertsz, na doode van sijn grootmoeder Agnesa Jansdr., 1641 december 3, it vet.
Jan Dircx van Santen, na opdracht door Andries Aertsz. van Santen. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van sijn swager Adriaen van Mourick voor de boedel sijn overleden vader, die het daarop opdraagt ten behoeve van Gerrit Aertsz. Tricht, 1655 maart 7 it.vet.
Huybert Gerritsz., na doode van sijn vader end, 1694 februaris it.vet.
Di Jodocus van Laren, predikant te Tricht, van Gerrit het onmondig kind van wijlen Huybert Gerritsen, 1698 november 2.
Kinderen van Andries en Agnies:
1 Neeltgen Andriess van Santen. Volgt VI-a.
2 Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580. Volgt VI-b.
3 Dirck Andriess van Santen, * ±1580. Volgt VI-c.
4 Maeijken Arijs van Santen, * ±1580. Volgt VI-d.
5 Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583. Volgt VI-e.
6 Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584. Volgt VI-f.
VI-a Neeltgen Andriess van Santen, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Neeltgen: genoemd in schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Neeltgen x Jan Stevenss de Helt.
VI-b Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580, † 1662, ±82 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij overlijden van Aert: bij zijn dood voluit Aert Andriessen van Santen.
Notitie bij Aert: De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Aert x , ‡ kerk van Buren 6-2-1673.
Kinderen van Aert en :
1 Allaert Aertsen van Santen. Volgt VII-a.
2 Jan Aertsen van Santen. Volgt VII-b.
VI-c Dirck Andriess van Santen, * ±1580, † <1-12-1630, <50 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij overlijden van Dirck: in het testament van zijn moeder Agnesa Jansdr. wordt niet hij genoemd, maar zijn zoon als erfgenaam; hieruit valt op te maken dat Dirck reeds overleden was.
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Jan Dirckss van Santen, * ±1610. Volgt VII-c.
VI-d Maeijken Arijs van Santen, * ±1580, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Maeijken: Lenen van Buren/79 (bron J. Voorberg)
schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 1-1-1630 (inv. 299, fol.18-18v)
Maeijken x, <22 jr, <12-11-1602 Aert Huijbertsz, 0 dag, * Buren <11-9-1592.
Notitie bij Aert: genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen. ( zie verder bij Hendrick Arris)
Beroep: van 1602 tot 1608 leenman van Buren te Tricht.
Notitie bij het huwelijk van Maeijken en Aert: Fol. 258 Aert Huyberts, vernieuwt den eed van sijn vrouws moeder, 1618 november 23.
Kind van Maeijken en Aert:
1 Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610. Volgt VII-d.
VI-e Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij Jan: Lenen van Buren, blz. 65: 19-04-1607: Arris Direck en Jan Arrisz te Tricht dragen over aan Andies Jansz (van Santen) van Tricht, brouwer te Zaltbommel (bron J. Voorberg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol.33v-34, 18-01-1642
Jan Andries en Maria Sweeren lijftochten elkaar in al hun goederen. (bron BVH 09-03-1988)
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarschap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Jan x Maria Sweeren.
Kind van Jan en Maria:
1 Anthonis Janss Arris van Santen, * <1600. Volgt VII-e.
VI-f Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584, † Tricht 5-4-1668, ±84 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie V) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Notitie bij overlijden van Hendrick: Riehl: overlijdensdatum staat aangetekend in het lidmatenboek van Tricht
Notitie bij Hendrick: ook genoemd Hendrik Errisz. van Santen en Hendrik Andriesz van Santen (J. Voorberg)
Tesamen met zijn vrouw Deliana Jansz wordt hij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld. Op de lijst wordt hij direct na de predikant en diens gezin genoemd (bron Marco Schelling)
Lenen van Buren/78 fol. 255, 11-09-1592, 8 morgen land (met rondom ervan uit de Van Santen-familie) op 05-02-1608 (bron J. Voorberg)
genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift repertorium, samengesteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde, wordt hij hierin genoemd:
11-09-1592 Arijs Janssen
12-11-1602 Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen.
05-02-1608 Hendrick Arriss, met de overgebleven 1 1/2 morgen
23-11-1618 idem, verheft het leen met ledigen hand
13-09-1647 idem, (nu genaamd Henrick Andriessen van Santen) verheft het leen met ledigen hand
10-11-1687 Erris Hendrickss van Santen, na de dood van zijn vader voornoemd. Daarna draagt hij het leen op ten behoeve van zijn zwager Cornelis Huijbertss Schenck
22-03-1698 executie der goederen
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
Genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:op 19-06-1617 (inv. 297.fol.3v-4v) belooft Henrick Andries aan Baers de Weert een rente van 12,- 10 stuivers jaarlijks, uit 5 1/2 hond land in een uiterwaard tegenover Deil, gelegen tussen Huijbert Jans en Jan Andriess , alsmede uit 3 1/2 morgen land in de Nieuwenhoeven ter hoogte van de hoge watermolen op Tricht. Dezelfde Hendrick Andriess bekent op 1-03-1629 (inv. 298,fol.221v-222) een identieke schuld aan Jan Dirckss van Zanten en diens erfgenamen; jaarlijks te betalen op Petri ad Cathedram (22 februari), tegen onderpand van 2 morgen land te Tricht in de Legemaet.
Op 8-09-1636 (inv.299, fol. 197-187v) vermaakt Henrick Andriess, schepen, gezond van lichaam en geest, aan de armen van Tricht 200,- Carolus. Zijn overige bezittingen vermaakt hij aan zijn erfgenamen, de zonen Andries en Dirck, en de dochters Anneken, Mariken en Peterken.
fol. 138-138v, 11-06-1646
Voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Arris een erfwaarscap onder 1 1/2 morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen (bron BVH 09-03-1988)
Functies: van 1608 tot 1647 Leenman van Buren te Tricht (handschrift onduidelijk: tot 1647 of 1687); van 24-9-1628 tot voor 1648 Schepen van Buurmalsen en Tricht.
Hendrick x Deliana Jansdr., † Tricht <1667, dv Jan.
Notitie bij Deliana: Samen met haar man Hendrik ’Arisz’van Santen wordt zij op de lidmatenlijst van Tricht 1660 vermeld; op de lijst van 1667 staat zij niet meer genoemd.
Hendrick Andriesz. van Santen getrouwd is met Deliana Jans, de zuster van Anthonia Jans, vrouw van Cornelis Zegersz. van Maurick.
Zie ORA Buren 0138-301, fol. 218 en 219, 26-11-1658, boedelscheiding.
Deliana erft het lijfgoed en wat zilverwerk van haar overleden zuster.
Bron mw. L. Frieling
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Deliana: Hendrick Andriesz. van Santen getrouwd is met Deliana Jans, de zuster van Anthonia Jans, vrouw van Cornelis Zegersz. van Maurick.
Zie ORA Buren 0138-301, fol. 218 en 219, 26-11-1658, boedelscheiding.
Deliana erft het lijfgoed en wat zilverwerk van haar overleden zuster.
Kinderen van Hendrick en Deliana:
1 Anneken van Santen.
2 Mariken van Santen.
3 Peterken van Santen.
4 Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610. Volgt VII-f.
VII-a Allaert Aertsen van Santen, ‡ Buren 5-11-1666, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie VI-b) en .
Functie: 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Allaert:
(1) x <1640 Fijcke Walravens, † <1-4-1640.
(2) x Buren 1-4-1640 Lijsken Jeurifaes Crauwel, dv Jerefaes Crauwel † 1627 x Maria Geurts ‡ Buren 13-8-1649.
Kinderen van Allaert en Fijcke:
1 Arien van Santen, ~ Buren 9-1-1639.
Notitie bij de geboorte van Arien: Gedoopt 9.1.1639, Arien, doghter van Alert Aertss, en van Fijcken Walravens, echtelieden.
2 Fijken Alerts van Santen, ‡ Buren 12-10-1662.
Notitie bij overlijden van Fijken: 964. fol.88 12-1-1662 Fijken Alerts, dochter van Alert A[e]rtsen
3 Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631. Volgt VIII-a.
Kinderen van Allaert en Lijsken:
4 van Santen, ‡ Buren 31-10-1646.
Notitie bij overlijden: 959. fol.88 31-10-1646 nog een kind van Aert Aertsen
5 van Santen, ‡ Buren 24-9-1650.
Notitie bij overlijden: 961. fol.88 24-9-1650 nog een kind van Aellert Aertsen
6 van Santen, ‡ Buren 14-11-1644.
Notitie bij overlijden: Voorberg:
958. fol.88 14-11-1644 nog een kind van Aelert Aertsen
7 Willemken van Santen, ~ Buren 1-8-1641, ‡ er 1643.
Notitie bij de geboorte van Willemken: Gedoopt 1.8.1641, Willemken, doghter van Alert Aertss, en van Lijsken Jeurefaes,
echtelieden
Notitie bij overlijden van Willemken: 956. fol.88 ... 1643 een kind van Alert Aertsen
Notitie bij Willemken: genoemd zonder achternaam
VII-b Jan Aertsen van Santen, ‡ kerk van Buren 23-2-1665, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie VI-b) en .
Functie: 1664 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Jan x Cornelissen.
VII-c Jan Dirckss van Santen, * ±1610, † >1663, >53 jr, zv Dirck Andriess van Santen (zie VI-c).
Notitie bij Jan: genoemd 23-0-1651 (bron J. Voorberg)
De lijn Dirck van Santen en later Henrick van Santen blijven rond Tricht wonen; de latere lijn Aert Andries van Santen vestigt zich in Buren, doch behoudt tot ca. 1663 nog gronden bij Tricht. (bron J. Voorberg)
genoemd in een groot aantal akten
Tricht grafsteden, rekening over 1657-1658: de koop van een grafstede van de kerk door Jan Dircks van Santen
Inv. nr. 274.35
1663, handelt over Jan Dirckss van Santen, die wil panden aan de gerede en ongerede goederen van Adriaen Corneliss van Maurick, en mede speciaal aan een zeker huis daar de “Swarte Leeuw” uithangt, te Tricht, voor 200,- cum interesse. Adriaen Corneliss van Maurick is een zwager van van Santen, en heeft hetzelfde ambt als diens vader, nl. gerechtsbode, maar dan te Culemborg. Jan Dirckss van Santen blijkt getrouwd met Cuijntje Cornelisdr van Maurick, wiens zuster Metgen Cornelisdr. van Maurick weduwe van Jan Janss van Duijnkercken is.
Zwarte Leeuw onder Tricht. 1732. Verkoop door Anna van Eck, weduwe van Gerridt de
Kemp, en Cornelis Teunisz van ’t Hoog en Anthonij van Haren, als voogden, van de huizinge
en herberg met annexe erven, binnen en buitendijks staande, voor ƒ 560,- aan Willem
Versteegh. 1750. Verkoop door Teuntje Vermeer, weduwe van Christiaan van Tussenbroeck
c.s., van de huizinge en herberg, voor ƒ 816:12:00 aan Barend Nieuwhoff. Vermoedelijk een
huisnaam, waarbij op een gevelsteen of uithangbord een zwarte leeuw was afgebeeld.
zie ook bij Barend Nieuwhoff
Functie: van 1650 tot 1652 arm- en maanmeester belast met het opstellen van inkomsten en uitgaven.
Jan x Cuijntje Cornelisdr van Maurick, dv Cornelis Segersz van Maurick x Anthonia Jansdr..
Beroep: 1663 gerechtsbode van Culemborg.
VII-d Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610, ‡ kerk van Buren 22-8-1682, zv Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs van Santen (zie VI-d).
Notitie bij overlijden van Andries: in een akte uit 1641 wordt deze Andries (Aertsen, een kleinzoon van Arris of Andries Jansz. dus (voor deze gelegenheid getooid met zijn familienaam van Santen) in één naam genoemd met zijn grootmoeder Agnesa Jansdr. Deze was toen al weduwe. (bron A. van Santen)
Notitie bij Andries: bron W.H. Riehl:
belastingplichtige in het belastingcahier der stad Buren van 1672-1674, waarin hij werd aangeslagen voor de som van elf gulden en zestien stuivers.
genoemd in leenboeken van Buren:
03-12-1641 Andries Aerts, na de dood van zijn grootmoeder Agnesa Jansdr.

bron J. Voorberg:
Andries Aertsen van Santen (huwt Jannetje Jans (van den) Harthals), is de zoon van Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs [Andries] van Santen en dus neemt moeders naam aan. Zie ook leenakte
Functies: van 1656 tot 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem; van 12-1664 tot 12-1666 diaken van de Nederduits Gereformeerde kerk te Buren.
Andries x, ±31 jr, Buren 10-11-1641 Jannetje Jans (van de) Harthals, * nabij Cothen, ‡ Buren-Lambertuskerk 28-10-1678, dv Jan Cornelis Harthals.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Jannetje: Ondertrouw Buren 24.10.1641, huwelijk Buren 10.11.1641, bruidegom Aris Aertsz, Jong man
van Buren, bruid Jannichje Jans van de Harthals, J.Dochter geboren op Oort int Stift van
Utrecht, beijde wonende tot Buren.
Kinderen van Andries en Jannetje:
1 Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640. Volgt VIII-b.
2 Neeltje Andriesse van Santen, * Buren? ±1640.
3 Ariën van Santen, ~ Buren 20-2-1642.
4 Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20-12-1643. Volgt VIII-c.
5 Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren >16-6-1644. Volgt VIII-d.
VII-e Anthonis Janss Arris van Santen, * <1600, zv Jan Arrisz. van Santen (zie VI-e) en Maria Sweeren.
Notitie bij Anthonis: leenboeken van buren, pag 56: 3 1/2 morgen land en 1 morgen vrij goed: 28-10-1632 Anthonis Janssen te Tricht. 11-06-1651 Pieter Rootbeen, na opdracht door zijn schoonvader Anthonis Janssen van Santen.
Functies: 1616 schepen in de bank van Buurmalsen en Tricht (RAG Buren inv. 297 1616-1622, fol 1.); van 1632 tot 1651 Leenman van Buren te Tricht (zie brief BVH 15-02-1988).
Kind van Anthonis uit onbekende relatie:
1 Anna Thonisdr van Santen. Volgt VIII-e.
VII-f Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610, † Tricht 22-3-1690, ±80 jr, zv Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen (zie VI-f) en Deliana Jansdr..
Notitie bij Arris: ook genaamd Arris van Santen, Ewit van Santen, Erris Hendricxen van Zanten, Arri van Santen, Erris Hendricksz. van Santen en Aris Hendricks van Zanthen
(Arris, Ewit, Arri, Erris, Hendricxen, Hendricksz, van Zanten, van Zanthen)
gegoed te Tricht met 10 hond land 1647/1687 (bon J. Voorburg)
RA Buren inv.300 (Schepenprot. 1638-1653)
fol. 119-119v, 21-01-1646
Jan Cornelis de oude en Maijken Gijsberts, echtelieden, transporteren aan Erris Hendrickss van Santen ca. 16 hond land te Buurmalsen, genaamd de Grote en de Kleine Sonhoeck (bron BVH 09-03-1988)
fol. 189, 09-02-1648
Andries Hendricksen van Santen en Huijbertgen Jansdr, echtelieden, hebben getransporteerd aan Adriaan van den Harthals en zijn erfgenamen, ca 11 hond bouwland op Buurmalsen, genaamd Den Sonhoeck, met dijk en buitendijks weerdje.(bron BVH 09-03-1988)
Functies: van 1658 tot 1659 Buurmeester Tricht; 1674 Waarsman en Schepen te Tricht en Buurmalsen (29-09-1660 vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht; bron Marco Schelling
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 303 folio nr 75).
Arris:
(1) x, ±28 jr, Buren ±1638 Huibertjen Jans Verbeek, ±25 jr, * ±1613, † ±1656, ±43 jr, dv Jan Corneliss Verbeeck (Coorencooper) de oude x Maijken Gijsbertsdr (of Hendricksken) Baers.
Van het overlijden is aangifte gedaan <1668.
Notitie bij overlijden van Huibertjen: zelfde ?? als genoemd:
http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/trichtgrafsteden1647pasc.pdf

rekening over 1651-1653
verkocht de grafstede aan Erris Hendrickxs waarin zijn huisvrouw is begraven
Notitie bij Huibertjen: ook genoemd Huibertje Jans en Huijbertgen Jansdr. Verbeeck of Van Beeck
zie voor het zusje van Huibertjen Jans, Jantje Jans Coorncooper,en hun nichtje Cunera Cornelis Coorncooper het document "Een hechte familieband", auteur J. Voorberg
(2) x, ±45 jr, ±1655 Cornelisken Cornelisse van Eck, † Tricht <1668, dv Cornelis van Eck x Aeltgen Jacobs.
Notitie bij overlijden van Cornelisken: overleden tussen 1664-1668, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/trichtgrafsteden1647pasc.pdf
rekening over 1664-1668: openen van de grafstede van de huisvrouw van Erris Hendrickz, idem een kind
Notitie bij Cornelisken: Ook genaamd Cornelisken Cornelisdr.van Eck
Zij wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht welke op 29 sept. 1660 opgesteld werd (bron Marco Schelling)
(3) x, ±58 jr, Beusichem 20-2-1668 Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk), ±39 jr, * Zoelmond ±1629, † Tricht 26-3-1677, ±48 jr, dv Cornelis Jansz van Rijnberck * Zoelmond ±1610 ‡ er 4-5-1700 x ±1624 Adriana Anthonisdr de Raedt * Zoelmond ±1601 † ±9-1639.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bij doop zoon hendrick:
zoon van Aris Hendricksz van Santhen en Jantje Cornelisz Rijnberk
Jantje is weduwe van Aert Imertsen van den Beijert (ovl. vóór 1668), wie zij trouwde <1668.
Notitie bij Jantje: Lidmaat te Asch 1645, blz. 1
toegetreden tot het Anthonius Gilde Beusichem in 1659, blz 10
Zij komt op 16 maart 1668 aan in Tricht met attestatie van Beusichem.
Zij komt in 1670 aan in Tricht, blz 9.
Notitie bij het huwelijk van Arris en Jantje: in huwelijksakte staat : anno 1668 den 2 febr. Erris Hendrixs van Zante wed. van zal. Corneliske Cornelis, tot Tright met Jantje Cornelis van Rijnberk, wed. van zal. Aart Immerse tot.... getroud 20 febr. (huwelijksregister beusichem)
(4) x, ±68 jr, Tricht 30-6-1678 Bastiaantje Willems van IJseren, * Asperen, † <1686.
Bastiaantje is weduwe van Pieter den Kinder (ovl. vóór 1678), wie zij trouwde <9-6-1678.
Notitie bij Bastiaantje: zelfde?? als overleden tussen 1669-1674, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/trichtgrafsteden1647pasc.pdf
rekening over 1669-1674: openen van de grafstede van de huisvrouw van Erris Hendrickz
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 30-6-1678.
Notitie bij het huwelijk van Arris en Bastiaantje: den 9 uni 1678Aris Hendricksz van Zanthen, wednr. van Jantje Cornelis van Rijnberk tot Tright met Bastiaantje Willems van IJseren, weduwe van Pieter den Kinder wonende te Asperen. (huwelijksregister Tricht)
(5) x, ±76 jr, Tricht 14-3-1686 Lijsken Reijers, * Geldermalsen.
Lijsken is weduwe van Jan Goossen (ovl. vóór 1686), wie zij trouwde <1686.
Notitie bij Lijsken: zij komt op 27 september 1686 aan in Tricht met attestatie van Geldermalsen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 14-3-1686.
Notitie bij het huwelijk van Arris en Lijsken: Erris Hendriks van Santen wedr van Bastiaantje Willems wonende tot Triht met Lijsken Reijer wede van Jan Goossen woonachtig te Geldermalsen (huwelijksregister Tricht)
Kinderen van Arris en Huibertjen:
1 Lambert van Santen.
Notitie bij Lambert: zelfde als tr 1674??
2 Lijske Arris van Santen, * Buren 3-4-1638. Volgt VIII-l.
3 Hendrick Arisz. van Santhen, * Tricht ±1639, † er 5-4-1668, ±29 jr.
4 Hendrickske van Santen, * Tricht 4-9-1640. Volgt VIII-g.
5 Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642. Volgt VIII-i.
6 Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8-7-1643. Volgt VIII-m.
7 Roelof Errisz van Santen, * ±1644. Volgt VIII-n.
8 Grietje Erris van Santen, * Tricht <1647.
Notitie bij Grietje: zij wordt vermeld op de lidmatenlijst te Tricht welke in 1667 werd opgemaakt (bron marco schelling)
9 Hendrika van Santen, * 1650.
10 Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655. Volgt VIII-j.
11 Lijntje Erris van Santen, * ±1656. Volgt VIII-k.
Kinderen van Arris en Cornelisken:
12 Cornelis Erris van Santen.
13 Jenneke Erris van Santen.
14 Liesbeth Erris van Santen.
15 Huibertje Erris van Santen, * ±1663. Volgt VIII-h.
Kind van Arris en Jantje:
16 Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24-1-1674. Volgt VIII-f.
VIII-a Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631, ‡ Buren 1-10-1698, zv Allaert Aertsen van Santen (zie VII-a) en Fijcke Walravens.
Notitie bij overlijden van Walraven: Begraven 01.10.1698, Walraaven Alertsz van Santen.
Notitie bij Walraven: tr (1) zonder achternaam
als Walraven Aelberts; bij geboorte zoon Aert genoemd als Walraaven Aartsen; bij overlijden genoemd als Walraven Alertz
Walraven:
(1) x, ±25 jr, Buren 6-2-1656 Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden, * Heusden, ‡ Buren 6-11-1686.
Notitie bij overlijden van Hillicken: Begraven 06.11.1686, de vrou van Walraven Alersz van Santen
Notitie bij Hillicken: Genoemd met achternaam Van Heusden alleen als weduwe bij 2e huwelijk Walraven 1692
Notitie bij het huwelijk van Walraven en Hillicken: Ondertrouw Buren 13.1.1656, huwelijk Buren 6.2.1656, bruidegom Walraven Aelbertsen, J.M.
van Buren, bruid Hilleken Egberts, J.D. van Heusden, beijde woonende alhier.
(2) ging in ondertrouw, ±61 jr, Rhenen 13-3-1692 Annighjen Gijsberts van Hoolboom, * Agterberg.
Notitie bij het huwelijk van Walraven en Annighjen: BRON: NH trouwboek van Rhenen
ondertrouw/trouw/proclamatie: 13-03-1692/-/-; Walraven van Santen, wedr. van Hillecken Egberts van Heusden, won. Buren, van Heusden en Annighjen Gijsberts van Hoolboom, jd. van
Agterberg.
Kinderen van Walraven en Hillicken:
1 van Santen, ‡ Buren 25-4-1661.
Notitie bij overlijden: Begraven 25.04.1661, een kindt van Walraven.
2 Aert van Santen, ~ Buren 8-2-1663.
Notitie bij de geboorte van Aert: Gedoopt 8.2.1663, Aert, soon van Walraaven Aartsen, en van Hilleken Egberts, echtelieden
3 Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29-7-1666. Volgt IX-a.
4 Aelbert van Santen, ~ Buren 16-12-1668.
Notitie bij de geboorte van Aelbert: Gedoopt 16.12.1668, Aelbert, soon van Walraven Aelbertsen, en van Hilleken Egberts,
echtelieden.
Notitie bij Aelbert: genoemd zonder achternaam
VIII-b Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640, dv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Maijke x, ±28 jr, Buren 27-9-1668 Hendrik Rijcken, * Erichem.
Hendrik is weduwnaar van Maria Peters (ovl. 1660), wie hij trouwde <1660. Hendrik is weduwnaar van Maria van Deventer (ovl. vóór 1668), wie hij trouwde <1668.
VIII-c Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20-12-1643, † Tricht 4-2-1693, 49 jr, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Notitie bij Aart: ook genaamd Aert Andriesz. van Santen
Beroepen: 1673 soldaat te Hoornwijk; 1682 Soldaat op het kasteel van Buren.
Aart:
(1) x, 24 jr, Buren 26-4-1668 Cornelia Janssen van Soelen, * Den Haag, ‡ Buren 6-2-1673.
(2) x, 30 jr, Buren 21-12-1673 Petronella Peters van Alphen, ±38 jr, * Buren ±1635, † <1682, <47 jr.
Notitie bij Petronella: ook genaamd Pieternella Petersdr. van Alphen
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 31-12-1673.
(3) x, 38 jr, Buren 25-6-1682 Deliana Vonck, ±39 jr, * Buren ±1643.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 25-6-1682.
Kinderen van Aart en Petronella:
1 Peter Aertz van Santen, ~ Buren 27-9-1674, † er <3-1677, <2 jr.
Notitie bij Peter: ook genaamd peter van santen
2 Maijke van Santen, ~ Buren 27-10-1675.
3 Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17-3-1677. Volgt IX-b.
VIII-d Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren >16-6-1644, † er >6-1715, 0 maand, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VII-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Notitie bij overlijden van Maas: juni 1715 genoemd in akte
Notitie bij Maas: ook genoemd Maes en Andriesz
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
Maas:
(1) x Hendrikje.
Notitie bij het huwelijk van Maas en Hendrikje: bron J. Voorberg, begraafboek 1636-1732
968. fol.88 19-7-1692 een kind van Maes Andriese van Santen
welk kind???
(2) x, <22 jr, Buren 13-2-1667 Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels), 22 jr, ~ Buren 16-6-1644, ‡ er 18-8-1714, dv Dirck Jeurifaes Crauwel (Crauwels) ‡ Buren 14-6-1664 x Lijsbeth Jans van Asperen ‡ Buren 27-9-1663.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: bron J. Voorberg, begraafboek 1636-1762
973. fol.88 18-8-1714 De vrouw van Maes Andri[e]ssen van Santen (= Lijsbeth Dircks Crauwel)
Notitie bij Lijsbeth: ook genaamd Elisabeth Deriksdr Crauwels.
ook genaamd Lijsbeth
ook genoemd Lijsbeth Dircks
ook genaamd Craeuwel
Kinderen van Maas en Lijsbeth:
1 Adrianus van Santen, ~ Buren 21-3-1683. Volgt IX-e.
2 Dirk van Santen, ~ Buren 8-12-1667.
3 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24-2-1678. Volgt IX-c.
4 Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19-11-1680. Volgt IX-d.
5 Jannigje van Santen, ~ Buren 29-3-1674.
6 Jerefaas (Jerfaas) van Santen, ~ Buren 22-3-1676.
7 Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5-6-1687. Volgt IX-f.
8 Pietertje van Santen, * Buren.
9 Rijcke van Santen, ~ Buren 19-11-1680.
Notitie bij de geboorte van Rijcke: bron J. Voorberg: getuigen: Gij[s]bertje Aarts, Maijke Peters; vernoemd naar een oom van moederszijde.
Notitie bij Rijcke: tweeling met Evertje
VIII-e Anna Thonisdr van Santen, dv Anthonis Janss Arris van Santen (zie VII-e).
Anna:
(1) x Jan Aerts van Wadenoijen.
(2) x Peter Peters Rootbeen, zv Peter Rootbeen.
VIII-f Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24-1-1674, † <13-2-1728, <54 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk).
Notitie bij de geboorte van Hendrick: geboren bij de middagh (bron J.A.M. van Santen)
Notitie bij Hendrick: ook genaamd Hendrik van Santen
bij doop Andries 1697: genoemd als Hendrick Andriesz van Errisz van Santten
bij doop zoon Anthonis, 1700 en zoon Kornelis 1703, genoemd als Hendrik Errissen van Zanten.
Hendrick van Santhen moet dezelfde persoon zijn als Hendrik Errisse van Santen, zoals genoemd in het verhaal over het Heerenlogement, voorheen de Swaen.
Bron Afrekeningen Buren 1711, Streekarchief:
Aan de secretaris van Buren aan zegels in dienst van het graafschap ter
secretarie gebruikt6 ƒ 03:01:10
Aan dezelfde voor extra ordinaris schrijven in dienst van het graafschap met
bijbehoren de zegels bestaande uit copiëen van de biljetten over het vieren van
de sabbath, extract van de sententie van Hendrik Errisse, authentieke afschriften
over het plaatsvervangen van de ambten, de moord van Hendrik Clomp
gepleegd onder Culemborg, in de zaak van de schout en secretaris Roels ter eenre
en Comelis Coedam cum suis ten andere zijde en contra Arien Jelisse ƒ 27:05:14
Aan Wemmert Croes, tuchthuismeester te Utrecht, een jaar zitgeld voor
Hendrik Errisse van Santen, verschenen 13 februari 1716 ƒ 25:00:00
Aan Wemmert Croes een kwart jaar kostgeld voor Hendrik Errisse ingegaan
11 juni 1715 ƒ 25:00:00
Hendrick x, 21 jr, Beusichem 23-6-1695 Neeltje Theunisse Sterk, 20 jr, * Everdingen (aen den Diefdijck), † >13-2-1728, >53 jr, dv Theunis Stercks * ±1638 x Everdingen 30-11-1662 Teuntken Pellen van Rijn * Everdingen ±1641.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: W. Jonker-geneanet: 18-10-1674
Notitie bij Neeltje: bij doop zoon Anthonis, 1700 genoemd: Neeltje Theunissen Sterk
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 23-6-1695.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Neeltje: beiden 25 jaar
Kinderen van Hendrick en Neeltje:
1 Andries van Santen, * Beusichem 23-3-1697.
Notitie bij de geboorte van Andries: Soontie van Hendrick Andriesz van Errisz van Santten
2 Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11-2-1700. Volgt IX-g.
3 Kornelis van Zanten, * Beusichem 18-2-1703. Volgt IX-h.
4 Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20-9-1705. Volgt IX-i.
5 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 17-7-1707.
6 Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3-3-1709. Volgt IX-j.
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30-8-1711. Volgt IX-k.
8 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 17-8-1713.
9 Roelof van Santen, ~ Beusichem 25-12-1714.
VIII-g Hendrickske van Santen, * Tricht 4-9-1640, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij de geboorte van Hendrickske: doop in Kerk van Buren; zij doet haar belijdenis te Tricht tussen 1662 en 1665 (bron Marco Schelling)
Notitie bij Hendrickske: ook genaamd Hendrixken Erris van Santen
Hendrickske x, <33 jr, <1673 Peter de Groot.
Kind van Hendrickske en Peter:
1 Cornelisken de Groot.
VIII-h Huibertje Erris van Santen, * ±1663, † 19-12-1705, ±42 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Cornelisken Cornelisse van Eck.
Notitie bij Huibertje: 04-12-1684 att. van Geldermalsen met att. vertrokken naar Rotterdam
Huibertje x, ±25 jr, Tricht 19-2-1688 Jan Peterse Stam, * Tricht, † er, zv Peter Willems Stam x Aaltje Dirks van Oort.
Jan is weduwnaar van Neeltje Hendriks (ovl. vóór 1688), wie hij trouwde <1688.
Notitie bij Jan: genoemd cd-rivierenland Tricht
1688 TriNGt1664-1723, blz 7, wed. Neeltje Hendricks, en
Tricht1717 TriNGt1664-1723, blz 17 wed. Huibertje van Santen
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 19-2-1688.
VIII-i Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642, † Tricht 5-4-1695, ±53 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij de geboorte van Jantje: zij doet haar belijdenis te Tricht op 25-12-1672 (bron Marco Schelling)
Notitie bij Jantje: zelfde als zus Jantjen(Aeris)? ook overlijden nazien

cd-rivierenland, genoemd als Jannigje Aris van Santhen, Tricht, 1674, Not.Tri1648-1720 blz 1
Jantje x, ±40 jr, Tricht 16-4-1682 Louis Janse de Hotte, zv Jan Lowiesz de Hotte x Lijsken Jansd van Beest.
Kinderen van Jantje en Louis:
1 Jan Louwisse de Hotte, * Ophemert ±1684.
2 Teuntje de Hotte, ~ Ophemert 12-6-1684.
3 Erris (Ernst) de Hotte, * ±1693.
VIII-j Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655, † Tricht 5-4-1695, ±40 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij Jantjen: ook genaamd:
huwelijk 1676 Jantjen Aris van Santhen,
Jantgen van Santen,
bij geboorte zoon Huibert 1680 genoemd als Jantje Aertsen van Santhen

zelfde als zus Jantje Erris? ook overlijden nazien
Jantjen x, ±21 jr, Tricht 27-3-1676 Cornelis Huibertse Schenk, zv Huijbert Gijsbersz Schenck.
Notitie bij Cornelis: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen TriNGt1664-1723, blz 10, wed. Jantje Erris van Santen
Kinderen van Jantjen en Cornelis:
1 Jannetje Cornelis Schenck, * Tricht 1677.
Notitie bij Jannetje: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
2 Huibert Schenk, * Tricht 1680.
Notitie bij Huibert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 5, vader Cornelis Huybertsz Schenk
3 Gijsbert Schenk, * Tricht 1683.
Notitie bij Gijsbert: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 8, vader Cornelis Huybertse Schenk
4 Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685. Volgt IX-l.
5 Maria Schenk, * Tricht 1687.
Notitie bij Maria: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertse Schenk
6 Hendrick Schenk, * Tricht 1688.
Notitie bij Hendrick: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 12, vader Cornelis Huybertsz Schenk
7 Eris Hendricks Cornelis Schenk, * Tricht 1691.
Notitie bij Eris: genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 15, vader Cornelis Huybertsz Schenk
tr 1717?
VIII-k Lijntje Erris van Santen, * ±1656, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Lijntje x, ±25 jr, Tricht 8-5-1681 Cornelis Petersen van Oort.
Kinderen van Lijntje en Cornelis:
1 Peter van Oort, * 1682.
2 Erris van Oort, * 1684.
3 Teuntje van Oort, * 1687.
VIII-l Lijske Arris van Santen, * Buren 3-4-1638, † Tricht, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij de geboorte van Lijske: gedoopt in de Kerk van Buren; ook genoemd Lijsken Aeris van Santen , Lijske Arris van Santen en Lijsken Aeris van Santhen
Notitie bij overlijden van Lijske: zij doet haar belijdenis in Tricht op 07-04-1672
Notitie bij Lijske: ook genoemd Lijsken Aeris van Santen, Lijske Arris van Santen en Lijsken Aeris van Santhen
?????
26 december 1671 belijdenis te Tricht
4 oktober 1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem (bron anneke/a.van santen)
??????
zij doet haar belijdenis in Tricht op 07-04-1672 (bron Marco Schelling)
Lijske x, ±30 jr, 1668 Cornelis Dircksen van Rijnberck, ±22 jr, ~ Tricht 1646, † 1721, ±75 jr, zv Dirck Cornelisz van Rijnberck * Zoelmond ±1630 † <1700.
Notitie bij Cornelis: 26-12-1671 belijdenis te tricht
04-10-1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem
J. Thien:
Cornelis heeft een testament gemaakt ten behoeve van zijn kinderen in 1721 (RA Buren 322, los stuk) op 27-11-1721 - kot na zijn overlijden- nadere bepalingen mbt het voorgaande testament (RA Buren 322).
Beroep: 1668 timmerman (26-12-1671 belijdenis te Tricht).
Kinderen van Lijske en Cornelis:
1 Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25-9-1670. Volgt IX-m.
2 Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht. Volgt IX-n.
3 Dirck van Rijnberck, ~ Tricht 30-8-1674.
Notitie bij de geboorte van Dirck: Naam moeder geschreven als Lijske Aeris van Santhen
4 Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10-10-1675. Volgt IX-o.
VIII-m Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8-7-1643, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij de geboorte van Peter: gedoopt in Kerk van Buren; in document A. van Santen staat genoemd als geboortedatum 8-6-1643.
Notitie bij Peter: Peter, geboren te Buren, tr Marike Jans en kort na de geboorte van zoon Gosen, vertrekken zij naar Geldermalsen. Via zoon Andries nageslacht Opijnen en Kesteren.
Alle register van vóór 1719 zijn verloren gegaan. Gegevens werden gevonden via notariele akten, processtukken.
Functies: 1764-1765, 1769-1774 Buurmeester van Tricht; van 1760 tot 1775 Schepen van Tricht.
Peter x, <29 jr, <1672 Maria (Marijke) Jans, † Geldermalsen 1719.
Notitie bij overlijden van Marijke: nr. 124
Notitie bij Marijke: ook genaamd Marijke Jans
Kinderen van Peter en Marijke:
1 Jantien Petersdr van Santen, * ±1668.
2 Huibert Petersz van Santen, * ±1670. Volgt IX-p.
3 Huibertje Petersdr van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 1719, ±49 jr.
4 Gosen Peters (Goossen) van Santen, * Buurmalsen 1-9-1672, † Geldermalsen 1719, ±47 jr.
Notitie bij overlijden van Goossen: nr. 126
Notitie bij Goossen: ook genaamd Goossen
is zijn zoon Arien Goosen, waard in Beusichem? zie aldaar
Functie: 1719 Schepen van Tricht.
5 Andries Peters van Santen, * Geldermalsen >1672. Volgt IX-q.
6 Hendrik Peterse van Santen, * Geldermalsen? >1672, † Geldermalsen 1719, <47 jr.
Notitie bij overlijden van Hendrik: nr. 125
7 Jan Petersz van Santen, * >1672. Volgt IX-r.
8 Joost Petersz van Santen, * ±1678.
VIII-n Roelof Errisz van Santen, * ±1644, † >19-2-1693, >49 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VII-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Notitie bij overlijden van Roelof: overleden voor 17-01-1701 zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 23
Notitie bij Roelof: bij doop zoon Lambert staat: zoon van Roeloff Erisse van Santen en Gerrigje Huyberts Schenk;
ook genaamd Roelof Arrisz van Santen
Mogelijk vader van Elisabeth ’Roelofs’van Santen
Functies: 1692 schepen Bueren-Malsen ende Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 30 - 30v); 1693 Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 61v - 62).
Roelof x Tricht Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk, † Tricht >17-1-1701, dv Huijbert Gijsbersz Schenck.
Notitie bij Gerritje: ook genaamd Gerritje Huijberts Schenck
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 23
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 17-2-1678.
Kinderen van Roelof en Gerritje:
1 Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8-12-1678. Volgt IX-s.
2 Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17-4-1681. Volgt IX-t.
3 Hendrik van Santen, ~ Tricht 24-6-1683.
4 Lambert van Santen, ~ Tricht 3-1-1686. Volgt IX-u.
5 Maria van Santen, ~ Tricht 12-2-1688.
6 Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28-9-1690. Volgt IX-v.
7 Hendrickjen (Hendrickje) van Santen, ~ Tricht 19-2-1693.
IX-a Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29-7-1666, zv Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen (zie VIII-a) en Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden.
Notitie bij de geboorte van Jan: Gedoopt 29.7.1666, Jan, soon van Walraven Aertsen, en van Hilleke Egberts, echtelieden
Notitie bij Jan: genoemd zonder achternaam
Jan x, 20 jr, Veenendaal 23-4-1687 Maijchien Claas, * Veenendaal.
Maijchien is weduwe van Jan Geurtsen (ovl. vóór 1687), wie zij x Veenendaal 7-4-1680.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maijchien: BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 23-04-1687
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Jan Walraven van Santen
Geboren te:
Wonende te: Buren
Vrouw: Maijchien Claas
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Opmerking: BD wed. van Jan Geurtsen
Kinderen van Jan en Maijchien:
1 Walraven van Santen, ~ Veenendaal 15-1-1688.
2 Hilletie van Santen, ~ Veenendaal 3-3-1689.
3 Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30-5-1691. Volgt X-a.
IX-b Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17-3-1677, zv Aart Andriesse van Santen (zie VIII-c) en Petronella Peters van Alphen.
Peter:
(1) x Buren Weijntje Ariens van Beest, * Buren 1679, † <1732, <53 jr, dv Arien Theunis van Beest x Reijckje Jansdr..
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 23-11-1704.
(2) x, 54 jr, Buren 13-2-1732 Anna Adelaar, ±43 jr, ~ Buren ±1689.
Kinderen van Peter en Weijntje:
1 Arien van Santen, ~ Buren 13-9-1705.
2 Hendrickje van Santen, ~ Buren 11-9-1707, † <1708, <1 jr.
3 Hendrikje van Santen, ~ Buren 3-10-1708, † er 9-9-1769, 60 jr.
4 Aart van Santen, ~ Buren 30-8-1711.
Notitie bij Aart: tweeling met Willem
5 Willem van Santen, ~ Buren 30-8-1711. Volgt X-b.
6 Neeltje van Santen, ~ Buren 21-2-1714, † <1718, <4 jr.
7 Antonij van Santen, ~ Buren 24-5-1716.
8 Neeltje van Santen, ~ Buren 27-11-1718.
9 Anna Maria van Santen, ~ Buren 29-3-1722.
IX-c Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24-2-1678, ‡ er 18-4-1716, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Voorberg:
493. 18-4-1716 de dochter van Maes Andriesen van Sante [Lijsbetje * 1678]
Notitie bij Lijsbeth: ook genoemd Elisabeth Maessdr
Lijsbeth x, 30 jr, Buren 4-3-1708 Cornelis Janss van Baaren (Baeren), 37 jr, ~ Ingen 26-2-1671, † 1714, ±43 jr.
Notitie bij Cornelis: zoon van Jan Elbertss ook genaamd Jan Egberden van Baaren ook genaamd Baren en Bueren en Beuren en Willemsken Laurenss Krauwel ook genaamd Lensen en Krouwel en Crouwel

bron en aansluitingen:http://www.gendijk.nl/Genealogie%20Van%20Baaren%20deel%201.htm
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Cornelis: Kinderen van Cornelis Janss en Elisabeth Maessdr.gedoopt Buren:

1 Jan Corneliszn. van Baaren ook genaamd Baeren, geboren in 1708 in Buren (Gld). Hij is gedoopt op zondag 2 december 1708 in Buren (Gld). Jan Corneliszn. is overleden.
2 Elbert Corneliszn. van Baaren ook genaamd Baeren, geboren in 1710 in Buren (Gld). Hij is gedoopt op zondag 30 november 1710 in Buren (Gld). Elbert Corneliszn. is overleden.
3 Maas Corneliszn. van Baaren ook genaamd Baeren, geboren in 1710 in Buren (Gld). Hij is gedoopt op zondag 30 november 1710 in Buren (Gld). Maas Corneliszn. is overleden.
4 Johannes Corneliszn. van Baaren ook genaamd Baeren, geboren in 1712 in Buren (Gld). Hij is gedoopt op zondag 27 november 1712 in Buren (Gld). Johannes Corneliszn. is overleden.
5 Dirck Corneliszn. van Baaren ook genaamd Baren, geboren in 1714 in Buren (Gld
IX-d Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19-11-1680, † >7-2-1749, >68 jr, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij de geboorte van Evertje: bron J. Voorberg: vernoemd naar een overleden tante van moeders zijde
Notitie bij overlijden van Evertje: bron J. Voorberg:
waarin zij op die dag als weduwe van Arien de Vree een schuld erkent
Notitie bij Evertje: tweeling met Rijkje,
bron J. Voorberg: vernoemd naar Evertje Jerephaes Crauwel, de overleden vrouw van Peter Jans Ringel (huwelijk: ondertrouw Buren, 7-12-1651)
Evertje x, 28 jr, Buren 17-2-1709 Arien Jansen de Vreede, 30 jr, ~ Kapel-Avezaath 6-10-1678, † Buren <7-2-1749, <70 jr, zv Jan Barten de Vreede * Zoelen † <1699 x Grietje Hendrixs * Avezaath † er >29-11-1716.
Notitie bij Arien: bron J. Voorberg:
tweede kind uit gezin

Arien Jansen de Vre(ed)e ~ Kapel-Avesaath 6-10-16781) overl. Buren, voor 7-2-17492) huwt Buren 17-2-17093)
[woont vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren)]
1) koopt in 1710/1711 rechten op een woning aan de Stadswalstraat, welke "vrije eijgendom van de geregte helft van een huijs en erve met bouhuijs, plaats en twee bergen, staande en gelegen binnen Buren aan de Stadswallestraat, voor deselfe walle tot agter aan- [de] Bergstraat", afkomstig uit het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij, met een [hypotheek]last van 150 gulden vanwege de kooppenningen die op 19-12-1710 op rente werden gezet, hij bij akte van 7-5-1712 vrij van thijns, enz. overdraagt aan zijn broer Bart en diens vrouw).
Arien en zijn vrouw Evertje wonen zelf vanaf 1713 in de Rode Helstraat te Buren, zoals blijkt uit een aankoopakte uit 1713) en uit een na zijn overlijden opgestelde schuldver¬klaring van zijn weduwe .
1a) [RAA 0138 (ORA-Buren), inv.nr. 109 (vrijwillige rechtspraak, protocol van transporten 1708-1715), fol. 179v-182r]:
2 akten van 7-12-1712:
fol. 179v: [in marge: "XLe penn- 1710 voldaan"] Transport van Arien de Vreede en sijn Huijsvrou ten behoeve van Bart de Vreede en sijn Huijsvrou:
Arien de Vreede en Evertje van Santen, echtelieden, wonende te Buren, dragen op en transporteren aan hun broer, zwager en schoonzuster, Bart de Vreede en Maria Trommels, een huis aan de Stadswalstraat, van achter doorlopend tot de Bergstraat, gelegen tussen het bezit van de weduwe van schepen Willem Blij en de weduwe van Hillebrant Moens.
Het geheel is vrij van thijns, dijkrecht, erfpacht en tiend. De akte bevat bepalingen over de gezamelkijke afwatering van de goten van het huis en de belendingen, en tevens bepalingen t.a.v. "alle schapen en verkens, die op of in de voors. huijsen en erve geteelt of gevoet zullen worden".
In de aansluitende akte van dezelfde datum vindt ook de overdracht plaats van het bij koopakte van 12-10-1711 verworven overige bezit op het perceel, waarbij bepalingen t.a.v. een "Backhuijs" en (opnieuw) afwatering der goten.
1b) [RAA 0138, inv.nr. 109, fol. 225, 1713]:
Transport van een huijs en erve in de Rode Helstraat, door de kinderen van Dionijs Nachenius, aan Bart de Vrede en Maria Trommel, echtelieden. Het geheel is afkomstig uit de nalattenschap van genoemde Dionijs Nachenius, en is belast met een jaarlijkse thijns van "drie hoenderen". Het perceel wordt ten oosten begrensd door bezit van Claes Hendriksz van Trigt, ten zuiden en westen door bezit van Geurt Verlee en ten noorden door de Rode Helstraat.
Het is dit bezit dat bij akte van 7-2-1749 door zijn dan weduwe geworden vrouw als onderpand voor een lening van 400 gulden wordt ingebracht (en waar dan ook schoonzoon Johannes van der Zande en diens vrouw Elisabeth de Vree wonen). 3) Buren Tr.: OT 1-2-1709, Tr. 17-2-1709: "Arien De Vreè, j.m. van [Ka]Pel Avesaet en Evertje van Santen, jD van Buren"
Kinderen, gedoopt te Buren, Doopboek Buren nagelopen van 1703 tot 1731:
a Jan 25-8-1709
b Lijsbeth 7-6-1711
c Jannighje 11-1-1713 d Jannighje 16-12-1714
e Aeltje 27-9-1716 f Jannighje 18-12-1718
g Aeltje 14-9-1721
Kinderen van Evertje en Arien:
1 Jan de Vreede, ~ Buren 25-8-1709.
2 Lijsbeth de Vreede, ~ Buren 7-6-1711.
3 Jannighie de Vreede, ~ Buren 11-1-1713.
4 Jannighje de Vreede, ~ Buren 16-12-1714.
5 Aeltje de Vreede, ~ Buren 27-9-1716.
6 Jannighje de Vreede, ~ Buren 18-12-1718.
7 Aeltje de Vreede, ~ Buren 14-9-1721.
IX-e Adrianus van Santen, ~ Buren 21-3-1683, ‡ er 18-4-1716, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij Adrianus: ook genoemd Andries, Adriaan Maasse
Adrianus x, 10 jr, Buren 15-4-1693 Grietje Teunisse van Eck.
Kinderen van Adrianus en Grietje:
1 Dirck van Santen, * 1694.
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 25-10-1696.
3 Theunis van Santen, ~ Buren 16-6-1700. Volgt X-c.
4 Aert van Santen, ~ Buren 1-2-1702.
5 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 26-12-1706.
IX-f Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5-6-1687, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VIII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Notitie bij de geboorte van Maas: bron J. Voroberg: De doop van Maas, is dat de eerste maal dat de vader inclusief patroniem genoemd wordt.
Notitie bij Maas: bron Afrekening Buren
Onder meer de volgende verteringen. Op 17 juli 1714 tijdens de inschrijving van de
rekening, ook door Arien van Tussenbroek. Op 21 juli Jan de schutter en Baltus Bunders
die aan de kade hadden gewerkt. De 23e de drossaard, rentmeester Van Borrevelt,
de schout Ter Borch en schout Rijnberk. Verder de schepenen Van Eck en Rijsbeek
toen Van Beusichem en zijn vrouw en Gerrit Jillissen hun verklaringen aflegden
betreffende Claas Rijnberk en Peter van Asch. Ook de naam Maas wordt genoemd.
Bron Afrekeningen Buren, Streekarchief:
Op 20 juli 1714 geciteerd alhier Maas van Santen, Hendrick van Beusigem en aan de
Aalsdijk Gerrit Jillisen van Bergen in de zaak Claes Jansen Rijnberk. Op 10 oktober
1714 te Erichem geciteerd Jan Comelissen en zijn huisvrouw om getuigenverklaringen
af te leggen vanwege het inslaan van haar glazen.
Aan borgemeester De Leeuw voor verteringen in zijn huis voor het slaan van
de palen en vakken tot de reparatie en aanbesteding van de Aals- en Lingedijken
in juni 1715 ƒ 51:12:00
Aan Maas Andriesse van Santen en zijn zoon Maas van Santen voor twee
wagenvrachten in voorsz. zaak en een vroedvrouw naar Heemert gebracht17 ƒ 08:00:00
Maas x, ±24 jr, Buren ±1711 Claaske Gompers, ±26 jr, * ±1685.
Kinderen van Maas en Claaske:
1 Lijntje van Santen, ~ Buren 26-11-1712.
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 2-12-1714.
3 Lijsbeth van Santen, ~ Buren 26-12-1716.
4 Geertruij van Santen, ~ Buren 26-9-1717. Volgt X-d.
5 Maas van Santen, ~ Buren 7-5-1719.
6 Hendrik van Santen, ~ Buren 27-11-1720.
7 Clasijna van Santen, ~ Buren 5-3-1724, † <1725, <1 jr.
8 Clasijna van Santen, ~ Buren 14-10-1725.
IX-g Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11-2-1700, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Notitie bij Teunis: ook wel genoemd Teunis van Santen
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Teunis Hendrikszen van Zanten
Teunis x, 28 jr, Beusichem 17-10-1728 Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries), 27 jr, ~ Beusichem 2-10-1701, dv Willem Willemsz Coerius (Koerius) x Willempje Wambaijs.
Notitie bij Willempje, Willemijntje: ook wel genoemd Willemijntje Koerius
bij doop zoon Hendrik Erriszen 1725 genoemd als Willempje Willemsz Koerius
Kinderen van Teunis en Willempje, Willemijntje:
1 Hendrik Erriszen van Santen, ~ Beusichem 11-3-1725.
Notitie bij Hendrik: ook genoemd Hendrik Ewitez
2 Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7-4-1727. Volgt X-e.
3 Andries van Santen, * Beusichem 23-1-1729.
4 Teunis van Santen, ~ Beusichem 19-3-1734, † <1735, <1 jr.
5 Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29-4-1735. Volgt X-f.
6 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10-11-1737. Volgt X-g.
7 Roelant van Santen, ~ Beusichem 19-7-1744.
IX-h Kornelis van Zanten, * Beusichem 18-2-1703, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Kornelis x, 18 jr, Beusichem 29-10-1721 Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf), ±16 jr, * Ophemert ±1705, dv Kornelis Hogerwerff.
Notitie bij Josijntje: bij doop zoon Hendrik Erriszen staat zij genoemd als Jesijn Cornelisz Hogerwerf
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ophemert 12-11-1721.
Notitie bij het huwelijk van Kornelis en Josijntje: Huwelijk Ophemert 12 november 1721, bruidegom Kornelis Hendrikse van Zante, bruid
Jesijntje Kornelisse Hogewerf.
Kinderen van Kornelis en Josijntje:
1 Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29-3-1722. Volgt X-h.
2 Hendrik Erriszen van Zanten, ~ Beusichem 11-11-1725.
Notitie bij Hendrik: zelfde als tr Teuntje Kouwenhoven?
3 Cornelis van Zanten, * 1728. Volgt X-i.
4 Steventje van Zanten, ~ Beusichem 9-3-1732.
Notitie bij Steventje: tweeling met Willempje
5 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 9-3-1732.
Notitie bij Willempje: tweeling met Steventje
6 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 20-3-1735.
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1738.
IX-i Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20-9-1705, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Pelgrom x Louisa Meijer.
Kind van Pelgrom en Louisa:
1 Lodewijk van Santen, ~ Culemborg 11-2-1735.
IX-j Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3-3-1709, dv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Notitie bij Jannigje: ook genoemd Jannigje van Zanten
relatie met Hilligje Jans van Santen (verkoop grond Hoeck Kamp, 1740. Cornelis de Ronde en Hilligje Jans )
Jannigje x, 31 jr, Cothen 26-4-1740 Kornelis Dirksz de Ronde, 44 jr, * Beusichem 27-10-1695, † er 24-4-1759, 63 jr.
Notitie bij Kornelis: zv Dirk Adriaans en Gerretie Claesdr van Tricht, zie bestand De Ronde

Hoeck Kamp onder Tricht.Hoeck Kamp onder Tricht.
1732. Verkoop door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde.
Kinderen van Jannigje en Kornelis:
1 Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25-9-1740. Volgt X-j.
2 Dirk Adriaan de Ronde, ~ Beusichem 7-1-1742, † er 15-11-1820, 78 jr.
3 Kornelis de Ronde, ~ Beusichem 3-9-1743.
4 Hendrik Nicolaas de Ronde, ~ Beusichem 14-3-1745.
Notitie bij Hendrik: (Voorste) Kerktooren onder Buurmalsen. 1788. Verkoop door procureur H.N. de Ronde,
gemachtigde, van tweederde deel in anderhalve morgen weiland, genaamd de Voorste
Kerktooren, gelegen aan de Nieuwe Steeg voor ƒ 328,- aan Goossen van Beusichem.
Beroep: 1788 procureur.
5 Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26-2-1747. Volgt X-k.
6 Jan de Ronde, ~ Beusichem 15-3-1750. Volgt X-l.
7 Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10-2-1752. Volgt X-m.
IX-k Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30-8-1711, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VIII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Johannes x, 28 jr, Beusichem 27-2-1740 Anna Isabelle van Witsen, ±25 jr, ~ Asch 1715, dv Isak van Witsen x Eva van Leeuwaarden.
IX-l Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685, † er 24-6-1740, ±55 jr, zv Cornelis Huibertse Schenk en Jantjen (Aeris) van Santen (zie VIII-j).
Notitie bij Lambert: relatie met Metje Brienense van Beusekom (tr Peter Jansz van Santen)

genoemd cd-rivierenland TriNGd1671-1771, blz 10, vader Cornelis Huybertsz Schenk
genoemd cd-rivierenland Tricht 1731, 1734, 1737, 1740

Breebedde onder Tricht. 1740. Aangifte door het echtpaar Peter Jansz van Santen en Metje
van Beusichem, enig en universeel ex testamentair erfgenaam van haar op 24 juni te Tricht
overleden oom Lambert Comelisz Schenck van de helft van drie morgen genaamd Breebedde
gelegen in zes morgen aan de Hoeck van de Nieuwe Graafsesteeg, de wederhelft behoorde
toe aan Hiligje Jans van Santen, weduwe van L.C. Schenck. De overige drie morgen behoorden
toe aan burgemeester Borreveld. Vermoedelijk slaat het ‘bree’ op een stuk land dat breder dan lang was.
Lambert x, ±27 jr, Tricht 1712 Hilligje Jans van Santen, † >1749.
Notitie bij overlijden van Hilligje: genoemd in 1749 BmsTri 40p n144, blz 27
Notitie bij Hilligje: relatie met Peter Jansz van Santen (tr Metje Brienens van Beusekom)
Zie aldaar

Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Hilligje: genoemd cd-rivierenland TriNGt1664-1723, blz 15
IX-m Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25-9-1670, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Notitie bij de geboorte van Dirckje: gedoopt door predikatnt H. Bilichius.
naam van moeder geschreven als Lijsken Aeris van Santen
Dirckje x, 28 jr, Tricht 18-6-1699 Ernestus France de Morrée.
Kinderen van Dirckje en Ernestus:
1 Geertruij de Morrée, ~ Tricht 21-1-1700.
2 Elisabeth de Morrée, ~ Tricht 30-7-1702.
3 Frans de Morrée, ~ Tricht 3-5-1705. Volgt X-n.
4 Cornelia de Morrée, ~ Tricht 27-2-1707.
5 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1-12-1709.
IX-n Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht, † Buren 12-10-1734, 61 jr, zv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Notitie bij Huibert: bron J. Voorberg:

- GA 0138 ORA Buren Criminele processen: nr. 19.2:
Huijbert van Rijnberck vermoordt op dinsdagochtend 5 october 1734 zijn vrouw, Anneke Wouterssen van Vrouwerff.
Volgens verhoor en procesverbaal van 23 october is het volgen¬de bekend:
Huijbert van Rijnberck, "gedurende de tijd van 38 Jaeren" gehuwd geweest met Anneke Wouterssen van Vrouwerff, leefde al enige jaren in regelmatige onmin met zijn vrouw. Hij was niet gek, maar had bij vlagen buien, waarover wel eerder in het dorp gesproken was. Op de ochtend van 5 october wilde zijn vrouw "met twee kannen" gaan melken, terwijl Huijbert wilde dat zij vroeg thuis zou komen. In de volgende ruzie heeft hij zijn vrouw met een spade een slag op het hoofd gege¬ven, waardoor zij neerviel. Vervolgens heeft hij met een hakmes haar diverse wonden toegebracht en haar de hals vrijwel afgesneden. Hij heeft de moord vervolgens tegenover verschillende personen, waaronder zijn zwagers Cornelis Wouterssen van Vrouwerff en Arien West, bekend, en zich op de balken van het achterhuis van de weduwe van Cornelis van Santen verstopt. Toen in de middag de klok werd geluid om ieder voor de moordenaar te waarschuwen en te waarschuwen deze niet te verbergen, heeft Huijbert van Rijnberck zich vrijwillig aan de schout overgeleverd ["Wordt er om mij ge¬klept, zo zal ik gaan" zou Huijbert van Rijnberk gezegd hebben]. Hij is daarna opgesloten in het kasteel van Buren, en heeft "buijten pijn en banden van ijsere" [dus vrijwillig] bekend.
Het voorstel tot vonnis luidt, om tot voorbeeld in deze "gru¬welijke vrouwen-moordt" de dader op een kruis te leggen, te wurgen en de ledematen te breken, "dat er de dood nae volgt".
In een pleidooi voor de dader wordt zijn al eerdere "uijtsin¬nighe¬ijt" als verzachtende omstandigheid aangevoerd. Uit het procesdos¬sier blijkt dat dit argument uitvoerig is onderzocht, doch dat degenen die daarover zijn verhoord er weinig van konden zeggen. Bij lezing van het "verhoor" van de dominee ontstaat de indruk dat deze weinig moeite doet om verzachtende omstandigheden aan te voeren. Was de dominee op een "exempel" uit?
Op 9 november wordt definitief vonnis gewezen: Onthoofding "met dat selfde hakmes waar meede hij gevangen sijn vrouw om het leeven heeft gebragt" en begraven van het lijk op het galgeveld. De terechtstelling zelf heeft binnen het kasteel plaats gevonden.
- Is hier sprake van een "post-war-trauma", waarbij betrokkene onder bepaalde psychische druk zich niet langer kan beheersen?
Huybert van Rijnberck heeft in ieder geval langere tijd in het leger ge¬diend, zie noot 2).
1) Tricht Tr. [397.1/46 27-2] 14-3-1697 Hubregt Cornelisse van Rijn¬berk JM. en Anneke Wouters van Vrouwerf JD. "beide van Tric¬ht".
2) Tricht D. [397.1/25 26-3-1702: Cornelis, [vader] Huybert Rijn¬berk [moeder] Anna Wouters van Vrouwerf1). Vader was in ’t leger. Groot¬va¬der Cornelis Rijnberk3) in vaders plaats gestaan. getuige Dirkje Rijnberk.3) Cornelis Dircksz van Rijnberck was getrouwd met Lijske Aris van Santen
Beroep: 1702 Soldaat in het staatse leger.
Huibert x, 24 jr, Tricht 14-3-1697 Anneken Wouterse van Vrouwerff, † 1734, dv Wouter van Vrouwerf.
Notitie bij overlijden van Anneken: 1734-19 Huijbert van Rijnberk, moord op zijn huisvouw. Onthoofding met het hakmes waarmee hij zijn vrouw heeft vermoord. Zijn onthoofde lichaam daarna op het galgenveld begraven. (Bron: 0138 ORA Graafschap Buren. Criminele procesdossiers 1637-1810)
Notitie bij Anneken: vermoord door haar man, zie Huijbert van Rijnberck
Kinderen van Huibert en Anneken:
1 Elisabeth van Rijnberk, ~ Tricht 28-11-1697.
2 Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26-3-1702. Volgt X-o.
3 Aartje van Rijnberk, ~ Tricht 21-3-1704.
Notitie bij Aartje: tweelingzus van Geertje
4 Geertje van Rijnberk, ~ Tricht 21-3-1704.
Notitie bij Geertje: tweelingzus an Aartje
5 Dirkje van Rijnberk, ~ Tricht 26-9-1706.
6 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 20-1-1709, † <1711, <2 jr.
7 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 15-11-1711.
8 Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10-5-1714. Volgt X-p.
IX-o Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10-10-1675, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VIII-l).
Notitie bij de geboorte van Anneken: Naam moeder geschreven als Lijske Arris van Santen
Notitie bij Anneken: ook genaamd Anneken van Rijnberk.
Anneken x, 24 jr, Tricht 17-3-1700 Jan Aartse van Hattum, 23 jr, ~ Tricht 9-7-1676, zv Aart Wouterse van Hattem alias Verkerck x Maicken Stevens.
Kinderen van Anneken en Jan:
1 Wouter van Hattum, ~ Tricht 12-2-1701. Volgt X-q.
2 Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704. Volgt X-r.
IX-p Huibert Petersz van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 4-12-1731, ±61 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Kinderen van Huibert uit onbekende relatie:
1 Peter Huijbertse van Santen van Santen.
Notitie bij Peter: Peter Huybertse van Santen, erfgenaam sijns broeders Gosen Huijbertsen van Santen, beleend 14 october 1768
2 Goosen Huibertsen van Santen, * ±1681.
Notitie bij Goosen: bron lidmatenboek Geldermalsen:
per 20 april 1734 aangenomen: Goose Huijbertse van Santen

bron A. Peters: trouwt 1743
IX-q Andries Peters van Santen, * Geldermalsen >1672, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Notitie bij Andries: uit notities A. van Santen:
De eerste drie kinderen worden geboren te Geldermalsen (niet zeker of Claas hun zoon is), daarna vertrekken ze naar Eck.
Andries bleek niet zonder reden uit Buurmalsen te zijn weggegaan. Hij had (waarschijnlijk) grote plannen. In 1725 had hij een lening aangegaan bij een zekere ’vrouwe Oudshoorn’van 400 Caroli guldens. geheel volgens de regels en met een overeengekomen rente van 4%. ook waren er deugdelijke afspraken gemaakt wat betreft de aflossing. het was een enorm bedrag voor die tijd. Nu hadden we hier nooit van geweten, als hij zich aan de afspraken had gehouden. Maar na mei 1733 laat hij niets meer van zich horen en stopt hij de rentebetalingen. Reden voor de erfgenamen van ’vrouwe Oudshoorn’zelf is zij intussen overleden, Andries een proces aan te doen. Hierin wordt vermeld , dat Andries van Santen, dit keer zonder Petersen en met een S, sinds 1725 in Eck woonde. Het hele proces is overigens in alle redelijkheid afgehandeld. Andries werd verplicht om uiterlijk 12 mei 1739 geleend kapitaal en de rente af te betalen, ook de achterstallige rente vanzelfsprekend....

In 1737 woont hij in Meteren

Ingeschreven met zijn vrouw 10-10-1739 in het lidmatenregister Geldermalsen.
Andries x, <45 jr, Buurmalsen 18-12-1717 Jantje Ariëns Huijgen, * Buurmalsen, † 1739, dv Ariën Huijgen * ±1714 x Maaijken Adams.
Notitie bij overlijden van Jantje: samen met zijn vrouw worden ze ingschreven in het lidmatenregister van geldermalsen
Kinderen van Andries en Jantje:
1 Marike van Santen, ~ Buurmalsen 15-1-1718.
Notitie bij Marike: geboren kort na het huwelijk van haar ouders, wellicht jong overleden
2 Claas van Santen, * >1718, † Buurmalsen 21-1-1724, <6 jr.
Notitie bij Claas: zie notities A. van Santen
3 Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21-12-1721. Volgt X-s.
4 Goosen van Santen, * Eck 1733. Volgt X-t.
5 Arie van Zante, * Eck ±1734. Volgt X-u.
6 Maijke van Santen (Xanten), * Eck <1737. Volgt X-v.
7 Neeltje van Santen, * Meteren 18-8-1737. Volgt X-w.
IX-r Jan Petersz van Santen, * >1672, † Geldermalsen 4-12-1731, <59 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VIII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Notitie bij Jan: bron lidmatenboek Geldermalsen, overzicht hoofdbewoners bij een huijs tot huijs collecte opgemaakt 6 december 1719:
Jan peterse van Santen, Marike Jans, Huijbert van Santen

bron A. van Santen, blz 18:
testament 13-09-1762:
"Jan Claasz. van Santen Scheepenen der dorpen en Heerlijkheden dat door ons gecomen en gecompareert zij Willem van Santen, Jan van Santen, Goossen Jansz van Santen, Gijsbertien van Santen wed Hendrikus Verweij, Mannetien van Santen getrouwt met Hendrikus van Malzen, Peter van Santen getrouwt met Metje van Brienen, Goossen van Santen, Claas van Santen getrouwt met Anneke Leman, Neeltje van Santen getrouwt met Jacob van den Graaff. Alle erfgenamen van wijlen Geertje van Santen weduwe van Gerrit Coedam, in leven Echteluyden, op 2 Mey 1762 in de dorpen Buurmalsen overleden".

Er is een geschil over een stuk grond van Geertje van Santen, goot vijf hondt dat de familie van de al eerder overleden Gerrit Coedam meende in bezit te krijgen. De erfgenamen van Geertje betwisten dit en winnen het proces. Onduidelijk in dit gheel is waarom Goossen van Santen (zoon van broer Andries Peters) dit land krijgt toegewezen en niet de andere leden van de familie of de hele groep.
Jan x Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel, ~ Haaften 1-3-1674, † >1731, >57 jr, dv Willem Lammers van Kessel.
Notitie bij Elisabeth: ook genaamd Elisabeth
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Geertje van Santen. Volgt X-x.
2 Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen. Volgt X-y.
3 Goosen Jansz. van Santen, † >1762.
4 Jan van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762.
5 Marike Jans (Mannetien) van Santen. Volgt X-z.
6 Willem van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762.
7 Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711. Volgt X-aa.
IX-s Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8-12-1678, † <14-1-1714, <35 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Huibert: ook genoemd Huijbert van Santen
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v
Hogen Camp onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van
Darthuijsen van drie en een halve morgen weiland, gelegen in de Oude Slagen, aan Gijsbert Goes.
wordt genoemd in ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v, 07-09-1706
genoemd in saBuurmalsen 30 november 1696 verkoop huis en boomgaard onder Buurmalsen voor f 1054 aan Arie van Mourik
1708. Aalbert Goes, Jacob Versteegh en Huijbert van Santen, de eerste voor zichzelf
de laatste twee nomine uxoris, allen erfgenamen van Huijbert Goes. Drie en een halve morgen
weiland, gelegen in de Oude Slagen onder Tricht, geschatte waarde ƒ 500,-.

bron ontvangen van G. Brouwer-Verheijen:
0138 nr. 306
bldz. 1 Geertje van Santen, wed. van Huybert van Santen, erfgenaemen sijn 14-1-1714.
2070 t.b.v. Maria Francken wed. v.Peter Woutersz
bldz 16/v Geertje Goes, wed. van Huybert van Santen, momboir is Dirk Markesteijn, schepen van Trigt, transp. t.h.v. Maria Francken, 9-12-1714
bldz 17 id. transp. t.h.v. Lambert van Santen en sijn suster Huybertje van Santen 9-12-1714
bldz 17v Gerrigje van Santen als speciale laet na haer dochter Huybertje van Santen, tot voogd Dirk Markesteijn t.b.v. Maria Francken, 9-12-1714.
bldz 57v Geertje Goes, wed.
momboir Aelbert Goes en Lambert van Santen t.b.v. Japik Versteegh en Johanna Goes.
Huibert x, 22 jr, Tricht 17-4-1701 Geertje Anthonisse Goes, 21 jr, ~ Tricht 9-6-1679, dv Anthonis Goes † >1702 x Maria van Darthuijsen † >1702.
Kinderen van Huibert en Geertje:
1 Roelof van Santen, ~ Tricht 8-5-1701, † er <1703, <2 jr.
2 Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24-3-1703. Volgt X-ab.
3 Anthonis van Santen, ~ Tricht 28-2-1706.
4 Agnietje van Santen, ~ Tricht 23-12-1707.
Notitie bij Agnietje: tr mogelijk Aalbert Goes
5 Huijbertje van Santen, * Rumpt. Volgt X-ac.
IX-t Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17-4-1681, dv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Huibertgen: onzeker of deze dochter van Roelof dezelfde is als tr Doeland (relatie met neef Roelof te Rotterdam)

zie het artikel over de doop kind van Doeland, kind van Jenneken van Doeland en Jacob Jansen Versteeg
Huibertgen ging in ondertrouw, 46 jr, Rotterdam 25-5-1727 Arnoldus van Doeland, zv Paulus Wouterse van Doeland * 1663 † 1737 x Antonia Hendrikse Hol.
Functie: 1736 Kerkmeester te Rumpt.
Notitie bij het huwelijk van Huibertgen en Arnoldus: Bruidegom Arnoldus van Doeland , jongeman , wonend: Rumpt ,
Bruid Hubertje van Santen , jongedochter Thrigt , wonend: Thrigt

Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 25-05-1727
IX-u Lambert van Santen, ~ Tricht 3-1-1686, † >16-3-1748, >62 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij Lambert: Hij werd in 1720 verbannen uit het Graafschap Buren gedurende zijn leven. R.A. Buren (Bron: A. van Santen)
Lambert x Trijntje Spaen (Spaan), † >16-3-1748.
Kind van Lambert en Trijntje:
1 Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30-3-1727. Volgt X-ad.
IX-v Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28-9-1690, ‡ er 6-6-1758, dv Roelof Errisz van Santen (zie VIII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: begraven in de kerk, kosten 3 gulden, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/begrafenissentricht1705-1792.pdf
Notitie bij Elisabeth: Aankomst 02-06-1714 Tricht met Attestatie van Echteld.
23-12-1714 vertrokken met attestatie van Tricht naar Asch (bron Marco Schelling)
Elisabeth x, 35 jr, Tricht 28-7-1726 Dirk Dirks Kasteleijn, ‡ Tricht 1764.
Notitie bij overlijden van Dirk: begraven in de kerk van Tricht, kosten 3 gulden, bron http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/begrafenissentricht1705-1792.pdf
Notitie bij Dirk: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/akkoord/u265a2-3-0
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Roelof Castelein, † >1781.
Notitie bij Roelof: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Beroep: 1773 president- schepen geregte van Trigt.
2 Metje Casteleijn, ~ Tricht 22-9-1721, † <17-6-1725, <3 jr.
3 Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17-6-1725. Volgt X-ae.
4 Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15-10-1730. Volgt X-af.
X-a Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30-5-1691, dv Jan Walraven van Santen (zie IX-a) en Maijchien Claas.
Notitie bij de geboorte van Claasje: genoemd ook zonder achternaam
Notitie bij Claasje: in 1712 attestatie van Rhenen naar Veenendaal
ondertrouw in Rhenen, huwelijk in Veenendaal
Claasje:
(1) x, 21 jr, Veenendaal 15-1-1713 Huijbert Jansen van Heijmensteijn, † <1724.
Notitie bij Huijbert: achternaam waarschijnlijk patroniem naar boerderij? zie landgoed Heimenstein, Grebbeberg, Rhenen
kinderen gedoopt zonder deze achternaam
Notitie bij het huwelijk van Claasje en Huijbert: BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 31-12-1712
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Huijbert Janssen van Heijmersteijn
Geboren te:
Wonende te: Achterberg
Vrouw: Claasje Jans van Santen
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal


BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie: 15-01-1713
Attest van:
Man: Huijbert Jans van Heijmensteijn
Geboren te:
Wonende te: Achterberg
Vrouw: Claasje Jans van Zanten
Geboren te:
Wonende te: a/h Verlaat
(2) x, 32 jr, Veenendaal 5-3-1724 Jan Roelofse de Loos, * Veenendaal, † <13-4-1738.
Notitie bij het huwelijk van Claasje en Jan: BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie: 05-03-1724
Attest van:
Man: Jan Roelofse de Loos
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Claasje Jansz van Santen
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Opmerking: BD wed. van Huijbert Jansen

aangetekend 31-121712 Rhenen, met attestatie naar Veenendaal
(3) ging in ondertrouw, 46 jr, Veenendaal 13-4-1738 Geurt Barendsen Bolderman, ±50 jr, * ±1688.
Notitie bij Geurt: NIET zelfde als doop 27-01-1709, zv Barent Bolderman en Haasje Jans, want hij tr Geertje Cornelissen, zie familysearch
Notitie bij het huwelijk van Claasje en Geurt: BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie: 13-04-1738
Attest van:
Man: Geurt Barendse Bolderman
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Claasje Jans
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Opmerking: BD laatst wed. van Jan Roelofse de Loos
Kinderen van Claasje en Huijbert:
1 Huijbert van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 8-4-1714.
Notitie bij de geboorte van Huijbert: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 08-04-1714 is gedoopt: Huybert
De vader is: Huybert Jansz
De moeder is: Claasje Jans
Notitie bij Huijbert: bij doop geen achternaam
2 Johanna van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1-7-1716.
Notitie bij de geboorte van Johanna: BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-07-1716 is gedoopt: Johanna
De vader is: Huijbert Janssen
De moeder is: Claasje Jans
Notitie bij Johanna: gedoopt zonder achternaam
3 Wijmke van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1-10-1718.
Notitie bij de geboorte van Wijmke: BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-10-1718 is gedoopt: Wijmke
De vader is: Huijbert Janssen
De moeder is: Claasje Jans
Notitie bij Wijmke: gedoopt zonder achternaam
4 Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7-9-1721. Volgt XI-a.
Kinderen van Claasje en Jan:
5 Crijntje de Loos, ~ Veenendaal Gld 22-4-1725.
Notitie bij de geboorte van Crijntje: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 22-04-1725 is gedoopt: Crijntje
De vader is: Jan Roelofsse de Loos
De moeder is: Claasje van Santen
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Notitie bij Crijntje: zie http://www.van-den-hout.nl/persoon.php?kaart=144435&lang=nl

Krijntje Jans tr (1) 14-10-1742 Willem Frederiks van Opheusden, tr (2) Willem Hendriksz van Groeneveld

GROENEVELD Willem Hendriks van, en Krijntje Jans de Loos,
Roelof 19-2-1747 Gld.
Johanna 3-5-1750 St.
Trijntje 15-4-1753
Willem 8-2-1756
Johannes 5-4-1761
Johannis 5-7-1767
6 Wijntje de Loos, ~ Veenendaal 29-8-1728.
Notitie bij de geboorte van Wijntje: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 29-08-1728 is gedoopt: Wijntje
De vader is: Jan Roelofsse de Loos
De moeder is: Claasje van Santen
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: (mo.gen. C. Walle)
X-b Willem van Santen, ~ Buren 30-8-1711, † er 13-2-1784, 72 jr, zv Peter Aert Aertsen van Santen (zie IX-b) en Weijntje Ariens van Beest.
Notitie bij Willem: tweeling met Aart
Willem:
(1) x, 25 jr, Buren 19-2-1737 Geertruij van Santen, 19 jr.:, RVvZ Zie X-d voor persoonsgegevens van Geertruij.
(2) x, 40 jr, Buren 26-3-1752 Aaltje Buenders, ±25 jr, * Buren 1727, † er 1779, ±52 jr.
Kinderen van Willem en Geertruij:
1 Aart van Santen, ~ Buren 16-6-1737.
2 Claasje van Santen, ~ Buren 4-3-1739.
3 Wijntje van Santen, * Buren, † <1745, <4 jr.
4 Maasen van Santen, ~ Buren 30-9-1742. Volgt XI-b.
5 Wijntje van Santen, ~ Buren 17-2-1745.
6 Hendrik van Santen, ~ 11-1-1747.
Notitie bij Hendrik: zelfde als trouwt Mrritje Kas, HIlversum?
X-c Theunis van Santen, ~ Buren 16-6-1700, zv Adrianus van Santen (zie IX-e) en Grietje Teunisse van Eck.
Theunis x, 22 jr, Buren 1-11-1722 Dirckje van der Sandt.
X-d Geertruij van Santen, ~ Buren 26-9-1717, † <1752, <35 jr, dv Maas Maassen van Santen (zie IX-f) en Claaske Gompers.
Geertruij x, 19 jr, Buren 19-2-1737 Willem van Santen, 25 jr.
:, RVvZ Zie X-b voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Geertruij en Willem: zie X-b.
X-e Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7-4-1727, † Beusichem 18-1-1782, 54 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Notitie bij de geboorte van Willem: Gedoopt 7 Aprilis, Wilhelmus, zoon van Antonii van Santen, en van Wilhelminae Couriers,
echtelieden, getuige: Joanna Couries.
Willem:
(1) x, 23 jr, Beusichem 12-7-1750 Neeltje Dirkse van Lit, 19 jr, ~ Beusichem 8-10-1730, dv Dirk Ariensen van Lit x Digna Ariens van Rosmalen.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Neeltje: Willem was bij huwelijk met Johanna Magdelina van Beusekom (Beusichem), weduwnaar van Neeltje van Lit
(2) x, 28 jr, Beusichem 6-12-1755 Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem), 17 jr, ~ Beusichem 19-1-1738, † er 2-7-1817, 79 jr, dv Jacob Hendrik van Beusekom (Beusichem) ~ Beusichem 20-2-1718 ‡ er 16-7-1759 x Beusichem 21-5-1735 Maria van Keulen ~ 20-3-1712 ‡ 4-7-1759.
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-7-1817.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 03-07-1817
Overledene Johanna Magdalina van Beusichem
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-07-1817
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Jacob Hendrik van Beusichem
Moeder Maria van Keulen
Partner Gijsbert Jacobus van Beusichem
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Johanna trouwde later Beusichem 3-10-1784 Gijsbert Jacobus (Gijsbert Gobelzen) van Beusichem (1737-vóór 1817).
Notitie bij Johanna: bij doop dochter Kunera genoemd als Hanna Mechlina van Beûzekom
Johanna van Beusekom
Hanna Mechelina van Beusekom
Johanna Meglena van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beuzekom
Johanna Magdalina van Beusichem (overlijden)
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: dtb Beuzekom
op 6-12-1755 zie dtb Beuzekom huw. 1653-1791 1755 blz. 545
Kind van Willem en Neeltje:
1 Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26-3-1752. Volgt XI-c.
Kinderen van Willem en Johanna:
2 Maria van Santen, ~ Beusichem 25-7-1756.
3 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 18-1-1759.
Notitie bij Jacob: tweeling met Willemijntje
4 Willemijntje van Santen, * Beusichem 18-1-1759. Volgt XI-d.
5 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 20-5-1762.
Notitie bij de geboorte van Jacob: (Kerk van Beusichem)
6 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 23-10-1763.
7 Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22-3-1767. Volgt XI-e.
8 Albertus van Santen, ~ Beusichem 29-10-1769. Volgt XI-f.
9 Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5-4-1772. Volgt XI-g.
10 Willem van Santen, ~ Beusichem 12-2-1775.
Notitie bij de geboorte van Willem: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij Willem: bron familysearch: getr met Catharina de Jong; volgens gegevens genlias is zij gehuwd met Willem, zv Jakob en Jannetje van Eerden

is hij dezelfde als Willem tr Catharina Peeters? Haar broer Jacob Gielen Petersz trouwt met de zus van Willem, Willemijntje
11 Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-2-1777. Volgt XI-h.
X-f Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29-4-1735, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Notitie bij Teunis: ook genoemd Anthonij van Santen
Teunis x, 26 jr, Beusichem 6-2-1762 Maria (Ariaantje) van Ingen, 26 jr, ~ Beusichem 30-10-1735, dv Jan Willemszen van Ingen * ±1700 x Aaltje Jansz van Asch * ±1700.
Notitie bij Ariaantje: ook genoemd Ariaantje Maria van Ingen,
ook genoemd Maria, Marie, Mari
volgens overlijdensakte 1852 dochter Maria, werd zij genoemd Maria van Beek
Kinderen van Teunis en Ariaantje:
1 Willemijntje van Santen, ~ Beusichem 30-1-1763.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: (Kerk van Beusichem)
2 Jan van Santen, ~ Beusichem 7-10-1764, † <12-1-1766, <1 jr.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt in de kerk te Beusichem
3 Jan van Santen, ~ Beusichem 12-1-1766. Volgt XI-i.
4 Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-9-1768. Volgt XI-j.
5 Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3-3-1771. Volgt XI-k.
6 Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-5-1775. Volgt XI-l.
7 Maria van Zanten, * Beusichem 1-1-1781. Volgt XI-m.
X-g Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10-11-1737, † er 4-2-1820, 82 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie IX-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Notitie bij overlijden van Jakob: overleden in huis nr.103
aangevers van overlijden waren Hendricus (Hendrik) van Santen en Aalbert van Wijk, 36 jaar, schipper

Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 04-02-1820
dooppl: Beusichem; 10-11-1737; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Jakob: ook genoemd Jacobus van Santen
Jakob x Beusichem Jannetje van Eerden (Eerde), * Beusichem ±1745, † er 3-3-1818, ±73 jr, dv Willem van Eerden x Heijltje (Steijntje?) van Hooven (Hooren?).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-3-1818.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 03-03-1818
leeftijd 73 jaar
aangifte door Jacob van Zanten, partner,
geen beroepen vermeld
getuigen aangifte overlijden waren Hendricus (hendrik) van Santen 33 jaar en Huibert Horn
Notitie bij Jannetje: ook genoemd Jantje van Eerden, Jaantje van Eerde en Jantje van Zanten
Kinderen van Jakob en Jannetje:
1 Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768. Volgt XI-n.
2 Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4-11-1770. Volgt XI-o.
3 Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10-10-1773. Volgt XI-p.
4 Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24-12-1775. Volgt XI-q.
5 Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-10-1778. Volgt XI-r.
6 Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781. Volgt XI-s.
7 Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1-6-1784. Volgt XI-t.
8 Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16-10-1785. Volgt XI-u.
9 Johannes van Santen, ~ Beusichem 16-6-1790. Volgt XI-v.
X-h Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29-3-1722, † er 19-10-1813, 91 jr, dv Kornelis van Zanten (zie IX-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Notitie bij Neeltje: ORA Graafschap Buren

Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem , Hoererij. Niet verschenen.
Datering 1752
Inventarisnummer 23
Feit Hoererij. Niet verschenen.
Procesdossiernummer 4
Gedaagde Neeltje van Santen, Cornelisdr. j.d. te Beusichem
Vindplaats Gelders Archief
Neeltje x, 30 jr, Beusichem 2-12-1752 Teunis van Muiswinkel, 35 jr, ~ Beusichem 21-11-1717, zv Gijsbert Teuniszen van Muiswinkel * ±1692 x Johanna Willemsz van den Berg.
Teunis is weduwnaar van Ariaantje Jansen Kraaijpoel (geb. 1718), wie hij x Beusichem 8-1-1746.
Notitie bij Teunis: bron A. Rönitz:
Teunis van Muiswinkel, alias Teunis van Muijswinkel (1746), Teunis van Maaswinkel (1753), Teunis van Muijswinkel (1755), Teunis van Maaswinkel (1757), Teunis van Muijswinkel (1758-1760)

huw 1 (in ondertrouw (kerk) op donderdag 6 januari 1746 te Beusichem
trouwt (kerk) op zaterdag 8 januari 1746 te Beusichem
met Ariaantje Krapoen Perstef? alias Ariaantje Kraaijpoel, Ariaantje Krepoel, Jaantje Krepoel (1746)
dochter van Jan Krapoen Perstef? (48) en Heiltje Henderiksz Sterk (36)
Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 18 oktober 1718 te Beusichem (Kerk van Beusichem)

bron Roy vd Kerff (in onderzoek of dit dezelfde Teunis betreft):
uit de de procesdossiers van het Oud-Rechterlijk archief van het Graafschap Buren met name het volgende:
Teunis van Muijswinkel te Soelmond, Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Datering 1756
Inventarisnummer 24
Feit Inbraak en diefstal. Verbanning voor het leven.
Procesdossiernummer 3
Gedaagde
Teunis van Muijswinkel te Soelmond
Kinderen van Neeltje en Teunis:
1 Harmeijntje van Santen, ~ Beusichem 13-11-1749.
Notitie bij Harmeijntje: gedoopt als Van Santen, geboren voor het huwelijk
2 Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23-11-1750. Volgt XI-w.
3 Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-4-1752. Volgt XI-x.
4 [waarschijnlijk] Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753. Volgt XI-y.
5 Gijsbert van Maaswinkel, ~ Beusichem 20-12-1753.
6 Knelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 10-8-1755.
7 Johannes van Maaswinkel, ~ Beusichem 13-3-1757.
8 Zijna van Muijswinkel, ~ Beusichem 3-12-1758.
9 Hendrik van Muijswinkel, ~ Beusichem 18-6-1759.
X-i Cornelis van Zanten, * 1728, † <1816, <88 jr, zv Kornelis van Zanten (zie IX-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Cornelis x Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil), ~ Ravenswaaij 16-10-1739, † Beusichem 13-2-1816, 76 jr, dv Ariën Roelofse Verkuijl(l) (Verkuil) x Maria Joosten van Essenvelt (Werzevet) * ±1714.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-2-1816.
Notitie bij overlijden van Jaantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 14-02-1816
dooppl: Ravenswaaij; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Kinderen van Cornelis en Jaantje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13-3-1761. Volgt XI-z.
2 Arie van Santen, ~ Beusichem 10-4-1763.
3 Maria van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1766. Volgt XI-aa.
4 Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28-10-1770. Volgt XI-ab.
5 Joost van Santen, ~ Beusichem 23-5-1773.
Notitie bij de geboorte van Joost: Het kind Joost, DV. Kornelis van Santen; DM.
Adriana Verkuijl
6 Johannes van Santen, ~ Beusichem 2-1778.
X-j Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25-9-1740, † er 2-4-1821, 80 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-4-1821. Gerdina x Cornelis Kemp, † >1784.
Notitie bij Cornelis: Het Hoff onder Tricht. 1703. Gerechtelijke verkoop door Heimbach voor f 8.900,- aan kapitein
François van Arkel. 1741 Verkoop door de hoogwelgeboren vrouwe Josina Adriana van
Hemert voor zichzelf en als gemachtigde van de hofstad, genaamd Het Ho ff met annexe
boomgaarden, hoven, bouw- en weiland, groot circa tien morgen, voor ƒ 5.000,- en ƒ 25,-
speldengeld aan Cornelis Kemp. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina
Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar
Cornelis Kemp en Catharina Eva Kroon, van de herenhuizinge en hofstad, genaamd Het
Hoff met alles wat aard- en nagelvast was met de annexe waterhoven rondom in een vijver
liggend, een hooiberg, een griendinge binnen- en buitendijks, de oude boomgaard voor de
huizinge, vier morgen land voor de huizinge, ten dele bepoot en genaamd het Starrebos, een
boomgaard genaamd de Kamerhof]; een boomgaard, genaamd de Jonge Hoff; totaal groot
circa tien morgen, vrij allodiale goederen met een dubbele zitplaats in de kerk van Tricht,
gelegen aan de Linge onder Tricht, aangeslagen in de ordinaire gelden voor vier morgen
twee hond. 1783. Verkoop door het echtpaar Cornelis Kemp en Gerardina Josina de Ronde
van een kwart deel in de herenhuizinge, Het Hof met landerijen c.a. voor ƒ 2.000,- aan
Gijsbert van Meeteren. Verkoop door hetzelfde echtpaar van een tweede kwart deel voor
ƒ 2.000,- aan Catharina Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely. 1784. Ingevolge
raadsresolutie 18-2-1784 op 26 juli teruggave van de 40e penning aan Cornelis Kemp, mr.
chirurgijn te Beusichem, vanwege de vernietigde verkoop van een kwart deel. 1785. Verkoop
door het echtpaar Jan Kemp en Cornelia Johanna van Zoelen van de helft van het goed
Het Hof bestaande uit een huizinge, tuin, boomgaarden en landerijen, voor ƒ 2.870,- aan hetechtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp. 1788. Verkoop door het echtpaar
Jacobus Cornelis van den Bosch en Maria Kemp van een kwart deel in de goederen genaamd,
Het Hof; bestaande uit een huis, waterhoven, vijvers, lanen, boomgaarden en aardappelland
voor ƒ 2.242,- aan het echtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp.
Jonge Hoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely, en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Kamerhoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Comelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis
Kemp en Catharina Eva Kroon, van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hofstad,
genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.
Beroep: 1784 meester chirurgijn te Zoelen.
Kind van Gerdina en Cornelis:
1 Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20-4-1779. Volgt XI-ac.
X-k Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26-2-1747, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Notitie bij Antonie: koppeling aan ouders op grond van vernoeming, controle
Antonie x, 20 jr, Beusichem 18-4-1767 Sara van Beusekom, 25 jr, ~ Beusichem 3-9-1741, † >1779, >38 jr, dv Aart van Beusichem * Beusichem ±1691 † <1783 x Johanna Schutter * Zoelmond ±1695 † <1783.
Notitie bij Sara: genoemd bij erfenis
Kinderen van Antonie en Sara:
1 Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24-10-1767. Volgt XI-ad.
2 Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774. Volgt XI-ae.
3 Cornelis de Ronde, ~ Beusichem 13-5-1777, † er 9-12-1824, 47 jr.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 10-12-1824
Overledene Cornelis de Ronde
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-12-1824
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Anthonij de Ronden
Moeder Sara van Beusichem
Partner
Nadere informatie dooppl: Beusichem 13-05-1777; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landbouwer.
4 Johannes de Ronde, ~ Beusichem 1779, † er 4-5-1837, ±58 jr.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 06-05-1837
Overledene Johannes de Ronde
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-05-1837
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Antonie de Ronde
Moeder Sara van Beusekom
Partner
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 58 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
X-l Jan de Ronde, ~ Beusichem 15-3-1750, † er 3-2-1821, 70 jr, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1821.
Notitie bij overlijden van Jan: aangever overlijden was Arie Verkerk
getuige aangifte overlijden was willem van Zanten
Jan x Alida (Aaltje) Verkerk, dv Verkerk.
Notitie bij Aaltje: ook genoemd Alida
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29-7-1804. Volgt XI-af.
2 Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17-1-1809. Volgt XI-ag.
X-m Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10-2-1752, † er 24-1-1825, 72 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie IX-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-1-1825.
Notitie bij overlijden van Kornelia: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 26-01-1825
Overledene Cornelia Johanna de Ronde
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 24-01-1825
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Kornelis de Ronde
Moeder Jannetje van Santen
Partner Huibert van Muiswinkel
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem 09-02-1752
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kornelia ging in ondertrouw, 22 jr, kerk van Beusichem 9-4-1774 Huibert van Muiswinkel, 35 jr, * Beusichem 18-2-1739, † er 26-1-1826, 86 jr, zv Jerephaas Huibertsen van Muiswinkel x Elizabeth van Verzendaal.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-1-1826.
Notitie bij overlijden van Huibert: Anno 1802 blz. 9 genoemd als broeder ouderling van de Kerk van Beusichem (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102 a)
bron: anneke
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Kornelia en Huibert:
1 Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12-2-1775. Volgt XI-ah.
2 Jantje van Muijswinkel, ~ Beusichem 13-10-1776.
3 Cornelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 25-10-1778.
4 Gerhardus van Muijswinkel, * Beusichem 5-4-1781, † er 19-1-1825, 43 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-1-1825.
5 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-11-1783, † er <1-7-1787, <3 jr.
6 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 1-7-1787.
7 Elizabeth van Muiswinkel, ~ Beusichem 25-1-1790, † er 13-3-1821, 31 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-3-1821.
8 Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 20-1-1794, † er <28-10-1796, <2 jr.
9 (Dirk) Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 28-10-1796, † er 6-3-1814, 17 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-3-1814.
X-n Frans de Morrée, ~ Tricht 3-5-1705, † <1773, <68 jr, zv Ernestus France de Morrée en Dirckje Cornelis van Rijnberk (zie IX-m).
Notitie bij Frans: een van de voorouders van N.van Asch
Frans x, 21 jr, Tricht 28-7-1726 Maijke Casteleijn, † Tricht 13-12-1773.
Kinderen van Frans en Maijke:
1 Metje de Morrée, ~ Tricht 1727.
2 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1728.
3 Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18-9-1729. Volgt XI-ai.
4 Metje de Morrée, ~ Tricht 1731.
5 Dirk de Morrée, ~ Tricht 1732, † >1781, >49 jr.
Notitie bij Dirk: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
6 Metje de Morrée, ~ Tricht 1734.
7 Arie de Morrée, ~ Tricht 1736, † >1781, >45 jr.
Notitie bij Arie: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
8 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1737.
9 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1739, † >1781, >42 jr.
Notitie bij Cornelis: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
X-o Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26-3-1702, † >1771, >69 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie IX-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: aangifte gedaan door zijn grootvader, bij afwezigheid van vader, die op dat moment in dienst was
Notitie bij Cornelis: Swaenecampen onder Buurmalsen. 1771. Verkoop door monsieur Cornelis Kelffkens,
gemachtigde, van acht morgen weiland, gelegen aan de Hennisdijk, waarvan twee morgen
allodiaal goed getransporteerd door Kelffkens en zes morgen leengoed, leenroerig aan het
graafschap Buren voor ƒ 1.500,- aan heer Cornelis van Rijnberk, scholtus van Beusichem en
Zoelmond.
Beroep: 1771 scholtus van Beusichem en Zoelmond.
Cornelis x, 27 jr, Tricht 22-5-1729 Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, 20 jr, ~ Beusichem 29-1-1709.
Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
1 Annigje van Rijnberk, ~ Beusichem 19-6-1730.
2 Gerrit van Rijnberk, ~ Beusichem 6-4-1732.
3 Aartje van Rijnberk, ~ Beusichem 5-7-1733.
4 Dirkje van Rijnberk, * Beusichem 17-4-1735.
5 Hendrikje van Rijnberk, ~ Beusichem 31-3-1737, † er <1743, <6 jr.
6 Gerritje van Rijnberk, ~ Beusichem 6-3-1740.
7 Geertje van Rijnberk, ~ Beusichem 1-1-1747.
X-p Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10-5-1714, † >1756, >42 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie IX-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Notitie bij Wouter: bron J. Thien:
Wouter heeft een geschil met de schepen van Tricht in 1756 (RA Buren, civ. proces 1756)
Wouter x, 28 jr, Beusichem 9-9-1742 Elisabeth Gerritsdr Quint, ~ Rijswijk.
X-q Wouter van Hattum, ~ Tricht 12-2-1701, zv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie IX-o).
Notitie bij Wouter: Wouter was net als zijn grootvader Aart Woutersen van Hattem, alias Verkerk, gemeenschapsmolenaar te Tricht.
notitie
Stad Buren
Criminele procesdossiers 1637-1810
1756 24 4
Wouter van Hattum, ontslagen watermolenaar te Tricht, bedreiging, verwonding met mes op de openbare weg bij nacht. Levenslange verbanning.
Meer aansluitingen op site J. Lammers
Beroep: 1757 Watermolenaar teTricht.
Wouter x, 35 jr, Tricht 28-3-1736 Maijke van Vrouwerff.
Kind van Wouter en Maijke:
1 Ariaantje van Hattum, * Tricht 3-1740. Volgt XI-aj.
X-r Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704, † er 1-3-1732, ±28 jr, dv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie IX-o).
Elisabeth x, ±21 jr, Tricht 18-3-1725 Steven Claesse Kievit, ±22 jr, * Tricht 1703, † er 1783, ±80 jr, zv Claas Willemse Kievit * Tricht 3-1678 † er 20-2-1754 x Berente Aartse van Hattum * Tricht 9-1673 † er 14-1-1754.
Steven trouwde later Tricht 30-11-1732 Grietje van Meurs (1706-1793).
X-s Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21-12-1721, † Herwijnen 15-3-1805, 83 jr, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij Pieter: bron A. van Santen, blz 18: erfgenaam stuk grond
Pieter:
(1) ging in ondertrouw, 21 jr, Haaften 8-11-1743 Jenneke Verploeg (Verploegh), 23 jr, ~ Herwijnen 28-1-1720, † <2-1766, <46 jr, dv Cornelius Hendricus Verploeg x Geertje Gerrits van Cuijlenborg.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jenneke: Ondertrouw 8 November 1743, huwelijk op hun tijd alhier, bruidegom Peter van Zanten, J.M.
van Buuren Malsen, bruid Jenneke Verploeg, J.D. van Herwijnen
(2) x, 44 jr, Herwijnen 24-2-1766 Judik Verkouw, ±26 jr, * Rumpt ±1740.
Kinderen van Pieter en Jenneke:
1 Cornelis van Zanten, ~ Hellouw 17-1-1745.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gedoopt 17 Januarij 1745, Cornelis (Hellouw), zoon van Peter van Zanten, en van Jenneke
Verploeg, getuijge: Artje Verploeg.
2 Jantje van Zanten, ~ Hellouw 19-3-1747.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Gedoopt 19 Maert 1747, Jantje (Hellouw), dochter van Peeter van Zanten, en van Jenneke
Verploeg, getuijge: Jantje van Zanten
3 Andries van Zanten, ~ Hellouw 8-3-1750. Volgt XI-ak.
4 Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15-4-1753. Volgt XI-al.
5 Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18-1-1756. Volgt XI-am.
6 Maijke van Zanten, ~ Herwijnen 24-12-1758, ‡ er 6-12-1776.
7 Neeltje van Zanten, ~ Herwijnen 24-1-1762.
Notitie bij Neeltje: mogelijk zelfde??
Cornelia van Zanten ongehuwd ca 1772
Kinderen van Pieter en Judik:
8 Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10-5-1767. Volgt XI-an.
9 Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10-9-1769. Volgt XI-ao.
X-t Goosen van Santen, * Eck 1733, † Tricht 22-10-1805, ±72 jr, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij de geboorte van Goosen: geboren tussen 1733 en 1737
Notitie bij overlijden van Goosen: ingeschreven in het lidmatenboek van de gereformeerde kerk te Tricht, zoals de hervormde kerk in die dagen hette.
Notitie bij Goosen: bron A. van Santen, blz. 18:
Goossen erft diverse stukken land rond Geldermalsen, zie ook zijn oom Jan Petersz
Functie: van 1771 tot 1772 Buurmeester Tricht.
Goosen x, ±34 jr, Tricht 8-3-1767 Neeltje Sterk, 29 jr, ~ Leerdam 20-12-1737, † Buurmalsen 28-8-1784, 46 jr, dv Sterk * ±1711.
Notitie bij overlijden van Neeltje: bron veenendaal, blz 24:
testament
ingeschrven in het lidmatenboek van de gereformeerde kerk te Tricht, zoals de hervormde kerk in die dagen hette.
Neeltje is weduwe van Stoffel van Dien (ovl. vóór 1767), wie zij trouwde 24-4-1761.
Notitie bij Neeltje: uit haar eerste huwelijk, 3 kinderen,
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 8-3-1767.
Notitie bij het huwelijk van Goosen en Neeltje: Op 21 februari 1767 schrijft Leendert Jonkers, diaken in Tricht, met moeizame hand en slecht gesneden ganzeveer de ondertrouwakte van Goosen van Santen en Neeltje Sterk. Neeltje was eerder gehuwd met Stoffel van Dien.
Zijn al ten bijwege (in het bijzijn van) , later ondertekend met : zijn alhier getrout den 8 maart,
Kinderen van Goosen en Neeltje:
1 Jantje van Santen, ~ Tricht 1-11-1767.
2 Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14-1-1769. Volgt XI-ap.
3 Andries van Santen, ~ Tricht 1-1-1775. Volgt XI-aq.
4 Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2-6-1776. Volgt XI-ar.
X-u Arie van Zante, * Eck ±1734, zv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Arie x, ±26 jr, Herwijnen 22-3-1760 Maria van Breemen, ±22 jr, * Asperen ±1738, † >13-9-1807, >69 jr, dv van Bremen.
Notitie bij overlijden van Maria: genoemd als dg
Kinderen van Arie en Maria:
1 Andries van Zanten, ~ Herwijnen 30-11-1760.
2 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 26-9-1762, † <1766, <4 jr.
3 Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29-1-1764. Volgt XI-as.
4 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9-1-1766. Volgt XI-at.
5 Jannetje van Zanten, ~ Herwijnen 5-6-1768.
6 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 18-11-1772.
X-v Maijke van Santen (Xanten), * Eck <1737, † >1784, >47 jr, dv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij de geboorte van Maijke: tussen 1733 en 1737 geboren
Notitie bij Maijke: ook genoemd Maijken van Xanten
erfgenaam van Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam
bron A. van Santen, blz 25: zie gegevens over testament 1784
Maijke bleef kinderloos. Maijke x, >22 jr, Buurmalsen 10-2-1759 Jacob van den Graaf, † <1784.
X-w Neeltje van Santen, * Meteren 18-8-1737, † >1779, >42 jr, dv Andries Peters van Santen (zie IX-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Notitie bij overlijden van Neeltje: overleden 16-08-1814?? zie genlias
Neeltje:
(1) x, ±24 jr, 1761 Jacob Otto Verweij, † 1779.
(2) xr Huibert van Santen, * Rumpt, † >1780.
Huibert is weduwnaar van Catharina Versteeg (ovl. vóór 1779).
Notitie bij Huibert: bron A. van Santen, blz 18: waarschijnlijk haar neef.

bron:http://www.geldermalsen.nl/documenten/internet/streekarchief/40penning1780.pdf
4 januari 1780
1. Huijbert van Santen en Neeltje Otto Verweij, echtpaar 2. Verkoop en transport huizinge, erven en boomgaardje met annex griendje staande en
gelegen aan de Bulk in het dorp Tricht voor ƒ 700, de 40e penning bedraagt ƒ 17:10:00
3. Cornelis Versteegh
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buurmalsen.
Kinderen van Neeltje en Jacob:
1 Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768. Volgt XI-au.
2 Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24-10-1773. Volgt XI-av.
X-x Geertje van Santen, † Buurmalsen 2-5-1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Geertje: ook genoemd Koedam, niet te verwarren met Geertje Jans Koedam

zie relatie met Evert Jans van Santen
Geertje x Gerrit Gerritsz Coedam, † Buurmalsen 10-11-1750.
Notitie bij overlijden van Gerrit: zie notities W.H. Rhiel:testament 13-08-1762, blz 18 e.v.
Notitie bij Gerrit: meerdere kinderen zie http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498

bron A. van Santen:
Coedam was de naam van een stuk grond onder Buurmalsen:
Coedam onder Buurmalsen.
1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit de nalatenschap
van zijn vrouw Geertje Coedam, van negen morgen wei- en bouwland met bijbehorende
bepotinge gelegen aan de Broeksteeg, aangekocht van Willem de Bruijn, nog bezwaard
met de resterende kooppen-ningen bedragende ƒ 700,-. Geschatte waarde ƒ 400,-. Huizinge
en hofstad, berg en schuur staande en gelegen aan de Coedam onder Buur malsen met vier
hond bouwland; Geschatte waarde ƒ 600,-.
1745. Verkoop door de gezamenlijke kinderen en
erfgenamen van Hermen Drost en Anna van der Sandt van drie morgen weiland, gelegen aan
de Coedam, voor ƒ 969:16:00 aan Hendrick Hermensz Drost. 1751. Aangifte door Hessel
Coedam en Anthoni van Verrendaal ge trouwd met Beeligje Coedam, broer en zus, erfgenamen
in collaterale linie van de op 10 november 1750 te Buurmalsen overleden Gerrit Coedam,
van de helft in een huizinge, hofstede, berg en schuren met annexe boomgaard en weiland
totaal groot circa drie morgen twee hond, oostwaarts de weduwe van Jacob van Coesant,
westwaarts de Gemeine Straat, zuidwaarts Aart van Zuijlekom en noordwaarts de graaf
van Buren, belast met een jaarlijkse tijns van ƒ 3,- verschuldigd aan de graaf van Buren; de
wederhelft behoorde toe aan Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam. Verkoop door
Geertje van Santen, weduwe van Gerrid Coedam, van de helft van een huizinge en hofstede
en schuren en annexe boomgaarden en weiland, totaal groot drie morgen twee hond voor
ƒ 1.500,- aan het echtpaar Anthoni van Verrendaal en Beeligje Coedam.

Gout Campken onder Buurmalsen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit nalatenschap
van zijn vrouw Geertie Coedam, van elf hond weiland, gelegen aan de Buurmalsense
Broeksteeg; geschatte waarde ƒ 425,-. 1760. Aangifte door de Weledelgestrenge heer
Henricus Martinus Beekman, drossaard van de stad en baronie Asperen, als oppervoogd en
speciaal gemachtigde van de collaterale erfgenamen van de op 18 januari te Vianen overleden
Hendrik Hijkoop, van de helft van 3½ morgen weiland gelegen aan de Broeksteeg onder
Buumialsen, belend oostwaarts Dirk van Beusighem, westwaarts de Broeksteeg, zuidwaarts
Allemans Campe en noordwaarts de kinderen van Dirck Tucker; wederhelft behoorde toe
aan Evert van Santen. Totaal geschatte waarde op ƒ 750,-, de helft dus op ƒ 375,-. Verkoop
door H.M. Beekman, gemachtigde, van 3½ morgen weiland, gelegen aan de Broeksteeg,
voor ƒ 400,- aan Evert van Santen, die de wederhelft al bezat.
Koppenkamp onder Tricht. 1739. Eigenaar de koorheren, pachter Gerrit Gerritsz Coedam
van zes morgen drie hond weiland. Met de koorheren wordt het Burense college van koorgezellen
bedoeld.
Vlaminghs Camp onder Buurmalsen. 1344. Op 8 december deed Willem Butsier ten behoeve
van de abdij van Mariënwaard afstand van 15½ hond en 28 schaft, gelegen in die
Oude Hoeven in Vlemines hoeve tussen enerzijds Gijsbrecht Henricszoen en anderzijds
Steven Butsiers erfgenamen. In de oudste door mij terruggevonden akte is sprake van Velmines hoeve. Vleminies
is vermoedelijk een persoonsnaam, een hoeve is een oppervlakte van 16 morgen. Later wordt
Vlemines verbasterd tot Vlamings of Vleijms. Hoeve ging over in Camp; een kamp is een
door een heining of palen omsloten stuk land.
Kinderen van Geertje en Gerrit:
1 Beeligje Coedam. Volgt XI-aw.
2 Hessel Gerritsz Coedam, ~ Buurmalsen 26-2-1699, † >1760, >61 jr.
Notitie bij de geboorte van Hessel: http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
Notitie bij Hessel: Hoogelant onder Buurmalsen? 1760. Verkoop door Arien Dircksz Tucker, speciaal gemachtigde
van het echtpaar Jan Keeman en Jenneke van Spijk, wonende te Dordrecht, van drie
morgen weiland, aan Hessel Gerrritsz Coedam.

zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498
X-y Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen, † >1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij overlijden van Gijsbertje: hendrikus verweij is eerder overleden dan echtgenote gijsbertien
Notitie bij Gijsbertje: komt vanuit Erichem in 1723 te Asch aan.
Gijsbertje x Geldermalsen Henricus (Hendrik) Verweij, ~ Erichem 31-10-1686, ‡ Asch-Buren 25-1-1755, zv Gerrit Jan Dercksen Verweij x Jannigje Jans van Stuijvenberg.
Notitie bij Hendrik: Komt vanuit Erichem in 1723 in Asch aan.
ook genaamd Hendrik
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Geldermalsen 18-4-1723.
X-z Marike Jans (Mannetien) van Santen, † >1762, dv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij Mannetien: bron: A. van Santen, blz. 18:
Marike Jans en Mannetien zijn dezelfde persoon

bron lidmatenboek Geldermalsen:
Nieuwe lidmaat in de gemeente, aangenomen 28-06-1720: Marike Jans van Santen
Mannetien x <1754 Hendrikus van Malzen, † >1762.
Notitie bij Hendrikus: bron W.H.van Rhiel, blz. 18:
in 1754 (inventarisnr 23, procesdossier 7) werd hij voor 10 jaar verbannen uit Geldermalsen, waar hij kennelijk met zijn vrouw woonde, omdat hij dronken was geweest, agressie had gepleegd, gevloekt en vernielingen had aangericht...
X-aa Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711, † <1759, <48 jr, zv Jan Petersz van Santen (zie IX-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Notitie bij overlijden van Peter: 1759 genoemd in akte verkoop Hoeck Kamp, Metje, weduwe van Peter Jansz van Santen
Notitie bij Peter: genoemd cd rivierenland, Geldermalsen, 1736 genea Verbeek blz 190, 191, idem Tricht 1759 BmsTri 40p n213, blz 20

relatie met Hilligje Jans van Santen

Mede rekening gehouden met het onderstaande, is Peter Jans gekoppeld aan deze ouders op grond van de informatie uit m.n. het testament van zijn zus Geertje 1762, zie de tekst bij zijn vader Jan Petersz van Santen.

VRAAG: in hoeverre zijn Peter Jansz en Hillichje Jans verwant aan elkaar, bron J. Voorberg:
Waar je met deze gegevens rond Cornelis en Lambert Schenk tegen op loopt is het risico dat je personen met gelijke voornaam en familienaam probeert te koppelen, terwijl de gegevens niet allen een betrouwbaar patroniem verschaffen.
Want er lopen aan de overkant van de Linge (Geldermalsen met helaas pas vanaf 1719 doop- en trouwboeken meen ik) ook Peter Jansse’s en Jan Petersen van Santen rond, maar in Tricht ook weer Peter Erisse, die wel aantoonbaar uit Tricht komt.
Nu een analyse van je tekst, te beginnen met C.H. Schenk en L.C. Schenk.
Trap als eerste niet in het woord "haar ... overleden oom" in het citaat uit Ron van Maanen’s toponimisch overzicht.
"Haar" moet heden ten dage als "hun" worden gelezen. Dat wil zeggen dat zolang er geen familieband tussen Metje van Beusichem en Lambert Cornelisz Schenk is aangetoond, de erfenis van het blijkbaar kinderloze echtpaar Schenk/ Van Santen weer in de familie terugkeert (Zutphens recht)
Peter Jansz van Santen kan dan als oomzegger niet anders dan de zoon van een nog niet in de tekst beschreven (dus "fictieve") Jan Jansz van Santen zijn, die de broer is van Hilligje Jans. ZIE VERDEROP
Het bezit van de 3 morgen komt daarmee, onder voorwaarde dat Metje niet aan Lambert Cornelis Schenk verwant is, van de Van Santen’s af.
Blijkbaar zijn deze Jan Jansz en Hilligje Jans ook de enige in de boedel gerechtigde kinderen van hun vader Jan NN., want Hilligje ontvangt als "tocht" (voorziening voor levensonderhoud) en erfgenaam ook 50% van het blijkbaar uit de Van Santen familie komende bezit van de genoemde drie morgen.

Ligging van het goed.

Waar dat bezit ligt is nog niet duidelijk, want de Nieuwe Graafse steeg ligt halverwege Culemborg aan het eind van de Broeksteeg (het verlengde van de huidige Crayensteinselaan), en omdat die weg ook in 1749 al Broeksteeg heet, mag ik er niet zonder meer van uit gaan dat met de Nieuwe Graaf de Lage en Hoge Graafse Wetering naar Asch, respectievelijk Beusichem worden bedoeld.
Zie (deel)kopie van mijn Hattingakaart (1749) op Santenkraamsite/Buren/bronnen/kaarten/Hattinga.html, waar midden op de linkerrand net nog de een deel van het woord Broeksteeg herkenbaar is, met daarboven de Lage Graafse Wetering.
Overigens is "bree" wel "breed", maar "bedde" is eerder een "bedding" dan een bed, wat in Brabant (Breda bijvoorbeeld en Alphen in Brabant) tot straatnamen als Lange Bedde leidt. En nu we toch aan het gissen zijn, zou dat weer op een ligging nabij Crayenstein kunnen wijzen. Want de op de Hattinga kaart(die een kopie is van een kaart uit 1644) goed zichtbare brede strook tussen de Leege of Lage Maat en de Weyen is niet minder dan een oude koedrift.
Een koedrift diende ertoe om het vee van de stallen in het dorp naar de wei te brengen. En koedriften zijn in Beusichem, Buurmalsen (zie die rare spinnevorm op de kaart), Tricht en Beesd bij hoog water tot de dijkaanleg rond 1100-1200 allemaal "overstroom"-goten" van de rivier geweest, dus nat, onbebouwbaar en bedding.

Ik ga door met de genealogische gegevens

Lambert sterft in 1740 en Peter vóór 1759, dus de als derde kind (kort?) na 1680 geboren Lambert is tegen de 60 jaar geworden, en Peter zal ongeveer tussen 1705 en 1710 geboren zijn. Zodat diens vader Jan Jans van Santen rond 1675-1680 zal zijn geboren, wat niet strijdig is met een mogelijke geboortedatum van Hilligje.

Nu maken we een niet erg zekere sprong.
Want bij overdracht van grond was het vrijwel altijd hoofddoel om deze in de familie te houden, en dan is het niet vreemd als men zelfs tot drie of vier generaties terug gaat. Ik ken daar te Tricht meerdere voorbeelden van, o.a. in het geslacht Van Noort / Van Oirde.
Hetgeen de vermeende Jan Jans van santen weer op losse schroeven kan zetten. Want dan valt niet uit te sluiten dat Peter Jans van Santen ook de zoon van een zekere Jan Peters van Santen kan zijn zonder dat hiermee het doorgeven van de grond via Hilligje Jans onbegrijpelijk wordt.
Men was in die tijd rekkelijk met begrippen als ’broer" (tevens zwager, soms zelfs "neef") en familie ("vrunden" of "vrienden")
Een rond 1675/1680 geboren Jan Peters van Santen is ook daarom een aanvaardbare optie, omdat er op 8-7-1643 te Tricht een Peter Erris van Santen wordt gedoopt, die later naar Geldermalsen verhuist, en trouwt met Maria Jans, wat een uit dat huwelijk rond 1675 geboren zoon Jan Peters van Santen minimaal tot een aannemelijke gedachte maakt.
Op vergelijkbare wijze kan deze Jan Peters natuurlijk een broer Erris Peters hebben (naar de vernoemingsregels de oudste van de twee), en dan komen we terecht bij je laatste citaat, met de veronderstelling dat de eind 1721 te Buurmalsen geboren, minder betrouwbare Peter Erris van Santen weer diens zoon is.
Maar pas op, dezelfde namen zijn aan de andere kant van Buren, namelijk in Erichem te vinden.
Ik laat het aan je over om de vrouw van Cornelis Huibertse Schenk, Jantje Aeris van Santen tenslotte aan te zien voor een zuster van de hiervoor genoemde Peter Erris. Haar huwelijk in 1676 schept, tegenover het rond 1675 geduide huwelijk van Peter Erris, een zekere verwachting.
Dit alles is koffiedik, dus meer de aanduiding van een zoekrichting, desnoods hypothese, dan zekerheid. Ik vrees dat archiefbezoek, inclusief het doorploegen van de folianten der Vrijwillige rechtspraak van Buurmalsen en Tricht, onvermijdelijk is om tot zekerder antwoorden te komen.

Tenslotte:
6 hond (van "honderd" ) = 600 roe = 1 morgen
Roelof Casteleijn koopt op de Klaphekken dus 44 hond voor zeg 2400 gulden, ofwel bijna 55 gulden per hont of circa 325 gulden per morgen
Hendricus Tucker betaalt voor 8 hont op dezelfde locatie ruim 60 gulden per hont ofwel 375 gulden de morgen.
En Cornelis en Lijntje van Oort betalen 92 gulden per hont ofwel 550 gulden per morgen. Alles bouwland. Die grond was zeker eerst voor hen gewassen en gestreken. Of de oogst stond er nog op, maar toch. De Van oorts lijken dus een beetje getild, tenzij ergens een leesfout is ingeslopen.
Peter x, ±25 jr, Varik 15-7-1736 Metje Brienens van Beusichem, dv [waarschijnlijk] Brienen Jansse van Beusichem * <1694.
Metje trouwde later Geldermalsen 2-12-1759 Berend de Bie (ovl. na 1784).
Notitie bij Metje: genoemd cd-rivierenland, Tricht, 1759, BmsTri40pn213, blz 20 tezamen met Peeter Franken van Santen en Roeloff van Santen

relatie met Lambert Cornelisz Schenck

Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond weiland,
als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Verkoop
door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noordwaarts
Gerrit Ho ll. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest.
Kinderen van Peter en Metje:
1 Jan van Santen, ~ Geldermalsen 22-7-1736, † <29-3-1746, <9 jr.
Notitie bij Jan: geboren een week na het huwelijk ouders
2 Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11-8-1737. Volgt XI-ax.
3 Lambertus van Santen, ~ Geldermalsen 21-10-1741.
4 Brina (Barendina) van Santen, ~ Geldermalsen 21-3-1743.
Notitie bij Barendina: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1743-1763 Genea Verbeek, blz 95
5 Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29-3-1746. Volgt XI-ay.
6 Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24-8-1749. Volgt XI-az.
7 Willem van Santen, ~ Geldermalsen 23-7-1752.
8 Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29-6-1754. Volgt XI-ba.
X-ab Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24-3-1703, ‡ Rotterdam 7-7-1774, zv Huibert Roelofse van Santen (zie IX-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Notitie bij overlijden van Roelof: Overledene Roelof van Santen
Man van Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum begraven 07-07-1774

Opmerkingen overledene was corenmeeter en liet na 2 meerderjarige kinderen; Baanstraat midde
Notitie bij Roelof: Gezien de naamvoering in de nazaten, en de getuigen bij de doop van de kinderen is deze Roelof dezelfde als tr in Rotterdam.

zie ook Huibert x de Kevie, relatie?
Beroep: 1774 korenmeter (Zie afbeeldingen. In het beroepenboek staat het volgende over een "korenmeter" : die voor de bepaling van de verschuldigde impost op graan, met een korenmaat graan afmeet. In Amsterdam waren in 1626 "geswore Koren-meters deser stede".
Algemeen: De graanhandel was vanaf het midden van de zestiende eeuw de belangrijkste handel. Niet voor niets werd gesproken van de ’moedernegotie’. Het is vooral deze handel die van Amsterdam de stapelmarkt van Europa maakte. Vanuit verschillende landen werd graan geïmporteerd, met Polen en Rusland via de Baltische zeehavens als belangrijkste leveranciers. Het graan werd over zee aangevoerd, opgeslagen in de vele pakhuizen in Amsterdam en doorverkocht naar andere bestemmingen. De gebouwen van de graanhandelaren, graanmakelaars, korenzetters (de persoon die samen met de korenmeter met het meten van het graan belast was; zijn taak daarbij was het rechtzetten en rechthouden van de korenmaat) en korenmeters waren dicht bij elkaar gelegen in het gedeelte van de stad ten westen van het Damrak, tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De transactie zelf vond plaats in de Korenbeurs; deze was vanaf 1617 gesitueerd naast de Oude Brug op het Damrak en bestond uit een open binnenplaats aan drie zijden omgeven door een overdekte houten galerij. Tegen de wanden van de galerijen waren kistjes geplaatst voor de bewaring van de graanmonsters. Voordat het graan werd verhandeld zorgden de korenmeters en korenzetters voor de verdeling van de partijen graan in door het gilde vastgestelde standaardmaten.

Tussen 1589 en 1654 waren de korenmeters en korenzetters verenigd in twee afzonderlijke gilden. Het onderkomen van de korenmeters was rond het midden van de zestiende eeuw gesitueerd in een houten huisje bij de Oude Brug. Al in 1558 nam de Vroedschap het besluit een nieuw Korenmetershuis te bouwen op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.).
Roelof x, 27 jr, Rotterdam 9-5-1730 Anna Maria van Hees, * Wezel-Duitsland, ‡ Rotterdam 23-6-1783.
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene Anna Maria van Hees
weduwe van Roeloff van Zanten

Plaats Rotterdam
Datum begraven 23-06-1783

Opmerkingen overledene liet na 1 minderjarig kind en 1 meerderjarig kind; L. Baanstraat midde
Notitie bij Anna: ook genoemd Van Heest
notitie bij overledene liet na 1 minderjarig kind en 1 meerderjarig kind, kan dat?
(Cornelia en Geertruij beiden ouder dan 40 jaar, Roelofje is dan al overleden)

Akte Inventarisnummer U252a2, aktenummer 68
Aktedatum 16-04-1764
Aktesoort Overdracht
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees:
Naam eerste partij: Jan Adolph Houtekamp
Naam echtgenote eerste partij: x Helena van Hees
Naam eerste partij: kinderen Johanna van Hees:
Naam eerste partij: Cornelia Coox
Naam echtgenote eerste partij: wed. Simon Cortleven
Naam eerste partij: [ Reynhard Coox ]
Naam eerste partij: [ Pieter Cortleven ]
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Coox
Naam eerste partij: Roeloff van Santen
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria van Hees
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem van Vloten
Beroep gemachtigde: notaris en procureur
Woonplaats gemachtigde: Utrecht
Naam eerste partij: Jacob de Leeuw
Naam echtgenote eerste partij: x Neelia van Hees
Naam eerste partij: Jan Stuuroort
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta van Hees
Naam eerste partij: Willemina van Maurik, dochter + Willemina van Hees
Naam tweede partij: Gerarda Mars
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wouter van Kessel
Woonplaats tweede partij: Dordrecht
Samenvatting inhoud akte: obligatie f 500,- ten comptoir der stad Dordrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-6-1763 voor notaris I. Vroombrouk te Rotterdam
Verwijzingen: scheiding d.d. 11-12-1759 voor notaris J. van der Star te Dordrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 16-10-1740 voor notaris P. de Ruyter te Dordrecht
Bijzonderheden: (kinds)kinderen + Gerrit van Hees mede-erfgenamen van zyn broer
: Benjamin van Hees, in leven rustend predikant te Burgt in
: Zeeland
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Anna: Bruidegom Roelof van Santen , jongeman Trigt , wonend: Hoogstraat ,
Bruid Anna Maria van Hees , jongedochter Wezel , wonend: Hoogstraat

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 09-05-1730
Datum ondertrouw 23-04-1730
Kinderen van Roelof en Anna:
1 Roelofje van Zanten, * Echteld. Volgt XI-bb.
2 Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1-3-1731. Volgt XI-bc.
3 Anna van Sante, ~ Rotterdam 29-3-1733, ‡ er 25-2-1737.
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna van Sante
Vader Roeloff van Sante
Moeder Anna Maria van Hees
Getuige Anna van Sante

Plaats Rotterdam
Datum doop 29-03-1733


Wonende op de Cipstraat
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene N.n. N.n.
Kind van Roelof van Santen

Plaats Rotterdam
Datum begraven 25-02-1737

Opmerkingen overledene was 3½ jaar; Korte Pannekoekstraet
4 Gerrardus van Santen, ~ Rotterdam 6-11-1735, ‡ er 21-3-1742.
Notitie bij de geboorte van Gerrardus: Dopeling Gerrardus van Santen
Vader Roelof van Santen
Moeder Anna Marija van Hees
Getuige Benjamijn van Hees
Cornelia van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-11-1735


Wonende Korte Pannekoekstraat
Notitie bij overlijden van Gerrardus: Overledene N.n. N.n.
Kind van Roelof van Sante

Plaats Rotterdam
Datum begraven 21-03-1742

Opmerkingen overledene was 6 jaar; Baanstraet midde
5 Huijbert van Santen, ~ Rotterdam 20-3-1738, ‡ er 28-10-1741.
Notitie bij de geboorte van Huijbert: Dopeling Huijbert van Santen
Vader Roeloff van Santen
Moeder Anna Maria van Hees
Getuige Huijbert van Woudenberh
Elsje van Harten

Plaats Rotterdam
Datum doop 20-03-1738


Wonende korte Pannekoekstraat
Notitie bij overlijden van Huijbert: Overledene N.n. N.n.
Kind van Roelof van Santen

Plaats Rotterdam
Datum begraven 28-10-1741

Opmerkingen overledene was 3½ jaar; Lange Baanstraat midde
6 Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17-11-1740. Volgt XI-bd.
7 Maria van Zanten, ~ Rotterdam 26-5-1743, ‡ er 9-8-1749.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria van Zanten
Vader Roelof van Zanten
Moeder Anna Maria van Hees
Getuige Arnoldus van Doelant
Helena van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 26-05-1743


Wonende Lange Baanstraad
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene N.n. N.n.
Kind van Roelof van Zante

Plaats Rotterdam
Datum begraven 09-08-1749

Opmerkingen overledene was 6 jaar; Baanstraat midde
8 Gerardus van Santen, ~ Rotterdam 21-9-1745, ‡ er 29-9-1745.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Dopeling Gerardus van Santen
Vader Roelof van Santen
Moeder Anna Maria van Hees
Getuige Jan Adolf Houtekam
Helena van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 21-09-1745


Wonende Baanstraat
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene N.n. N.n.
Kraamkind van Roelof van Zante

Plaats Rotterdam
Datum begraven 29-09-1745

Opmerkingen Baanstraet over de bakker
X-ac Huijbertje van Santen, * Rumpt, dv Huibert Roelofse van Santen (zie IX-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Huijbertje x, 18 jr, Rumpt 6-11-1728 Philip van Os, * Rumpt.
Kinderen van Huijbertje en Philip:
1 Gert van Os, ~ Rumpt 1-1-1730.
2 Grietje van Os, ~ Rumpt 7-9-1732. Volgt XI-be.
3 Anna Margriet van Os, ~ Rumpt 3-3-1737.
4 Geertje van Os, ~ Rumpt 17-1-1740.
5 Geertjen van Os, ~ Rumpt 29-8-1741.
6 Oth Philip van Os, ~ Rumpt 15-11-1744.
7 Maijken van Os, ~ Rumpt 6-3-1745.
Notitie bij Maijken: De gegevens kunnen niet juist zijn; het verschil tussen geboorte Ot Philip en Maijken is minder dan 9 maanden; nakijken
8 Oth van Os, ~ Rumpt 9-2-1749.
X-ad Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30-3-1727, † >2-9-1770, >43 jr, dv Lambert van Santen (zie IX-u) en Trijntje Spaen (Spaan).
Geertrui ging in ondertrouw, 23 jr, Asperen 2-10-1750 Dirk van Ochten, 23 jr, ~ Deil 1-12-1726, † >2-9-1770, >43 jr, zv Johannes van Ochten x Adriaantje Leenderts Jonkers.
Kind van Geertrui en Dirk:
1 Adriana van Ochten, ~ Asperen 3-10-1751. Volgt XI-bf.
X-ae Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17-6-1725, † <4-7-1749, <24 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie IX-v).
Notitie bij Metje: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/akkoord/u265a2-3-0
Metje x, 22 jr, Tricht 7-4-1748 Willem van Asch, 27 jr, * Ravenswaaij 19-9-1720, † er 16-9-1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28-7-1678 x Ravenswaaij 29-1-1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem trouwde later Tricht 4-7-1749 Dirkje de Morrée (geb. 1729), zie XI-ai.
Notitie bij Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
X-af Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15-10-1730, † Geldermalsen 25-3-1816, 85 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie IX-v).
Notitie bij Dirkje: genoemd in Akte Inventarisnummer U265a2, aktenummer 3
Aktedatum 23-02-1781
Aktesoort Akkoord
Notaris C. A. DUKER, UTRECHT
Dirkje x Peter Franken van Santen, * ±1700, † >1759, >59 jr, zv Franck van Santhen ~ Tricht 14-11-1675 † 1733 x Willemke Janse † >1740.
Notitie bij overlijden van Peter: genoemd in 1759
overleden <1777
Notitie bij Peter: Rossums hofstadt onder Tricht.
1740. Aangifte door Peter Franken van
Santen als erfgenaam van zijn op 30 maart te Geldermalsen overleden oom Willem Petersz
van Santen van elf hond bouwland, genaamd Rossemers Hoffsteede, gelegen in de
Lagemaat, oostwaarts de weduwe van Peter Gijsbertse, westwaarts de graaf van Buren,
zuidwaarts het weeshuis van Buren en noordwaarts het volgende perceel vijf hond
bouwland, genaamd Rossemeers Hoffsteede gelegen in de Lagemaat, oostwaarts Jannetje
Franken van Santen, westwaarts de graaf van Buren, zuidwaarts de eerdergenoemde elf hond
en noordwaarts de weduwe van Frank Petersz van Santen.
1777 kinderen genoemd in erfenis broer Jan Francken
---------------------------------------
Klaphekken onder Tricht. 1781. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria van
Aalst van zeven morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ 2.393:05:00 aan RoelofCasteleijn. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria
van Aalst van een morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor ƒ 500,-
aan Dirkje Casteleijn, weduwe van Peter van Santen. Verkoop door het echtpaar Dirk Kramer
en Pieternella Tucker van elf hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor
ƒ1.014:0:00 aan Comelis en Lijntje van Oort.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Peter: bron notariele akten, archief utrecht, openbare verkoping inv.nr. U236a9, aktenr. 43-9, d.d. 27-09-1777
Kinderen van Dirkje en Peter:
1 Dirk van Santen, † >1777.
2 Elizabet van Santen, † >1777.
3 Frank van Santen, † >1777.
4 Willem van Santen, † >1777.
XI-a Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7-9-1721, dv Huijbert Jansen van Heijmensteijn en Claasje Jansd van Santen (zie X-a).
Notitie bij de geboorte van Maegje: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 07-09-1721 is gedoopt: Maegje Claesz
De vader is: Huybert Jansz
De moeder is: Claasje Jans
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Notitie bij Maegje: gedoopt zonder achternaam
Maegje x, 38 jr, Veenendaal 27-4-1760 Peter Hendriksz van Hoeven.
Peter is weduwnaar van Kornelia van Efteren (ovl. vóór 1760).
Notitie bij het huwelijk van Maegje en Peter: HIJMESTEIN Maaijke Huijbertse van, j.d., en Peter Hendriksz van Hoeven, wednr.
van Kornelia van Efteren, tr. 27-4-1760.
XI-b Maasen van Santen, ~ Buren 30-9-1742, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 10-2-1813, 70 jr, zv Willem van Santen (zie X-b) en Geertruij van Santen (zie X-d).
Notitie bij Maasen: genoemd Maas van Santen, Maasen Santen, Maas Sante
Maasen x, 29 jr, Buren 22-12-1771 Jannetje Vos, * Marienwaard, † <1813.
Kinderen van Maasen en Jannetje:
1 Willem van Santen, ~ Buren 11-4-1773.
2 Zeger van Santen, ~ Buren 20-11-1774.
3 Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25-2-1776. Volgt XII-a.
4 Pieter van Santen, ~ Buren 27-2-1780.
5 Aart van Santen (Zanten), * Buren 16-1-1782. Volgt XII-b.
6 Abraham van Santen, ~ Buren 6-3-1785. Volgt XII-c.
7 Clasijnte van Santen, ~ Buren 25-5-1788.
XI-c Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26-3-1752, † er 18-9-1826, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Neeltje Dirkse van Lit.
Notitie bij Aartje: genoemd Aartje van Zanten 1813 huwelijk zoon Willem
Aartje:
(1) x, 22 jr, Beusichem 19-3-1775 Arie Teunissen van Dee, 30 jr, ~ Kerk Avezaath 20-12-1744, † <1779, <35 jr, zv Teunis van Dee x Dirkje van Eek.
(2) x, 26 jr, Beusichem 28-2-1779 Krijn van Utrecht (Uitert), 29 jr, ~ Kapel-Avezaath 8-11-1749, † Beusichem 19-2-1829, 79 jr, zv Hendrik van Utrecht (Uitert) x Metje van de Langsteeg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-2-1829.
Notitie bij overlijden van Krijn: akte geeft als leeftijd 88 jaar.
Notitie bij Krijn: ook genoemd aalbert van uijtert (Utrecht)
Beroepen: oud veldschutter; schutter; veldschutter.
Kind van Aartje en Arie:
1 Willem van Dee, ~ Beusichem 12-4-1776.
Kinderen van Aartje en Krijn:
2 Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31-10-1779. Volgt XII-d.
3 Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10-2-1782. Volgt XII-e.
4 Metje van Utrecht, ~ Beusichem 21-11-1784.
5 Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17-5-1787. Volgt XII-f.
6 Peter van Utrecht, ~ Beusichem 7-6-1789.
7 Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21-1-1794. Volgt XII-g.
XI-d Willemijntje van Santen, * Beusichem 18-1-1759, † er 5-4-1841, 82 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: gedoopt in de kerk te Beuscihem
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-4-1841.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: getuigen: Gijsbert Peterse, 48 jaar, Gerrit Kuik, 45 jaar.
Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 06-04-1841
Overledene Willemijntje van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 05-04-1841
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Santen
Moeder Johanna van Beusekom
Partner Jacob Peterse
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem 01-02-1759
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Willemijntje: ook genoemd Willemijntje van Santen en Meijntje van Santen, van Zanten
Willemijntje xr Jacob Gielen Petersz, ~ Zoelmond 11-2-1759, † Beusichem 21-11-1842, 83 jr, zv Michiel Johannes Petersen x Elisabeth van Muiswinkel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-11-1842.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 22-11-1842
Overledene Jacob Petersen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-11-1842
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Michiel Petersen
Moeder Elizabeth van Maaswinkel
Partner Willemijntje van Zanten
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Zoelmond 11-02-1759; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Jacob: ook genoemd Jacob (Gielen) Peters(e)

trouwt zijn zus Catharina met de Willem, de broer van zijn vrouw Willemijntje?
Beroep: werkman.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asch 13-6-1784.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Jacob: met attestatie van Beusichem en Zoelmond
Kinderen van Willemijntje en Jacob:
1 Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17-10-1784. Volgt XII-h.
2 Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22-1-1786. Volgt XII-i.
3 Michiel Peters, ~ Zoelmond 2-9-1787.
Notitie bij de geboorte van Michiel: Gedoopt den 2.9.1787, Michiel, Vader Jacob Michiel Peters, Moeder Willemyntje van
Santen. Peet Marrigje Michiel Peters
4 Jacob Peterz, ~ Zoelmond 21-6-1789.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Gedoopt den 21.6.1789, Jacob, Vader Jacob Peterz, Moeder Willemyntje van Santen. Peet
Marigje Peterz.
5 Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22-5-1791. Volgt XII-j.
6 Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7-7-1793. Volgt XII-k.
7 Willem Petersz, ~ Zoelmond 21-2-1796. Volgt XII-l.
8 Maria Peterse, ~ Zoelmond 1-10-1798.
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren 1.10.1798, gedoopt den 7.10.1798, Maria, Vader Jacob Peterse, Moeder Willemyntje
van Santen. Getuige Catharina Peterse
9 Jacobus Peterse, * Zoelmond 30-4-1801.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geboren 30.4.1801, gedoopt den 3.5.1801, Jacobus, Vader Jacob Peterse, Moeder Meyntje
van Zanten. Getuige Aaltje van Zanten
10 Elisabeth Petersse, ~ Zoelmond 17-4-1805, † Beusichem 17-2-1820, 14 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-2-1820.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 18-02-1820
dooppl: Zoelmond; 17-04-1805; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
getuigen: Jacob Gielen Peterse, 61 jaar en Dirk Stevense van der Lingen, 42 jaar.
XI-e Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22-3-1767, † Tricht 8-4-1830, 63 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij de geboorte van Tonia: kerk van Beusichem
Notitie bij overlijden van Tonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5924
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 09-04-1830
Overledene Antonia van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-04-1830
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Dirk van de Water
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 62 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
Notitie bij Tonia: ook genoemd Antonia van Zanten
Tonia x, 24 jr, Beusichem 4-3-1792 Dirk van de Water, 35 jr, ~ Beesd 18-4-1756, † Buurmalsen 9-8-1827, 71 jr, zv Jan Gijsbertszn van de Water ~ Beesd 16-2-1716 † er 9-5-1797 x Beesd 10-1-1740 Judith Bron * Beesd 19-1-1721 † er 7-2-1799.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Dirk, gedoopt op 18-04-1756 te Beesd (getuige(n): Lijsbeth v.d. Water), zijnde zijn grootmoeder, de tweede echtgenote van Judith’s vader Marcus Bron
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5924
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 10-08-1827
Overledene Dirk van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-08-1827
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Antonia van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 71 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
Notitie bij Dirk: ook genoemd Dirk van de Winter
Kinderen van Tonia en Dirk:
1 Neeltje van de Water, * Tricht 13-2-1794. Volgt XII-m.
2 Willemijntje van de Water, * Tricht 1799, † er 18-4-1817, ±18 jr.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 19-04-1817
Overledene Willemijntje van de Water
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-04-1817
Overlijdensplaats: Tricht (Geldermalsen)
Vader Dirk van de Water
Moeder Nn Nn
Partner
Nadere informatie dooppl: Tricht; oud 18 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman
3 Johannes van de Water, ~ Tricht 24-10-1801. Volgt XII-n.
4 Johanna Magdalena van de Water, * Tricht 1805, † Buren 27-1-1842, ±37 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-1-1842.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5947
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 27-01-1842
Overledene Johanna Magdalena van de Water
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-01-1842
Overlijdensplaats: Buren
Vader Dirk van de Water
Moeder Antonia van Santen
Nadere informatie dooppl: Tricht; 16-03-1805; beroep overl.: dienstmeid; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1842 dienstmeid.
XI-f Albertus van Santen, ~ Beusichem 29-10-1769, † er 1-2-1812, 42 jr, zv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij de geboorte van Albertus: kerk van Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-2-1812.
Notitie bij overlijden van Albertus: overleden in het huis nr. 83.
aangifte door Gerrit van Asch, voerman en johan van muiswinkel, 60 jaar,. buren en gegoede vrienden van de overledene.
Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 01-02-1812
Overledene Aalbert van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-02-1812
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Zanten
Moeder Magtelina van Beusichem
Partner Johanna van Asch
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: -; oud 42 jaar; beroep overl.: voerman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Albertus: ook genoemd Albert en Aalbert; ook Albert van Zanten
op huwelijksakte van zoon Jacob Hendrik staat er Albert van Zanten
Beroep: voerman.
Albertus x, 27 jr, Beusichem 26-2-1797 Johanna (Antje) van Asch, 24 jr, * Beusichem 11-2-1773, † er 3-6-1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17-5-1750 x Beusichem 20-1-1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Notitie bij de geboorte van Antje: ook genoemd Johanna Geertruij
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-6-1847.
Notitie bij overlijden van Antje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 04-06-1847
Overledene Johanna van Asch
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-06-1847
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Gerrit van Asch
Moeder Brege van Mourik
Partner Aalbert van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem 14-02-1773; wed.v. Cornelis van Zanten; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Antje trouwde later Beusichem 2-6-1815 Cornelis van Santen (1790-1846), zie XII-cd.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Antje: den ondergetekende rechtbank te Beusichem verklaart hiermede dat nadat hem is gebleken dat den drie sondaghse bevelen...van Aalbert van Santen en Johanna van Asch onverhinderd waren ...voor hem op den 26ste febr. 1797 wettig zijn getrouwd. ...

Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 02-06-1815
beroep bg.: werkman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Aalbert van Zanten
Kinderen van Albertus en Antje:
1 Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13-7-1797. Volgt XII-o.
2 Gerrit van Santen, * Beusichem 4-6-1799.
3 Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14-3-1801. Volgt XII-p.
4 Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14-3-1801. Volgt XII-q.
5 Willem van Santen, * Beusichem 10-7-1804. Volgt XII-r.
6 Antonia van Santen, * Beusichem 15-12-1806, † er <1811, <5 jr.
7 Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28-1-1809. Volgt XII-s.
8 Antonia van Santen, * Beusichem 18-6-1811. Volgt XII-t.
XI-g Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5-4-1772, † er 16-1-1847, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij de geboorte van Kûnera: NB doopdatum 30-03-1772 komt uit overlijdensakte
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-1-1847.
Notitie bij overlijden van Kûnera: ook genoemd Kunera en Cuijnera
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 18-01-1847
dooppl: Beusichem; 30-03-1772; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Kûnera: bij overlijden dochter Johanna Machtalina, genoemd als Cornelia
Beroep: kroeghoudster.
Kûnera:
(1) x, 21 jr, Beusichem 4-8-1793 Willem Vogelpoel, 25 jr, * Beusichem 4-10-1767, † er 13-9-1810, 42 jr, zv Dirk Vogelpoel x Cornelia Beekhof.
Notitie bij Willem: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
(2) x, 41 jr, Beusichem 2-7-1813 Johannes van de Griend, 58 jr, * Varik 15-9-1754, † Beusichem 3-6-1827, 72 jr, zv Hendrik van de Griend x Hendrica van Duinen (Balgooij).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1827.
Notitie bij overlijden van Johannes: aangever dirk vogelpoel (zoon uit 1e huwelijk)
getuige gerrit van tuil
Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 05-06-1827
Overledene Johannes van der Griend
Geslacht: Mannelijk
Overlijdensdatum: 03-06-1827
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Hendricus van der Griend
Moeder Hendrica Balgooij
Partner Kunera van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Hemert
oud 72 jaar; beroep overl.: voerman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johannes is weduwnaar van Hendrica van Scherdijk (ovl. vóór 1813), wie hij trouwde <1813.
Beroepen: bouwman en voerman; werkman.
Notitie bij het huwelijk van Kûnera en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 02-07-1813
Bruidegom Johannes van de Griend
Geboortedatum: 15-09-1754
Geboorteplaats: (Varik)
Bruid Cunera van Zanten
Leeftijd: 41
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Hendrik van de Griend
Moeder bruidegom Hendrica van Duinen
Vader bruid Willem van Zanten
Moeder bruid Johanna Magdalena van Beusichem
Nadere informatie beroep bg.: bouwman; beroep bruid: herbergierster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Hendrica van Scherdijk; weduwe van Willem Vogelpoel
Kinderen van Kûnera en Willem:
1 Cornelia Vogelpoel, * Beusichem. Volgt XII-u.
2 Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31-7-1796. Volgt XII-v.
3 Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 28-4-1798.
4 Antonia Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 7-11-1799.
5 Dirkje Antonia Vogelpoel, * Beusichem 3-7-1801.
6 Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14-1-1804. Volgt XII-w.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 15-1-1806. Volgt XII-x.
XI-h Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-2-1777, † er 24-7-1841, 64 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie X-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Notitie bij de geboorte van Sara: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-7-1841.
Notitie bij overlijden van Sara: getuigen Anthoni Jansen, 49 jaar, Dirk de Haan.
Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 24-07-1841
Overledene Sara van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 24-07-1841
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Santen
Moeder Hanna Mechelina van Beusekom
Partner Johannes Prijs
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem 23-02-1777
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Sara: ook genoemd Zara van Zanten
Sara x, 24 jr, Beusichem 20-9-1801 Johannis Prijs, 34 jr, ~ Zoelmond 29-3-1767, † Beusichem 2-11-1835, 68 jr, zv Johannis Prijs * Ravenswaaij ±1730 x Antonia Verlee * Zoelmond ±1740 † Beusichem ±1791.
Notitie bij de geboorte van Johannis: brontekst: den 29 Maart is het zoontje van Johannes Preijs en Antonia Verlee gedoopt en genamt Johannes
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-11-1835.
Notitie bij overlijden van Johannis: overleden in zijn woonhuis
getuigen: Geert van Everdingen, 54 jaar, Antonie Prijs, 60 jaar.

Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 03-11-1835
Overledene Johannis Prijs
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-11-1835
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannis Prijs
Moeder Antonia Verlee
Partner Sara van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Zoelmond; oud 69 jaar; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landman.
Kind van Sara en Johannis:
1 Antonia Prijs, * Beusichem 25-10-1806. Volgt XII-y.
XI-i Jan van Santen, ~ Beusichem 12-1-1766, † er 23-7-1839, 73 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-7-1839.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 23-07-1839
dooppl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: -; beroep moeder: -;
Notitie bij Jan: ook genoemd van Zanten
Jan x, 24 jr, Beusichem 30-5-1790 Maaijke de Jong, ±24 jr, * Culemborg 1766, † Beusichem 17-8-1833, ±67 jr, dv Adrianus de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-8-1833.
Notitie bij overlijden van Maaijke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 19-08-1833
dooppl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maaijke: Jan van Santen en Maaigje de Jong
Kinderen van Jan en Maaijke:
1 Elisabeth van Santen, * Beusichem 28-7-1793. Volgt XII-z.
2 Maria van Santen, * Beusichem 2-3-1796. Volgt XII-aa.
3 Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8-6-1799. Volgt XII-ab.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 10-8-1802. Volgt XII-ac.
XI-j Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-9-1768, † er 17-1-1853, 84 jr, dv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: (Kerk van Beusichem)
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-1-1853.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 18-01-1853
dooppl: Beusichem; 25-09-1768; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
getuigen: Antonie Udo en Gerrit Nifterink
Aaltje x, 26 jr, Beusichem 19-4-1795 Jan Udo, 22 jr, ~ Erichem 20-3-1773, † Beusichem 31-1-1809, 35 jr, zv Gerrit Fieren Udo * Rijswijk-G ±1746 † Erichem 13-9-1809 x Erichem 4-7-1773 Anneke (Anna) Catharina de Heus ~ Erichem 29-9-1748.
Notitie bij Jan: Anno 1802 blz. 9 in tegenwoordigheid der broederen ouderlingen Peter van den Zand en Huibert van Muiswinkel is tot lidmaat aangenomen Jan Udo. (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102a)
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Anno 1795
Ondertrouw Erichem 14 maart volgens attest van Ds. H.T. Post, V.D.M. aldaar, bruidegom Jan
Udo, J.M. geb. en wonende te Erichem, bruid Aaltje van Zanten, J.D. geb. van Beusichem en
won. te Erichem, 4 april attest gegeven naar Erichem.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8-2-1795. Volgt XII-ad.
2 Antonij Udo, * Beusichem 10-8-1798. Volgt XII-ae.
3 Maria Udo, * 1803, † Beusichem 18-10-1829, ±26 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-10-1829.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 19-10-1829
dooppl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Maria bleef ongehuwd.
4 Johannes Udo, * Beusichem 22-11-1804, † Culemborg 2-8-1823, 18 jr.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5843
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 59
Aangiftedatum: 02-08-1823
Overledene Johannes Udo
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-08-1823
Leeftijd: 19
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan Udo
Moeder Teuntje van Santen
Nadere informatie dooppl: Beusichem; beroep overl.: schaapherder; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: arbeidster;
Beroep: schaapherder.
5 Jan Udo, * Beusichem 17-12-1807.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt in de kerk te Beusichem
XI-k Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3-3-1771, † er 7-4-1836, 65 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Notitie bij de geboorte van Toon: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-4-1836.
Notitie bij overlijden van Toon: (aangever van overlijden was zijn zoon Rijk van Santen , getuige aangifte overlijden was Jan Verweij): Bron: A. Rönitz-van Santen )
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 11-04-1836
dooppl: Beusichem; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Toon: (Anthonie,Toon) (van Zanten)
kon niet schrijven, wel zijn naam
Beroepen: veerman; landman; van 1829 tot 1835 arbeider; 1836 werkman.
Toon xr Lisabet (Elisabeth) van Winssen, * Ravenswaaij, † Beusichem 27-10-1851, 80 jr, dv Rijk van Winsen * Asch x Rijswijk-G 20-4-1767 Neeltje van Asch ~ Rijswijk-Maurik 19-6-1740.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Nederduits Gereformeerd gedoopt te Ravenswaaij, 1 april 1771,
........ene dochter gedoopt Lisabet; de vader Rijk van Winssen en de moeder Neeltje van Asch.......
zie doopakte ontvangen van A. van Zanten
Lisabet van Winssen is de kleindochter van Elizabeth van Alphen, die doopster was bij Geertruij van Alphen
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-10-1851.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 28-10-1851
dooppl: Ravenswaaij; 01-04-1770; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: -; beroep moeder: -;
ouders niet vermeld
Notitie bij Elisabeth: ook genoemd Elisabeth
andere achternaam volgens gelders archief: Van Winsen, Van Wensen, Van Winter, Van Hensen
kon niet schrijven
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ravenswaaij 10-1-1796.
Notitie bij het huwelijk van Toon en Elisabeth: bezoek archief arnhem door A. van Zanten 31-08-2005:
R.B.S. 1101, pag. 34 en 35
Ravenswaaij: Nederduits-gereformeerd trouwboek
1795, 18 december, ondertrouw Antonij van Santen & Elisabeth van Winsen
1796, 10 januari, huwelijk Antoni van Santen & Elisabeth van Winsen
Kinderen van Toon en Elisabeth:
1 Neeltje van Santen, * Beusichem 11-5-1796. Volgt XII-af.
2 Maria van Santen, * Beusichem 5-2-1799, † er 28-7-1881, 82 jr.
3 Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3-1-1802. Volgt XII-ag.
4 Rijk van Santen, * Beusichem 12-12-1804. Volgt XII-ah.
5 Hannes (Stames) van Santen, * Beusichem 15-9-1808.
Notitie bij de geboorte van Hannes: gedoopt in de kerk te Beusichem
6 Johanna van Santen, * Beusichem 5-6-1811. Volgt XII-ai.
7 Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18-2-1815. Volgt XII-aj.
XI-l Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23-5-1775, † er 5-2-1842, 66 jr, zv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Notitie bij de geboorte van Willem: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1842.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 05-02-1842
dooppl: Beusichem; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
leeftijd 68 jaar
Notitie bij Willem: ook genoemd van Zanten
Beroep: werkman.
Willem x Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil), * Buurmalsen ±1781, † Beusichem 1-2-1842, ±61 jr, dv Cornelis Verkuil en Antonia van Zijderveld.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1842.
Notitie bij overlijden van Angeniet: overleden des namiddags, getuigen: Antonie Verkuil, 27 jaar, Antonie Udo, 43 jaar.
Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 02-02-1842
Overledene Angenita Verkuil
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 01-02-1842
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Cornelis Verkuil
Moeder Antonia van Zijderveld
Partner Willem van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen
oud 61 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Angeniet: ook genoemd Angenia en Verkuijl
Beroep: huisvrouw.
Kinderen van Willem en Angeniet:
1 Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8-3-1801. Volgt XII-ak.
2 Anthonia van Santen, * Beusichem 2-10-1802. Volgt XII-al.
3 Cornelia van Santen, * Beusichem 1804. Volgt XII-am.
4 Elizabeth van Zanten, * Beusichem 16-2-1807, † er 30-3-1830, 23 jr.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-4-1830.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 01-04-1830
Overledene Elizabeth van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 30-03-1830
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Santen
Moeder Angenita Verkuil
Nadere informatie dooppl: Beusichem 10-02-1807
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16-4-1816. Volgt XII-an.
XI-m Maria van Zanten, * Beusichem 1-1-1781, † er 15-9-1852, 71 jr, dv Teunis van Zanten (zie X-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-9-1852.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 16-09-1852
Overledene Maria van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-09-1852
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Teunis van Zanten
Moeder Maria van Beek
Partner Jan van Beusekom
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem 01-01-1781; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Maria x Jan van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 5-2-1779, † er 8-7-1832, 53 jr, zv Gijsbert Jansse van Beusichem * Beusichem 12-8-1736 x Neeltje van Varseveld * ±1756.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-7-1832.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 09-07-1832
Overledene Jan van Beusekom
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-07-1832
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Gijsbert Jansse van Beusekom
Moeder Neeltje van Varseveld
Partner Maria van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 51 jaar; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: werkman.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30-7-1804. Volgt XII-ao.
2 Mietje van Beusekom, * Beusichem 5-1-1807, † <1822, <15 jr.
3 Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23-10-1811. Volgt XII-ap.
4 Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814. Volgt XII-aq.
5 Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21-4-1817. Volgt XII-ar.
6 Mijntje van Beusichem, * 1822. Volgt XII-as.
XI-n Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768, † Vreeswijk 19-8-1833, ±65 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1215
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 20-08-1833
Overledene Willem van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-08-1833
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Jacob van Santen
Moeder Jannigje van Eerde
Partner Catharina de Jong
Relatie: echtgenoot van
Beroep: zandschipper.
Willem:
(1) x, ±24 jr, Beusichem 10-6-1792 Jacoba Johanna van Dieën, * Tricht, † <1799.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jacoba: Willem van Santen, J.M.geboren Slooterdijk, wonende alhier en
Jacoba Johanna van Dien, J.D. geboren te Trigt, wonende alhier.
Zijn in onzen Kerkenkamer in wettigen ondertrouw opgenomen den 26e Meij, en na de drie gewone Huwelijksche voorstellen in onze Kerke getrouwd Sondag den 10e Junij 1792.

Uit het trouwboek van Beusichem 1791-1811 RBS 312 blad 1
(2) x, ±31 jr, ±1799 Catharina (Trijntje) de Jong, ±36 jr, * 1763, † Vreeswijk 16-11-1839, ±76 jr, dv Hendrik de Jong x Johanna Marij.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1215
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 17-11-1839
Overledene Trijntje de Jong
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-11-1839
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Hendrik de Jong
Moeder Johanna Marij
Partner Willem van Zanten
Relatie: weduwe van
Kind van Willem en Jacoba:
1 Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6-8-1793. Volgt XII-at.
Kinderen van Willem en Trijntje:
2 Johanna van Zanten, * Beusichem 11-10-1800. Volgt XII-au.
3 Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26-10-1801. Volgt XII-av.
XI-o Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4-11-1770, † Culemborg 28-3-1840, 69 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Notitie bij overlijden van Anthonie: Antonie van Zanten is om 4.00 uur ’s morgens in zijn huis in het Kinderstraatje te Culemborg overleden.
Notitie bij Anthonie: ook genoemd van Zanten
Beroepen: schipper; 1813 koekkramer.
Anthonie x, 37 jr, Culemborg 2-2-1808 Maaigje (Maaijke) van Eck, 25 jr, ~ Cothen 19-5-1782, † er 10-9-1827, 45 jr, dv Jacobus van Eck x Alida Maria Hamersveld.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-9-1827.
Notitie bij overlijden van Maaijke: Maaijke is overleden ten huize van Jan de Kruyf, huis nr. 54,
Maaijke is weduwe van Theodorus Orlemans, wie zij x Cothen 2-5-1802.
Notitie bij Maaijke: ook genoemd Maaijgje van Ek, Magdalena van Eck, Maaike van Eck en Maaijke van Ekeris, Maaike van Ek
Notitie bij het huwelijk van Anthonie en Maaijke: Maaijke van Eck trouwt met schriftelijk consent van haar vader Jacobus van Eck.
Kinderen van Anthonie en Maaijke:
1 Alida Maria van Zanten, * Culemborg 26-1-1809, † Beusichem 12-10-1813, 4 jr.
2 Jacob van Zanten, * Culemborg 2-6-1811. Volgt XII-aw.
3 Rijk van Santen, * Culemborg 15-2-1815. Volgt XII-ax.
XI-p Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10-10-1773, † Culemborg 9-12-1845, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-12-1845.
Notitie bij overlijden van Berend: culemborg, overlijdensakte 1845, nr. 130, bron: koos outshoorn
Notitie bij Berend: ook genoemd van Zanten
Beroepen: schipper; vanaf 30-3-1796 lidmaat NHkerk te Beusichem; 1822 zandtrekker.
Berend x, 25 jr, Culemborg 12-3-1799 Helena Miolée, 23 jr, * Culemborg 17-1-1776, † er 23-3-1863, 87 jr, dv Johannes (Jean, Jan) Mignolet (Miolée) ~ Luik-B. (Eglise St. Veronique) 11-10-1721 x Culemborg 2-12-1760 Maria Elisabeth Janse (Lijsje) Parain (Paaraine, Parijn * Bremen ±1732 † Culemborg 15-2-1825.
Notitie bij de geboorte van Helena: ~ Helena 17-01-1776/414-29.2 Dg. Helena Pitersberg
Kinderen van Berend en Helena:
1 Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4-6-1800. Volgt XII-ay.
2 Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17-7-1802. Volgt XII-az.
3 Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20-1-1806. Volgt XII-ba.
4 Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20-3-1808. Volgt XII-bb.
5 Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23-4-1810. Volgt XII-bc.
6 Henricus van Santen, * Culemborg 10-9-1812. Volgt XII-bd.
7 Lambertus van Santen, * Culemborg 29-8-1814, † er 3-1-1854, 39 jr.
Notitie bij overlijden van Lambertus: overleden 03-01-1854, culemborg, bevolkings register 1850-1860 deel III blad 223, bron koos outshoorn
Beroep: kledermaker.
8 Jan van Santen, * Culemborg 16-10-1816. Volgt XII-be.
9 Johanna Maria van Santen, * Culemborg 8-1819, † er 24-10-1819, 2 mnd.
Notitie bij overlijden van Johanna: oud 7 weken
XI-q Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24-12-1775, † Culemborg 25-9-1848, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-9-1848.
Notitie bij overlijden van Roeland: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 244
Aangiftedatum: 25-09-1848
Overledene Roeland van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-09-1848
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacobus van Santen
Moeder Jannetje van Eerden
Partner Geertje van de Vliet
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Beusichem; beroep overl.: schipper; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Roeland: ook genoemd Roelof van Zanten 1866 overlijden echtgenote
Beroep: schipper.
Roeland x Geertje van de Vliet, ~ Nieuwpoort ±1786, † Culemborg 15-9-1866, ±80 jr.
Notitie bij overlijden van Geertje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5837
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 274
Aangiftedatum: 15-09-1866
Overledene Geertje van der Vliet
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-09-1866
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Arie van der Vliet
Moeder Jannetje de Man
Partner Roelof van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie elders overleden; ; dooppl: Nieuwpoort; oud 80 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kind van Roeland en Geertje:
1 Jannegje van Santen, * 1814, † Culemborg 8-6-1815, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-6-1815.
Notitie bij overlijden van Jannegje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8955
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 08-06-1815
Overledene Jannegje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-06-1815
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Roelof van Santen
Moeder Geertje van der Vliet
Nadere informatie geboortepl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jannegje bleef ongehuwd.
XI-r Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25-10-1778, † er 23-5-1854, 75 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-5-1854.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 24-03-1854
dooppl: Beusichem; 25-10-1778; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Cornelia Veldkamp, echtgenoot
Beroepen: werkman; 1830 arbeider; 1841 opzichter Domeinen; 1848 landman.
Jacob x Cornelia Veltkamp (Veldkamp), * Zoelmond 14-8-1778, † Beusichem 1-1-1861, 82 jr, dv Frans Veltkamp (Veldkamp) † <1823 x Johanna (Anna, Maria) van Masijk (Maseijk, Maseijck, Musijk) ~ Zoelmond 1751 † Ravenswaaij 21-9-1823.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-1-1861.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 09-01-1861
dooppl: Zoelmond; 16-08-1778; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29-5-1799. Volgt XII-bf.
2 Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7-3-1802. Volgt XII-bg.
3 Anna van Santen, * Beusichem 9-6-1804. Volgt XII-bh.
4 Jacob van Zanten, * Beusichem 17-1-1807. Volgt XII-bi.
5 Dirk van Zanten, * Beusichem 18-1-1811. Volgt XII-bj.
6 Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12-7-1815. Volgt XII-bk.
7 Cornelis van Zanten, * Beusichem 9-10-1817. Volgt XII-bl.
8 Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5-1-1820. Volgt XII-bm.
9 Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10-3-1823. Volgt XII-bn.
XI-s Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781, † er 14-9-1850, ±69 jr, dv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-9-1850.
Notitie bij overlijden van Willemina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 16-09-1850
dooppl: Beusichem; 22-04-1781; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Willemina x Beusichem Johannes van Essen, * Beusichem, † er 25-6-1834, ±59 jr, zv Huibert van Essen * ±1737 x Johanna van Wezel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-6-1834.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 26-06-1834
dooppl: Beusichem; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: werkman.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 30-4-1802.
Kinderen van Willemina en Johannes:
1 Johannes Jacobus van Essen, * Beusichem 1803, † er 17-4-1835, ±32 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-4-1835.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 18-04-1835
dooppl: Beusichem; 23-01-1803; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Anthonia van Essen, * Beusichem 10-2-1805. Volgt XII-bo.
3 Huibert van Essen, * Beusichem 13-3-1807, † er 3-11-1831, 24 jr.
Notitie bij de geboorte van Huibert: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-11-1831.
Notitie bij overlijden van Huibert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Aangiftedatum: 04-11-1831
dooppl: Beusichem; 13-03-1807; beroep overl.: militair; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1831 militair.
4 Jacob van Essen, * Beusichem 4-9-1811, † er 25-6-1814, 2 jr.
Notitie bij de geboorte van Jacob: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-6-1814.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 27-06-1814
geboortepl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Willem van Essen, * Beusichem 23-5-1814, † er 22-6-1839, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-6-1839.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 24-06-1839
geboortepl: Beusichem; 23-05-1814; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
6 Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12-11-1817. Volgt XII-bp.
XI-t Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1-6-1784, † er 8-8-1874, 90 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-8-1874.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 08-08-1874
dooppl: Beusichem; 11-06-1785; beroep overl.: landman; beroep vader: -; beroep moeder: -;
Beroepen: landman; schipper.
Hendrik x, 31 jr, Beusichem 15-9-1815 Magdalena (Maria) Neph, 18 jr.
:, RVvZ Zie XII-ch voor persoonsgegevens van Magdalena.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Magdalena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 15-09-1815
bruidegom: 32 jaar.; geboortedatum bruid: 00 00 0000
huwelijksgetuigen: Dirk van Alphen, 25 jaar, Hendrik Hofman, 52 jaar, Pieter Hendrik Maas, 50 jaar, Jacob van Santen, 46 jaar.
Kinderen van Hendrik en Magdalena:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 25-10-1815, † er 27-4-1866, 50 jr.
Notitie bij de geboorte van Jacob: aangevers geboorten: Johannes van Zanten, 25 jaar, Arie Verkerk, 28 jaar.
gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-4-1866.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 28-04-1866
geboortepl: Beusichem; 25-10-1815; beroep overl.: landman; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1866 landman.
2 Maria van Santen, * Beusichem 30-9-1816. Volgt XII-bq.
3 Jantje van Zanten, * Beusichem 18-1-1820. Volgt XII-br.
4 Adriana van Zanten, * Beusichem 16-9-1822. Volgt XII-bs.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-4-1826. Volgt XII-bt.
6 Hendrik van Zanten, * Beusichem 5-10-1828. Volgt XII-bu.
XI-u Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16-10-1785, † Culemborg 29-1-1851, 65 jr, dv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1851.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 30-01-1851
Overledene Gerdina Gezina van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-01-1851
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacob van Santen
Moeder Jannigje van Eerden
Partner Dirk van Gaasbeek
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Gerdina: genoemd van Zanten 1815 huwelijk dochter Dirkje en 1819 overlijden dochter Dirkje
Gerdina x Beusichem Dirk van Gaasbeek, * Culemborg 1775, † er 13-9-1851, ±76 jr, zv Johannes (Jan) van Gaasbeek ~ Culemborg 14-8-1748 † er 8-8-1831 x Dorothea (Theodora, Doortje) van Heijnsbergen (Hensbergen) ~ Culemborg 14-7-1751 † er 21-9-1831.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-9-1851.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 86
Aangiftedatum: 15-09-1851
Overledene Dirk van Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-09-1851
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan van Gaasbeek
Moeder Theodora van Hensbergen
Partner Gerdina Gezina van Santen
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Culemborg; wedn.v. Dirkje Veltkampberoep overl.: zakkendrager; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Dirk trouwde later <1806 Dirkje Veltkamp (ovl. vóór 1851).
Beroepen: van 1829 tot 1835 landbouwer; 1851 zakkendrager.
Kinderen van Gerdina en Dirk:
1 Jansje van Gaasbeek, ~ Culemborg 1807, † er 15-5-1820, ±13 jr.
Notitie bij overlijden van Jansje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5843
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 17-05-1820
Overledene Jansje van Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-05-1820
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Dirk van Gaasbeek
Moeder Dina Gosina van Zanten
Partner
Nadere informatie dooppl: Culemborg; oud 13 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: zakkendrager; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808. Volgt XII-bv.
3 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815. Volgt XII-bw.
4 Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818. Volgt XII-bx.
5 Jan Gaasbeek, * Culemborg 9-1821, † er 13-7-1822, 10 mnd.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5843
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 15-07-1822
Overledene Jan Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-07-1822
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Dirk Gaasbeek
Moeder Gerardina Gezina van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 10 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zakkendrager; beroep moeder: zonder beroep
6 Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824. Volgt XII-by.
XI-v Johannes van Santen, ~ Beusichem 16-6-1790, † er 19-6-1839, 49 jr, zv Jakob van Zanten (zie X-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Notitie bij de geboorte van Johannes: gereformeerd christelijk gedoopt in de kek te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-6-1839.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 19-06-1839
dooppl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Johanna Prijs, echtgenote
moeder wordt hier genoemd als Jantje van Zanten
Beroepen: arbeider; werkman.
Johannes x, 23 jr, Beusichem 11-9-1813 Johanna Prijs, 22 jr, ~ Beusichem 3-5-1791, † er 30-11-1865, 74 jr, dv Kuinera (Aritje) Prijs * ZoelmondBeusichem 12-2-1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-12-1865. Johanna trouwde later Beusichem 30-4-1841 Jacob Verkerk (geb. 1795).
Beroep: naaister.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 11-09-1813
brd. 22 jaar, bgm 23 jaar
huwelijksgetuigen: Anthony van Welij, 27 jaar, Jan Brummekens, 40 jaar, Rijk van Kempen, 50 jaar, Anthony Bonnouvrie, 36 jaar
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 19-11-1813, † er 30-7-1814, 8 mnd.
2 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16-5-1815. Volgt XII-bz.
3 Cunera van Santen, * Beusichem 9-7-1818, † er 24-9-1820, 2 jr.
Notitie bij de geboorte van Cunera: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Cunera: getuigen aangifte overlijden: Johannes van Santen, 30 jaar, Huibert Gerrit van Everdingen, 34 jaar.
Notitie bij Cunera: ook genoemd Cuinera
4 Kuinera van Santen, * Beusichem 6-9-1821. Volgt XII-ca.
5 Jacoba van Zanten, * Beusichem 24-1-1824.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij Jacoba: NIET gehuwd met van der Tier
6 Gerrit van Santen, * Zoelmond 19-1-1830, † Beusichem 28-5-1832, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-5-1832.
XI-w Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23-11-1750, † Deil 4-2-1827, 76 jr, zv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie X-h).
Notitie bij overlijden van Kornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5805
Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 05-02-1827
Overledene Kornelis van Muiswinkel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-02-1827
Overlijdensplaats: Deil
Vader Teunis van Muiswinkel
Moeder Neeltje van Zanten
Partner Aaltje Koedam
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 77 jaar; beroep overl.: dagloner; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kornelis x Aaltje Koedam, * Tricht 1749, † Deil 18-5-1823, ±74 jr.
Kind van Kornelis en Aaltje:
1 Jan van Muiswinkel, * Deil 1791, † er 7-12-1829, ±38 jr.
XI-x Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30-4-1752, † er 25-4-1819, 66 jr, dv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie X-h).
Notitie bij de geboorte van Leentje: Het kint Steventje spurius, de M. Neel van Santen. Het welke sij selve ’ subacri regrellensione tertea vree - jam soortationis heeft ten doop gehouden.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-4-1819.
Notitie bij overlijden van Leentje: overleden op zondag 25 april 1819 des middernachts ter 12 uren te Beusichem
als overleden aangegeven op dinsdag 27 april 1819 te Beusichem (aangever overlijden was Hendrik Hofman, getuige aangifte overlijden was Jan Drost)


Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 27-04-1819
Overledene Steventje van Muiswinkel
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 25-04-1819
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Teunis van Muiswinkel
Moeder Neeltje van Santen
Partner Dirk van Batenburg
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem
oud 72 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Leentje: Volgens overlijdensakte 72 jaar oud, in werkelijkheid doop-overlijden 66 jaar
Leentje ging in ondertrouw, 22 jr, 16-10-1774 Dirk van Batenburg, † <1819.
Notitie bij Dirk: Zie ook Andries van Batenburg;

Bron J. Voorberg:
De Van Batenburgs:
Er zijn minimaal drie families Batenburg met een "gidsnaam" Andries in de Neder-Betuwe: Eén in Varik (kwartierstaat Lemmens), Rooms-Katholiek, en twee in Beusichem, beide laatsten ook met de naam Dirk als terugkerende voornaam.
De Van Batenburgs hadden niet zo’n geweldig bestaan.
Het merendeel van degenen die te Beusichem vrerdronken bij de dijkbreuk van 1809 behoorden tot de Van Batenburg’s;
daarvóór kreeg Goossen van Batenburg het voor elkaar om zijn naam in de registers van de Criminele rechtspraak te doen vereeuwigen:
Criminele Rechtspraak van Buren [RAA 0138] 1764: "Goossen van Batenburgh, te Ravenswaaij en Buurmalsen:
Diefstal van koren enz., misdadig persoon, levenslang verbannen uit de graafschappen Leerdam, Cuijlenburg, baronie van Acquoy en Buren."
Dat was eeen andere familie. Maar in de 19e eeuw is er veel gefantaseerd, waarbij er al dan niet opzettelijk (schaamte, trots) nogal wat verwisselingen tussen de in de verhalen voorkomende gezinnen ontstonden.
Dirk [Alberts Goossen] van Batenburg trouwde echter Aaltje Stigter (Beusichem OT 23-9-1752, en overleed reeds in 1757.
Aaltje zette in 1767 de Neder-Betuwse wereld op zijn kop door schout en schepenen samen met haar huisbaas voor het Hof van Gelre van klassejustitie te betichten (dat was het ook) toen haar huisbaas dacht de weduwe wel even uit haar woning te kunnen zetten, en hij en zijn notabele vrienden er geen probleem mee hadden om Aaltje te verbieden verweer te voeren.

Dirk van Batenburg en Steventje van Muijswinkel (deftigheid uit het aan Zoelmond grenzende deel van Ravenswaaij) huwen (OT 16-10-) 1774 en daar past Andries - die in 1791 al zoon Pieter krijgt en in 1786 reeds een dochter Sara dopen laat - niet meer tussen.
Kinderen van Leentje en Dirk:
1 Sara van Batenburg, * 1774, † Beusichem 14-11-1834, ±60 jr.
Notitie bij overlijden van Sara: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 15-11-1834
Overledene Sara van Batenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-11-1834
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Dirk van Batenburg
Moeder Steventje van Muiswinkel
Nadere informatie dooppl: -; oud 60 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8-1-1777. Volgt XII-cb.
XI-y Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753, † Buren 24-10-1832, ±79 jr, dv Teunis van Muiswinkel en [waarschijnlijk] Neeltje van Santen (zie X-h).
Notitie bij overlijden van Johanna: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5948
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 24-10-1832
Overledene Johanna Elizabeth Muiswinkel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-10-1832
Overlijdensplaats: Buren
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Dirk Marcus
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: -; oud 79 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
Notitie bij Johanna: mogelijk dochter van Teunis van Meuswinkel en Neeltje van Santen.
bron A. Rönitz: óf gedooopt tussen december 1752 en maart 1753 óf als pleegdochter. Vooralsnog NIET daarbij opgenomen;

bron P. van Markus: Johanna van Muiswinkel wordt bij de doop van haar kinderen Van Meuswinkel
genoemd
Johanna x, ±33 jr, Asch 12-3-1786 Dirk Christiaan Markus, 24 jr, ~ Asch 8-11-1761, † Buren 10-11-1817, 56 jr, zv Peter Louis Markus † Asch 1787 x 1761 Jannetje van der Lienden.
Kind van Johanna en Dirk:
1 Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14-11-1806. Volgt XII-cc.
XI-z Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13-3-1761, † er 13-9-1818, 57 jr, zv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-9-1818.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 14-09-1818
Leeftijd: 50
dooppl: Beusichem; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: werkman.
Cornelis x, 29 jr, Beusichem 8-6-1790 Lammertje van Bekkum, 24 jr, ~ Asch 15-12-1765, † Buren 22-2-1827, 61 jr, dv Remmert van Bekkum en Anna Peterse van Vlaanderen.
Notitie bij de geboorte van Lammertje: (“onecht” staat er bij deze doop
aangetekend; wel wordt vermeld dat het gaat om een kind van Remmert van Bekkum en Anna Peterse van Vlaanderen),
Notitie bij Lammertje: zie voor familie Bekkum Aqua Vitae 2005
Kinderen van Cornelis en Lammertje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9-10-1790. Volgt XII-cd.
2 Remmel van Santen, ~ Beusichem 18-11-1792.
Notitie bij de geboorte van Remmel: RAG - Nederduitsch Geref. gemeente Beusichem doopboek 1748/1799 RBS 313
1792 - 18 november
<z> Remmel
Cornelis van Santen/Lammertje van Bekkum
3 Johanna van Santen, ~ Beusichem 14-2-1800. Volgt XII-ce.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 27-11-1802. Volgt XII-cf.
5 Reijntje van Zanten, * Beusichem 16-9-1806. Volgt XII-cg.
6 Arie van Zanten, * Beusichem 1812, † er 13-7-1814, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-7-1814.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17a
Aangiftedatum: 15-07-1813
dooppl: Beusichem; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
XI-aa Maria van Zanten, ~ Beusichem 26-1-1766, † er 28-1-1838, 72 jr, dv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-1-1838.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 29-01-1838
dooppl: Beusichem; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Maria x Johan Hendrik Neph, † <1838.
Notitie bij Johan: wordt sinds 1795 vermist
Kind van Maria en Johan:
1 Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30-9-1796. Volgt XII-ch.
XI-ab Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28-10-1770, zv Cornelis van Zanten (zie X-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Gijsbertus x, 27 jr, Rotterdam 6-5-1798 Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs, * Rotterdam, † er 7-10-1807.
Notitie bij overlijden van Gertrudis: Overledene Geertruij Loohuijs
Huisvrouw van Gijsbert van Santen

Plaats Rotterdam
Datum begraven 10-10-1807

Opmerkingen overleden 07-10-1807; overledene liet na 1 minderjarig kind; Houttuijn 7 huijssteeg L 139; overledene was een verlate vrouw
Notitie bij Gertrudis: verlaten huisvrouw
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Gertrudis: Bruidegom Gijsbert van Santen , jongeman , van Beusekom In Gelderland
Bruid Johanna Geertruijda Loohuijs , jongedochter , van Rotterdam

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 06-05-1798
Datum ondertrouw 21-04-1798

Opmerkingen Pro deo.
Kinderen van Gijsbertus en Gertrudis:
1 Josephus van Zanten, * Rotterdam 5-1798. Volgt XII-ci.
2 Cornelius van Zanten, ~ Rotterdam 8-10-1801, † er 14-1-1802, 3 mnd.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Dopeling Cornelius van Zanten
Vader Gijsbertus van Zanten
Moeder Gertrudis Loohuijs
Getuige Josephus Loohuijs
Elizabeth Loohuijs

Plaats Rotterdam
Datum doop 08-10-1801
Notitie bij overlijden van Cornelius: Overledene Cornelis N.n.
Kraamkind van Gijsbert van Santen

Plaats Rotterdam
Datum begraven 16-01-1802

Opmerkingen overleden 14-01-1802; Houttuyn 7-Huyssteeg midden
XI-ac Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20-4-1779, † er 21-9-1832, 53 jr, dv Cornelis Kemp en Gerdina Jolina de Ronde (zie X-j).
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 22-09-1832
Overledene Johanna Kemp
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-09-1832
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Cornelis Kemp
Moeder Gezina Josina de Ronde
Partner Johanna Koedam
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem 20-04-1779; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Cornelia x, ±23 jr, ±1802 Johannes Koedam, ±36 jr, ~ Buurmalsen 1766, † Beusichem 15-5-1844, ±78 jr, zv Johannes Koedam * ±1741 x Josina Schaaij * ±1741.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 17-05-1844
Overledene Johannis Koedam
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-05-1844
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Josina Schaaij
Partner Anna Maria Kemp
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 78 jaar; beroep overl.: landman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johannes trouwde later Houten 15-5-1834 Anna Maria Kemp (1782-1878).
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28-2-1802. Volgt XII-cj.
2 Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805. Volgt XII-ck.
3 Cornelis Koedam, * Beusichem 25-12-1806. Volgt XII-cl.
4 Jozina Koedam, * Beusichem 1810. Volgt XII-cm.
5 Catharina Koedam, * Beusichem 1-1813, † er 17-10-1813, 9 mnd.
Notitie bij overlijden van Catharina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 19-10-1813
Overledene Catharina Koedam
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-10-1813
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; oud 9 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: geen beroep vermeld
6 Willem Koedam, * Beusichem 1-11-1814. Volgt XII-cn.
7 Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1-4-1817. Volgt XII-co.
8 Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12-7-1818. Volgt XII-cp.
XI-ad Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24-10-1767, † er 13-7-1833, 65 jr, dv Antonie de Ronde (zie X-k) en Sara van Beusekom.
Notitie bij overlijden van Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 13-07-1833
Overledene Jantje Cornelia de Ronde
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-07-1833
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Antonie de Ronde
Moeder Sara van Beusekom
Partner Willem van Winsen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem 24-10-1767; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jantje x Willem van Winsen, † >1833.
Notitie bij Willem: zelfde als geboren ca. 1772??
Beroep: 1831 herbergier.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21-4-1806. Volgt XII-cq.
2 Antonie van Winsen, ~ 24-10-1808. Volgt XII-cr.
XI-ae Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774, † er 4-7-1820, ±46 jr, dv Antonie de Ronde (zie X-k) en Sara van Beusekom.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 05-07-1820
Overledene Johanna Mechelina de Ronde
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-07-1820
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Antonie de Ronde
Moeder Sara van Beusekom
Partner Anthonie Stephanus Bresser
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 46 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johanna x Anthonie Stephanus Bresser, † <1820.
XI-af Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29-7-1804, dv Jan de Ronde (zie X-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Adriana x, 41 jr, Beusichem 13-9-1845 Johannes Christoffel van Asch, 48 jr, * Ravenswaaij 16-3-1797, † er 21-11-1882, 85 jr, zv Johannes (Jan) van Asch ~ Maurik 12-4-1750 † er 9-12-1825 x Willemina (Willemijntje, Willempje) Timmer * DodewaardRavenswaaij 8-11-1847.
Beroep: 1845 broodbakker.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 13-09-1845
Bruidegom Johannes Christoffel van Asch
Leeftijd: 48
Geboorteplaats: Ravenswaaij
Bruid Adriana Gijsberta de Ronde
Leeftijd: 41
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Johannes van Asch
Moeder bruidegom Willemijntje Timmer
Vader bruid Jan de Ronde
Moeder bruid Alida Verkerk
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
XI-ag Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17-1-1809, zv Jan de Ronde (zie X-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Hendrik:
(1) x, ±35 jr, 1844 Jansje de Heus, ±37 jr, * Beusichem 4-4-1807, † <1862, <55 jr, dv Gijsbert de Heus * ±1782 † <1817 x <1817 Jantje Arnolda van der Lingen ~ Beusichem 28-4-1774 † er 29-4-1861.
(2) x, ±53 jr, 1862 Elisabeth van Asch, ±56 jr, * ±1806, dv Pieter (Peter) van Asch * Ravenswaaij 6-3-1781 † Maurik 16-2-1853 x Christina Willemina van Asch * Ravenswaaij 9-9-1788 † er 19-9-1858.
Kinderen van Hendrik en Jansje:
1 Jan de Ronde, * Beusichem 1844. Volgt XII-cs.
2 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848. Volgt XII-ct.
XI-ah Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12-2-1775, zv Huibert van Muiswinkel en Kornelia Johanna de Ronde (zie X-m).
Notitie bij Serphaas: ook genoemd Jerephaas
Serphaas x, 53 jr, Beusichem 24-4-1828 Elisabeth de Heus, ±50 jr, * Beusichem ±1778, dv Geurt de Heus * ±1752 x Dirkje van Muiswinkel.
Elisabeth is weduwe van Hendrik de Heus (ovl. vóór 1828), wie zij trouwde <1828.
XI-ai Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18-9-1729, dv Frans de Morrée (zie X-n) en Maijke Casteleijn.
Dirkje x, 19 jr, Tricht 4-7-1749 Willem van Asch, 28 jr, * Ravenswaaij 19-9-1720, † er 16-9-1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28-7-1678 x Ravenswaaij 29-1-1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem is weduwnaar van Metje Casteleijn (1725-vóór 1749), wie hij trouwde Tricht 7-4-1748, zie X-ae.
Notitie bij Willem: Steltje onder Tricht.
1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony
Willemsz Versteeg.
XI-aj Ariaantje van Hattum, * Tricht 3-1740, dv Wouter van Hattum (zie X-q) en Maijke van Vrouwerff.
Ariaantje ging in ondertrouw, 19 jr, Tricht 22-9-1759 Folkert Jansz Kieviet, 24 jr, ~ Tricht 26-12-1734, zv Jan Claasse Kievit * Tricht 2-1706 † er 24-7-1754 x Geerte Folkertse van Santen (Zanten) * Tricht ±1706 † er 24-7-1757.
Kinderen van Ariaantje en Folkert:
1 Geertje Folkertse Kievit, * Tricht 3-1759. Volgt XII-cu.
2 Maijke Kievit, * Tricht 11-1762.
3 Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht 8-1765. Volgt XII-cv.
4 Wouter Kievit, * Tricht 6-1768.
XI-ak Andries van Zanten, ~ Hellouw 8-3-1750, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Notitie bij de geboorte van Andries: Gedoopt 8 Maert 1750, Andries (Hellouw), zoon van Peeter van Zanten, en van Jenneke
Verploeg, getuijge: Maaijke Verploeg.
Andries x, 24 jr, Rumpt 4-4-1774 Elizabeth Zwamborn, * Rumpt.
Kinderen van Andries en Elizabeth:
1 Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773. Volgt XII-cw.
2 Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781. Volgt XII-cx.
XI-al Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15-4-1753, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Jan van Zanten, * Herwijnen 17-9-1775. Volgt XII-cy.
XI-am Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18-1-1756, † er 26-1-1846, 90 jr, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Hendrik:
(1) x, 33 jr, Herwijnen 10-5-1789 Maaijke Storm, 25 jr, ~ Herwijnen 15-1-1764, † <1812, <48 jr, dv Adriaan Storm x Anneke van Eeuwijk.
(2) x, 56 jr, Herwijnen 14-11-1812 Jantje de Graaf, ±50 jr, * Herwijnen 1762, † er 22-8-1844, ±82 jr, dv Willemijntje de Graaf.
Jantje is weduwe van Willem van Eeuwijk (1761-1809), wie zij x Herwijnen 17-5-1789.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4155
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 14-11-1812
Bruidegom Hendrik van Zanten
Leeftijd: 55
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Jantje de Graaf
Leeftijd: 46
Geboorteplaats: (-)
Vader bruidegom Peter van Zanten
Moeder bruidegom Jenneke Verploegh
Vader bruid Nn Nn
Moeder bruid Willemijntje de Graaf
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Maaike Merm; bruid ook Mus; weduwe van Willem van Ewijk
Kinderen van Hendrik en Maaijke:
1 Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28-10-1789. Volgt XII-cz.
2 Anneke van Zanten, * Herwijnen 9-3-1791. Volgt XII-da.
3 Jenneke van Zanten, * Herwijnen 15-11-1792.
4 Adriana van Zanten, * Herwijnen 10-7-1796. Volgt XII-db.
5 Arie van Zanten, * Herwijnen 13-1-1799.
6 Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12-11-1801. Volgt XII-dc.
7 Neeltje van Zanten, * Herwijnen 5-4-1806.
XI-an Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10-5-1767, † er 24-9-1816, 49 jr, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Judik Verkouw.
Notitie bij overlijden van Hermijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4139
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 25-09-1816
Overledene Hermijntje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-09-1816
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Pieter van Zanten
Moeder Judik Verkouw
Partner Gerrit van Zanten
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: -; oud 49 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Hermijntje: nicht en neef
Hermijntje x, 23 jr, Herwijnen 8-5-1791 Gerrit van Zante (Zanten), 27 jr.
:, RVvZ Zie XI-as voor persoonsgegevens van Gerrit.
Notitie bij het huwelijk van Hermijntje en Gerrit: Zijnde broeders kinderen de 22 april 1791 alhier ondertrouwd op dispensatie van de landschap getr
08.05.1791
Kinderen van Hermijntje en Gerrit:
1 Jannetje van Zanten, * Herwijnen 7-6-1791, † er 24-5-1847, 55 jr.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4137
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 25-05-1847
Overledene Jantje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-05-1847
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Gerrit van Zanten
Moeder Hermijntje van Zanten
Partner
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 54 jaar; beroep overl.: arbeidster; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Arie van Zanten, * Herwijnen 8-10-1793.
3 Judith (Judik) van Zante, * Herwijnen 25-12-1794, † er 14-4-1847, 52 jr.
Notitie bij overlijden van Judik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4137
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 14-04-1847
Overledene Judik van Zante
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-04-1847
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Gerrit van Zante
Moeder Hermijntje van Zante
Partner
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 51 jaar; beroep overl.: arbeidster; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Arie van Zante, * Herwijnen 14-2-1798. Volgt XII-dd.
5 Peter van Zante (Zanten), * Herwijnen 15-10-1800, † <1807, <7 jr.
6 Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4-12-1803. Volgt XII-de.
7 Peter van Zanten, * Herwijnen 12-9-1807. Volgt XII-df.
8 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 11-7-1811, † er 7-1-1812, 5 mnd.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4139
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 07-01-1812
Overledene Hendrik van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-01-1812
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Gerrit van Zanten
Moeder Hermijntje van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: -; oud 6 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
XI-ao Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10-9-1769, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie X-s) en Judik Verkouw.
Gosen:
(1) x, 23 jr, Herwijnen 3-3-1793 Anneke Bouman, ±22 jr, * Schelluinen 1771, † Herwijnen 27-12-1807, ±36 jr.
(2) x, 39 jr, Herwijnen 10-9-1808 Anna Catrina Sloot, ±23 jr, * Doesburg ±1785.
Kinderen van Gosen en Anneke:
1 Aart van Santen, * Hellouw 17-12-1793. Volgt XII-dg.
2 Peter van Zanten, * Herwijnen 15-4-1795.
3 Judich van Zanten, * Herwijnen 7-4-1797.
4 Goossen van Zanten, * Herwijnen 28-4-1800.
5 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 6-12-1802.
XI-ap Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14-1-1769, † er 22-8-1852, 83 jr, dv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 23-08-1852
Overledene Dirkje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-08-1852
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Goosen van Santen
Moeder Neeltje Sterk
Partner Cornelia van Meeteren
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Tricht; oud 82 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Dirkje:
(1) x Aart Drost, ~ 1757, † Tricht 10-2-1813, ±56 jr.
Notitie bij overlijden van Aart: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 11-02-1813
Overledene Aart Drost
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-02-1813
Overlijdensplaats: Tricht (Geldermalsen)
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Dirkje van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: -; oud 56 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
(2) x, 47 jr, Geldermalsen 27-4-1816 Cornelis van Meteren, ±40 jr, * Tricht 1776, † <1852, <76 jr, zv Gijsbert van Meeteren ~ Tricht 11-11-1739 x Johanna van Bergen.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4791
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 27-04-1816
Bruidegom Cornelis van Meteren
Leeftijd: 40
Geboorteplaats: (Tricht)
Bruid Dirkje van Santen
Leeftijd: 46
Geboorteplaats: (Tricht)
Vader bruidegom Gijsbert van Meeteren
Moeder bruidegom Johanna van Bergen
Vader bruid Goosen van Santen
Moeder bruid Neeltje Sterk
Nadere informatie beroep bg.: geen beroep vermeld; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Aart Drost
Kinderen van Dirkje en Aart:
1 Hendrik Drost, ~ Tricht 1800, † er 12-1-1850, ±50 jr.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 14-01-1850
Overledene Hendrik Drost
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-01-1850
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Aart Drost
Moeder Dirkje van Santen
Nadere informatie dooppl: Tricht; oud 50 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Neeltje Drost, ~ Buurmalsen 1802, † Tricht 27-12-1870, ±68 jr.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 28-12-1870
Overledene Neeltje Drost
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-12-1870
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Aart Drost
Moeder Dirkje van Zanten
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 68 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
3 Goossen Drost, ~ Tricht 1806, † er 15-11-1845, ±39 jr.
Notitie bij overlijden van Goossen: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 17-11-1845
Overledene Goossen Drost
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-11-1845
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Aart Drost
Moeder Dirkje van Zanten
Nadere informatie dooppl: Tricht; oud 39 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Johannes Drost, ~ Buurmalsen 1810, † er 24-9-1868, ±58 jr.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 25-09-1868
Overledene Johannes Drost
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-09-1868
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Aart Drost
Moeder Dirkje van Santen
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 58 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landbouwer.
XI-aq Andries van Santen, ~ Tricht 1-1-1775, † Opijnen 9-12-1846, 71 jr, zv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Notitie bij de geboorte van Andries: Korsje Verburg
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-12-1846.
Notitie bij overlijden van Andries: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 09-12-1846
Overledene Andries van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-12-1846
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Gozen van Zanten
Moeder Neeltje Sterk
Partner Hendrika van der Lee
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: van 20-8-1815 tot 9-12-1846 veldwachter (wordt opgevolgd door getuige bij overlijden, jan pennings).
Andries x, 31 jr, Opijnen 27-7-1806 Hendrika van der Lee, 22 jr, * Opijnen 10-9-1783, † er 17-3-1838, 54 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28-4-1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1-4-1836.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-3-1838.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 18-03-1838
Overledene Hendrika van der Lee
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-03-1838
Leeftijd: 54
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Cornelis van der Lee
Moeder Geertje van Tusschenbroek
Partner Andries van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Opijnen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Andries en Hendrika: bron W.H.Riehl:
tijdens huwelijk en overlijden wordt achternaam geschreven met Z
Kinderen van Andries en Hendrika:
1 Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11-9-1806. Volgt XII-dh.
2 Gerrit van Santen, * Opijnen 11-1-1808. Volgt XII-di.
3 Gozewien van Santen, * Opijnen 13-7-1810. Volgt XII-dj.
4 Cornelis van Santen, * Opijnen 8-2-1813. Volgt XII-dk.
5 Gozen van Santen, * Opijnen 29-8-1818. Volgt XII-dl.
6 Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18-4-1821. Volgt XII-dm.
7 Geertje van Santen, * Opijnen 4-4-1826.
XI-ar Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2-6-1776, † er 21-12-1846, 70 jr, zv Goosen van Santen (zie X-t) en Neeltje Sterk.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 22-12-1846
Overledene Willem van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-12-1846
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Goosen van Zanten
Moeder Nn Nn
Partner Cornelia den Ouden
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Tricht; oud 75 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld
Notitie bij Jacob: leeftijd bij overlijden in 1846 is 75 jaar, geboren 1771?

In alle aktes wordt gesproken van Jacob, alleen in zijn overlijden spreekt genlias (typefout?) over Willem. Alleen in die akte wordt een vader genoemd, Goossen. Het is waarschijnlijk, maar niet zeker dat dit dezelfde Goossen is als tr Neeltje Sterk.
Jacob x Cornelia den Ouden, ~ Asperen 1780, † Tricht 3-4-1855, ±75 jr, dv Rijk den Ouden x Martijntje de Weerd * ±1755.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 04-04-1855
Overledene Cornelia den Ouden
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-04-1855
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Rijk den Ouden
Moeder Martijntje de Weerd
Partner Jakob van Santen
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Asperen; oud 75 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Goosen (Goosse) van Zanten (Santen), ~ Asperen 1805, † Arnhem 27-1-1828, ±23 jr.
Notitie bij overlijden van Goosen: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 381
Gemeente: Arnhem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 28-01-1828
Overledene Goosen van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-01-1828
Overlijdensplaats: Arnhem
Vader Jacob van Zanten
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie dooppl: Asperen; oud 23 jaar; beroep overl.: fuselier; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5924
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 03-02-1828
Overledene Goosse van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-01-1828
Overlijdensplaats: Arnhem
Vader Jacob van Zanten
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie elders overleden; ; dooppl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: fuselier.
2 Neeltje van Santen, ~ Buurmalsen 1808, † er 4-2-1894, ±86 jr.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5921
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 05-02-1894
Overledene Neeltje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-02-1894
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Jacob van Zanten
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 86 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Neeltje bleef ongehuwd.
3 Rijk van Santen, ~ Buurmalsen 1810, † er 13-10-1878, ±68 jr.
Notitie bij overlijden van Rijk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 14-10-1878
Overledene Rijk van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-10-1878
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 68 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Willem van Santen, * Buurmalsen 1814, † er 24-6-1830, ±16 jr.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5924
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 25-06-1830
Overledene Willem van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-06-1830
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 16 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Martinus van Zanten, * Tricht 1814. Volgt XII-dn.
6 Cornelis van Santen, * Tricht 5-1817, † er 8-11-1817, 6 mnd.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 39
Aangiftedatum: 10-11-1817
Overledene Cornelis van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-11-1817
Overlijdensplaats: Tricht (Geldermalsen)
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia den Ouden
Nadere informatie geboortepl: Tricht; oud 6 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld
7 Jacob van Santen, * Tricht 8-1820, † er 31-1-1821, 5 mnd.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5925
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 01-02-1821
Overledene Jacob van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-01-1821
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia van den Ouden
Nadere informatie geboortepl: Tricht; oud 5 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: smid; beroep moeder: geen beroep vermeld
XI-as Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29-1-1764, † er 28-10-1838, 74 jr, zv Arie van Zante (zie X-u) en Maria van Breemen.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4138
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 30-10-1838
Overledene Gerrit van Zante
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-10-1838
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Arie van Zante
Moeder Maria van Bremen
Partner Hermijntje van Zante
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 75 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Gerrit: neef en nicht
Beroep: schipper.
Gerrit x, 27 jr, Herwijnen 8-5-1791 Hermijntje van Zante (Zanten), 23 jr.
:, RVvZ Zie XI-an voor persoonsgegevens van Hermijntje.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hermijntje: Zijnde broeders kinderen de 22 april 1791 alhier ondertrouwd op dispensatie van de landschap getr
08.05.1791
Kinderen van Gerrit en Hermijntje: zie XI-an.
XI-at Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9-1-1766, dv Arie van Zante (zie X-u) en Maria van Breemen.
Notitie bij Neelke: ook genoemd Neeltje Ariese van Zante
Neelke x, 22 jr, Herwijnen 11-5-1788 Gerrit van der Velde(n), ±22 jr, * Hellouw 1766, † Haaften 2-2-1829, ±63 jr.
Notitie bij het huwelijk van Neelke en Gerrit: Den 18 Apr. zijn te Herwijnen in ondertrouw opgenomen Gerrit van der Velden, j.m. geb. en
woonende te Hellouw en Neeltje van Zante, j.d. geb. te Herwijnen en woonachtig meede te
Hellouw. Welke persoonen na 3 Zondaagsche huwelijkse voorstellingen onverhinderd alhier
gehad te hebben met attestatie daarvan na Herwijnen om aldaar ingezegend te worden, voorzien
zijn.
Kinderen van Neelke en Gerrit:
1 Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13-9-1788. Volgt XII-do.
2 Arie van der Velden, ~ Herwijnen 16-1-1791.
3 Jan van der Velde, * Herwijnen 14-5-1793. Volgt XII-dp.
4 Andries van der Velde, * Hellouw 2-9-1797. Volgt XII-dq.
5 Maria van der Velde, * Herwijnen 30-4-1801. Volgt XII-dr.
6 Elizabeth van der Velden, ~ Herwijnen 28-10-1804.
XI-au Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768, dv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie X-w).
Jantje:
(1) x, <45 jr, <1813 Willem Blok, † <1813.
(2) x, ±45 jr, Geldermalsen 1-4-1813 Anthonij van Est, ±60 jr, * Buren 1753, zv Baltus van Est x Roelofke van Dijk (Eck).
Anthonij is weduwnaar van Leena van Wijk (ovl. vóór 1813), wie hij trouwde <1813.
Beroep: 1813 landman.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Anthonij: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4791
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 01-04-1813

Bruidegom Anthonij van Est
Leeftijd: 60
Geboorteplaats: (Buren)

Bruid Jantje Verweij
Leeftijd: 45
Geboorteplaats: (Geldermalsen)

Vader bruidegom Baltus van Est

Moeder bruidegom Roelofke van Dijk

Vader bruid Jacob Verweij

Moeder bruid Neeltje van Zanten

Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Leena van Wijk; weduwe van Willem Blok
XI-av Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24-10-1773, zv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie X-w).
Notitie bij Hendrikus: tweelingbroer Andries
Beroep: dagloner.
Hendrikus:
(1) x, 24 jr, Opijnen 11-3-1798 Willemke van der Lee, 18 jr, * Opijnen 28-3-1779, † er 4-5-1821, 42 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28-4-1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1-4-1836.
(2) x, 49 jr, Est en Opijnen 30-8-1823 Stijntje van Berchem, 31 jr, * Opijnen 24-12-1791, dv Goossen van Berghem * Opijnen 29-9-1754 † er 28-2-1817 x Nijmegen 15-11-1789 Catharina Maria Vonders * Nijmegen 13-1-1762 † Opijnen 16-12-1831.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Stijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4866
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 30-08-1823
Bruidegom Hendrikus Verweij
Geboortedatum: 24-10-1773
Geboorteplaats: Buurmalsen
Bruid Stijntje van Berchem
Geboortedatum: 24-12-1791
Geboorteplaats: Opijnen
Vader bruidegom Jacob Otto Verweij
Moeder bruidegom Neeltje van Zanten
Vader bruid Goosse van Berchem
Moeder bruid Catharina Maria Vonders
Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Willemke van der Lee
XI-aw Beeligje Coedam, † >1751, dv Gerrit Gerritsz Coedam en Geertje van Santen (zie X-x).
Notitie bij Beeligje: zie grondverkoop bij ouders, zie ook http://home.hetnet.nl/~terling/smit-kwa/smit-kwa.htm#BM498, uit dit huwelijk 9 kinderen bekend
Beeligje x <1751 Anthonij van Versendaal.
XI-ax Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11-8-1737, † ±1765, ±28 jr, dv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Johanna x, 22 jr, Geldermalsen 30-3-1760 Jan van Gelder, † >1784.
Notitie bij Jan: genoemd cd-rivierenland, Geldermalsen 1765 BmsNgt1667-1776, blz 17, weduwnaar Johanna van Santen, testament idem met Geerke Hol
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
XI-ay Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29-3-1746, † >1784, >38 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Notitie bij Jan: Jan en zijn broer Brienen, trouwen de zusjes De Wit
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
Jan x, 28 jr, Geldermalsen 7-8-1774 Corsje de Wit, 26 jr, ~ Geldermalsen 11-2-1748, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * <1722 † >1778.
Kinderen van Jan en Corsje:
1 Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775. Volgt XII-ds.
2 Jan van Zanten, * Geldermalsen 14-12-1778. Volgt XII-dt.
XI-az Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24-8-1749, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Notitie bij Brienen: relatie ?? met Brienen van Zanten tr Commerijntje Huijgen

Brienen en zijn broer Jan, trouwen de zusjes De Wit
Brienen x Gerritje de Wit, * Geldermalsen 8-7-1742, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * <1722 † >1778.
Notitie bij Gerritje: komt voor op http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00007.htm
XI-ba Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29-6-1754, † er 15-3-1843, 88 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie X-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1843.
Notitie bij overlijden van Dirk: Heden den 16den Maart 1843, zijn voor ons Gerardus MurmanDzoon, Ambtenaar […] Geldermalsen, verschenen Adrianus van Santen, landbouwer oud 54 jaren, zoon van den overleden en Jan Koek, Kleermaker oud 63 jaren, geen bloedverwant van den overleden beide woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat te Geldermalsen op den 15den dezer maand, des smorgens ten 5 ure, in den ouderdom van 88 jaren is overleden Dirk van Santen, zonder beroep, geboren en wonende te Geldermalsen, weduwenaar van Jenneke van Buuren. En […] onderteekend met de aangevers.
Notitie bij Dirk: ook genoemd van Zanten
genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1784, Liefdegaven, blz 134
Dirk x, 27 jr, Geldermalsen 17-2-1782 Jenneke van Buuren (Buren, Bueren), 25 jr, * Beusichem 28-11-1756, † Geldermalsen 12-5-1823, 66 jr, dv Velten van Buuren * ±1722 x Beusichem 24-12-1752 Maria van Kuilenburg * Ravenswaaij 1722 † Zoelmond 22-2-1763.
Notitie bij overlijden van Jenneke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 13-05-1823
Overledene Jenneke van Buren
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-05-1823
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Dirk van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: -; oud 68 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
Kinderen van Dirk en Jenneke:
1 Peter van Zanten, * Geldermalsen 5-7-1782.
2 Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29-12-1784. Volgt XII-du.
3 Johannis van Santen, * Geldermalsen 26-2-1787. Volgt XII-dv.
4 Metje van Zanten, * Geldermalsen 13-3-1788, † <9-4-1791, <3 jr.
5 Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13-5-1788. Volgt XII-dw.
6 Dirk van Santen, ~ Geldermalsen 7-12-1789, † er 7-12-1797, 8 jr.
7 Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9-4-1791. Volgt XII-dx.
8 Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28-11-1793. Volgt XII-dy.
9 Dirk Willem van Santen, * Geldermalsen 18-11-1797, † er 7-12-1797, 19 dg.
XI-bb Roelofje van Zanten, * Echteld, ‡ Rotterdam 17-10-1766, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Notitie bij overlijden van Roelofje: Overledene Roeloftje van Zanten
Huisvrouw van Dirk Kasseling

Plaats Rotterdam
Datum begraven 17-10-1766

Opmerkingen N.k.w. kelder; overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Prinsenstraat bij de Penningsbrug
Notitie bij Roelofje: Roelofje als dochter toegevoegd ivm vernoeming en doopgetuigen, zij is geboren te Echteld, derhalve vraagteken (bij overlijden vader staat dat hij twee kinderen achterlaat, zij zou de derde zijn)

overledene liet na 2 minderjarige kinderen
Roelofje x Rotterdam 28-3-1751 Jan Dirk Kasseling, * Osnabruck-Duitsland.
Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling Maria Kasling
Vader Dirk Kasling
Moeder Roeloftie van Santen
Getuige Roulof van Santen
Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 13-07-1751


Wonende in de Breestraat
Notitie bij het huwelijk van Roelofje en Jan: Bruidegom Jan Dirk Kasseling , jongeman ’’t Osnabrugsche ,
Bruid Roelofje van Zanten , jongedochter Echter In Gelderland

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 14-03-1751
---
Bruidegom Jan Dirk Casling , jongeman Osnabrugge , wonend: Breestraat ,
Bruid Roelofje van Zanten , jongedochter Eqelt In Gelderland , wonend: Breestraat

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 28-03-1751
Datum ondertrouw 14-03-1751
Kinderen van Roelofje en Jan:
1 Maria Kasling, ~ Rotterdam 13-7-1751, † <1754, <3 jr.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria Kasling
Vader Dirk Kasling
Moeder Roeloftie van Santen
Getuige Roulof van Santen
Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 13-07-1751


Wonende in de Breestraat
2 Gerhardus Kasseling, ~ Rotterdam 12-7-1752.
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Dopeling Gerhardus Kasseling
Vader Dirk Kasseling
Moeder Roelofje van Santen
Getuige Joost Kasseling
Metta Catharina Swaift

Plaats Rotterdam
Datum doop 12-07-1752
3 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 6-8-1754, † <1756, <2 jr.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria Kasseling
Vader Dirk Kasseling
Moeder Roelofje van Santen
Getuige Roelof van Santen
Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-08-1754


Wonende in de Prinsestraat
4 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 9-5-1756.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria Kasseling
Vader Dirk Kasseling
Moeder Roelofje van Santen
Getuige Jan Anom
Jacomijntie Anom

Plaats Rotterdam
Datum doop 09-05-1756


Wonende in de Prinsenstraedt
5 Dirkie Kasseling, ~ Rotterdam 10-2-1760.
Notitie bij de geboorte van Dirkie: Dopeling Dirkie Kasseling
Vader Dirk Kasseling
Moeder Roelofje van Santen
Getuige Huijbert van Os
Gerritie van Santen

Plaats Rotterdam
Datum doop 10-02-1760


Wonende in de Prinsestraat
XI-bc Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1-3-1731, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Dopeling Geertruij van Zanten
Vader Roelof van Zanten
Moeder Anna van Heest
Getuige Aalbert Goes
Angenietie van Zanten

Plaats Rotterdam
Datum doop 01-03-1731


Wonende in de Breestraat
Geertruij x, 21 jr, Rotterdam 23-11-1752 Jan van Hoek Junior, * Rotterdam.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Jan: Bruidegom Jan van Hoek Junior , jongeman Rotterdam , wonend: Grote Wijnbrugstraat ,
Bruid Geertruy van Zanten , jongedochter Rotterdam , wonend: Lange Baanstraat

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 23-11-1752
Datum ondertrouw 05-11-1752
Kinderen van Geertruij en Jan:
1 Jannetie van Hoek Junior, ~ Rotterdam 6-9-1753.
Notitie bij de geboorte van Jannetie: Dopeling Jannetie van Hoek Junior
Vader Jan van Hoek Junior
Moeder Geertruij van Zante
Getuige Jan van Hoek
Jannetie van Brink

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-09-1753


Wonende In de Baanstraad
2 Roeloff van Hoek Junior, ~ Rotterdam 18-9-1757.
Notitie bij de geboorte van Roeloff: Dopeling Roeloff van Hoek Junior
Vader Jan van Hoek Junior
Moeder Geertruij van Santen
Getuige Roeloff van Santen
Anna Maria van Heer
Stijntie van Hoek

Plaats Rotterdam
Datum doop 18-09-1757


Wonende In de Prinsestraat
XI-bd Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17-11-1740, ‡ er 12-7-1800, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie X-ab) en Anna Maria van Hees.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Dopeling Cornelia van Zanten
Vader Roelof van Zanten
Moeder Annaa Maria van Heest
Getuige Jacob de Wit
Helena van Heest

Plaats Rotterdam
Datum doop 17-11-1740


Wonende Korte Pannekoekstraat
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia van Santen
weduwe van Huybert van Os

Plaats Rotterdam
Datum begraven 12-07-1800

Opmerkingen overleden 10-07-1800; overledene liet na 2 minderjarige erfgenamen; K. Lijnstraat over Hoofdsteeg
Notitie bij Cornelia: overledene liet na 2 minderjarige erfgenamen
Cornelia x, 21 jr, Rotterdam 12-8-1762 Huijbert van Os, * Rumpt, ‡ Rotterdam 12-4-1790.
Notitie bij overlijden van Huijbert: Overledene Huijbert van Os
Man van Cornelia van Sante

Plaats Rotterdam
Datum begraven 12-04-1790

Opmerkingen overledene was sakkedrager en liet na 1 meerderjarig kind; Stinksloot Bredeplaas
Notitie bij Huijbert: liet 1 meerderjarig kind na
Beroep: 1790 zakkendrager.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Huijbert: Bruidegom Huijbrecht van Os , jongeman Rump , wonend: Boompjes ,
Bruid Kornelia van Zanten , jongedochter Rotterdam , wonend: Baanstraat

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 12-08-1762
Datum ondertrouw 25-07-1762
Kinderen van Cornelia en Huijbert:
1 Roelof van Os, ~ Rotterdam 15-3-1763. Volgt XII-dz.
2 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 6-12-1767, † <1774, <7 jr.
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna Maria van Os
Vader Huijbert van Os
Moeder Cornelia van Santen
Getuige Roelof van Santen
Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-12-1767


Wonende Op de Botersloot
3 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 13-2-1774.
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna Maria van Os
Vader Huijbert van Os
Moeder Kornelia van Zanten
Getuige Roelof van Zanten
Anna Maria van Hees

Plaats Rotterdam
Datum doop 13-02-1774


Wonende In de Korte Pannekoekstraat
XI-be Grietje van Os, ~ Rumpt 7-9-1732, dv Philip van Os en Huijbertje van Santen (zie X-ac).
Notitie bij Grietje: ook genoemd Gergje van Os
Grietje x, 21 jr, Deijl 1-3-1754 Lammert van Herwaarden, 29 jr, ~ Deil 14-5-1724, zv Gerrit Evertse van Herwaarden x Grietje Hendricks Prickel.
XI-bf Adriana van Ochten, ~ Asperen 3-10-1751, † Den Haag 7-5-1840, 88 jr, dv Dirk van Ochten en Geertrui van Zanten (zie X-ad).
Adriana x, 3 jr, Den Haag 2-4-1755 Coenraad Schmidt, * Langsdorf-Hessen-Duitsland, † Den Haag 30-4-1825.
Kind van Adriana en Coenraad:
1 Martinus Smit, ~ Den Haag 23-5-1784. Volgt XII-ea.
XII-a Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25-2-1776, † Maurik 11-7-1852, 76 jr, dv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Notitie bij overlijden van Geertrui: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 63
Aangiftedatum: 13-07-1852
Overledene Geertrui van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-07-1852
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Maas van Santen
Moeder Jannigje Vos
Partner Martinus den Ambtman
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Zoelen; oud 79 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Geertrui x, 31 jr, Zoelen 9-8-1807 Martinus (den) Ambtman, 34 jr, * Zoelen 12-1-1773, † er 25-1-1847, 74 jr, zv Dirk Janse Amptman ~ Erichem 9-6-1719 x Zoelen 28-6-1767 Pieternel (Petertje) van den Heijden ~ Zoelen 2-6-1738.
Notitie bij Martinus: kon niet schrijven
Beroep: dagloner, arbeider.
Kind van Geertrui uit onbekende relatie:
1 Maas van Zanten, * Buren 31-3-1798. Volgt XIII-a.
Kinderen van Geertrui en Martinus:
2 Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9-12-1807. Volgt XIII-b.
3 Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3-6-1810. Volgt XIII-c.
4 Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20-8-1812. Volgt XIII-d.
5 Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12-12-1814. Volgt XIII-e.
6 Willem Ambtman, * Zoelen 26-2-1817. Volgt XIII-f.
XII-b Aart van Santen (Zanten), * Buren 16-1-1782, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 30-7-1857, 75 jr, zv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Functie: dienstknecht, arbeider.
Aart x, ±33 jr, ±1815 Eijke van Maurik (Mourik), ±31 jr, * Meteren 5-6-1784, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 21-11-1852, 68 jr, dv Cornelis van Maurik (Mourik, Mourick) ~ 1744 † Geldermalsen 22-5-1819 x Catharina van Hattum ~ 1749 † Meteren 9-3-1814.
Notitie bij Eijke: ook genoemd Ijda, Ida, Eida
Kinderen van Aart en Eijke:
1 Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2-2-1815. Volgt XIII-g.
2 Abraham van Santen, * Zoelen 15-5-1818. Volgt XIII-h.
3 Elisabeth Catharina van Santen, * Kapel-Avezaath 16-8-1821.
4 Arien van Zanten, * Avezaath 1824. Volgt XIII-i.
5 Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10-6-1828. Volgt XIII-j.
XII-c Abraham van Santen, ~ Buren 6-3-1785, † Utrecht 5-11-1865, 80 jr, zv Maasen van Santen (zie XI-b) en Jannetje Vos.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-11-1865.
Notitie bij overlijden van Abraham: 1863-1872
Abraham, 6 nov, 1865
Akte 1458.. verklaard hebben dat op den vijfden dezer maand des middags ten half twaalf ure in den ouderdom van tachtig jaren binnen deze stad is overleden Abraham van Santen gepensioneerd luitenant kolonel, geboren te Buren, wonende alhier aan den Singel nr. 216 c, gehuwd met Elisabeth Broekhuisen zoon van Maas van Santen en Jannetje Vos, beide overleden
Beroepen: 1823 ritmeester bij het regiment Lauiers 1810; 1865 gepensioneerd luitenant kolonel.
Abraham x, 26 jr, Leiden 5-6-1811 Elizabeth Broekhuijsen, ±28 jr, * Buurmalsen 1783, † Utrecht 1-5-1869, ±86 jr, dv Christiaan (Janus) Broekhuijzen (Broekhuisen, Broekhuizen) † <1869 x Neeltje de (| van der) Graaf † <1869.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-5-1869.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Elisabeth Broekhuisen, wed. A. 3 mei 69
Akte 684… verklaard hebben dat op den eersten dezer maand des avonds ten negen ure in den ouderdom van zes en tachtig jaren binnen deze stad is overleden Elizabeth Broekhuijsen, zonder beroep geboren te Buurmalsen, wonende alhier aan het Catharijnesingel L 167, weduwe van Abraham van Santen, dochter van Christiaan Broekhuijsen en van Neeltje van de Graft, beide overleden….
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Elizabeth: Broekhuizen, Elizabeth (x Leiden 5-6-1811)
x Zanten, Abraham van
Kinderen van Abraham en Elizabeth:
1 Johanna Neeltje van Santen, * Den Haag 26-3-1815, † Utrecht 14-5-1884, 69 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-5-1884.
Notitie bij overlijden van Johanna: Johanna Neeltje, 15-5-84
Akte 913… verklaarden dat op den veertienden dezer maand des nachts ten half drie ure, in den ouderdom van negen en zestig jaren binnen deze stad is verleden Johanna Neeltje van Santen, zonder beroep, geboren in Den Haag, wonende alhier in de Heerenstraat A 1207, ongehuwd dochter van Abraham van Santen en van Elizabeth Broekhuijsen, beide overleden
2 Christaan van Santen, * Haarlem 1819, † Utrecht 28-3-1865, ±46 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-3-1865.
Notitie bij overlijden van Christaan: Christiaan, 29 mrt 65
Akte 495…. Verklaard hebben dat den achtentwintigsten dezer maand des nachts ten drie ure in den ouderdom van zesenveertig jaren binnen deze stad is overleden Christiaan van Santen, rijksabtenaar, geboren te Haarlem wonende te Vinkeveen, ongehuwd zoon van Abraham van Santen en Elizabeth Broekhuijzen, beide zonder beroep en wonende alhier
Christaan bleef ongehuwd.
Beroep: 1865 rijksambtenaar.
3 Alida Ida Geertruida van Santen, * Mechelen-België 1823, † Utrecht 28-3-1876, ±53 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-3-1876.
Notitie bij overlijden van Alida: Alida Ida Geertruida, 29 mrt 1876
Akte 474… verklaard hebben dat op den achtentwintigsten dezer maand des morgens ten zeven ure in den ouderdom van drie en vijftig jaren binnen deze stad is overleden lida Ida Geertruida van Santen zonder beroep, geboren te Mechelen, wonende alhier aan de Wittenvrouwensingel I-115, ongehuwd dochter van Abraham van Santen en Elisabeth Broekuijsen, beiden overleden
Alida bleef ongehuwd.
4 Everdina Elisabeth Jacoba van Santen, * Zaltbommel 28-9-1823.
Notitie bij de geboorte van Everdina: Gemeente Zaltbommel
Brontype boek
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 423
Registernaam Geboorte 1821-1830
Code 151-423
Periode register 1821-1830
Aktenummer 65
Plaats geboorte Zaltbommel
Datum geboorte 28-09-1823
Kind Everdina Elisabeth Jacoba van Santen
5 Hermina Diderica Johanna van Santen, * Utrecht 1826, † Tiel 9-5-1827, ±1 jr.
XII-d Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31-10-1779, † er 10-10-1833, 53 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-10-1833.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 11-10-1833
dooppl: Beusichem; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Hendrik: volgens overlijdensakte 48 jaar, conform doopakte derhalve 53 jaar geworden
Beroep: 1833 werkman.
Hendrik:
(1) x Elisabeth Huisman, ~ Culemborg, † Beusichem 29-12-1814, dv Martinus Huisman x Jenneke van Uitert.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1814.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 30-12-1814
dooppl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
(2) x, 35 jr, Beusichem 15-2-1815 Merrigje Peterse, 30 jr.:, RVvZ Zie XII-h voor persoonsgegevens van Merrigje.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Merrigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 15-02-1815
bruidegom: 35 jaar.; bruid: 30 jaar.; weduwe van Elisabeth Huisman
beroep bg.: werkman; beroep bruid: boeremeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Elisabeth Huisman
getuigen: Willem van Bekkum, 52 jaar en Cornelis Ceeslee?, 51 jaar, en Dirk Vermeulen, 40 jaar, en Anthonij van Loon, 61 jaar.
XII-e Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10-2-1782, † er 1811, ±29 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Jacob x Hendrica van Dalen.
XII-f Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17-5-1787, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Beroep: bouwmeester.
Willem x, 26 jr, Zoelen 2-6-1813 Jantje van Dooijeweerd, 23 jr, ~ Wadenoijen 26-5-1790, dv Steven van Dooijeweerd x Aaltje van Dooijeweerd.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2104
Gemeente: Zoelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 02-06-1813
Bruidegom Willem van Utrecht
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Jantje van Dooijeweerd
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: (Wadenoijen)
Vader bruidegom Krijn van Utrecht
Moeder bruidegom Aartje van Zanten
Vader bruid Steven van Dooijeweerd
Moeder bruid Aaltje van Dooijeweerd
Nadere informatie beroep bg.: bouwmeester; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-g Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21-1-1794, † er 26-5-1860, 66 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie XI-c).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-5-1860.
Notitie bij overlijden van Aalbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 29-05-1860
dooppl: Beusichem; 21-01-1794; wedn.v. Maaike de Braaf beroep overl.: landman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
naam als Aalbert van Uijtert
Notitie bij Aalbert: bij huwelijk met hermina verweij staat albert als kind van aartje van santen en aalbert van utrecht,
bij huwelijk met maaijke de braaff en bij overlijden staat hij als kind van aartje van santen en krijn van uijtert
Beroepen: 1828 veldschutter; 1860 landman.
Aalbert:
(1) x, 25 jr, Beusichem 3-12-1819 Maaijke de Braaff, ±23 jr, * Beusichem 1796, † er 9-1826, ±30 jr, dv Klaas de Braaff x Klasientje Kivit.
Beroep: werkman.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Maaijke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 03-12-1819
bruidegom: 25 jaar.; bruid: 23 jaar.
beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: veldschutter; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld
getuigen: Jacob Johannes van der \linden, 48 jaar, Dirk Cornelis van Ragenbeek, 31 jaar, Hendrik Hardenbol, 42 jaar, Wouter van Arkel, 56 jaar.
(2) x, 34 jr, Beusichem 23-5-1828 Hermina Verweij, 42 jr, * Asch 5-2-1786, † <1860, <74 jr, dv Gerrit Verweij * ±1750 x Neeltje van Tricht * ±1750.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Hermina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 23-05-1828
bruidegom: 34 jaar.; bruid: 42 jaar.
getuigen: Hendricus Verweij, 48 jaar, Jan Verweij, 45 jaar, Pieter Ouburg, 56 jaar, Jacob Timmer
XII-h Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17-10-1784, † Beusichem 1-10-1850, 65 jr, dv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Notitie bij de geboorte van Merrigje: Gedoopt den 17.10.1784, Marrigje, Vader Jacob Gielen Peterz, Moeder Willemyntje van
Zanten. Peet Elizabeth Peters.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-10-1850.
Notitie bij overlijden van Merrigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 01-10-1850
dooppl: Zoelmond; 17-10-1784; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Merrigje: bruid en bruidegom zijn neef en nicht van elkaar
Beroep: boerenmeid.
Merrigje x, 30 jr, Beusichem 15-2-1815 Hendrik van Utrecht (Uitert), 35 jr.
:, RVvZ Zie XII-d voor persoonsgegevens van Hendrik.
Notitie bij het huwelijk van Merrigje en Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 15-02-1815
bruidegom: 35 jaar.; bruid: 30 jaar.; weduwe van Elisabeth Huisman
beroep bg.: werkman; beroep bruid: boeremeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Elisabeth Huisman
getuigen: Willem van Bekkum, 52 jaar en Cornelis Ceeslee?, 51 jaar, en Dirk Vermeulen, 40 jaar, en Anthonij van Loon, 61 jaar.
XII-i Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22-1-1786, † Beusichem 27-2-1816, 30 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Notitie bij de geboorte van Anthonie: Gedoopt den 22.1.1786, Antoni, Vader Jacob Peters, Moeder Willemyntje van Santen. Peet
Maria van Santen
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-2-1816.
Notitie bij overlijden van Anthonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 28-02-1816
dooppl: Zoelmond; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Anthonie x Pieternel van Schaik.
XII-j Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22-5-1791, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Gedoopt den 22.5.1791, Arnoldus, Vader Jacob Chielen, Moeder Willemyntje van Santen.
Peet Maria van Beek.
Beroep: 1815 werkman.
Arnoldus x, 24 jr, Beusichem 24-11-1815 Wilhelmina Groeben, * Voorthuizen, dv Wilhelmina Groeben.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Wilhelmina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 24-11-1815
doopdatum bruidegom: 00 00 0000; beroep bg.: werkman; geboortedatum bruid: 00 00 0000; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
getuigen: Hendrik Muller, 53 jaar, Jacob Peterse, 57 jaar, Hespel Romijn, 25 jaar en Jan Schoorl, 26 jaar.
XII-k Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7-7-1793, † Nijmegen 3-1-1864, 70 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Gedoopt den 7.7.1793, Lysbartus, Vader Jacob Peterz, Moeder Willemyntje van Santen. Peet
Marge Peterz.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1285
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 004
Aangiftedatum: 04-01-1864
Overledene Lijbbartus Peetersz
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-01-1864
Overlijdensplaats: Nijmegen
Vader Jacob Peetersz
Moeder Willemijntje van Santen
Partner Elisabeth Meuleman
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Zoelmond; oud 70 jaar; beroep overl.: gep.adjudant; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep
Beroepen: militair, gepensioneerd adjudant; werkman.
Gijsbert x, 27 jr, Nijmegen 16-11-1820 Elisabeth Meuleman, 22 jr, * Nijmegen 10-10-1798, † >1864, >66 jr, dv Michael Meuleman x Elisabetha Derksen.
Beroep: dienstmaagd.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1088
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 92
Datum: 16-11-1820
Bruidegom Lijbbartus Petersen
Geboortedatum: 07-06-1793
Geboorteplaats: Zoelmond
Bruid Elisabeth Meuleman
Geboortedatum: 10-10-1798
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader bruidegom Jacob Petersen
Moeder bruidegom Willemijntje van Santen
Vader bruid Michael Meuleman
Moeder bruid Elisabetha Derksen
Nadere informatie beroep Bg.: militair; beroep Bd.: dienstmaagd; beroep vader Bg.: arbeider; beroep moeder Bg.: geen beroep vermeld; beroep vader Bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bd.: zonder beroep
XII-l Willem Petersz, ~ Zoelmond 21-2-1796, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie XI-d).
Notitie bij de geboorte van Willem: Gedoopt den 21.2.1796, Willem, Vader Jacob Peters, Moeder Willemyntje van Santen. Peet
vrouw van Santen.
Beroep: 1821 werkman.
Willem x, 24 jr, Beusichem 27-1-1821 Dirkje de Wit, ±22 jr, * Tricht 1799, dv Peter de Wit x Petronella Verweij.
Dirkje trouwde later Utrecht 27-7-1836 Henricus Bloemendaal (geb. 1803).
Beroep: 1821 dienstmeid.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 27-01-1821
beroep bg.: werkman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-m Neeltje van de Water, * Tricht 13-2-1794, † er 21-5-1879, 85 jr, dv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie XI-e).
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 22-05-1879
Overledene Neeltje van de Water
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-05-1879
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Dirk van de Water
Moeder Antonia van Santen
Partner Dirk van Hemert
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 86 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Neeltje x, 26 jr, Buurmalsen 26-11-1820 Dirk van Hemert, ±31 jr, * Buurmalsen 1789, † <1879, <90 jr, zv Metje van Hemert.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5940
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 26-11-1820
Bruidegom Dirk van Hemert
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Buurmalsen
Bruid Neeltje van der Water
Geboortedatum: 13-02-1794
Geboorteplaats: Tricht
Vader bruidegom NN NN
Moeder bruidegom Metje van Hemert
Vader bruid Dirk van der Water
Moeder bruid Tonia van Santen
Nadere informatie beroep bg.: Dienstknecht; beroep bruid: dienstmeijd; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-n Johannes van de Water, ~ Tricht 24-10-1801, † er 6-4-1871, 69 jr, zv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie XI-e).
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 07-04-1871
Overledene Johannis van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-04-1871
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Dirk van de Water
Moeder Antonia van Zanten
Partner Aaltje van Kuilenburg
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Buurmalsen; oud 69 jaar; wedn.v. Petronella van Dijk; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Johannes: meerdere kinderen, zie genlias
Beroep: Watermolenaar.
Johannes:
(1) x, 22 jr, Buurmalsen 21-8-1824 Petronella van Dijk, 24 jr, ~ Tricht 18-4-1800, † <1839, <39 jr, dv Melis van Dijk x Henderijntje Schoordijk.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Petronella: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5939
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 21-08-1824
Bruidegom Johannis van de Water
Geboortedatum: 24-10-1801
Geboorteplaats: Tricht (Buurmalsen)
Bruid Petronella van Dijk
Geboortedatum: 18-04-1800
Geboorteplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader bruidegom Dirk van de Water
Moeder bruidegom Antonia van Zanten
Vader bruid Melis van Dijk
Moeder bruid Henderijntje Schoordijk
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: Dienstmeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: werkvrouw; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: werkvrouw
(2) x, 38 jr, Buurmalsen 14-11-1839 Aaltje van Kuilenburg, 28 jr, * Deil 15-10-1811, † <1871, <60 jr.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Aaltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5938
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 14-11-1839
Bruidegom Johannes van de Water
Leeftijd: 38
Geboorteplaats: Tricht
Bruid Aaltje van Kuijlenburg
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Deil
Vader bruidegom Dirk van de Water
Moeder bruidegom Tonia van Santen
Vader bruid Arnoldus van Kuijlenburg
Moeder bruid Hermina Daleman
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Petronella van Dijk
Kind van Johannes en Petronella:
1 Dirk van de Water, * Buurmalsen 4-12-1825. Volgt XIII-k.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
2 Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20-9-1841. Volgt XIII-l.
3 Hermina van de Water, * Buurmalsen 6-3-1845. Volgt XIII-m.
4 Arnoldus van de Water, * Buurmalsen 17-2-1849, † er 15-2-1922, 72 jr.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8158
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 16-02-1922
Overledene Arnoldus van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-02-1922
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Johannes van de Water
Moeder Aaltje van Kuilenburg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 72 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Melis van de Water, * Buurmalsen 26-7-1852, † er 15-8-1891, 39 jr.
Notitie bij overlijden van Melis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5921
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 17-08-1891
Overledene Melis van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-08-1891
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Johannis van de Water
Moeder Aaltje van Kuilenburg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 39 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
6 Wilhelmina Pieternella van de Water, * Beesd 16-7-1855.
XII-o Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13-7-1797, † er 16-3-1880, 82 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1880.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 16-03-1880
dooppl: Beusichem; 13-07-1797; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Johanna: in overlijdensakte van dochter elisabeth 1849 staan alle namen genoemd als van zanten
Beroep: 1854 landbouwster.
Johanna x, 25 jr, Beusichem 27-7-1822 Anthonij (Anthonie) van Santen, 23 jr.
:, RVvZ Zie XII-ab voor persoonsgegevens van Anthonie.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Anthonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 27-07-1822
(volgens A. Rönitz vond het huwelijk plaats 19-06-1822)
huwelijksgetuigen: Neelis van Keulen, 49 jaar, Jacob van Keulen, Albert van Mourik en Cornelis van Mourik
Bij afwezigheid van het huwelijk heeft Johanna van Asch, moeder van de bruid, toestemming tot het huwelijk gegeven op 19 juni 1822 bij de notaris Simon Adrianus Scholten en getuigen te Delft. Tevens werd de akte van overlijden van de vader van de bruid, bijgevoegd, Albert van Santen.
Kinderen van Johanna en Anthonie:
1 Jan van Santen, * Beusichem 15-9-1822, † er 13-10-1822, 28 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-10-1822.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 14-10-1822
geboortepl: Beusichem; 15-09-1822; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Maaijke van Santen, * Beusichem 12-11-1823. Volgt XIII-n.
3 Johannes van Santen, * Beusichem 28-10-1826, † er 5-10-1854, 27 jr.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-10-1854.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 05-10-1854
geboortepl: Beusichem; 28-10-1826; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: landbouwster;
getuigen: Johan Herman van Erkelens, 32 jaar, Cornelis van Kempen, 52 jaar.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: 1854 landbouwer.
4 Jan van Santen, * Beusichem 9-8-1829. Volgt XIII-o.
5 Aalbert van Santen, * Beusichem 13-7-1833. Volgt XIII-p.
6 Elisabeth van Santen, * Beusichem 2-9-1835, † er 18-4-1849, 13 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-4-1849.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 19-04-1849
geboortepl: Beusichem; 29-09-1835; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: landman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
op deze akte staan allle achternamen genoemd als van zanten
7 Anthonij van Santen, * Beusichem 11-1-1839. Volgt XIII-q.
XII-p Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14-3-1801, † Utrecht 12-6-1866, 65 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Notitie bij de geboorte van Willemina: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1866.
Notitie bij overlijden van Willemina: op heden den dertienden juni achttienhonderd zes en zestig,.....die verklaart hebben dat op den twaalfden deze maand des morgens ten elf ure, in den ouderdom van vijf en zestig jaren binnen deze stad is overleden Willemijntje van Santen, huisvrouw van Pieter van Basten, werkman, wonende alhier inde Molenwerfsteeg huis 164, eerst weduwe van Jacobus de Groot, dochter van Aalbert van Santen en van Johanna van Asch beide overleden.....
Notitie bij Willemina: tweeling samen met zusje Gerrigje
Willemijntje is ongehuwd moeder tijdens geboorte Aalbert en Willem. later 2x getrouwd.
naam in geboorteakte is Willemijntje; ook genoemd Willemina
Mogelijke vader van Aalbert van Santen is Hendrik van de Waardt????
Willemijntje van Santen is bevallen van haar zoon Aalbert in de woning eigendom van en in aanwezigheid van Hendrik van de Waardt. Volgens de geboorteaangifte geeft híj (of wordt bedoeld de arts?) de naam van het kind en niet de moeder.
Ten tijde van deze geboorte(dec.1822) was Hendrik van de Waardt weduwnaar van zijn tweede echtgenote (sept.1820) en had minimaal twee kinderen uit zijn tweede huwelijk. In 1825 werd haar tweede zoon geboren en dan is Hendrik net gehuwd en woont Willemijntje in het huis van haar (gehuwde) achterneef Aalbert van Uitert en vertrekt ze naar Utrecht.Hendrik hertrouwde in 1825 (3e) en in 1830 (4e).

In Utrecht werd het overlijden van Willem (1826) aangegeven door Jacobus de Groot, waar zijn moeder Willemijntje later mee trouwde.

Willemijntje en haar zus Antonia komen van Beusichem naar Utrecht en trouwen daar beiden een echtgenoot De Groot
Beroepen: werkmeid; 1826 naaister.
Willemina:
(1) x, 26 jr, Utrecht 30-5-1827 Jacobus de Groot, 21 jr, ~ Utrecht 5-3-1806, † er 2-3-1833, 26 jr, zv Dirk de Groot * Utrecht 1769 † er 28-7-1841 x Petronella Verheul ~ Utrecht 31-3-1768 † er 15-4-1846.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1181
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 228
Aangiftedatum: 04-03-1833
Overledene Jacobus de Groot
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-03-1833
Leeftijd: 26
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Dirk de Groot
Moeder Petronella Verheul
Partner Wilhelmina van Zanten
Relatie: gehuwd
Beroep: 1827 pottenbakker, koopman.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Jacobus: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 278
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 158
Datum: 30-05-1827
akte nr. 158
op heden den dertigste mei des jaars achttienhonderd zeven en twintig ......
Jacobus de Groot, pottenbakker, geboren en wonende alhier, oud een en twintig jaren, meerderjarige zoon van Dirk de Groot, kleerbleekersknecht en van Petronella Verheul, wonende alhier ter eene en
Willemijntje van Santen, naaister, geboren te Beusichem oud zes en twintig jaren, meerderjarige dochter van Aalbert van Santen , overleden, en Johanna van Asch, ....... en wonende te Beusichem ten andere zijde.
en verklaren.... tot dit huwelijk.
1. huwelijksafkondiging
2. doopcedullen der verloofden,
3. doodcedllen van de vader van de bruid
4. certificaat van voldaan te hebben aan de loting voor de Nationale militie.
......
getuigen....
Adrianus van Dongen, pottenbakker, oud acht en twintig jaren, Johannes van Duin, pottenbakker, oud twee en veertig jaren, Cornelis van Santen, bouwman, oud vijf en dertig jaren, Willem Oostzoon, ....verkoper, oud acht en veertig jaren,....
(2) x, 35 jr, Utrecht 13-4-1836 Pieter van Basten, 23 jr, * Utrecht 16-4-1812, † er 29-10-1870, 58 jr, zv Christiaan van Basten * Utrecht 16-12-1785 † er 6-5-1870 x Utrecht 2-10-1811 Johanna de Geest ~ Utrecht 8-3-1791 † er 12-4-1857.
Van de geboorte is aangifte gedaan 20-4-1812
Notitie bij de geboorte van Pieter: geboorteakte 350, 1812, 20-4
Op heden den twintigsten april achtienhonderdtwaalf , is voor mij verschenen Christiaan van Basten, scheepstimmerman, oud zesentwintig jaren, wonende buiten de Weerdpoort, zijnde met twee getuigen, de eerste Hendrik Vreedendaal, winkelknecht… en Jan Geurs van Eijbergen, timmerman…. Welke verklaard heeft dat Johanna de Geest deszelfs wettige vrouw bevallen is op den zestienden dezes lopende maand des nanoensten vijf uren van een kind hetwelk mij gebleken is van het mannelijk geslacht aan het welk hij de voornaam van Pieter heeft gegeven.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-10-1870.
Notitie bij overlijden van Pieter: verklaard hebben dat op den negen en twintigsten dezer maand des avonds ten half tien ure in den ouderdom van acht en vijftig jaren binnen deze stad is overleden Pieter van Basten, werkman geboren te Utrecht, wonende alhier in de Hekelsteeg D 392, weduwnaar van Willemijntje van Santen, gehuwd met Margaretha de Bruijn, zoon van Christiaan van Basten en Johanna de Geest, beiden overleden…
Pieter trouwde later Utrecht 6-5-1868 Margaretha de Bruijn (1815-1871).
Notitie bij Pieter: broer Willem betovergrootvader van Marco van Basten
Beroep: 1836 werkman.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Pieter: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 949
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 104
Datum: 13-04-1836
akte nr. 104
op heden, dertienden april achttienhonderd zes en dertig...........een Huwelijk aan te gaan, Pieter van Basten, werkman, geboren en wonende alhier, oud vier en twintig jaren, meerderjarig zoon van Christiaan van Basten, scheepstimmerman, en van Johanna de Geest, wonende alhier en Willemijntje van Santen, geboren te Beusichem, wonende alhier, oud zes en dertig jaren, ...., dochter van Aalbert van Santen, overleden en van Johanna van Asch, thans huisvrouw van Cornelis van Santen, werkman, wonende te Beusichem.....toestemming tot dit huwelijk.........dat de namen Willemijntje van Santen en Willemina van Santen dezelfde persoon is.
....
getuigen..
Pieter Dekker, oud ...., beroep,....
Gerrit van Veenendaal, oud,..., beroep...
....
.....
Kinderen van Willemina uit onbekende relatie:
1 Aalbert van Santen, * Beusichem 14-12-1822. Volgt XIII-r.
2 Willem van Santen, * Beusichem 23-6-1825, † Utrecht 26-10-1826, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Willem: Akte 896…het afsterven van Willem van Santen, overleden op heden des morgens ten acht uren, oud een jaar en drie maanden, geboren te Beusichem zoon van Wilhelmina van Santen, naaister, wonende alhier buiten de Weerdpoort wijk M nr. 335 en aldaar overleden…. Op de verklaring ten dage en ure als boven aan ons gedaan door Anton van Dorn, pottenbakker, oud zes en dertig jaren, wonende buiten de Weerdpoort en van Jacobus de Groot, pottenbakker, oud een en twintig jaren, wonende mede aldaar. Na voorlezing hebben beide comparanten verklaard niet te kunnen schrijven…..
Kinderen van Willemina en Jacobus:
3 Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4-9-1827. Volgt XIII-s.
4 Dirk de Groot, * Utrecht 20-4-1830. Volgt XIII-t.
5 Jacobus de Groot, * Utrecht 1833. Volgt XIII-u.
Kinderen van Willemina en Pieter:
6 van Basten, levenloos geboren zoon, geboren 27-8-1836 in Utrecht.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1184
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 932
Aangiftedatum: 30-08-1836
Overledene N.N. van Basten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-08-1836
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Pieter van Basten
Moeder Wilhelmina van Zanten
Partner
Nadere informatie levenloos geboren
7 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838. Volgt XIII-v.
8 Johannes van Basten, * Utrecht 1842, † er 3-6-1842, 0 jaar.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1187
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 747
Aangiftedatum: 04-07-1842
Overledene Johannes van Basten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-06-1842
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Pieter van Basten
Moeder Willemijntje van Zanten
XII-q Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14-3-1801, † er 14-5-1875, 74 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Notitie bij de geboorte van Gerrigje: tweelingzusje van Willemina
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-5-1875.
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 15-05-1875
dooppl: Beusichem; 14-03-1801; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
is gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij Gerrigje: tweelingzus van willemijntje
Gerrigje x, 24 jr, Beusichem 30-4-1825 Jan Struik, 45 jr, * Beusichem 8-8-1779, † er 17-8-1841, 62 jr, zv Frans Struik * Zoelmond? † <1822 x Beusichem 28-4-1776 Antonia van Asch ~ Beusichem 27-3-1746 † er 18-2-1822.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-8-1841.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 18-08-1841
dooppl: Beusichem; 08-08-1779; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Gerrigje van Zanten
Relatie: echtgenoot
Beroep: landman.
Notitie bij het huwelijk van Gerrigje en Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 30-04-1825
leeftijd bgm 45, brd 24jaar
huwelijksagetuigen: Jacobus Johannes van den Berg, 38 jaar, Johannes de Ronde, 47 jaar, Pieter Verburg, 54 jaar.
Kinderen van Gerrigje en Jan:
1 Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3-11-1822. Volgt XIII-w.
2 Alida Struijk, * Beusichem 1-2-1826. Volgt XIII-x.
3 Hendrika Johanna Struik, * Beusichem 1-2-1826, † er 5-3-1831, 5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-3-1831.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 05-03-1831
Overledene Hendrika Johanna Struik
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 05-03-1831
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Jan Struik
Moeder Gerretje van Santen
Nadere informatie Geboorteplaats: Beusichem 01-02-1826
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: koopman; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Hendrika: gedoopt in de kerk te Beusichem
4 Anna Struik, * Beusichem 18-6-1828, † er 1-2-1904, 75 jr.
Notitie bij de geboorte van Anna: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1904.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 02-02-1904
geboortepl: Beusichem; 18-06-1828; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Johannes Struijk, * Beusichem 16-10-1830, † er 20-6-1898, 67 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-6-1898.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 21-06-1898
geboortepl: Beusichem; 16-10-1830; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1898 werkman.
6 Johanna Struik, * Beusichem 16-10-1830.
7 Gerrit Jan Struik, * Beusichem 1-4-1837, † er 19-12-1842, 5 jr.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-12-1842.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 20-12-1842
geboortepl: Beusichem; 01-04-1837; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
XII-r Willem van Santen, * Beusichem 10-7-1804, † er 9-2-1874, 69 jr, zv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Beroepen: 1830 arbeider; 1855 werkman.
Willem x, 26 jr, Beusichem 24-11-1830 Anna van Santen, 26 jr.
:, RVvZ Zie XII-bh voor persoonsgegevens van Anna.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 24-11-1830
brd en bgm 26 jaar
beroep bg.: Arbeider
beroep Bruid: boerenmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: Arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
huwelijksgetuigen: Rutgeris van der Linden, ?Smit, 50 jaar, Gerrit van der Kuik, 35 jaar, Jan Struijk, 53 jaar en Cornelis van Santen, 39 jaar.
Kinderen van Willem en Anna:
1 Albert van Santen, * Beusichem 8-1-1831. Volgt XIII-y.
2 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17-1-1833. Volgt XIII-z.
3 Johanna van Santen, * Beusichem 30-11-1834. Volgt XIII-aa.
4 Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1-12-1836. Volgt XIII-ab.
5 Wilhelmina Hendrica (Hendrica Wilhelmina) van Zanten, * Beusichem 16-1-1839, † er 29-10-1840, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: bron Anneke:
doopboek Beusichem blz. 275
geboren 16 januari 1839, gedoopt 10 februari 1839 (de doop werd uitgevoerd door ds. H.W. Rappard in Kerk van Beusichem), dv Willem van Zanten en Anna van Zanten
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Naam en datum geboorte en bij overlijden verschillen in aktes.
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 30-10-1840
Overledene Hendrika Wilhelmina van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 29-10-1840
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Santen
Moeder Anna van Zanten
Nadere informatie Geboorteplaats: Beusichem 16-01-1839
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld
bron Anneke:
aangever Willem van Santen, vader 37 jaar, werkman (Noot was in werkelijkheid 36 jaar), Getuige aangever: Gerrit van Kuik, bode 47 jr (Noot was in werkelijkheid 45 jr) Overleden op 29 oktober 1840, bijna 2 jaar, Hendrica Wilhelmina geboren te Beusichem den 16 mei 1839 dochter van Willem van Santen en Anna van Santen
6 Dirkje van Santen, * Beusichem 9-4-1841, † er 7-6-1846, 5 jr.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: gedoopt in de kerk te Beusichem
7 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25-7-1843. Volgt XIII-ac.
8 Jacob van Zanten, * 28-3-1845, † Beusichem 27-8-1845, 4 mnd.
9 Dirkje van Santen, * Beusichem 20-7-1848. Volgt XIII-ad.
10 Johanna Wilhelmina van Santen, * Beusichem 18-1-1852.
XII-s Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28-1-1809, † er 10-6-1879, 70 jr, zv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Notitie bij de geboorte van Jacob: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-6-1879.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 10-06-1879
dooppl: Beusichem; 28-01-1809; wedn.v. Cornelia van Schuurdijkberoep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Jacob: geschreven als Van Zanten tijdens 2e huwelijk
Beroep: landman.
Jacob:
(1) x, 33 jr, Beusichem 17-6-1842 Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk), 24 jr, * Zoelmond 23-9-1817, † Beusichem 18-2-1851, 33 jr, dv Aartje van Schaardijk (Scherdijk) (Schordijk).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: aangevers geboorte: Dirk van Muiswinkel, 66 jaar, Dirk van Meeteren, 43 jaar, en Nicolaas van Everdingen, 72 jaar.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-2-1851.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 19-02-1851
geboortepl: Zoelmond; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: -; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Cornelia: op huwelijksakte staat Cornelia van Schuurdijk
op overlijdensakte staat Cornelia van Schaardijk
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 17-06-1842
bgm 33, brd 26 jaar
op deze akte staat naam vader als Albert van Zanten
beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: zonder beroep
(2) x, 44 jr, Everdingen 4-11-1853 Beatriks den Hartog (Hertog), 24 jr, * Everdingen 12-2-1829, † Beusichem 6-8-1868, 39 jr, dv Arie den Hertog x Jannigje Pesselse.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1868.
Notitie bij overlijden van Beatriks: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 07-08-1868
geboortepl: Everdingen; 12-02-1829; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Beatriks: Toegangnr: 1255
Inventarisnr: 5
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 04-11-1853
Bruidegom Jacob Hendrik van Zanten
Leeftijd: 44
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Beatriks den Hertog
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Everdingen
Vader bruidegom Albert van Zanten
Moeder bruidegom Johanna van Asch
Vader bruid Arie den Hertog
Moeder bruid Jannigje Pesselse
Nadere informatie De bruidegom is weduwnaar van Cornelia van Schaardijk
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Albert Johannes van Santen, * Beusichem 5-8-1842.
Notitie bij de geboorte van Albert: gedoopt in de kerk te Beusichem
2 Dirk van Santen, * Beusichem 21-12-1843. Volgt XIII-ae.
3 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 15-11-1845, † er 12-1-1852, 6 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-1-1852.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 12-01-1852
geboortepl: Beusichem; 15-11-1845; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: landman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Aartje van Zanten, * Beusichem 29-7-1850. Volgt XIII-af.
Kinderen van Jacob en Beatriks:
5 Jannigje van Santen (Zanten), * Beusichem 1855. Volgt XIII-ag.
6 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 4-1856, † er 30-12-1856, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1856.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Aangiftedatum: 30-12-1856
geboortepl: Beusichem; ; oud 8 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
aangever: Jacob Hendrik van Zanten, 47 jaar, getuigen: Heifel Hubert Gerrit van Everdingen)
7 Arie van Zanten, * Beusichem 29-4-1857. Volgt XIII-ah.
8 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23-4-1858, † er 15-1-1860, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-1-1860.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 16-01-1860
geboortepl: Beusichem; 23-04-1858; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
9 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 3-4-1860. Volgt XIII-ai.
10 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1861. Volgt XIII-aj.
11 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 25-4-1862 in Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-4-1862.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 26-04-1862
levenloos geboren; geboortepl: Beusichem; 25-04-1862; beroep overl.: -; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
12 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23-5-1863, † er 15-7-1863, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1863.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 16-07-1863
geboortepl: Beusichem; 23-05-1863; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
XII-t Antonia van Santen, * Beusichem 18-6-1811, † Utrecht 8-9-1891, 80 jr, dv Albertus van Santen (zie XI-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Notitie bij de geboorte van Antonia: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-9-1891.
Notitie bij overlijden van Antonia: Antonia wed. Johannes de Groot, 9-9-91
Akte 1457… verklaarden dat op den achtsten dezer maand, des morgens te half negen uur in den ouderdom van tachtig jaren, binnen deze stad is overleden Antonia van Santen, zonder beroep, geboren te Beusichem, wonende alhier aan de Hopakker M 39, weduwe van Joannis de Groot, dochter van Aalbert van Santen en van Johanna van Asch, beiden overleden
Beroep: dienstbaar.
Antonia x, 23 jr, Utrecht 19-11-1834 Johannis de Groot, 18 jr, * Utrecht 19-10-1816, † er 11-10-1879, 62 jr, zv Jacobus de Groot * Utrecht 15-1-1785 † er 15-10-1836 x Aletta van den Raad * 1787 † Utrecht 16-3-1837.
Notitie bij de geboorte van Johannis: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 96
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 857
Aangiftedatum: 21-10-1816
Kind Johannis de Groot
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-10-1816
Geboorteplaats: Utrecht
Vader Jacobus de Groot
Moeder Aletta van de Raad
Notitie bij overlijden van Johannis: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 456
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1609
Aangiftedatum: 11-10-1879
Overledene Joannes de Groot
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-10-1879
Leeftijd: 62
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacobus de Groot
Moeder Aletta van de Raad
Partner Antonia van Santen
Relatie: gehuwd met
Beroep: leerlooijer.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Johannis: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 948
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 365
Datum: 19-11-1834
Bruidegom Joannis de Groot
Leeftijd: 18
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Antonia van Santen
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Beusekom
Vader bruidegom Jacobus de Groot
Moeder bruidegom Aletta van de Raad
Vader bruid Albert van Santen
Moeder bruid Johanna van Asch
Kinderen van Antonia en Johannis:
1 Albertus de Groot, * Utrecht 14-11-1837. Volgt XIII-ak.
2 Aletta Sophia de Groot, * Utrecht 1840, † er 31-8-1911, ±71 jr.
3 Anthonius Cornelis de Groot, * Utrecht 1843, † er 8-11-1848, ±5 jr.
4 Antonia de Groot, * Utrecht 1856, † er 2-4-1856, 0 jaar.
Notitie bij overlijden van Antonia: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1197
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 437
Aangiftedatum: 04-04-1856
Overledene Antonia de Groot
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-04-1856
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Joannis de Groot
Moeder Antonia van Santen
5 Elisabeth de Groot, * Utrecht 10-1846, † er 11-2-1847, 4 mnd.
Notitie bij Elisabeth: Tweeling met Johanna
6 Elisabeth de Groot, * Utrecht 1848, † er 30-6-1916, ±68 jr.
7 Jacobus de Groot, * Utrecht 1836, † er 3-11-1848, ±12 jr.
8 Jacobus de Groot, * Utrecht 1851. Volgt XIII-am.
9 Johanna de Groot, * Utrecht 10-1846, † er 7-2-1847, 4 mnd.
Notitie bij Johanna: Tweeling met Elisabeth
10 Johannes Antonie de Groot, * Utrecht 1842. Volgt XIII-al.
XII-u Cornelia Vogelpoel, * Beusichem, † er 2-3-1880, 85 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 03-03-1880
dooppl: Beusichem; 07-08-1794; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Cornelia x, 21 jr, Beusichem 1-12-1815 Dirk Stevense van der Lingen, 37 jr, * Beusichem 12-11-1778, † er 4-2-1863, 84 jr, zv Steven Dirksen van der Lingen x Aresia Christina van Spall.
Dirk is weduwnaar van Johanna Struik (Struijk) (1775-1813), wie hij trouwde <1805.
Beroepen: 1815 bouwman; 1863 landman.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 01-12-1815
beroep bg.: bouwman; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Johanna Struik
getuigen: ornelis Anthonie Bonte, 47 jaar, Hendrik Hofman, 52 jaar, Cornelis Schalij, 21 jaar.
Kinderen van Cornelia en Dirk:
1 Wilhelmina van der Lingen, * Zoelmond 1817. Volgt XIII-an.
2 Kunera Johanna van der Lingen, * Beusichem 26-3-1820. Volgt XIII-ao.
3 Willem van der Lingen, * Beusichem 15-2-1825. Volgt XIII-ap.
XII-v Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31-7-1796, † Ravenswaaij 6-4-1862, 65 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3671
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 07-04-1862
Overledene Johanna Magdalia Vogelpoel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1862
Overlijdensplaats: Ravenswaaij
Vader Willem Vogelpoel
Moeder Cornelia van Zanten
Partner Hermanus van der Schouw
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 65 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johanna x, 20 jr, Beusichem 5-10-1816 Hermanus van der Louw (Schouw), ±20 jr, * Utrecht 1796, † <1862, <66 jr, zv Peter van der Louw x Seijgje de Kruijff.
Notitie bij Hermanus: komt voor met aansluitingen K. Kooij: http://www.xs4all.nl/~kooijktr/00/00-00003.htm
Beroep: 1816 koetsier.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hermanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 05-10-1816
beroep bg.: koetsier; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
getuigen: Johannes van Asch, 57 jaar, Hendrik Hardenbol, 37 jaar, Hendrik Hofman, 37 jaar, Dirk Levente van der Lingen, 37 jaar.
XII-w Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14-1-1804, † er 17-4-1834, 30 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-4-1834.
Notitie bij overlijden van Derk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 18-04-1834
dooppl: Beusichem; 14-01-1804; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: 1804 landman; 1834 werkman.
Derk x, 24 jr, Beusichem 2-5-1828 Aartje Schaardijk, ±33 jr, * Zoelmond 1795, dv Cornelis Schaardijk x Jannetje van den Berg.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Aartje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 02-05-1828
beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: kroeghoudster; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
huwelijksgetuigen: Joost Vroon, Dirk Vogelpoel, Aert Evert van Zoelen, P. Ouburg.
Kinderen van Derk en Aartje:
1 Willem Vogelpoel, * Beusichem 22-10-1827, † er 17-11-1854, 27 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-11-1854.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 18-11-1854
geboortepl: Beusichem; 22-10-1827; beroep overl.: dienstknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: 1854 dienstknecht.
2 Antonie Vogelpoel, * 1833.
XII-x Willem Vogelpoel, * Beusichem 15-1-1806, † er 31-8-1881, 75 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie XI-g).
Notitie bij de geboorte van Willem: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-9-1881.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 01-09-1881
dooppl: Beusichem; 15-01-1806; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: 1836 landman; 1860 wegwerker; 1881 arbeider.
Willem x, 30 jr, Beusichem 10-6-1836 Jantje (Jannigje) van Essen, 18 jr.
:, RVvZ Zie XII-bp voor persoonsgegevens van Jannigje.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 10-06-1836
bruidegom: 30 jaar.; bruid: 19 jaar.
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
huwelijksgetuigen: Jan van Nifterik, Antonie Bonte, Aart van Mourik, Sieren van der Lingen.
Kinderen van Willem en Jannigje:
1 Kuinera Vogelpoel, * Beusichem 1838. Volgt XIII-aq.
2 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 7-4-1840, † er 13-1-1849, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-1-1849.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 13-01-1849
geboortepl: Beusichem; 07-04-1840; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
3 Willem Dirk Vogelpoel, * Beusichem 26-9-1842, † er 5-12-1863, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-12-1863.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 39
Aangiftedatum: 05-12-1863
geboortepl: Beusichem; 26-09-1842; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
4 Huibert Jacob Vogelpoel, * Beusichem 24-4-1845, † er 8-8-1848, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-8-1848.
Notitie bij overlijden van Huibert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 08-08-1848
geboortepl: Beusichem; 24-04-1845; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 20-2-1852, † er 1-5-1860, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-5-1860.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 02-05-1860
geboortepl: Beusichem; 20-02-1852; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wegwerker; beroep moeder: zonder beroep;
6 Willemijntje Vogelpoel, * Beusichem 1856. Volgt XIII-ar.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 1858. Volgt XIII-as.
XII-y Antonia Prijs, * Beusichem 25-10-1806, † Est en Opijnen 13-10-1883, 76 jr, dv Johannis Prijs en Sara (Clara) van Santen (Zanten) (zie XI-h).
Notitie bij de geboorte van Antonia: gereformeerd christelijk gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1883.
Notitie bij overlijden van Antonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 15-10-1883
Overledene Antonia Prijs
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-10-1883
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Johannis Prijs
Moeder Clara van Zanten
Partner Willem van Buuren
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Est (Est en Opijnen); beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Antonia:
(1) x, 18 jr, Beusichem 25-8-1825 Anthoni Jansen (Janssen), ±33 jr, * Ewijk 1792, † <6-3-1861, <69 jr.
Anthoni trouwde later >1825 Geertje Kleijn.
Notitie bij Anthoni: ook genoemd Anthonij
Beroepen: boerenknecht; werkman.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Anthoni: huwelijksgetuigen:
Peter Oudenbug, 54 jaar, Jacobus van Overbeek, 68 jaar., Jacobus van Wijk, 54 jaar, Jacobus Johannes van Ravenswaaij, 29 jaar.
(2) x, 54 jr, Beusichem 6-3-1861 Willem van Buuren, ±59 jr, * Buren 1802, † Beusichem 26-11-1880, ±78 jr, zv Harmen van Buuren x Meggelina van Duuren.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-11-1880.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 46
Aangiftedatum: 27-11-1880
dooppl: Buren; 15-04-1802; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 06-03-1861
beroep bg.: werkman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Antonij Janssen
Kinderen van Antonia en Anthoni:
1 Johanna Magdalena Janssen, * Beusichem 1828. Volgt XIII-at.
2 Johannes Jansen, * Beusichem 20-2-1840.
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt in de kerk te Beusichem
XII-z Elisabeth van Santen, * Beusichem 28-7-1793, † Rijswijk (Maurik) 18-12-1848, 55 jr, dv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 62
Aangiftedatum: 19-12-1848
Overledene Elisabeth van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-12-1848
Overlijdensplaats: Rijswijk (Maurik)
Vader Jan van Zanten
Moeder Maaike de Jongh
Partner Willem van Schoordijk
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 55 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Elisabeth: ook genoemd van Zanten
Elisabeth x, 19 jr, Beusichem 27-2-1813 Willem van Schoordijk, ±31 jr, * Maurik 1782, † Rijswijk (Maurik) 10-7-1848, ±66 jr, zv Rijk van Schoordijk x Neeltje van Meerten.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 42
Aangiftedatum: 11-07-1848
Overledene Willem van Schoordijk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-07-1848
Overlijdensplaats: Rijswijk (Maurik)
Vader Rijk van Schoordijk
Moeder Neeltje van Meerten
Partner Elisabeth van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Maurik; oud 66 jaar; beroep overl.: planter; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: planter.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 27-02-1813
beroep bg.: werkman; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Elisabeth en Willem:
1 Rijk van Schoordijk, * Beusichem 1814. Volgt XIII-au.
2 Neeltje van Schoordijk, * 1816. Volgt XIII-av.
3 Maaike van Schoordijk, * Maurik 1819. Volgt XIII-aw.
4 Jannigje van Schoordijk, * Rijswijk 23-3-1821, † er 1-6-1823, 2 jr.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3675
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 03-06-1823
Overledene Jannigje van Schoordijk
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-06-1823
Overlijdensplaats: Rijswijk
Vader Willem van Schoordijk
Moeder Elisabeth van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Rijswijk 23-03-1821; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Jan van Schoordijk, * Rijswijk 9-10-1823, † er 13-4-1824, 6 mnd.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3675
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 14-04-1824
Overledene Jan van Schoordijk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-04-1824
Overlijdensplaats: Rijswijk
Vader Willem van Schoordijk
Moeder Elisabeth van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Rijswijk 09-10-1823; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld
6 Jannigje van Schoor(dijk), * Rijswijk-Maurik 28-4-1825. Volgt XIII-ax.
7 Elisabeth van Schoordijk, * Rijswijk 21-5-1829, † er 22-10-1829, 5 mnd.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3674
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 23-10-1829
Overledene Elisabeth van Schoordijk
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-10-1829
Overlijdensplaats: Rijswijk
Vader Willem van Schoordijk
Moeder Elisabeth van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Rijswijk 21-05-1829; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
8 Elisabeth van Schoordijk, * Maurik 10-12-1830. Volgt XIII-ay.
XII-aa Maria van Santen, * Beusichem 2-3-1796, † Leerdam 1-7-1856, 60 jr, dv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij overlijden van Maria: Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 03-07-1856
Overledene Maria van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-07-1856
Leeftijd: 60
Vader Jan van Zanten
Moeder Maaijke de Jong
Partner Egbert van Elferen
Notitie bij Maria: ook genoemd van Zanten
Beroep: dienstmeid.
Maria x, 31 jr, Culemborg 18-4-1827 Egbert (Bart) van Elferen, ±26 jr, * Driel 1801, † Leerdam 5-5-1874, ±73 jr, zv Sebastiaan van Elferen x Hendrina Peters.
Notitie bij overlijden van Bart: Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 38
Aangiftedatum: 09-05-1874
Overledene Bart van Elferen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-05-1874
Leeftijd: 73
Vader NN
Moeder NN
Partner Maria van Zanten
Relatie: Weduwnaar
Beroep: arbeider.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Bart: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 18-04-1827
Bruidegom Egbert van Elferen
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: (Driel)
Bruid Maria van Santen
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Sebastiaan van Elferen
Moeder bruidegom Hendrina Peters
Vader bruid Jan van Santen
Moeder bruid Maijgje de Jong
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Maria en Bart:
1 van Elferen, levenloos geboren dochter, geboren 8-12-1827 in Culemborg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-12-1827.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 118
Aangiftedatum: 10-12-1827
Overledene NN van Elferen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-12-1827
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Egbert van Elferen
Moeder Maria van Santen
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Culemborg; 08-12-1827; beroep overl.: -; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
Zij bleef ongehuwd.
2 Hendrika van Elferen, * Culemborg 1829. Volgt XIII-az.
3 Bastiaan van Elferen, * Culemborg 3-1833, † er 18-6-1833, 3 mnd.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 20-06-1833
Overledene Bastiaan van Elferen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-06-1833
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Egbert van Elferen
Moeder Maria van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 14 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Maaike van Elferen, * 1834, † Leerdam 20-7-1849, ±15 jr.
Notitie bij overlijden van Maaike: Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 88
Aangiftedatum: 21-07-1849
Overledene Maaike van Elferen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-07-1849
Leeftijd: 15
Vader Egbert van Elferen
Moeder Maria van Zanten
5 Egbarta van Elferen, * 1837, † Leerdam 24-8-1849, ±12 jr.
Notitie bij overlijden van Egbarta: Gemeente: Leerdam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 132
Aangiftedatum: 24-08-1849
Overledene Egbarta van Elferen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-08-1849
Leeftijd: 12
Vader Egbert van Elferen
Moeder Maria van Zanten
6 Adriana van Elferen, * Culemborg 1839.
Notitie bij Adriana: tr 19-08-1865 te Leerdam met Gobel van Stenis, zie genlias
7 Cornelia Alida van Elteren, * Leerdam 27-12-1842.
Notitie bij Cornelia: op geboorteakte staat naam vader als Elteren
XII-ab Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8-6-1799, † er 30-5-1854, 54 jr, zv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-5-1854.
Notitie bij overlijden van Anthonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 30-05-1854
dooppl: Beusichem; 08-06-1799; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
getuigen: Cornelis van Kempen, 52 jaar en Johannes van Santen, 27 jaar
Notitie bij Anthonie: op overlijdensakte dochter elisabeth 1849 staan de namen genoemd als van zanten
Beroepen: landman; werkman; 1854 landbouwer.
Anthonie x, 23 jr, Beusichem 27-7-1822 Johanna (Magdelina) van Santen, 25 jr.
:, RVvZ Zie XII-o voor persoonsgegevens van Johanna.
Notitie bij het huwelijk van Anthonie en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 27-07-1822
(volgens A. Rönitz vond het huwelijk plaats 19-06-1822)
huwelijksgetuigen: Neelis van Keulen, 49 jaar, Jacob van Keulen, Albert van Mourik en Cornelis van Mourik
Bij afwezigheid van het huwelijk heeft Johanna van Asch, moeder van de bruid, toestemming tot het huwelijk gegeven op 19 juni 1822 bij de notaris Simon Adrianus Scholten en getuigen te Delft. Tevens werd de akte van overlijden van de vader van de bruid, bijgevoegd, Albert van Santen.
Kinderen van Anthonie en Johanna: zie XII-o.
XII-ac Adrianus van Santen, * Beusichem 10-8-1802, † >1859, >57 jr, zv Jan van Santen (zie XI-i) en Maaijke de Jong.
Notitie bij Adrianus: ook genoemd van Zanten
Adrianus x, 26 jr, Schalkwijk 3-7-1829 Elizabeth den Boer, ±30 jr, * Leerdam 1799, † Everdingen 6-8-1859, ±60 jr, dv Gerrit den Boer x Aaltje de Vos.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Toegangnr: 1260
Inventarisnr: 8
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 06-08-1859
Overledene Elizabeth den Boer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-08-1859
Leeftijd: 61
Overlijdensplaats: Everdingen
Vader Gerrit den Boer
Moeder Aaltje de Vos
Partner Adrianus van Zanten
Relatie: gehuwd met
Notitie bij Elizabeth: bij huwelijk geboren ca 1801, bij overlijden geb ca 1799
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Elizabeth: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 929
Gemeente: Schalkwijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 03-07-1829
Bruidegom Adrianus van Santen
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Elisabeth den Boer
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Leerdam
Vader bruidegom Jan van Santen
Moeder bruidegom Maaike de Jong
Vader bruid Gerrit den Boer
Moeder bruid Aaltje de Vos
Kinderen van Adrianus en Elizabeth:
1 Aaltje van Zanten, * Everdingen 14-5-1831, † er 25-4-1833, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Toegangnr: 1254
Inventarisnr: 3
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 14-05-1831
Kind Aaltje van Zanten
Geslacht: V
Geboortedatum: 14-05-1831
Geboorteplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Elisabet den Boer
Notitie bij overlijden van Aaltje: Toegangnr: 1260
Inventarisnr: 3
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 25-04-1833
Overledene Aaltje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-04-1833
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Santen
Moeder Elisabet den Boer
Partner
Nadere informatie Oud een jaar en zes maanden
2 Gerrit van Santen, * Everdingen 8-6-1834, † Culemborg 14-6-1877, 43 jr.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Toegangnr: 1254
Inventarisnr: 3
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 09-06-1834
Kind Gerrit van Santen
Geslacht: M
Geboortedatum: 08-06-1834
Geboorteplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Santen
Moeder Elisabeth den Boer
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 79
Aangiftedatum: 14-06-1877
Overledene Gerrit van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-06-1877
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Elisabeth de Boer
Partner
Nadere informatie geboortepl: Everdingen; oud 42 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
3 Aaltje van Santen, * Everdingen 13-8-1838, † er 8-2-1840, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Toegangnr: 1254
Inventarisnr: 4
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 15-08-1838
Kind Aaltje van Santen
Geslacht: V
Geboortedatum: 13-08-1838
Geboorteplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Santen
Moeder Elisabeth den Boer
Notitie bij overlijden van Aaltje: Toegangnr: 1260
Inventarisnr: 5
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 10-02-1840
Overledene Aaltje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-02-1840
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Santen
Moeder Elisabeth de Boer
Partner
Nadere informatie Oud een jaar en zes maanden
4 Jan van Zanten, * Everdingen 20-6-1841.
Notitie bij de geboorte van Jan: Toegangnr: 1254
Inventarisnr: 4
Gemeente: Everdingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 21-06-1841
Kind Jan van Zanten
Geslacht: M
Geboortedatum: 20-06-1841
Geboorteplaats: Everdingen
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Elizabeth den Boer
XII-ad Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8-2-1795, † Leiden 27-11-1865, 70 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie XI-j).
Gerrit x, 39 jr, Leiden 13-11-1834 Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans), 37 jr, ~ Leiden 27-11-1796, dv Leonard Heijman x Sophia Roelofs.
Kinderen van Gerrit en Wilhelmina:
1 Willem Frederik Udo, * Leiden 4-6-1833.
2 Martinus Antonie Udo, * Leiden 22-8-1835.
3 Susanne Udo, * Leiden 14-10-1838. Volgt XIII-ba.
XII-ae Antonij Udo, * Beusichem 10-8-1798, † er 2-6-1876, 77 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie XI-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-6-1876.
Notitie bij overlijden van Antonij: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 03-06-1876
dooppl: Beusichem; 10-08-1798; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
bij akte staat echtgenote vermeld als willemke van beugen
Beroepen: lompensorteerder; 1876 arbeider.
Antonij x, 24 jr, Beusichem 23-7-1823 Willemke van Kuilenburg (van Beugen), 21 jr, ~ Lienden 11-2-1802, † Beusichem 27-11-1889, 87 jr, dv Antonia (Aalbertje) van Kuilenburg ~ 1762 † Beusichem 8-3-1812.
Notitie bij overlijden van Willemke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 28-11-1889
Overledene Willemke van Beugen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-11-1889
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes van Beugen
Moeder Antonia van Kuilenburg
Partner Antonie Udo
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Lienden 11-02-1802; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Willemke: geschreven als Kuilenburg en Kuilenborg
Bron V. Brans: erkend door Johannes van Beugen als weduwnaar van Antonia van Kuilenburg tijdens het huwelijk van Willemke in 1823
Beroep: fruitverkoopster.
Notitie bij het huwelijk van Antonij en Willemke: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 23-07-1823
Bruidegom Antonij Udo
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Willemke van Kuilenburg
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: (Lienden)
Vader bruidegom Jan Udo
Moeder bruidegom Aaltje van Santen
Vader bruid NN NN
Moeder bruid Antonia van Kuilenburg
Nadere informatie beroep bg.: werkman
beroep Bruid: fruitverkoopster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; grootouders vermeld
Kinderen van Antonij en Willemke:
1 Jannigje Antonia Udo, * Beusichem 30-7-1823. Volgt XIII-bb.
2 Johannes Udo, * Beusichem 27-1-1826. Volgt XIII-bc.
3 Maria Udo, * Beusichem 16-10-1829, † er 19-10-1829, 3 dg.
4 Jan Udo, * Beusichem 4-9-1830. Volgt XIII-bd.
5 Antonia Udo, * Beusichem 31-1-1833. Volgt XIII-be.
6 Marinus Udo, * Beusichem 4-1-1836. Volgt XIII-bf.
7 Albertus Udo, * Beusichem 7-3-1840, † er 10-1-1852, 11 jr.
8 Johannes Udo, * Beusichem 11-6-1843. Volgt XIII-bg.
9 Aaltje Udo, * Beusichem 22-10-1846. Volgt XIII-bh.
XII-af Neeltje van Santen, * Beusichem 11-5-1796, † Culemborg 17-12-1855, 59 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: gedoopt in de kerk van Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-12-1855.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 234
Aangiftedatum: 18-12-1855
Overledene Neeltje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1855
Leeftijd: 59
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Antonie van Santen
Moeder Elisabeth van Winsen
Partner Martinus Hol
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Neeltje x, 36 jr, Culemborg 7-9-1832 Martinus Holl (Hol), 39 jr, * Tricht 19-12-1792, † Culemborg 7-3-1848, 55 jr, zv Lambert Hol ~ 1760 † Buurmalsen 13-9-1831 x Jenneke Roelofse ~ Slijk-Ewijk 1763 † Buurmalsen 25-10-1834.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-3-1848.
Notitie bij overlijden van Martinus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 104
Aangiftedatum: 07-03-1848
Overledene Martinus Hol
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-03-1848
Leeftijd: 47
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Lambert Hol
Moeder Jenneke Roelofse
Partner Neeltje van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Tricht; wedn.v. Willempje Spies; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Martinus is weduwnaar van Willemina (Willemke) Spies (1788-1825), wie hij trouwde Zoelen 5-3-1817.
Beroep: van 1817 tot 1848 boerenknecht, arbeider.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Martinus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 22
Datum: 07-09-1832
Bruidegom Martinus Holl
Geboortedatum: 19-12-1792
Geboorteplaats: (Tricht)
Bruid Neeltje van Santen
Geboortedatum: 15-05-1796
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Lambert Holl
Moeder bruidegom Jenneke Roelofse
Vader bruid Antonie van Santen
Moeder bruid Elisabeth van Winsen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Willemina Spies
Kinderen van Neeltje en Martinus:
1 Elisabeth Holl, * Culemborg 1833. Volgt XIII-bi.
2 Antonie Hol, * Culemborg 15-1-1836. Volgt XIII-bj.
XII-ag Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3-1-1802, † er 28-6-1881, 79 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Notitie bij de geboorte van Antonie Azn: Anno 1802, den 11 den van Louwmaand een zoon genaamd Antonie geboren den 3e dito De vader Antonie van Santen De moeder Elisabeth van Winsen. Gedoopt door predikant Gerrit van Duijl (Bron: A. Rönitz-van Santen, doopboek van Beusichem 1761-1877)
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1881.
Notitie bij overlijden van Antonie Azn: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 29-06-1881
dooppl: Beusichem; 03-01-1802; beroep overl.: landman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Antonie Azn: ook bekend als:
Antonij, Antoni, van Santen Azn, van Zanten, van Zante.
In de huwelijksakte staat te naam als Antoni van Xante
In het trouwboekje staat het achtervoegsel Azn. vermeld.
Ten tijde dat Antonie tot voogd werd benoemd over zijn nichtje Judith Jägers werd zijn naam met een Z geschreven.
(opm kon wel lezen en schrijven,)
Beroepen: 1835 winkelier; 1855 landbouwer; van 1866 tot 1871 werkman; van 1867 tot 1868 veerman; 1881 landman.
Antonie Azn x, 32 jr, Beusichem 29-3-1834 Judith van Raaij, 28 jr, * Bergharen 21-5-1805, † Beusichem 1-6-1870, 65 jr, dv Jacobus Dirk van Raaij * Bergharen 20-9-1778 † Tricht 2-6-1847 x Bergharen 12-5-1804 Anna Maria (Maria Anna) Buis * Bergharen ±1785 † Beusichem 12-5-1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-6-1870.
Notitie bij overlijden van Judith: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 02-06-1870
dooppl: Bergharen; 21-05-1805; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Judith: kon niet schrijven
Beroep: 1834 winkelierster.
Notitie bij het huwelijk van Antonie Azn en Judith: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 29-03-1834
bruidegom: 32 jaar.; bruid: 28 jaar.
in deze akte staat de naam als antoni van zante
huwelijksgetuigen: Aart van Mourik, landman, 37 jaar; Elis van Offeren, 20 jaar, voerman; Albert van Uitert, 40 jaar, veldschutter; Jan Verweij, werkman, 51 jaar oud;
toevoeging militie en azn. achter naam.
beiden konden niet schrijven
Kinderen van Antonie Azn en Judith:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 16-9-1835.
2 Anna Maria van Zanten, * Beusichem 11-6-1837. Volgt XIII-bk.
3 Antonie van Santen, * Beusichem 31-1-1841. Volgt XIII-bl.
4 Jacob Johannes van Zanten, * Beusichem 25-10-1843. Volgt XIII-bm.
5 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 19-8-1845. Volgt XIII-bn.
XII-ah Rijk van Santen, * Beusichem 12-12-1804, † er 30-9-1860, 55 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Notitie bij de geboorte van Rijk: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Rijk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 38
Aangiftedatum: 01-10-1860

Overledene Rijk van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-09-1860
Overlijdensplaats: Beusichem

Vader Toon van Santen

Moeder Elisabeth van Winsen

Partner Neeltje Verweij
Relatie: weduwnaar

Nadere informatie dooppl: Beusichem 12-12-1804; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroepen: 1829 arbeider, lanbouwer; 1835 werkman.
Rijk x, 24 jr, Beusichem 20-2-1829 Neeltje Verweij, 22 jr, * Zoelmond 24-6-1806, † Beusichem 6-7-1832, 26 jr, dv Maria Verweij.
Beroep: 1829 naaister.
Notitie bij het huwelijk van Rijk en Neeltje: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 20-02-1829
beroep bg.: Arbeider
beroep Bruid: naaister; beroep vader bg.: Arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: dienstbode
getuigen: Hendrikus Verweij, 49, jaar, oom van de bruid, Albert van Utrecht, 35 jaar, aangehuwd oom van de bruid. Jacobus Timmer, 46 jaar, veldwachter,
Kinderen van Rijk en Neeltje:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 27-4-1829. Volgt XIII-bo.
2 Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 17-8-1831, † er 3-11-1832, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 39
Aangiftedatum: 05-11-1832
geboortepl: Beusichem; 17-08-1831; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
XII-ai Johanna van Santen, * Beusichem 5-6-1811, † er 27-3-1887, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van de geboorte is aangifte gedaan 8-6-1811
Notitie bij de geboorte van Johanna: gedoopt in de kerk te Beusichem
aangever Hendrik Hofman, getuige aangifte Peter van Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 28-3-1887. Johanna x, 28 jr, Beusichem 25-11-1839 Willem van Bekkem (Bekkum), 29 jr, * Beusichem 11-2-1810, † er 12-1-1884, 73 jr, zv Neeltje (Aaltje) van Bekkem * Beusichem 1-7-1787 † er 7-5-1832.
Notitie bij de geboorte van Willem: datum kan ook zijn 10-01-1810
Notitie bij Willem: voor familie van Bekkum zie Aqua Vitae
Beroep: van 1839 tot 1872 arbeider, werkman.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 25-11-1839
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 28 jaar.
op deze akte staan de namen genoemd als van Bekkem en van Santen (Noot Bekkem en van Santen zijn de juiste namen, later werd dit ook optekend / geschreven als van Bekkum en van Zanten, dit had te maken met de uitspraak van de namen en wisseling van ambtenaren welke niet bekend zijn met de juiste familie takken, c.q de namen opschreven zoals hij ze verstond. )
beroep bg.: Arbeider
beroep Bruid: zonder beroep; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Elisabeth Maria van Bekkum, * Beusichem 3-2-1840. Volgt XIII-bp.
2 Willem van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 16-11-1841. Volgt XIII-bq.
3 Antonia Maria van Bekkum, * Beusichem 24-8-1844. Volgt XIII-br.
4 Maria Johanna van Bekkum, * Beusichem 14-11-1848. Volgt XIII-bs.
5 Johanna Wilhelmina van Bekkum, * Beusichem 18-1-1852, † er 10-2-1852, 23 dg.
Notitie bij Johanna: johanna werd 23 dagen
6 Johannes van Bekkum, * Beusichem 19-12-1852, † er 21-12-1852, 2 dg.
Notitie bij Johannes: johannes werd 2 dagen
XII-aj Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18-2-1815, † er 6-5-1890, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie XI-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van de geboorte is aangifte gedaan 20-2-1815
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: aangevers geboorte waren Anthony van den Berg en Johannes van Eck.
gedoopt in de kerk van Beusichem
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 07-05-1890
geboortepl: Beusichem; 18-02-1815; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
moeder staat hier als Elisabeth van Hensen
Notitie bij Elisabeth: ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
Elisabeth x, 20 jr, Beusichem 6-3-1835 Jacob van Zanten, 28 jr.
:, RVvZ Zie XII-bi voor persoonsgegevens van Jacob.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 06-03-1835
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 20 jaar.
huwelijksgetuigen: Dirk van Zanten, werkman, 24 jaar, broer van de bruidegom. Antonie, 33 jaar winkelier en Rijk, 30, jaar, werkman, beiden broeders van de bruid. Gerrit van Kuik, 38 jaar, bode van de gemeente Beusichem,
Kinderen van Elisabeth en Jacob:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 2-7-1835, † er 11-12-1903, 68 jr.
Notitie bij de geboorte van Jacob: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-12-1903.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 12-12-1903
geboortepl: Beusichem; 02-07-1835; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Elizabeth Maria van Zanten, * Beusichem 25-2-1838, † er 25-3-1838, 1 mnd.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-3-1838.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 26-03-1838
geboortepl: Beusichem; 25-02-1838; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth werd 1 maand
3 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21-3-1839. Volgt XIII-bt.
4 Cornelis van Zanten, * Beusichem 22-8-1841, † er 24-6-1872, 30 jr.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-6-1872.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 25-06-1872
geboortepl: Beusichem; 22-08-1841; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: 1872 werkman.
5 Anthonij van Zanten, * Beusichem 29-5-1845, † er 4-8-1849, 4 jr.
Notitie bij de geboorte van Anthonij: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-8-1849.
Notitie bij overlijden van Anthonij: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 06-08-1849
geboortepl: Beusichem; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
leeftijd 4 jaar
6 Rijk van Zanten, * Beusichem 1-3-1848, † er 22-9-1888, 40 jr.
Notitie bij de geboorte van Rijk: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-9-1888.
Notitie bij overlijden van Rijk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 24-09-1888
geboortepl: Beusichem; 01-03-1848; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: 1888 werkman.
7 Tonia Maria van Zanten, * Beusichem 9-11-1850. Volgt XIII-bu.
8 Anthonie van Zanten (Santen), * Beusichem 10-3-1853. Volgt XIII-bv.
9 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 12-8-1855 in Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-8-1855.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 13-08-1855
levenloos geboren; geboortepl: Beusichem; 12-08-1855; beroep overl.: -; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
10 Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, * Beusichem 2-11-1856. Volgt XIII-bw.
XII-ak Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8-3-1801, † Beusichem 26-7-1856, 55 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren 8.3.1801, Maria, Vader Willem van Zanten, Moeder Angeniet van Kuil. Getuige
Mietje van Zanten.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 150
Aangiftedatum: 28-07-1856

Overledene Maria van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-07-1856
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Willem van Zanten

Moeder Agnita Verkuijl

Partner Johannes Huijgen
Relatie: echtgenote

Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 55 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Maria x, 22 jr, Maurik 12-4-1823 Johannes Huigen (Huijgen), 24 jr, * Maurik 6-4-1799, † Culemborg 27-5-1880, 81 jr, zv Jan Huigen ~ Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 28-3-1751 † Maurik 21-12-1835 x Eck (Maurik) 30-4-1787 Gijsbertje van den Doleweert * Maurik 3-8-1760.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 72
Aangiftedatum: 28-05-1880

Overledene Johannes Huigen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-05-1880
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Jan Huigen

Moeder Gijsbertje van Dolemert

Partner Maria van Zanten
Relatie: weduwnaar

Nadere informatie dooppl: Maurik; oud 81 jaar; beroep overl.: bouwman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: bouwman.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3702
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 12-04-1823
Bruidegom Johannes Huigen
Geboortedatum: 06-04-1799
Geboorteplaats: (Maurik)
Bruid Maria van Zanten
Geboortedatum: 08-03-1801
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Jan Huigen
Moeder bruidegom Gijsbertje van Dolewert
Vader bruid Willem van Zanten
Moeder bruid Angeniet Verkuil
Nadere informatie beroep bg.: knegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gijsberta Huigen, * Culemborg 1824, † er 10-3-1825, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-3-1825.
2 Gijsberta Huijgen, * Culemborg 1826. Volgt XIII-bx.
3 Willem Dirk Huijgen, * Culemborg 1829. Volgt XIII-by.
4 Jan Hendrik Huijgen, * Culemborg 1-1831, † er 14-6-1831, 5 mnd.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Aangiftedatum: 15-06-1831

Overledene Jan Hendrik Huijgen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-06-1831
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Johannes Huijgen

Moeder Maria van Zanten

Partner

Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 6 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Elisabeth Huijgen, * Culemborg 1832. Volgt XIII-bz.
6 Jan Hendrik Huigen, * Culemborg 1835. Volgt XIII-ca.
7 Agnieta Cornelia Huigen, * Culemborg 3-1839, † er 1-9-1839, 6 mnd.
Notitie bij overlijden van Agnieta: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 88
Aangiftedatum: 03-09-1839

Overledene Agnieta Cornelia Huigen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-09-1839
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Johannes Huigen

Moeder Maria van Zanten

Partner

Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 6 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
8 Cornelis Huijgen, * Culemborg 12-3-1843, † er 20-3-1843, 8 dg.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 21-03-1843

Overledene Cornelis Huijgen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-03-1843
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Johanns Huijgen

Moeder Maria van Zanten

Partner

Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 8 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
XII-al Anthonia van Santen, * Beusichem 2-10-1802, † Maurik 28-11-1861, 59 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Notitie bij overlijden van Anthonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3671
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 111
Aangiftedatum: 29-11-1861
Overledene Antonia van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-11-1861
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Willem van Santen
Moeder Angenita Verkuijl
Partner Hendrik van Remmerden
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 58 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Anthonia x, 24 jr, Beusichem 21-4-1827 Hendrik van Remmerden, 24 jr, * Maurik 13-12-1802, † er 8-4-1847, 44 jr, zv Aalbert van Remmerden x Jenneke van Wijk.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 09-04-1847
Overledene Hendrik van Remmerden
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-04-1847
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Aalbert van Remmerden
Moeder Jenneke van Wijk
Partner Antonia van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Maurik; oud 44 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: boerenknegt.
Notitie bij het huwelijk van Anthonia en Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 21-04-1827
beroep bg.: boerenknegt
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
huwelijksgetuigen: Gijsbert Baars, Willem Veenendaal, Rutgerus van der Linden en Peter Ouburg.
Kinderen van Anthonia en Hendrik:
1 Albert van Remmerden, * Beusichem 4-2-1827. Volgt XIII-cb.
2 Elisabeth van Remmerden, * Amerongen 20-5-1830, † Maurik 25-8-1846, 16 jr.
Van de geboorte is aangifte gedaan 21-5-1830
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 42
Aangiftedatum: 26-08-1846
Overledene Elisabeth van Remmerden
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-08-1846
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Hendrik van Remmerden
Moeder Antonia van Santen
Partner
Nadere informatie geboortepl: Amerongen; oud 16 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: timmerman; beroep moeder: zonder beroep
3 Jennetje van Remmerden, * Maurik 1834, † er 8-1-1852, ±18 jr.
Notitie bij overlijden van Jennetje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3672
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 09-01-1852
Overledene Jenneje van Remmerden
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-01-1852
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Hendrik van Remmerden
Moeder Antonia van Santen
Partner
Nadere informatie geboortepl: Maurik; oud 18 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Angenieta van Remmerden, * Maurik 26-11-1834. Volgt XIII-cc.
5 Hendrika van Remmerden, * Maurik 1837. Volgt XIII-cd.
6 Willemina van Remmerden, * Maurik 1843. Volgt XIII-ce.
7 Antonia van Remmerden, * Maurik 1846. Volgt XIII-cf.
XII-am Cornelia van Santen, * Beusichem 1804, † Tull en ’t Waal 2-12-1875, ±71 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Notitie bij overlijden van Cornelia: Uit het overlijdensregister van de gemeente Tull en ’t Waal, aktenummer 15
datum akte: 03-12-1875 blijkt dat op 02-12-1875 is overleden:
Naam: Cornelia van Zanten
Ouders overledene zijn:
Vader: Willem van Zanten
Moeder: Angeniet Verkuijl
Leeftijd: 71
Geboorteplaats: Tull en ’t Waal
Plaats overlijden: Tull en ’t Waal
Partner: Teunis van Dijk
Notitie bij Cornelia: ook genoemd Kornelia
Cornelia x, ±22 jr, Beusichem 2-3-1826 Teunis van Dijk, 24 jr, * Vreeswijk 8-2-1802, † Tull en ’t Waal 29-1-1868, 65 jr, zv Cornelis van Dijk * ±1777 x Willemijntje Homburg.
Beroep: arbeider.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Teunis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 02-03-1826
leeftijd bgm 24 jaar, brd 21 jaar
getuigen: W. Homburg, W. Homburg, C.Homburg, T.van Dijk, A.van Mourik, C. van Zanten)
Kinderen van Cornelia en Teunis:
1 Kornelis van Dijk, * Beusichem 7-6-1826. Volgt XIII-cg.
2 Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1828. Volgt XIII-ch.
3 Willemeintje (Mijntje) van Dijk, * Tull en ’t Waal 12-2-1829. Volgt XIII-ci.
4 Jan van Dijk, * Tull en ’t Waal 24-7-1830. Volgt XIII-cj.
5 Serphaas Arie van Dijk, * Tull en ’t Waal 25-11-1832. Volgt XIII-ck.
6 Adrianus Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1840. Volgt XIII-cl.
7 Gerrigje van Dijk, * Tull en ’t Waal 13-12-1841. Volgt XIII-cm.
XII-an Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16-4-1816, † er 6-11-1885, 69 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie XI-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Notitie bij de geboorte van Adriana: aangever: Jan van Beuzekom, 37 jaar, getuige : Jacobus van den Berg, 29 jaar
gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Adriana: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 06-11-1885
Overledene Adriana Wilhelmina van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-11-1885
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Zanten
Moeder Angenita Verkuil
Partner Rutgerus van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 16-04-1816; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Adriana x, 33 jr, Beusichem 4-5-1849 Ruthgerus van Zanten, 47 jr.
:, RVvZ Zie XII-bg voor persoonsgegevens van Ruthgerus.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Ruthgerus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 04-05-1849
leeftijd bruidegom 47 jaar, bruid 33 jaar
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Cornelia van Santen, * Beusichem 28-1-1840, † er 22-1-1847, 6 jr.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 25-01-1847
Overledene Elisabeth Cornelia van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-01-1847
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader NN van NN
Moeder Adriana Wilhelmina van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 28-03-1840; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kind van Adriana en Ruthgerus:
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 25-3-1850. Volgt XIII-cn.
XII-ao Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30-7-1804, † Maurik 18-3-1883, 78 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3670
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 19-03-1883
Overledene Neeltje van Beusekom
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-03-1883
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Jan van Beusekom
Moeder Maria van Santen
Partner Hermanus de Vries
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem 30-07-1804; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Neeltje x, 29 jr, Maurik 30-8-1833 Hermanus de Vries, ±26 jr, * Maurik 1807, † >1883, >76 jr, zv Hermen de Vries ~ 18-1-1761 † Maurik 4-1-1840 x Jannigje van Arnhem * ±1768 † Maurik 2-5-1860.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Hermanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3701
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 30-08-1833
Bruidegom Hermanus de Vries
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: (Maurik)
Bruid Neeltje van Beusekom
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Herme de Vries
Moeder bruidegom Jannigje van Arnhem
Vader bruid Jan van Beusekom
Moeder bruid Maria van Santen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: werkster; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Neeltje en Hermanus:
1 Hermanus de Vries, * Maurik 1837. Volgt XIII-co.
XII-ap Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23-10-1811, † Zoelmond 21-5-1891, 79 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-5-1891.
Notitie bij overlijden van Gijsberta: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 22-05-1891
Overledene Gijsberta van Beusichem
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 21-05-1891
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Jan van Beusichem
Moeder Maria van Santen
Partner Cornelis Vermeulen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie Geboorteplaats: Beusichem 23-10-1811
wed.v. Wouter Wielders; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Gijsberta:
(1) x, 31 jr, Wadenoijen 4-5-1843 Wouter Wielders, ±27 jr, * Drumpt 1816, † <1851, <35 jr, zv Bart Wielders * ±1791 x Alberdina Hoppe * ±1791.
Van het overlijden is aangifte gedaan <1851.
Notitie bij het huwelijk van Gijsberta en Wouter: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2701
Gemeente: Wadenoijen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 04-05-1843
Bruidegom Wouter Wielders
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Drumpt
Bruid Gijsbertje van Beusekom
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Bart Wielders
Moeder bruidegom Albardina Hoppe
Vader bruid Jan van Beusekom
Moeder bruid Marie van Santen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
(2) x, 39 jr, Beusichem 1-3-1851 Cornelis Vermeulen, ±30 jr, * Zoelmond 1821, † >1891, >70 jr, zv Peter Vermeulen x Lammertje van Bentem.
Beroep: 1851 werkman.
Notitie bij het huwelijk van Gijsberta en Cornelis: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 01-03-1851
Nadere informatie beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwe van Wouter Wielders
XII-aq Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Antonia x, ±29 jr, Beusichem 13-5-1843 Dirk Reinolt, ±30 jr, * Zoelen 1813, zv Hendrik Reinold (Rijnold) * ±1795 x Hendrika Antonia Stap * ±1795.
Beroep: 1843 kleermaker.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 13-05-1843
Bruidegom Dirk Rijnolt
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Antonia van Beusekom
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Hendrik Rijnolt
Moeder bruidegom Hendrika Stap
Vader bruid Jan van Beusekom
Moeder bruid Maria van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: kleermaker; beroep bruid: dienstbaar; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
XII-ar Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21-4-1817, † Ravenswaaij (Maurik) 3-7-1879, 62 jr, zv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Notitie bij overlijden van Gijsbertus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3670
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 50
Aangiftedatum: 03-07-1879
Overledene Gijsbert van Beusekom
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-07-1879
Overlijdensplaats: Ravenswaaij (Maurik)
Vader Jan van Beusekom
Moeder Maria van Zanten
Partner Engelina van Ommeren
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 21-04-1817; wedn.v. Geertrui van Arkel; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landbouwer, koopman.
Gijsbertus:
(1) x, 24 jr, Beusichem 18-3-1842 Engelina van Ommeren, 26 jr, * Ravenswaaij 29-4-1815, † Zoelmond 21-5-1849, 34 jr, dv Gerrit Jan van Ommeren * ±1790 † >1816 x ±1809 Maria de Raad * Culemborg 1784 † Beusichem 31-5-1816.
Notitie bij overlijden van Engelina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 21-05-1849
Overledene Engelina van Ommeren
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-05-1849
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Gerrit Jan van Ommeren
Moeder Maria de Raad
Partner Gijsbert van Beusekom
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Ravenswaaij 29-04-1815; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Engelina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 18-03-1842
Bruidegom Gijsbert van Beusekom
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Engelina van Ommeren
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Ravenswaaij
Vader bruidegom Jan van Beusekom
Moeder bruidegom Maria va Zanten
Vader bruid Gerrit Jan van Ommeren
Moeder bruid Maria de Raad
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
(2) x, 33 jr, Beusichem 20-9-1850 Geertrui van Arkel, ±27 jr, * Zoelmond 1823, † er 26-2-1856, ±33 jr, dv Hendrik van Arkel * Zoelmond † er 2-4-1872 x Beusichem 1-12-1815 Hesse van Zandwijk * Zoelen 1792 † Beusichem 24-2-1832.
Notitie bij overlijden van Geertrui: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 27-02-1856
Overledene Geertruid van Arkel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-02-1856
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Hendrik van Arkel
Moeder Hesje van Zandwijk
Partner Gijsbert van Beusichem
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zoelmond; oud 33 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Geertrui: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 20-09-1850
Bruidegom Gijsbertus van Beusekom
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Geertrui van Arkel
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Jan van Beusekom
Moeder bruidegom Maria van Zanten
Vader bruid Hendrik van Arkel
Moeder bruid Hesje van Zandwijk
Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Engelina van Ommeren
Kinderen van Gijsbertus en Engelina:
1 Gerrit Jan van Beusekom, * Zoelmond 21-5-1842, † Beusichem 31-10-1842, 5 mnd.
2 Gerdina Maria van Beusichem, * Zoelmond 31-8-1843. Volgt XIII-cp.
3 Jan Gerrit van Beusekom, * Beusichem 12-1845, † er 3-8-1846, 8 mnd.
4 Jan Gerrit van Beusekom, * Zoelmond 14-12-1846. Volgt XIII-cq.
5 Willem Jacob van Beusekom, * Zoelmond 6-4-1848, † Beusichem 21-11-1852, 4 jr.
6 Antonia van Beusekom, * Zoelmond 30-4-1849, † er 17-5-1849, 17 dg.
Kinderen van Gijsbertus en Geertrui:
7 Hesje van Beusichem, * Zoelmond 1851. Volgt XIII-cr.
8 Maria van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 1853. Volgt XIII-cs.
9 van Beusekom, levenloos geboren dochter, geboren 14-3-1854 in Zoelmond.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 15-03-1854
Overledene NN van Beusekom
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-03-1854
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Gijsbert van Beusekom
Moeder Geertrui van Arkel
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Zoelmond 14-03-1854; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: geen beroep vermeld
10 van Beusekom, levenloos geboren zoon, geboren 24-2-1856 in Beusichem.
XII-as Mijntje van Beusichem, * 1822, † Beusichem 7-12-1889, ±67 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie XI-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-12-1889.
Notitie bij overlijden van Mijntje: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 09-12-1889
Overledene Mijntje van Beusichem
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 07-12-1889
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Jan van Beusichem
Moeder Maria van Santen
Partner Zweer de Heus
Relatie: weduwe
Beroep: 1852 dienstmeid.
Mijntje x, ±30 jr, Beusichem 6-11-1852 Zweer de Heus, 30 jr, * Beusichem 12-9-1822, † er 18-9-1888, 66 jr, zv Hermanus de Heus * Beusichem 12-9-1794 † er 1-8-1855 x Beusichem 13-11-1819 Zwerina van Asch (As) * GeldermalsenBeusichem 20-10-1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-9-1888.
Notitie bij overlijden van Zweer: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-09-1888
Overledene Zweer de Heus
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-09-1888
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Hermanus de Heus
Moeder Zwerina van Asch
Partner Mijntje van Beusichem
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 12-09-1822; beroep overl.: landman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: 1852 werkman.
Notitie bij het huwelijk van Mijntje en Zweer: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 06-11-1852
leeftijd bgm en brd 30 jaar
Nadere informatie beroep bg.: werkman
beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Mijntje en Zweer:
1 Hermanus de Heus, * Beusichem 11-7-1853, † er 18-7-1853, 7 dg.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 19-07-1853
Overledene Hermanus de Heus
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-07-1853
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Zweer de Heus
Moeder Mijntje van Beusichem
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 11-07-1853; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Maria Antonia de Heus, * Beusichem 23-6-1854. Volgt XIII-ct.
3 Hermanus de Heus, * Beusichem 1858. Volgt XIII-cu.
4 Jan de Heus, * Beusichem 1860. Volgt XIII-cv.
5 Antonie de Heus, * Beusichem 16-10-1861, † er 23-6-1863, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Antonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 24-06-1863
Overledene Antonie de Heus
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-06-1863
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Zweer de Heus
Moeder Mijntje van Beusichem
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 16-10-1861; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep
XII-at Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6-8-1793, † Vreeswijk 22-11-1834, 41 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Jacoba Johanna van Dieën.
Beroepen: 1818 zandschipper; 1823 schipper aan boord van het vaartuig genaamd Johannes (liggende te utrecht buiten Tolsteeg).
Jacob x, 25 jr, Vreeswijk 4-10-1818 Jannigje van Dijk, 21 jr, * Vreeswijk 10-1-1797, † Loenen 29-4-1860, 63 jr, dv Jan van Dijk x Johanna van Dijk.
Kinderen van Jacob en Jannigje:
1 Jacoba Johanna van Zanten, * Vreeswijk 26-6-1819, † er 12-11-1819, 4 mnd.
2 Johannes van Zanten, * Vreeswijk 15-12-1820. Volgt XIII-cw.
3 Willem van Santen, * Utrecht 8-2-1823, † er 26-3-1823, 1 mnd.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 435
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 328
Aangiftedatum: 27-03-1823
Overledene Willem van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-03-1823
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacob van Zanten
Moeder Jannigje van Dijk
Nadere informatie Oud zeven weken
4 Trijntje (Catharina) van Zanten, * Vreeswijk 25-2-1824, † Loenen 25-4-1861, 37 jr.
5 Jan Jacob van Zanten, * Vreeswijk 31-8-1826. Volgt XIII-cx.
6 Jannigje van Santen, * Utrecht 12-9-1828.
7 Johanna van Zanten, * 1830, † Utrecht 25-8-1830, 0 jaar.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1179
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 826
Aangiftedatum: 26-08-1830
Overledene Johanna van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-08-1830
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacob van Zanten
Moeder Jannigje van Dijk
8 Jacoba Johanna van Santen, * 1832, † Rhenen 22-3-1832, 0 jaar.
9 Hendrik van Santen, * Langerak 15-6-1833, † Culemborg 15-11-1833, 5 mnd.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zanten Jacob van X Jannigje van Dijk
† Hendrik 15-11-1833 oud 5 maanden akte no. 109 . Op schip in de haven, * en
wonende te Vianen
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 109
Aangiftedatum: 15-11-1833
Overledene Hendrik van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-11-1833
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacob van Zanten
Moeder Jannigje van Dijk
Nadere informatie geboortepl: Vianen; oud 5 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
XII-au Johanna van Zanten, * Beusichem 11-10-1800, † Vreeswijk 29-7-1866, 65 jr, dv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Johanna x, 18 jr, Vreeswijk 23-5-1819 Dirk de Kieviet, 20 jr, * Vreeswijk 22-1-1799, † er 9-10-1873, 74 jr, zv Adrianus de Kieviet * ±1774 x Maria de Coole.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 320
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 23-05-1819
Bruidegom Dirk de Kieviet
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Vreeswijk
Bruid Johanna van Zanten
Leeftijd: 18
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Adrianus Kieviet
Moeder bruidegom Maria de Coole
Vader bruid Willem van Zanten
Moeder bruid Catharina de Jong
Kind van Johanna en Dirk:
1 Maria de Kieviet, * 1820, † Vreeswijk 2-8-1829, ±9 jr.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1215
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 03-08-1829
Overledene Maria de Kieviet
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-08-1829
Leeftijd: 9
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Dirk de Kieviet
Moeder Johanna van Zanten
XII-av Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26-10-1801, † Veenhuizen (Norg) -Drente 15-12-1841, 40 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie XI-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Notitie bij Pieter: ook genoemd van Zanten
Beroep: arbeider, schipper, kolonist.
Pieter:
(1) x, 21 jr, Vianen 8-6-1823 Maria Hendrika (Hendrika) van Leer, 19 jr, * Vianen 20-12-1803, † Vreeswijk 28-4-1833, 29 jr, dv Hendrik van Leer * Utrecht 1769 † Vreeswijk 1831 x Jacomina van den Berg.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1215
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 29-04-1833
Overledene Maria Hendrica van Leer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-04-1833
Leeftijd: 28
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Hendrik van Leer
Moeder Jacomina van den Berg
Partner Joost Pieter van Zanten
Relatie: huisvrouw van
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Hendrika: Gemeente: Vianen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 08-06-1823
Bruidegom Joost Piet van Santen
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Maria Hendrika van Leer
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Vianen
Vader bruidegom Willem van Santen
Moeder bruidegom Catharina de Jong
Vader bruid Hendrik van Leer
Moeder bruid Jacomina van den Berg
(2) x, 33 jr, Amersfoort 5-8-1835 Johanna van der Waa, ±25 jr, * Amersfoort 1810, † er 7-9-1888, ±78 jr, dv Wiegert van der Waa x Margrita van Eijkelenburg.
Johanna trouwde later Maarssen 18-3-1853 Cornelis van der Sluis (1793-1859).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Johanna: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 795
Gemeente: Amersfoort
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 66
Datum: 05-08-1835
Bruidegom Joost Piet van Santen
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Johanna van der Waa
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Amersfoort
Vader bruidegom Willem van Santen
Moeder bruidegom Catharina de Jong
Vader bruid Wieggert van der Waa
Moeder bruid Margrita van Eijkelenburg
Kinderen van Pieter en Hendrika:
1 van Zanten, levenloos geboren kind, geboren 14-1-1826 in Vreeswijk.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 487
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 16-01-1826
Overledene N.N. van Zanten
Overlijdensdatum: 14-01-1826
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Joost Pieter van Zanten
Moeder Maria Hendrika van Leer
Partner
Nadere informatie Levenloos geboren
2 Hendrik van Santen, * Vreeswijk 14-1-1828. Volgt XIII-cy.
3 Jacomina van Zanten, * Vreeswijk 9-5-1830, † er 27-12-1830, 7 mnd.
Notitie bij overlijden van Jacomina: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1215
Gemeente: Vreeswijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 28-12-1830
Overledene Jacomina van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-12-1830
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Vreeswijk
Vader Joost Pieter van Zanten
Moeder Hendrika van Leer
Partner
Nadere informatie oud ½ jaar
Kind van Pieter en Johanna:
4 Willem van Santen, * Amersfoort 12-6-1836. Volgt XIII-cz.
XII-aw Jacob van Zanten, * Culemborg 2-6-1811, † er 8-2-1890, 78 jr, zv Anthonie van Santen (zie XI-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Notitie bij Jacob: bron T. Ploeger- van Santen:
later Jacob van Santen,

Bij het huwelijk van Jacob en Dirkje is aanwezig: Maria Magdalena, geboren 24 december 1832 "uit hunne vorige vereeniging te zijn voortgesproten", willen kind wettig erkennen bij hun huwelijk.
Beroep: schipper.
Jacob:
(1) x, 21 jr, Culemborg 8-2-1833 Dirkje van Haaren (Verharen), 26 jr, * Culemborg 24-1-1807, † er 10-2-1859, 52 jr, dv Hendrik Johannes van Haaren * Amsterdam 8-1-1787 † Culemborg 2-1-1856 x Jacomina (Maria) van Gaasbeek ~ Culemborg 15-10-1786 † er 10-9-1860.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-2-1859.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 12-02-1859
Overledene Dirkje van Haaren
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-02-1859
Leeftijd: 52
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Hendrik van Haaren
Moeder Wilhelmina van Gaasbeek
Partner Jakob van Zanten
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 08-02-1833
Bruidegom Jakob van Zanten
Geboortedatum: 02-06-1811
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Dirkje van Haren
Geboortedatum: 24-01-1807
Geboorteplaats: (Culemborg)
Vader bruidegom Antonie van Zanten
Moeder bruidegom Maaike van Ek
Vader bruid Hendrik Johannes van Haren
Moeder bruid Maria van Gaasbeek
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: schipper; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: stoelenmaker; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
(2) x, 51 jr, Culemborg 3-4-1863 Annigje Geertrui Vermeulen, >41 jr, * Culemborg <11-4-1821, † er 14-9-1894, >73 jr, dv Gerrit Vermeulen * Culemborg 1794 † >1856 x Culemborg 11-4-1821 Cornelia Borgstein * Culemborg 1800 † er 20-9-1856.
Notitie bij overlijden van Annigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5833
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 119
Aangiftedatum: 15-09-1894
Overledene Annigje Geertrui Vermeulen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-09-1894
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Gerrit Vermeulen
Moeder Cornelia Borgstein
Partner Jakob van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 73 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Annigje: wettiging tijdens huwelijk ouders
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Annigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5901
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 03-04-1863
Bruidegom Jakob van Zanten
Leeftijd: 51
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Annigje Geertrui Vermeulen
Leeftijd: 42
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Antonie van Zanten
Moeder bruidegom Maaike van Ek
Vader bruid Gerrit Vermeulen
Moeder bruid Cornelia Borgstein
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Dirkje van Haaren
Kinderen van Jacob en Dirkje:
1 Maria Magdalena van Zanten, * Culemborg 24-12-1832. Volgt XIII-da.
2 Hendrik Johannes van Zanten, * Culemborg 1834, † er 14-3-1835, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-3-1835.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 16-03-1835
Overledene Hendrik Johannes van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-03-1835
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacob van Zanten
Moeder Dirkje van Haaren
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
3 Antonie Marinus van Santen, * Culemborg 15-1-1836. Volgt XIII-db.
4 Mina Hendrica van Zanten, * Culemborg 1838. Volgt XIII-dc.
5 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 9-1839, † er 29-1-1841, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1841.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 30-01-1841
Overledene Jacob Jan van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-01-1841
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacob van Zanten
Moeder Dirkje van Haaren
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 16 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
6 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 1842. Volgt XIII-dd.
7 Dirk Hendrik van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XIII-de.
8 Johannes Cornelis van Zanten, * Culemborg 9-1846, † er 31-12-1866, 20 jr.
Notitie bij overlijden van Johannes: Zanten Jacob van X Dirkje Verharen
† Johannes Cornelis (Schippers knecht) 31-12-1866 oud 20 jaar en 3 maanden
ongehuwd
Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: schippersknecht.
9 Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 4-8-1849. Volgt XIII-df.
XII-ax Rijk van Santen, * Culemborg 15-2-1815, † er 15-3-1848, 33 jr, zv Anthonie van Santen (zie XI-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-3-1848.
Notitie bij overlijden van Rijk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 116
Aangiftedatum: 15-03-1848
Overledene Rijk van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-03-1848
Leeftijd: 33
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Antonie van Santen
Moeder Maaijgje van Eck
Partner Gijsje Brouwer
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: schipper; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: schipper.
Rijk x, 21 jr, Culemborg 30-12-1836 Gijsbertje (Gijsje) Brouwer, 22 jr, * Heukelum 6-1-1814, † Zwolle 23-9-1884, 70 jr, dv Hendrik Brouwer x Johanna van der Stroom.
Gijsje trouwde later Culemborg 20-7-1849 Arie van Haarlem (1814-1855). Gijsje trouwde later Culemborg 26-11-1858 Arnoldus Braam (1805-vóór 1884).
Notitie bij het huwelijk van Rijk en Gijsje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5904
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 49
Datum: 30-12-1836
Bruidegom Rijk van Zanten
Geboortedatum: 15-02-1815
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Gijsbertje Brouwer
Geboortedatum: 06-01-1814
Geboorteplaats: Heukelom
Vader bruidegom Anthonij van Zanten
Moeder bruidegom Maaijgje van Ek
Vader bruid Hendrik Brouwer
Moeder bruid Johanna van der Stroom
Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: schipper; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Rijk en Gijsje:
1 Antonie van Zanten, * 1836, † Nijmegen 1-1-1859, ±23 jr.
Beroep: militair.
2 Maaigje van Zanten, * Culemborg 1838, † er 8-11-1839, ±1 jr.
Notitie bij overlijden van Maaigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 110
Aangiftedatum: 09-11-1839
Overledene Maaigje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-11-1839
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Rijk van Zanten
Moeder Gijsje Brouwer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 1 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
3 Maaike van Zanten, * Culemborg 1841. Volgt XIII-dg.
4 Jacob van Santen, * Culemborg 1845, † er 17-2-1847, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-2-1847.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 17-02-1847
Overledene Jacob van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-02-1847
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Rijk van Santen
Moeder Gijsje Brouwer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jacob bleef ongehuwd.
XII-ay Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4-6-1800, † er 7-3-1881, 80 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-4-1881.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 83
Aangiftedatum: 08-04-1881
Overledene Maria Elizabeth van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-03-1881
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Barend van Santen
Moeder Helena Miol¿
Partner Johannes Wammes
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Maria x, 21 jr, Culemborg 13-2-1822 Johannes Wammes, ±27 jr, * Culemborg 1795, † er 26-11-1857, ±62 jr, zv Gerrit Wammes † <1840 x Geertruida Verhoef (van der Hoeff) ~ Culemborg 1770 † er 29-10-1840.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 157
Aangiftedatum: 27-11-1857
Overledene Johannes Wammes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-11-1857
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Gerrit Wammes
Moeder Geertruida Verhoef
Partner Maria van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 62 jaar; beroep overl.: bouwman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landbouwer, bouwman.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5906
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 13-02-1822
Bruidegom Johannes Wammes
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: (Culemborg)
Bruid Maria Elisabeth van Santen
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: (Culemborg)
Vader bruidegom Gerrit Wammes
Moeder bruidegom Geertruida Verhoef
Vader bruid Barend van Santen
Moeder bruid Helena Miol¿
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: landbouwster; beroep vader bd.: zandtrekker; beroep moeder bd.: naaister
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gerrit Wammes, * Culemborg 1823. Volgt XIII-dh.
2 Lena Berendina Wammes, * Culemborg 1825. Volgt XIII-di.
3 Bernardus Wammes, * Culemborg 8-1826, † er 8-2-1827, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-2-1827.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 10-02-1827
Overledene Bernardus Wammnes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-02-1827
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Wammnes
Moeder Elizabeth van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 6 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bouwman; beroep moeder: zonder beroep;
Bernardus bleef ongehuwd.
4 Geertruida Maria Wammes, * Culemborg 1828. Volgt XIII-dj.
5 Maria Johanna Wammes, * Culemborg 12-9-1829. Volgt XIII-dk.
6 Bernardus Jacobus Wammes, * Culemborg 1831. Volgt XIII-dl.
7 Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 20-6-1833. Volgt XIII-dm.
8 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1835. Volgt XIII-dn.
9 Johanna Wammes, * Culemborg 1837. Volgt XIII-do.
10 Johanna Maria Wammes, * Culemborg 5-1840, † er 5-6-1841, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Johanna: oud 6 weken
11 Gerarda Wammes, * Culemborg 6-1841, † er 6-8-1841, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-8-1841.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 88
Aangiftedatum: 07-08-1841
Overledene Gerarda Wammes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-08-1841
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Wammes
Moeder Maria Elisabeth van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 6 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Gerarda bleef ongehuwd.
12 Gerardus Wammes, * Culemborg 6-1841, † er 6-8-1841, 2 mnd.
Notitie bij overlijden van Gerardus: oud 6 weken
13 Godert Antonie Wammes, * Culemborg 17-3-1843. Volgt XIII-dp.
XII-az Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17-7-1802, † er 27-3-1861, 58 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Notitie bij de geboorte van Jansje: dg Susanna Dumoulin= Susanna Miole ev Joannes Dumoulin
Jansje x, 26 jr, Culemborg 8-5-1829 Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse), 27 jr, ~ Culemborg 3-5-1802, zv Henricus (Hendrik) Sanders (Sanden, Zanderse) * Harreveld x Cornelia Verhoef (van der Hoeff).
Notitie bij Johannes: meerdere kinderen, genlias
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Sanders, levenloos geboren dochter, geboren 8-3-1847 in Culemborg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1847.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 09-03-1847
Overledene NN Sanders
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-03-1847
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Franciscus Sanders
Moeder Johanna van Santen
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Culemborg; 08-03-1847; beroep overl.: -; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Bernardus Lambertus Sanders, * Culemborg 1843. Volgt XIII-dq.
3 Evert Matthias Sanders, * Culemborg 2-1845, † er 24-3-1846, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-3-1846.
Notitie bij overlijden van Evert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Aangiftedatum: 26-03-1846
Overledene Evert Matthias Sanders
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-03-1846
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Franciscus Sanders
Moeder Johanna van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 13 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Helena Maria Sanders, * Culemborg 1836, † er 8-4-1842, ±6 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-4-1842.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 09-04-1842
Overledene Helena Maria Sanders
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-04-1842
Leeftijd: 6
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Franciscus Sanders
Moeder Jannigje Johanna van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
XII-ba Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20-1-1806, † er 2-4-1892, 86 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Notitie bij de geboorte van Helena: dg Maria Elisabeth Dumoulin

kan niet dezelfde zijn als Maria Elisabeth Philippi ev Jean Dumoulin, Maastricht
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5833
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 59
Aangiftedatum: 02-04-1892
Overledene Helena Bernardina van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-04-1892
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Berend van Zanten
Moeder Helena Miolé
Partner Nicolaas van Weerdenburg
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Culemborg; oud 86 jaar; beroep overl.: naaister; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: naaister.
Helena x, 23 jr, Culemborg 8-5-1829 Nicolaas van Weerdenburg, ±25 jr, * Culemborg 1804, † er 25-6-1881, ±77 jr, zv Cornelis van Weerdenburg * ±1779 x Jannigje Vermeulen * ±1779.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 129
Aangiftedatum: 25-06-1881
Overledene Nicolaas van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-06-1881
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Cornelis van Weerdenburg
Moeder Jannigje Vermeulen
Partner Helena Bernadina van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Culemborg; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: 1875 stoelenmaker.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Nicolaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 18
Datum: 08-05-1829
Bruidegom Nicolaas van Weerdenburg
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: (Culemborg)
Bruid Helena Bernardina van Zanten
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: (Culemborg)
Vader bruidegom Cornelis van Weerdenburg
Moeder bruidegom Jannigje Vermeulen
Vader bruid Berend van Zanten
Moeder bruid Helena Miolé
Nadere informatie beroep bg.: stoelenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zandschipper; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Helena en Nicolaas:
1 Johanna Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1831. Volgt XIII-dr.
2 Bernardus Antonius van Weerdenburg, * Culemborg 1833, † er 4-3-1858, ±25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-3-1858.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 04-03-1858
Overledene Bernardus Antonius van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-03-1858
Leeftijd: 25
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Berendina van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: stoelenmaker; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: stoelenmaker.
3 Helena Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1835, † er 22-6-1855, ±20 jr.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 115
Aangiftedatum: 23-06-1855
Overledene Helena Maria van Weerdenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-06-1855
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena van Zanten
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 20 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
Helena bleef ongehuwd.
4 Cornelia Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1837, † er 28-5-1847, ±10 jr.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 97
Aangiftedatum: 31-05-1847
Overledene Cornelia Maria van Weerdenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-05-1847
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Barendina van Zanten
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 10 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Clasina Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1839, † er 2-7-1855, ±16 jr.
Notitie bij overlijden van Clasina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 117
Aangiftedatum: 03-07-1855
Overledene Clasina Maria van Weerdenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-07-1855
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Berendina van Zanten
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 16 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
Clasina bleef ongehuwd.
6 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1-5-1841, † er 7-5-1841, 6 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1841.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 08-05-1841
Overledene Cornelis Lambertus van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-05-1841
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Berendina van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 7 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Cornelis bleef ongehuwd.
7 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1842. Volgt XIII-ds.
8 Nicolaas Hendrikus van Weerdenburg, * Culemborg 9-1845, † er 2-12-1846, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-12-1846.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 139
Aangiftedatum: 03-12-1846
Overledene Nicolaas Hendrikus van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-12-1846
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Barendina van Santen
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 10 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Nicolaas bleef ongehuwd.
9 Nicolaas Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 1849, † er 30-1-1864, ±15 jr.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5837
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 01-02-1864
Overledene Nicolaas Bernardus van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-01-1864
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nocolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Barendina van Zanten
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 15 jaar; beroep overl.: stoelenmaker; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
Beroep: stoelenmaker.
10 van Weerdenburg, levenloos geboren zoon, geboren 11-11-1849 in Culemborg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-11-1849.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 133
Aangiftedatum: 12-11-1849
Overledene Nn van Weerdenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-11-1849
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Weerdenburg
Moeder Helena Beradina van Santen
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Culemborg; 11-11-1849; beroep overl.: -; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Hij bleef ongehuwd.
XII-bb Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20-3-1808, † er 12-9-1883, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Notitie bij de geboorte van Johannes: dg Susanna Dumoulin= Susanna Miole ev Joannes Dumoulin
Van het overlijden is aangifte gedaan 14-9-1883.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 124
Aangiftedatum: 14-09-1883
Overledene Johannes Jacobus van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-09-1883
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Berend van Santen
Moeder Helena Miolee
Partner Francina Maria Kramer
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: huisschilder; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: schipper; 1883 huisschilder.
Johannes x, 22 jr, Culemborg 9-2-1831 Francina Maria Kramer, 29 jr, * Culemborg 28-4-1801, † er 23-1-1875, 73 jr, dv Hendrik Antonie Kramer x Johanna Maria van der Maat.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-1-1875.
Notitie bij overlijden van Francina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5836
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 25-01-1875
Overledene Francina Maria Kramer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-01-1875
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Hendrik Antonie Kramer
Moeder Johanna Maria van der Maat
Partner Johannes Jacobus van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Francina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 09-02-1831
Bruidegom Johannes Jacobus van Santen
Geboortedatum: 20-03-1808
Geboorteplaats: (Culemborg)
Bruid Francina Maria Kramer
Geboortedatum: 28-04-1801
Geboorteplaats: (Culemborg)
Vader bruidegom Barend van Santen
Moeder bruidegom Helena Miolee
Vader bruid Hendrik Antonie Kramer
Moeder bruid Johanna Maria van der Maat
Nadere informatie beroep bg.: verwer; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: schipper; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Johannes en Francina:
1 Hendrikus Antonius van Zanten, * Culemborg 6-1833, † er 26-10-1833, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-10-1833.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 101
Aangiftedatum: 26-10-1833
Overledene Hendrikus Antonius van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-10-1833
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Jakobus van Zanten
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 15 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18-10-1834. Volgt XIII-dt.
3 Johanna Maria van Zanten, * Culemborg 6-12-1835. Volgt XIII-du.
4 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg 24-3-1837, † er 1-12-1848, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-12-1848.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 288
Aangiftedatum: 02-12-1848
Overledene Helena Elisabeth van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-12-1848
Leeftijd: 10
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Jacobus van Santen
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Johannes Gerardus van Zanten, * Culemborg 16-8-1838, † er 1-9-1838, 16 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-9-1838.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 114
Aangiftedatum: 03-09-1838
Overledene Johannes Gerardus van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-09-1838
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Jacobus van Zanten
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 15 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
6 Anna Antonia Hendrika van Zanten, * Culemborg 10-1839, † er 3-5-1840, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-5-1840.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 05-05-1840
Overledene Anna Antonia Hendrika van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-05-1840
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Jacobus van Zanten
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 7 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
7 Antonia Alida van Zanten, * Culemborg 3-1842, † er 8-5-1842, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-5-1842.
Notitie bij overlijden van Antonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 75
Aangiftedatum: 10-05-1842
Overledene Antonia Alida van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-05-1842
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacobus van Zanten
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culmborg; ; oud 6 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
8 Francina van Zanten, * Culemborg 5-6-1845, † er 9-10-1845, 4 mnd.
Notitie bij overlijden van Francina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 107
Aangiftedatum: 10-10-1845
Overledene Francina van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-10-1845
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jacobus Johannes van Zanten
Moeder Francina Kramer
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 17 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
9 Bernardus Timotheus van Santen, * Culemborg 23-11-1931. Volgt XIII-dv.
XII-bc Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23-4-1810, † er 16-6-1885, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: dg Susanna Dumoulin= Susanna Miole ev Joannes Dumoulin
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-6-1885.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 114
Aangiftedatum: 17-06-1885
Overledene Klaas van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-06-1885
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Berent van Santen
Moeder Helena Miol¿
Partner Annigje van Kessel
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Nicolaas: ook genoemd van Zanten
Beroep: stoelenmaker.
Nicolaas x, 25 jr, Culemborg 31-7-1835 Annigje van Kessel, 21 jr, * Culemborg 29-4-1814, † er 31-8-1866, 52 jr, dv Cornelis van Kessel x Aartje (Antje) Oostindien.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-8-1866.
Notitie bij overlijden van Annigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5837
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 240
Aangiftedatum: 31-08-1866
Overledene Annigje van Kessel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-08-1866
Leeftijd: 57
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Cornelis van Kessel
Moeder Antje Oostindien
Partner Klaas van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Annigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5904
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 32
Datum: 31-07-1835
Bruidegom Klaas van Santen
Geboortedatum: 23-04-1810
Geboorteplaats: (Culemborg)
Bruid Annigje van Kessel
Geboortedatum: 29-04-1814
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Berent van Santen
Moeder bruidegom Helena Miole
Vader bruid Cornelis van Kessel
Moeder bruid Aartje Oostindien
Nadere informatie beroep bg.: stoelenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: schipper; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Nicolaas en Annigje:
1 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 13-9-1836 in Culemborg.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 94
Aangiftedatum: 14-09-1836
Overledene NN van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-09-1836
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Culemborg 13-09-1836; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Cornelis van Santen, * Culemborg 31-10-1837. Volgt XIII-dw.
3 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 31-7-1839 in Culemborg.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 01-08-1839
Overledene NN van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-07-1839
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Anna van Kessel
Partner
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Culemborg 31-07-1839; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, geboren 3-7-1840 in Culemborg.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 72
Aangiftedatum: 04-07-1840
Overledene NN van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-07-1840
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Culemborg 03-07-1840; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie: tweeling
5 van Zanten, levenloos geboren dochter, geboren 3-7-1840 in Culemborg.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 73
Aangiftedatum: 04-07-1840
Overledene NN van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-07-1840
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Culemborg 03-07-1840; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie: tweeling
6 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 31-3-1841 in Culemborg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-3-1841.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 39
Aangiftedatum: 31-03-1841
Overledene NN van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-03-1841
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Santen
Moeder Annigje van Kessel
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Culemborg; 31-03-1841; beroep overl.: -; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
7 Helena Maria van Zanten, * Culemborg 4-4-1842, † er 15-4-1842, 11 dg.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 16-04-1842
Overledene Helena MAria van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-04-1842
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Klaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 11 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
8 Helena Hendrika van Zanten, * Culemborg 11-9-1843. Volgt XIII-dx.
9 Arnolda van Zanten, * Culemborg 5-3-1846, † er 16-3-1848, 2 jr.
Notitie bij overlijden van Arnolda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 117
Aangiftedatum: 16-03-1848
Overledene Arnolda van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-03-1848
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Klaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 2 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Arnolda: tweeling
10 Petronella van Zanten, * Culemborg 5-3-1846, † er 7-8-1849, 3 jr.
Notitie bij overlijden van Petronella: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 93
Aangiftedatum: 08-08-1849
Overledene Pietronella van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-08-1849
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Klaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 3 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Petronella: tweeling
11 Berend van Zanten, * Culemborg 4-8-1849, † er 12-8-1849, 8 dg.
Notitie bij overlijden van Berend: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 97
Aangiftedatum: 13-08-1849
Overledene Berend van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-08-1849
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Klaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 8 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
12 Aartje van Zanten, * Culemborg 11-1-1851. Volgt XIII-dy.
13 Barend van Zanten, * Culemborg 13-2-1853, † er 14-2-1853, 1 dag.
Notitie bij overlijden van Barend: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 15-02-1853
Overledene Barend van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-02-1853
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Klaas van Zanten
Moeder Annigje van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 1 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
14 Johannes Jacobus van Zanten, * Culemborg 14-2-1853. Volgt XIII-dz.
15 Johanna Francina van Zanten, * Culemborg 17-2-1856, † er 15-11-1859, 3 jr.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 205
Aangiftedatum: 16-11-1859
Overledene Johanna Francina van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-11-1859
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Johanna van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
16 Bernardus van Zanten, * Culemborg 13-2-1858, † er 15-11-1859, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 204
Aangiftedatum: 15-11-1859
Overledene Bernardus van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-11-1859
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Nicolaas van Zanten
Moeder Johanna van Kessel
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 2 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
17 Johanna van Zanten, * Culemborg 5-8-1861. Volgt XIII-ea.
XII-bd Henricus van Santen, * Culemborg 10-9-1812, † er 29-1-1873, 60 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Henricus x, 28 jr, Culemborg 20-11-1840 Cornelia Groenewoudt, ±48 jr, * Schalkwijk 1792, † <1873, <81 jr.
Cornelia is weduwe van Arie Verkerk (ovl. vóór 1840).
XII-be Jan van Santen, * Culemborg 16-10-1816, † er 28-12-1863, 47 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie XI-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-12-1863.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 200
Aangiftedatum: 29-12-1863
Overledene Jan van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-12-1863
Leeftijd: 47
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Barend van Santen
Moeder Helena Miol¿
Partner Johanna Flora de Koning
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: stoelenmaker; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: stoelenmaker.
Jan x, 31 jr, Culemborg 19-5-1848 Johanna Flora de Koning, 32 jr, * Culemborg 1-2-1816, † er 7-9-1879, 63 jr, dv Johannes (Jan) de Koning x Gerrigje Zielhorst.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-9-1879.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 129
Aangiftedatum: 09-09-1879
Overledene Johanna Flora de Koning
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-09-1879
Leeftijd: 63
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan de Koning
Moeder Gerrigje Zielhorst
Partner Jan van Santen
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; wed.v. Willebrordus Wilhelmus Braamberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johanna is weduwe van Willebrordus Wilhelmus Braam (ovl. vóór 1848).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5903
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 19-05-1848
Bruidegom Jan van Santen
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Johanna Flora de Koning
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Barend van Santen
Moeder bruidegom Helena Miol¿
Vader bruid Jan de Koning
Moeder bruid Gerrigje Zielhorst
Nadere informatie beroep bg.: stoelenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg 24-3-1837, † er 1-12-1848, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-12-1848.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 288
Aangiftedatum: 02-12-1848
Overledene Helena Elisabeth van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-12-1848
Leeftijd: 10
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes Jacobus van Santen
Moeder Francina Maria Kramer
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Helena bleef ongehuwd.
2 Helena Gerarda van Santen, * Culemborg 24-2-1849, † er 25-2-1849, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27-2-1849.
Notitie bij overlijden van Helena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 27-02-1849
Overledene Helena Gerarda van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-02-1849
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan van Santen
Moeder Johanna Flora de Koning
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 1 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Helena bleef ongehuwd.
3 Gerarda Helena van Santen, * Culemborg 16-3-1850, † er 24-6-1850, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-6-1850.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 25-06-1850
Overledene Gerarda Helena van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-06-1850
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan van Santen
Moeder Johanna Flora Koning
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 14 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Gerarda bleef ongehuwd.
4 Johannes van Santen, * Culemborg 29-10-1851, † er 4-6-1856, 4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1856.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 129
Aangiftedatum: 05-06-1856
Overledene Johannes van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-06-1856
Leeftijd: 4
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Jan van Santen
Moeder Johanna Flora de Koning
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep;
Johannes bleef ongehuwd.
5 Gerarda Johanna van Santen, * Culemborg 22-5-1854, † er 3-8-1855, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-8-1855.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 131
Aangiftedatum: 04-08-1855
Overledene Gerarda Johanna van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-08-1855
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Santen
Moeder Johanna Flora de Koning
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 14 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep;
Gerarda bleef ongehuwd.
6 Fransicus Borgias van Santen, * Culemborg 10-10-1857, † er 15-10-1857, 5 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-10-1857.
Notitie bij overlijden van Fransicus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 123
Aangiftedatum: 15-10-1857
Overledene Franciscus Borgias van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-10-1857
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Santen
Moeder Johanna Flora de Koning
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 5 dagen; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep;
Fransicus bleef ongehuwd.
XII-bf Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29-5-1799, † Utrecht 9-2-1881, 81 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 458
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 260
Aangiftedatum: 10-02-1881
Overledene Jan van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-02-1881
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacob van Zanten
Moeder Cornelia Veldkamp
Partner Johanna van Andel
Relatie: weduwnaar
Beroep: werkman.
Jan x, 23 jr, Beusichem 26-4-1823 Johanna van (den) Andel, ±25 jr, * Beusichem 1798, † er 4-7-1867, ±69 jr, dv Nicolaas van (den) Andel * 1775.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-7-1867.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 04-07-1867
dooppl: Beusichem; 04-07-1798; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 26-04-1823
beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
getuigen: Hendrik Hardenbol, 44 jaar, Hendrik Timmer, 41 jaar.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jacob van Santen, * Beusichem 22-2-1823. Volgt XIII-eb.
2 Elizabeth van Santen, * Beusichem 13-6-1825. Volgt XIII-ec.
3 Cornelis Rutgerus van Santen, * Beusichem 13-7-1828.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij Cornelis: zelfde als tr Maria van Waveren??
4 Nicolasina (Klasina) van Santen, * Beusichem 3-9-1832, † Leerdam 19-9-1853, 21 jr.
Notitie bij de geboorte van Klasina: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-9-1853.
Notitie bij overlijden van Klasina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 24-09-1853
elders overleden; geboortepl: -; beroep overl.: dienstbode; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: tot 19-9-1853 dienstbode.
5 Jan van Santen, * Beusichem 1834, † Buurmalsen 29-9-1863, ±29 jr.
Notitie bij de geboorte van Jan: volgens anneke zou dit geen zoon zijn van jan en johanna
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1863.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 07-10-1863
elders overleden; geboortepl: Beusichem; beroep overl.: schippersknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1863 schippersknecht.
6 Jan van Santen, * Beusichem 16-9-1836, † Buurmalsen 29-9-1863, 27 jr.
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt in de kerk te Beusichem
bron: anneke
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-10-1863.
Notitie bij overlijden van Jan: bron anneke/ genlias
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 07-10-1863
Overledene Jan van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-09-1863
Leeftijd: 27
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Jan van Santen
Moeder Johanna van Andel
Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Beusichem; beroep overl.: schippersknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
7 Pietronella van Santen, * Beusichem 1-10-1840, † Utrecht 13-12-1875, 35 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15-12-1875.
Notitie bij overlijden van Pietronella: Petronella Jacoba, 15 dec. 1875
Akte 1843… die ons verklaard hebben dat op den dertiende dezer maand des avonds ten acht ure in den ouderdom van vijf en dertig jaren binnen deze stad is overleden Petronella Jacoba van Santen, zonder beroep geboren te Beusichem, wonende alhier achter de Twijnstraat B 127/28, ongehuwd dochter van Jan van Santen, zonder beroep wonende alhier en van Johanna van Andel, overleden..
Pietronella bleef ongehuwd.
XII-bg Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7-3-1802, † er 5-3-1885, 82 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-3-1885.
Notitie bij overlijden van Ruthgerus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 06-03-1885
dooppl: Beusichem; 07-03-1802; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Adriana Wilhelmina van Zanten
Relatie: echtgenoot
overledene staat hier als Lutgerus
moeder staat hier als Cornelia Veldkamp
Beroep: 1885 arbeider.
Ruthgerus x, 47 jr, Beusichem 4-5-1849 Adriana Wilhelmina van Zanten, 33 jr.
:, RVvZ Zie XII-an voor persoonsgegevens van Adriana.
Notitie bij het huwelijk van Ruthgerus en Adriana: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 04-05-1849
leeftijd bruidegom 47 jaar, bruid 33 jaar
Kind van Ruthgerus en Adriana: zie XII-an.
XII-bh Anna van Santen, * Beusichem 9-6-1804, † er 22-12-1873, 69 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Anna: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-12-1873.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 50
Aangiftedatum: 23-12-1873
dooppl: Beusichem; 09-06-1804; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Willem van Zanten
Relatie: echtgenote
overledene staat hier als Anna van Zanten
Beroep: 1830 boerenmeid.
Anna x, 26 jr, Beusichem 24-11-1830 Willem van Santen, 26 jr.
:, RVvZ Zie XII-r voor persoonsgegevens van Willem.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 24-11-1830
brd en bgm 26 jaar
beroep bg.: Arbeider
beroep Bruid: boerenmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: Arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
huwelijksgetuigen: Rutgeris van der Linden, ?Smit, 50 jaar, Gerrit van der Kuik, 35 jaar, Jan Struijk, 53 jaar en Cornelis van Santen, 39 jaar.
Kinderen van Anna en Willem: zie XII-r.
XII-bi Jacob van Zanten, * Beusichem 17-1-1807, † er 7-12-1860, 53 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Jacob: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-12-1860.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 43
Aangiftedatum: 08-12-1860
dooppl: Beusichem; 17-01-1807; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
aangifte door Elisabeth van Zanten
Relatie: echtgenoot
Notitie bij Jacob: echterneef trouwt achternicht
ook geschreven Zanten, zie ook anekdotes op site L. Ligtermoet
Beroepen: werkman; 1835 arbeider.
Jacob x, 28 jr, Beusichem 6-3-1835 Elisabeth van Zanten, 20 jr.
:, RVvZ Zie XII-aj voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 06-03-1835
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 20 jaar.
huwelijksgetuigen: Dirk van Zanten, werkman, 24 jaar, broer van de bruidegom. Antonie, 33 jaar winkelier en Rijk, 30, jaar, werkman, beiden broeders van de bruid. Gerrit van Kuik, 38 jaar, bode van de gemeente Beusichem,
Kinderen van Jacob en Elisabeth: zie XII-aj.
XII-bj Dirk van Zanten, * Beusichem 18-1-1811, † Kesteren 20-11-1896, 85 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Dirk: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3892
Gemeente: Kesteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 61
Aangiftedatum: 21-11-1896
Overledene Dirk van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-11-1896
Overlijdensplaats: Kesteren
Vader Jacob van Zanten
Moeder Cornelia Veltkamp
Partner Gijsberta Verkerk
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Beusichum 25-02-1811; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroepen: schipper; 1835 werkman.
Dirk x, 54 jr, Beusichem 15-11-1865 Gijsberta Verkerk, 45 jr, * Beusichem 9-4-1820, † er 10-7-1890, 70 jr, dv Arie Verkerk x Aaltje Bisdonk.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-7-1890.
Notitie bij overlijden van Gijsberta: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 38
Aangiftedatum: 12-07-1890
geboortepl: Beusichem; 09-04-1820; wed.v. Bart van Bredaberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Gijsberta is weduwe van Bart van Breda (1819-1852), wie zij trouwde Beusichem 3-3-1843.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Gijsberta: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 15-11-1865
bruidegom: 54 jaar.; bruid: 45 jaar.; weduwe van Bart van Breda; wettiging 1 kind
Kind van Dirk en Gijsberta:
1 Gerrit Adrianus van Zanten, * Beusichem 1859. Volgt XIII-ed.
XII-bk Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12-7-1815, † er 21-10-1859, 44 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Hendrica: aangevers geboorte: Johannes van Santen, 25 jaar en Arie Verkek, 27 jaar,
gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-11-1859.
Notitie bij overlijden van Hendrica: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 01-11-1859
geboortepl: Beusichem; 12-07-1815; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
aangifte door Willem van der Linden
Relatie: echtgenote
overledene staat hier als Hendrika van Zanten
Notitie bij Hendrica: Na haar overlijden hertrouwt Willem met haar achternicht Anna Veldkamp, de dochter van haar moeders broer
Hendrica x, 25 jr, Beusichem 23-1-1841 Willem van der Linden, ±28 jr, * Zoelmond 1813, zv Gijsbert van der Linden * Zoelmond 1777 † er 3-3-1860 x Jenneke Smits † Beusichem 21-11-1825.
Willem is weduwnaar van Dirkje Helena van Meningen (1802-1839), wie hij trouwde Beusichem 13-5-1837. Willem trouwde later Beusichem 19-9-1860 Anna Veldkamp (1818-1879).
Beroepen: 1841 broodbakkersknecht; 1860 landman.
Notitie bij het huwelijk van Hendrica en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 23-01-1841
bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar,
weduwnaar van Dirkje Helena van Meningen
bruid staat hier als Hendrica van Santen
beroep bg.: bakkersknecht
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: opziener Domeinen; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Dirkje Helena van Meningen
Kinderen van Hendrica en Willem:
1 Jacob Johannes van der Linden, * Zoelmond 2-5-1841, † Beusichem 23-10-1851, 10 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-10-1851.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 24-10-1851
geboortepl: Zoelmond; 02-05-1841; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: bakkersknecht; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Gijsbert van der Linden, * Zoelmond 19-3-1843, † Beusichem 27-10-1855, 12 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-10-1855.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 29-10-1855
geboortepl: Zoelmond; 19-03-1843; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
3 Cornelis van der Linden, * Zoelmond 1845. Volgt XIII-ee.
4 Hendrikus van der Linden, * Beusichem 1849. Volgt XIII-ef.
5 Rutgerus van der Linden, * Zoelmond 1851, † er 30-1-1856, ±5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1856.
Notitie bij overlijden van Rutgerus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 30-01-1856
geboortepl: Zoelmond; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep;
6 Jacob van der Linden, * Zoelmond 1-2-1853, † er 25-11-1854, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-11-1854.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 25-11-1854
geboortepl: Zoelmond; 01-02-1853; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
7 Jan Willem van der Linden, * Zoelmond 1855. Volgt XIII-eg.
8 Jenneke van der Linden, * Zoelmond 23-11-1857, † er 8-2-1860, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-2-1860.
Notitie bij overlijden van Jenneke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 08-02-1860
geboortepl: Zoelmond; 23-11-1857; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
XII-bl Cornelis van Zanten, * Beusichem 9-10-1817, † er 12-6-1877, 59 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: aangever geboorte: Gradus van Ingen, 31 jaar
gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1877.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 13-06-1877
geboortepl: Beusichem; 09-10-1817; wedn.v. Aresia Christina van der Lingenberoep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Gerritje van der Lingen
Relatie: echtgenoot
Beroep: 1877 arbeider.
Cornelis:
(1) x, 30 jr, Beusichem 8-9-1848 Aresia Christina van der Lingen, 25 jr, * Beusichem 29-10-1822, † er 20-1-1864, 41 jr, dv Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 21-3-1792 † er 3-8-1841 x Beusichem 28-4-1815 Gerrit Dirkse van der Lingen * Beusichem 6-1-1788 † >1833.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-1-1864.
Notitie bij overlijden van Aresia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 21-01-1864
geboortepl: Beusichem; 29-10-1822; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Aresia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 08-09-1848
bruidegom: 30 jaar.; bruid: 25 jaar.
(2) x, 56 jr, Beusichem 21-1-1874 Gerritje van der Lingen, 44 jr, * Beusichem 9-10-1829, † er 29-4-1885, 55 jr, dv Gerrit Stevense van der Lingen x Johanna Roeland.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-4-1885.
Notitie bij overlijden van Gerritje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 29-04-1885
geboortepl: Beusichem; 09-10-1829; wed.v. Jan Willem Braakmanberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Gerritje is weduwe van Jan Willem Braakman (ovl. vóór 1874).
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Gerritje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 21-01-1874
leeftijd bruidegom 56 jaar, bruid 44 jaar
weduwnaar van Aresia C van der Lingen
weduwe van Jan Willem Braakman
moeder van de bruidegom staat hier als Cornelia Veldkamp
Kinderen van Cornelis en Aresia:
1 Jacob(us) van Zanten, * Beusichem 1-10-1848. Volgt XIII-eh.
2 Gerrit Dirk van Zanten, * Beusichem 15-2-1850. Volgt XIII-ei.
3 Cornelia van Zanten, * Beusichem 1851. Volgt XIII-ej.
4 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1-3-1853, † er 31-1-1854, 10 mnd.
Notitie bij de geboorte van Aresia: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1854.
Notitie bij overlijden van Aresia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 30-01-1854
geboortepl: Beusichem; 01-03-1853; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 14-4-1854, † Culemborg 30-9-1928, 74 jr.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-10-1928.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8129
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 04-10-1928
elders overleden; geboortepl: Beusichem; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1928 arbeider.
6 Nicolaas van Zanten, * Beusichem 28-11-1857. Volgt XIII-ek.
7 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 26-7-1862. Volgt XIII-el.
XII-bm Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5-1-1820, † Wijk bij Duurstede 1-11-1869, 49 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Jacoba: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Jacoba: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1237
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 67
Aangiftedatum: 01-11-1869
Overledene Jacoba van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-11-1869
Leeftijd: 49
Overlijdensplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia Veldkamp
Partner Gerrit de Ruijter
Relatie: echtgenote van
Notitie bij Jacoba: genoemd van Zanten 1861, overlijden dochter Cornelia
Jacoba x, 33 jr, Wijk bij Duurstede 14-10-1853 Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter), ±25 jr, * Wijk bij Duurstede 1828, zv Willem de Ruijter x Petronella Elisabeth Hendriks.
Gerrit trouwde later Wijk bij Duurstede 3-2-1870 Cornelia Middelweerd (geb. 1830).
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Gerrit: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1002
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 21
Datum: 14-10-1853
Bruidegom Gerrit de Ruyter
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Bruid Jacoba van Santen
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Willem de Ruyter
Moeder bruidegom Elisabeth Hendriks
Vader bruid Jacob van Santen
Moeder bruid Cornelia Veldkamp
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Gerardus Hendricus de Ruijter, * Wijk bij Duurstede 28-10-1854. Volgt XIII-em.
2 Geertruida Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 24-5-1856, † er 12-4-1886, 29 jr.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1238
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 12-04-1886
Overledene Geertruida Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-04-1886
Leeftijd: 29
Overlijdensplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Santen
Notitie bij Geertruida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 764
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 26-05-1856
Kind Geertruida Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Geboortedatum: 24-05-1856
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Santen
3 Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 17-2-1861, † er 17-2-1861, 0 dag.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 765
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 18-02-1861
Kind Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Geboortedatum: 17-02-1861
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Zanten
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1236
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 18-02-1861
Overledene Cornelia de Ruiter
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-02-1861
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus de Ruiter
Moeder Jacoba van Zanten
XII-bn Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10-3-1823, † Zoelmond 31-1-1916, 92 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie XI-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Notitie bij de geboorte van Francina: geboren des morgens, aangevers geboorte: Hendrik van Santen, 40 jaar en H. Romijn, 33 jaar.
gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-1-1916.
Notitie bij overlijden van Francina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 31-01-1916
geboortepl: Beusichem; 10-03-1823; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
eerder overleden man staat hier als Cornelis van Marten
Francina x, 25 jr, Beusichem 10-11-1848 Cornelis van Meerten, 25 jr, * Zoelen 18-11-1822, † Beusichem 7-5-1895, 72 jr, zv Cornelis van Meerten x Maaijke Versteeg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1895.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 08-05-1895
geboortepl: Zoelen; 18-11-1822; beroep overl.: werkman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
aangifte door Francina Wilhelmina van Zanten
Relatie: echtgenoot
Notitie bij Cornelis: via broer Cornelis naar Prijs
Beroep: 1848 veerknecht.
Notitie bij het huwelijk van Francina en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 10-11-1848
leeftijd bruidegom 25 jaar, leeftijd bruid 25 jaar
beroep bg.: veerknecht
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Francina en Cornelis:
1 Cornelis van Meerten, * Beusichem 5-2-1849.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: gedoopt in de kerk te Beusichem
2 Cornelia van Meerten, * Beusichem 21-2-1852.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: gedoopt in de kerk te Beusichem
3 Jacob van Meerten, * Beusichem 8-2-1858, † er 22-3-1858, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-3-1858.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 22-03-1858
geboortepl: Beusichem; 08-02-1858; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Jacob van Meerten, * Beusichem 1860, † er 20-5-1933, ±73 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-5-1933.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9716
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 22-05-1933
geboortepl: Beusichem; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1933 landbouwer.
XII-bo Anthonia van Essen, * Beusichem 10-2-1805, † er 16-7-1891, 86 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie XI-s).
Notitie bij de geboorte van Anthonia: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-7-1891.
Notitie bij overlijden van Anthonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 16-07-1891
dooppl: Beusichem; 10-02-1805; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Anthonia x, 21 jr, Beusichem 4-12-1826 Arie Udo, 28 jr, * Beusichem, † er 26-2-1874, 76 jr, zv Arien Udo * 1750 † Beusichem 18-6-1829 x Johanna van Arkel † <1829.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-2-1874.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 26-02-1874
dooppl: Beusichem; 20-12-1797; beroep overl.: landman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Anthonia en Arie: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 04-12-1826
beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
huwelijksgetuigen: F.Mourik, en E.de Bond.
Kinderen van Anthonia en Arie:
1 Antonia Elisabeth Udo, * Beusichem 6-9-1824, † er 2-7-1828, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-7-1828.
Notitie bij overlijden van Antonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 03-07-1828
geboortepl: Beusichem; 06-09-1824; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Arie Udo, * Beusichem 3-6-1827, † er 28-6-1827, 25 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1827.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 29-06-1827
geboortepl: Beusichem; 03-06-1827; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
3 Arie Udo, * Beusichem 3-6-1827, † er 22-10-1872, 45 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-10-1872.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 23-10-1872
geboortepl: Beusichem; 03-06-1827; beroep overl.: landman; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
4 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 3-2-1830, † er 10-2-1832, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1832.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 11-02-1832
geboortepl: Beusichem; 03-02-1830; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: werkman; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 1832. Volgt XIII-en.
6 Johanna Udo, * Beusichem 1834. Volgt XIII-eo.
7 Jenneke Udo, * Beusichem 1839. Volgt XIII-ep.
8 Willemina Udo, * Beusichem 1840. Volgt XIII-eq.
9 Dirkje Udo, * Beusichem 1843. Volgt XIII-er.
10 Johanna Antonia Udo, * Beusichem 12-7-1846. Volgt XIII-es.
11 Jacoba Udo, * Beusichem 27-11-1848, † er 14-4-1870, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-4-1870.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 16-04-1870
geboortepl: Beusichem; 27-11-1848; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
XII-bp Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12-11-1817, † Elst 1-2-1895, 77 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie XI-s).
Notitie bij de geboorte van Jannigje: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-5-1895.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5024
Gemeente: Elst
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 02-02-1895
Overledene Jantje van Essen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-02-1895
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Elst
Vader Johannes van Essen
Moeder Willemijntje van Zanten
Partner Willem Vogelpoel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: arbeidster.
Jannigje x, 18 jr, Beusichem 10-6-1836 Willem Vogelpoel, 30 jr.
:, RVvZ Zie XII-x voor persoonsgegevens van Willem.
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 10-06-1836
bruidegom: 30 jaar.; bruid: 19 jaar.
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
huwelijksgetuigen: Jan van Nifterik, Antonie Bonte, Aart van Mourik, Sieren van der Lingen.
Kinderen van Jannigje en Willem: zie XII-x.
XII-bq Maria van Santen, * Beusichem 30-9-1816, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Notitie bij de geboorte van Maria: gedoopt in de kerk te Beusichem
aangevers geboorten: Johannes van Santen, 26 jaar en Jacobus Johannes Romijn, 25 jaar.
Maria:
(1) x, 26 jr, Nijmegen 10-5-1843 Anthonij Peters van Driel.
(2) x, 35 jr, Nijmegen 3-1-1852 Adam Willem Frederik Rapp.
XII-br Jantje van Zanten, * Beusichem 18-1-1820, † er 9-10-1905, 85 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Notitie bij de geboorte van Jantje: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-10-1905.
Notitie bij overlijden van Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 10-10-1905
geboortepl: Beusichem; 18-01-1820; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jantje x, 42 jr, Beusichem 3-12-1862 Arie van den Berg, 51 jr, * Beusichem 5-10-1811, † er 13-6-1877, 65 jr, zv Jacobus Johannes van den Berg * 1786 † Beusichem 18-12-1850 x Petronella (Pieternella) van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1877.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 13-06-1877
geboortepl: Beusichem; 05-10-1811; beroep overl.: metselaar; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: metselaar.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 03-12-1862
bruidegom: 51 jaar.; bruid: 42 jaar.
beroep bg.: metselaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-bs Adriana van Zanten, * Beusichem 16-9-1822, † er 25-2-1906, 83 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Notitie bij de geboorte van Adriana: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 26-2-1906.
Notitie bij overlijden van Adriana: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 26-02-1906
geboortepl: Beusichem; 16-09-1822; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Adriana x, 42 jr, Beusichem 12-7-1865 Antonie van Asch, 56 jr, * Ravenswaaij 7-2-1809, † Beusichem 4-6-1872, 63 jr, zv Johannes Teunisz. van Asch * Ravenswaaij 1784 † Beusichem 20-8-1860 x Gerrigje van Blitterswijk * Zoelen 1784 † Beusichem 11-11-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-6-1872.
Notitie bij overlijden van Antonie: Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 05-06-1872
Overledene Antonie van Asch
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-06-1872
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes van Asch
Moeder Gerrigje van Blitterswijk
Partner Adriana van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Ravenswaaij 07-02-1809; beroep overl.: schipper; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: schipper.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Antonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 12-07-1865
beroep bg.: schipper; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman
XII-bt Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-4-1826, † er 11-10-1892, 66 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 12-10-1892.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 12-10-1892
geboortepl: Beusichem; 23-04-1826; beroep overl.: schipper; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: schipper.
Cornelis x, 28 jr, Beusichem 12-5-1854 Lena de Raad, 20 jr, * Beusichem 16-6-1833, † er 4-12-1906, 73 jr, dv Coenraad (Coen) de Raad * Culemborg 19-3-1802 † Beusichem 2-12-1889 x Culemborg 5-3-1829 Cornelia Sterk * Culemborg 9-6-1807 † Beusichem 12-2-1882.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-12-1906.
Notitie bij overlijden van Lena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 04-12-1906
geboortepl: Beusichem; 16-06-1833; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Lena: Omgekomen bij een brand, samen met haar zoon Jan en twee kleinkinderen, Johanna Nout en Lena van Zanten

Betovergrootmoeder van T. Ploeger van Zanten
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 12-05-1854
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 20 jaar.
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Hendricus van Zanten, * Beusichem 12-9-1854. Volgt XIII-et.
2 Cornelia van Zanten, * Beusichem 20-6-1856. Volgt XIII-eu.
3 Coenraad van Zanten, * Beusichem 3-9-1858. Volgt XIII-ev.
4 Magdalena van Zanten, * Beusichem 6-7-1861. Volgt XIII-ew.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23-11-1864. Volgt XIII-ex.
6 Speijer van Zanten, * Beusichem 14-2-1866. Volgt XIII-ey.
7 Jacob van Zanten, * Beusichem 24-2-1868. Volgt XIII-ez.
8 Jan van Zanten, * Beusichem 2-10-1870, † er 4-12-1906, 36 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-12-1906.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 04-12-1906
geboortepl: Beusichem; 02-10-1870; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Jan: Omgekomen bij een brand, samen met zijn moeder en 2 nichtjes
Beroep: 1906 landbouwer.
9 Gijsbert Markus van Zanten, * Beusichem 12-3-1874. Volgt XIII-fa.
10 Alida Cornelia Engelina van Zanten, * Beusichem 30-5-1878, † er 3-4-1879, 10 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3-4-1879.
Notitie bij overlijden van Alida: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 03-04-1879
geboortepl: Beusichem; 30-05-1878; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: schipper; beroep moeder: zonder beroep;
XII-bu Hendrik van Zanten, * Beusichem 5-10-1828, † Maarsseveen 8-9-1900, 71 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie XI-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XII-ch).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: gedoopt in de kerk te Beusichem
Beroep: schipper.
Hendrik x, 37 jr, Beusichem 15-11-1865 Cornelia van Dijk, ±36 jr, * Ravenswaaij 1829, † Maarssen 8-2-1913, ±84 jr, dv Cornelis van Dijk * ±1804 x Cornelia Hak.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Cornelia: Toegangnr: 0207
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 15-11-1865
beroep bg.: schipper; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: rietdekker; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Cornelis Hendrikus van Zanten, * Beusichem, † Tull en ’t Waal 21-7-1884.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-7-1884.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 31-07-1884
elders overleden; geboortepl: Beusichem; beroep overl.: schipper; beroep vader: schipper; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: 1884 schipper.
XII-bv Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808, † er 30-8-1866, ±58 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Notitie bij overlijden van Theodorus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5837
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 239
Aangiftedatum: 31-08-1866

Overledene Theodorus Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-08-1866
Overlijdensplaats: Culemborg

Vader Dirk Gaasbeek

Moeder Gedina van Zanten

Partner Seijntje Blijenberg
Relatie: echtgenoot

Nadere informatie dooppl: Culemborg; oud 58 jaar; beroep overl.: nachtwaker; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroepen: 1829 stoelenmaker; 1866 nachtwaker.
Theodorus x, ±21 jr, Culemborg 22-5-1829 Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg), ±22 jr, * Culemborg 1807, dv Jan Bleijenberg x Alida Koedam ~ Zoelmond 22-1-1775 † Beusichem 2-4-1855.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Seijntje, Josina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 22-05-1829

Bruidegom Theodorus Gaasbeek
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: (Culemborg)

Bruid Seijntje Blijenberg
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: (Culemborg)

Vader bruidegom Dirk Gaasbeek

Moeder bruidegom Gerdina van Zanten

Vader bruid Jan Blijenberg

Moeder bruid Aaltje Koedam

Nadere informatie beroep bg.: stoelenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Theodorus en Seijntje, Josina:
1 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 10-1829, † er 11-9-1830, 11 mnd.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5842
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 110
Aangiftedatum: 11-09-1830
Overledene Dirk Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-09-1830
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Seijntje Blijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 11 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Aaltje Gaasbeek, * Culemborg 1832. Volgt XIII-fb.
3 Gerdina Josina Gaasbeek, * Culemborg 1833. Volgt XIII-fc.
4 Jan Jacobus Gaasbeek, * Culemborg 4-1834, † er 12-1-1835, 9 mnd.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 14-01-1835
Overledene Jan Jacobus Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-01-1835
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Francina Blijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 9 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
5 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1835, † er 5-5-1838, ±3 jr.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 49
Aangiftedatum: 07-05-1838
Overledene Dirkje Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 05-05-1838
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Francina Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 3 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
6 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 1839, † er 15-6-1840, ±1 jr.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 64
Aangiftedatum: 17-06-1840
Overledene Dirk Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-06-1840
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Sientje Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 1 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
7 Johannes Gaasbeek, * Culemborg 3-1841, † er 9-8-1841, 5 mnd.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 91
Aangiftedatum: 11-08-1841
Overledene Johannes Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-08-1841
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Sientje Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 5 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
8 Clasina Gaasbeek, * Culemborg 1843, † er 27-8-1866, ±23 jr.
Notitie bij overlijden van Clasina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5837
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 234
Aangiftedatum: 28-08-1866
Overledene Clasina Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-08-1866
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus Gaasbeek
Moeder Sientje Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 23 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
9 Theodorus Gaasbeek, * Culemborg 1846. Volgt XIII-fd.
10 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1849, † er 20-10-1852, ±3 jr.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 111
Aangiftedatum: 23-10-1852
Overledene Dirkje van Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-10-1852
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus van Gaasbeek
Moeder Josina Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 3 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep
11 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 5-1853, † er 25-6-1853, 1 mnd.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 80
Aangiftedatum: 27-06-1853
Overledene Dirk van Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-06-1853
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Theodorus van Gaasbeek
Moeder Josina Bleijenberg
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 6 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
XII-bw Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815, † er 21-10-1889, ±74 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 132
Aangiftedatum: 22-10-1889
Overledene Dirkje van Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-10-1889
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Dirk van Gaasbeek
Moeder Gerdina van Zanten
Partner Stephanus van Logchem
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 74 jaar; beroep overl.: winkelierster; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Dirkje x, ±21 jr, Culemborg 4-5-1836 Stephanus van Logchem, ±20 jr, * Culemborg 1816, † er 5-3-1886, ±70 jr, zv Gerrit van Logchem x Stijntje van den Ham.
Notitie bij overlijden van Stephanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 08-03-1886
Overledene Stephanus van Logchem
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-03-1886
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Gerrit van Logchem
Moeder Stijntje van den Ham
Partner Dirkje van Gaasbeek
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 70 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: 1863 nachtwacht.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Stephanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5904
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 04-05-1836
Bruidegom Stephanus van Logchem
Geboortedatum: 22-03-1815
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Dirkje van Gaasbeek
Geboortedatum: 28-02-1815
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Gerrit van Logchem
Moeder bruidegom Stijntje van den Ham
Vader bruid Dirk van Gaasbeek
Moeder bruid Gerdina van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Dirkje en Stephanus:
1 Gerarda Cornelia van Logchem, * Culemborg 1838. Volgt XIII-fe.
2 Cornelis van Logchem, * Culemborg 1843. Volgt XIII-ff.
3 Dirk van Logchem, * Culemborg 1845. Volgt XIII-fg.
4 Stephanus van Logchem, * Culemborg 1858. Volgt XIII-fh.
XII-bx Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818, † er 19-10-1907, ±89 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-10-1907.
Notitie bij overlijden van Jacob: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8170
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 149
Aangiftedatum: 22-10-1907
Overledene Jacob van Gaasbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-10-1907
Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Dirk van Gaasbeek
Moeder Gerardina van Santen
Partner Magdalena Johanna Alberta van Groeneveldt
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Culemborg; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jacob x, ±34 jr, Culemborg 22-10-1852 Magdalena Johanna Alberta Groeneveldt, ±31 jr, * Utrecht 1821, † <1907, <86 jr, dv Hendricus Johannes Groeneveldt x Jacoba Theodora Storm.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Magdalena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5902
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 48
Datum: 22-10-1852
Bruidegom Jacob Gaasbeek
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Magdalena Johanna Alberta van Groeneveldt
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Dirk Gaasbeek
Moeder bruidegom Gerardina van Santen
Vader bruid Hendricus Johannes van Groeneveldt
Moeder bruid Jacoba Theodora Storm
Nadere informatie beroep bg.: zonder beroep; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-by Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824, † er 6-4-1881, ±57 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie XI-u).
Notitie bij overlijden van Jansje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 82
Aangiftedatum: 07-04-1881
Overledene Jansje van Gaasbeek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1881
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Dirk van Gaasbeek
Moeder Gerardina van Zanten
Partner Martinus Verrips
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 57 jaar; wed.v. Johannes van Kleef; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jansje:
(1) x, ±19 jr, Culemborg 4-8-1843 Johannes van Kleef, ±21 jr, * Culemborg 1822, † er 22-9-1855, ±33 jr, zv Cornelis van Kleef x Margaretha van den Ham.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 161
Aangiftedatum: 22-09-1855
Overledene Johannes van Kleef
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-09-1855
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Cornelis van Kleef
Moeder Margaretha van den Ham
Partner Jansje van Gaasbeek
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 33 jaar; beroep overl.: stoelenmaker; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: stoelenmaker.
Notitie bij het huwelijk van Jansje en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5903
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 04-08-1843
Bruidegom Johannes van Kleev
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Jansje Gaasbeek
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Cornelis van Kleev
Moeder bruidegom Margaretha van den Ham
Vader bruid Dirk Gaasbeek
Moeder bruid Gerardina van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: stoelenmaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koperslager; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zakkendrager; beroep moeder bd.: zonder beroep
(2) x, ±35 jr, Culemborg 27-5-1859 Martinus Verrips, ±49 jr, * Culemborg 1810, † er 16-11-1887, ±77 jr, zv Aart Gerritse Verrips x Geertrui de Jong.
Notitie bij overlijden van Martinus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 132
Aangiftedatum: 17-11-1887
Overledene Martinus Verrips
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-11-1887
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Aart Verrips
Moeder Geertrui de Jong
Partner Jansje van Gaasbeek
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Culemborg; oud 77 jaar; wedn.v. Johanna de Weerdt; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Martinus is weduwnaar van Johanna de Weerd (Weerdt) (ovl. vóór 1859), wie hij trouwde <1859.
Notitie bij het huwelijk van Jansje en Martinus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5898
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 40
Datum: 23-11-1877
Bruidegom Cornelis van Kleef
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Johanna Cornelia van Beuzekom
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Culemborg
Vader bruidegom Johannes van Kleef
Moeder bruidegom Jansje Gaasbeek
Vader bruid Johannes Hendrikus van Beuzekom
Moeder bruid Johanna van Son
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Cornelia van Kleef, * Culemborg 1843, † er 25-11-1848, ±5 jr.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 281
Aangiftedatum: 25-11-1848
Overledene Cornelia van Kleef
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-11-1848
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 5 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Dirk Hendrik van Kleef, * Culemborg 1844, † er 29-11-1848, ±4 jr.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 286
Aangiftedatum: 30-11-1848
Overledene Dirk Hendrik van Kleef
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-11-1848
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
3 Margrieta van Kleef, * Culemborg 1847, † er 8-12-1848, ±1 jr.
Notitie bij overlijden van Margrieta: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 296
Aangiftedatum: 09-12-1848
Overledene Margrieta van Kleef
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-12-1848
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 1 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
4 Cornelia Jacoba van Kleef, * Culemborg 1850. Volgt XIII-fi.
5 Gerdina van Kleef, * Culemborg 3-1851, † er 13-2-1852, 11 mnd.
Notitie bij overlijden van Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 16-02-1852
Overledene Gerdina van Kleef
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-02-1852
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 11 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
6 Cornelis Johannes van Kleef, * Culemborg 8-1852, † er 31-5-1853, 9 mnd.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 68
Aangiftedatum: 01-06-1853
Overledene Cornelis Johannes van Kleef
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-05-1853
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 9 maand; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: stoelenmaker; beroep moeder: zonder beroep
7 Cornelis van Kleef, * Culemborg 1854. Volgt XIII-fj.
8 Johannes van Kleef, * Culemborg 12-1855, † er 16-1-1856, 1 mnd.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 17-01-1856
Overledene Johannes van Kleef
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-01-1856
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jansje van Gaasbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 9 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep
Notitie bij Johannes: geboren na het overlijden van zijn vader
XII-bz Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16-5-1815, † Buren 12-11-1853, 38 jr, dv Johannes van Santen (zie XI-v) en Johanna Prijs.
Notitie bij de geboorte van Jantje: aangevers geboorte: Nicolaas van den Andel, 21 jaar, Jan Schook, 26 jaar
Beroep: dienstbode.
Jantje x, 36 jr, Buren 1-11-1851 Pieter van Meenen, ±25 jr, * Buren 1826, zv Evert van Meenen x Maria Cornelia van Hoorn * Buren 1804 † er 9-4-1887.
Pieter trouwde later Buren 19-5-1855 Elisabeth van Schoordijk (1830-1885), zie XIII-ay.
Kind van Jantje en Pieter:
1 Evert Johannes van Meenen, * Buren 27-1-1853. Volgt XIII-fk.
XII-ca Kuinera van Santen, * Beusichem 6-9-1821, † Zoelmond 10-2-1899, 77 jr, dv Johannes van Santen (zie XI-v) en Johanna Prijs.
Notitie bij de geboorte van Kuinera: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1899.
Notitie bij overlijden van Kuinera: gedoopt in de kerk te Beusichem
Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 11-02-1899
Overledene Kuinera van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 10-02-1899
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Johannes van Santen
Moeder Johanna Prijs
Partner Dirk Pieters van der Goot
Relatie: weduwe
Nadere informatie Geboorteplaats: Zoelmond 06-09-1821
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Kuinera: is zij ook de moeder van Jacoba Johanna van Zanten, geb 1844 Beusichem tr Roelof ven Genderen??
Kuinera x, 29 jr, Beusichem 15-8-1851 Dirk Pieters van der Goot, 44 jr, * Oosterzee-Friesland 11-6-1807, † Zoelmond 2-10-1882, 75 jr, zv Pieter Jans van der Goot en Geeske Jans.
Dirk is weduwnaar van Elisabeth van Heest, wie hij trouwde <1851.
Beroepen: wegwerker; 1851 veldwachter.
Notitie bij het huwelijk van Kuinera en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 15-08-1851
brd 30 jaar, bgm 46 jaar
Nadere informatie beroep bg.: veldwachter
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Elisabeth van Heest
Kinderen van Kuinera en Dirk:
1 Johannes van der Goot, * Zoelmond 28-4-1852, † er 5-4-1878, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-4-1878.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 05-04-1878
Overledene Johannes van der Goot
Geslacht: Mannelijk
Overlijdensdatum: 05-04-1878
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Dirk Pieters van der Goot
Moeder Kuinera van Santen
Nadere informatie Geboorteplaats: Zoelmond 28-04-1852
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wegwerker; beroep moeder: zonder beroep
2 Johanna Cunera van der Goot, * Zoelmond 20-9-1861, † Beusichem 11-11-1876, 15 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-11-1876.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 11-11-1876
Overledene Johanna Cunera van der Goot
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-11-1876
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Dirk Pieters van der Goot
Moeder Cunera van Santen
Nadere informatie geboortepl: Zoelmond; 20-09-1861; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: wegwerker; beroep moeder: zonder beroep;
3 Antje van der Goot, * Beusichem 1864. Volgt XIII-fl.
XII-cb Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8-1-1777, † er 11-5-1832, 55 jr, zv Dirk van Batenburg en Steventje (Leentje) van Muiswinkel (zie XI-x).
Notitie bij overlijden van Pieter: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 12-05-1832
Overledene Pieter van Batenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-05-1832
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Dirk van Batenburg
Moeder Steventje van Muiswinkel
Partner Teuntje van Essen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Beusichem 08-01-1777; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Pieter x Teuntje van Essen, * ±1777, † >1832, >55 jr.
XII-cc Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14-11-1806, † Buren 15-2-1892, 85 jr, dv Dirk Christiaan Markus en Johanna Elisabeth Muiswinkel (zie XI-y).
Gosientje x, 27 jr, Buren 6-9-1834 Jan Vogelzang, 23 jr, * Opijnen 19-2-1811, † Buren 5-9-1846, 35 jr, zv Jan Vogelzang † Opijnen 25-9-1831 x Martijntje den Otter † Est en Opijnen 27-4-1813.
Kind van Gosientje en Jan:
1 Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28-2-1845. Volgt XIII-fm.
XII-cd Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9-10-1790, † er 21-7-1846, 55 jr, zv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-7-1846.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 21-07-1846
Overledene Cornelis van Santen
Geslacht: Mannelijk
Overlijdensdatum: 21-07-1846
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Cornelis van Santen
Moeder Lammertje van Bekkum
Nadere informatie dooppl: Beusichem 09-10-1790
beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: werkman.
Cornelis x, 24 jr, Beusichem 2-6-1815 Johanna (Antje) van Asch, 42 jr, * Beusichem 11-2-1773, † er 3-6-1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17-5-1750 x Beusichem 20-1-1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Notitie bij de geboorte van Antje: ook genoemd Johanna Geertruij
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-6-1847.
Notitie bij overlijden van Antje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 04-06-1847
Overledene Johanna van Asch
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-06-1847
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Gerrit van Asch
Moeder Brege van Mourik
Partner Aalbert van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem 14-02-1773; wed.v. Cornelis van Zanten; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Antje is weduwe van Albertus van Santen (1769-1812), wie zij trouwde Beusichem 26-2-1797, zie XI-f.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Antje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 02-06-1815
brd 41 jaar, bgm 25 jaar
brd wed van Aalbert van Zanten
beroep bg.: werkman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Aalbert van Zanten
XII-ce Johanna van Santen, ~ Beusichem 14-2-1800, † er 19-7-1830, 30 jr, dv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-7-1830.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 21-07-1830
dooppl: Beusichem; 14-02-1800; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Kinderen van Johanna uit onbekende relatie:
1 van Santen.
2 van Santen.
3 Aaltje van Zanten, * Beusichem 10-5-1821. Volgt XIII-fn.
XII-cf Adrianus van Santen, * Beusichem 27-11-1802, † er 4-4-1877, 74 jr, zv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-4-1877.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5835
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 04-04-1877
dooppl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: arbeider.
Adrianus x, 29 jr, Beusichem 5-5-1832 Susanna Clazina van Zon, 21 jr, * Culemborg 3-11-1810, dv Johannes van Zon x Cornelia Jansen.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Susanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5905
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 05-05-1832
Bruidegom Adrianus van Santen
Geboortedatum: 27-11-1802
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Susanna Clazina van Zon
Geboortedatum: 03-11-1810
Geboorteplaats: (Culemborg)
Vader bruidegom Cornelis van Santen
Moeder bruidegom Lammertje van Bekkem
Vader bruid Johannes van Zon
Moeder bruid Cornelia Jansen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Adrianus en Susanna:
1 Cornelis van Zanten, * Culemborg 4-1838, † er 15-5-1838, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-5-1838.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5841
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 59
Aangiftedatum: 17-05-1838
Overledene Cornelis van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-05-1838
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Susanna van Son
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 6 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Lammertje van Zanten, * Culemborg 1839, † er 20-11-1842, ±3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-11-1842.
Notitie bij overlijden van Lammertje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 121
Aangiftedatum: 22-11-1842
Overledene Lammertje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-11-1842
Leeftijd: 3
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Susanna van Son
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
3 Cornelis van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XIII-fo.
4 Cornelia van Zanten, * Culemborg 3-9-1845, † er 12-10-1845, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-10-1845.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5840
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 108
Aangiftedatum: 13-10-1845
Overledene Cornelia van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-10-1845
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Adrianus van Zanten
Moeder Susanna van Son
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; ; oud 5 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Lammertje van Santen, * Culemborg 1851, † er 29-2-1856, ±5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-2-1856.
Notitie bij overlijden van Lammertje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5839
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 29-02-1856
XII-cg Reijntje van Zanten, * Beusichem 16-9-1806, † Kedichem 12-3-1884, 77 jr, dv Cornelis van Santen (zie XI-z) en Lammertje van Bekkum.
Notitie bij de geboorte van Reijntje: bron Leo Bron: bev reg Nieuwland: Rijntje van Zanten 22-02-1807 echtgen van Leendert Bron
Notitie bij overlijden van Reijntje: Gemeente: Kedichem
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 13-03-1884
Overledene Rijntje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-03-1884
Leeftijd: 77
Overlijdensplaats: Kedichem
Vader van Zanten
Moeder
Partner Leendert Bron
Relatie: weduwe
Notitie bij Reijntje: schoonmoeder van dochter Cornelia is Tonia van Zanten
Reijntje x, 28 jr, Beusichem 14-2-1835 Leendert Jzn Bron, 45 jr, ~ Culemborg 22-2-1789, † Nieuwland 24-12-1871, 82 jr, zv Jan Bron ~ Beesd 1-8-1734 † Culemborg 22-1-1812 x Culemborg 26-12-1767 Cornelia van der Gragt ~ Culemborg 4-9-1756 † er 19-6-1809.
Notitie bij de geboorte van Leendert: zoon van Jan Blom en Cornelia vd Graaf
Leendert is weduwnaar van Neeltje Gelderblom (1775-1830), wie hij trouwde Kedichem 23-5-1812.
Notitie bij Leendert: Als Leendert steeds vader wordt in zijn tweede huwelijk, trouwen de kinderen uit zijn eerste huwelijk en wordt hij gelijktijdig grootvader.
Beroep: kooiman.
Notitie bij het huwelijk van Reijntje en Leendert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5904
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 14-02-1835
Bruidegom Leendert Bron
Geboortedatum: 22-02-1789
Geboorteplaats: (Culemborg)
Bruid Reijntje van Zanten
Geboortedatum: 16-09-1806
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Jan Bron
Moeder bruidegom Cornelia de Graaf
Vader bruid Cornelis van Zanten
Moeder bruid Lammertje van Bekkem
Nadere informatie beroep bg.: bouwman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Neeltje Gelderblom
Kinderen van Reijntje en Leendert:
1 Lambertus Bron, * Nieuwland 12-2-1836, † er 23-2-1836, 11 dg.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 13-02-1836
Kind Lambertus Bron
Geslacht: M
Geboortedatum: 12-02-1836
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
Notitie bij overlijden van Lambertus: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 25-02-1836
Overledene Lambertus Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-02-1836
Leeftijd: 0
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
2 Lambertus (Bart) Bron, * Nieuwland 26-4-1837. Volgt XIII-fp.
3 Cornelia Bron, * Nieuwland 25-11-1838. Volgt XIII-fq.
4 Cornelis Bron, * Nieuwland 9-9-1840, † er 9-7-1842, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 11-09-1840
Kind Cornelis Bron
Geslacht: M
Geboortedatum: 09-09-1840
Vader Leendert Jzn Bron
Moeder Reintje van Zanten
Notitie bij overlijden van Cornelis: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 11-07-1842
Overledene Cornelis Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-07-1842
Leeftijd: 1
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
5 Bron, levenloos geboren zoon, geboren 12-11-1841 in Nieuwland.
Notitie bij overlijden: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 13-11-1841
Overledene Levenloze zoon Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-11-1841
Leeftijd: 0
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
6 Kornelis Bron, * Nieuwland 23-1-1844, † er 5-2-1844, 13 dg.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 24-01-1844
Kind Kornelis Bron
Geslacht: M
Geboortedatum: 23-01-1844
Vader Leendert Jzn Bron
Moeder Reintje van Zanten
Notitie bij overlijden van Kornelis: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 06-02-1844
Overledene Kornelis Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-02-1844
Leeftijd: 0
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
7 Bron, levenloos geboren zoon, geboren 6-6-1846 in Nieuwland.
Notitie bij overlijden: Gemeente: Nieuwland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 06-06-1846
Overledene Levenloze zoon Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-06-1846
Leeftijd: 0
Vader Leendert Bron
Moeder Reintje van Zanten
XII-ch Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30-9-1796, † Beusichem 18-6-1857, 60 jr, dv Johan Hendrik Neph en Maria van Zanten (zie XI-aa).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-6-1857.
Notitie bij overlijden van Magdalena: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 19-06-1857
dooppl: Wezel; 30-09-1796; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: -; beroep moeder: -;
Magdalena x, 18 jr, Beusichem 15-9-1815 Hendricus (Hendrik) van Zanten, 31 jr.
:, RVvZ Zie XI-t voor persoonsgegevens van Hendrik.
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 15-09-1815
bruidegom: 32 jaar.; geboortedatum bruid: 00 00 0000
huwelijksgetuigen: Dirk van Alphen, 25 jaar, Hendrik Hofman, 52 jaar, Pieter Hendrik Maas, 50 jaar, Jacob van Santen, 46 jaar.
Kinderen van Magdalena en Hendrik: zie XI-t.
XII-ci Josephus van Zanten, * Rotterdam 5-1798, † er 7-4-1862, 63 jr, zv Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen) (zie XI-ab) en Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs.
Josephus x, 25 jr, Rotterdam 10-3-1824 Cornelia Hennekam, ±28 jr, * Rotterdam 1796.
Notitie bij het huwelijk van Josephus en Cornelia: Bruidegom Josephus van Zanten , geb. Rotterdam , 25 jaar
Vader Gijsbertus van Zanten
Moeder Johanna Gertruida Loohuijs
Bruid Cornelia Hennekam , geb. Rotterdam 28 jaar
Vader Jan Hennekam
Moeder Elizabeth Onburg

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 10-03-1824
XII-cj Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28-2-1802, † er 26-6-1862, 60 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 27-06-1862
Overledene Johannes Cornelis Koedam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-06-1862
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Partner Diderika Adriana van Winsen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Beusichem 29-09-1802; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Johannes x, 25 jr, Beusichem 10-5-1827 Diderika Adriana van Winsen, 21 jr.
:, RVvZ Zie XII-cq voor persoonsgegevens van Diderika.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Diderika: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 10-05-1827
Bruidegom Johannes Cornelis Koedam
Geboortedatum: 29-09-1802
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Diderika Adriana van Winsen
Geboortedatum: 21-04-1806
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Johannes Koedam
Moeder bruidegom Cornelia Johanna Kemp
Vader bruid Willem van Winsen
Moeder bruid Jantje Cornelia de Ronde
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-ck Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805, † <1859, <54 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Gerardina x, ±24 jr, Beusichem 21-8-1829 Gerrit Dirk de Kruijf, 36 jr, ~ Beusichem 8-10-1792, † er 7-11-1859, 67 jr, zv Willem de Kruijf x Beeligje van Rijnberk.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 08-11-1859
Overledene Gerrit Dirk de Kruijff
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-11-1859
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem de Kruijff
Moeder Beligje van Rijnberk
Partner Gerardina Josina Koedam
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Beusichem 08-10-1792; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Gerardina en Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 21-08-1829
Bruidegom Gerrit Dirk de Kruijf
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Gerardina Jozina Koedam
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: (Zoelmond)
Vader bruidegom Willem de Kruijf
Moeder bruidegom Beeligje van Rijnberk
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-cl Cornelis Koedam, * Beusichem 25-12-1806, † er 10-4-1884, 77 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 12-04-1884
Overledene Cornelis Koedam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-04-1884
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Partner Maria Bartha van der Woerd
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 25-12-1806; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Cornelis x, 28 jr, Zoelen 9-6-1835 Maria Berta van der Woerd, ±32 jr, * Zoelen 1803, dv Andries Cornelisse van der Woerd x Jenneke Clasina de Haas.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2105
Gemeente: Zoelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 09-06-1835
Bruidegom Cornelis Koedam
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Maria Berta van der Woerd
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: (Zoelen)
Vader bruidegom Johannes Koedam
Moeder bruidegom Cornelia Johanna Kemp
Vader bruid Andries Cornelisse van der Woerd
Moeder bruid Jenneke Clasina de Haas
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Cornelis en Maria:
1 Johannes Koedam, * Beusichem 25-10-1840, † er 10-6-1863, 22 jr.
Notitie bij overlijden van Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 10-06-1863
Overledene Johannes Koedam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-06-1863
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Cornelis Koedam
Moeder Maria Bartha van der Woerd
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 25-10-1840; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep
XII-cm Jozina Koedam, * Beusichem 1810, † Zoelmond 22-6-1856, ±46 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Jozina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 23-06-1856
Overledene Josina Koedam
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-06-1856
Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Partner Willem van Kuik
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Beusichem; oud 46 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jozina x, ±29 jr, Beusichem 11-1-1839 Willem van Kuik, ±40 jr, * Zoelmond 1799, zv Dirk van Kuik x Jacoba Ett.
Beroep: meester kleermaker.
Notitie bij het huwelijk van Jozina en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 11-01-1839
Bruidegom Willem van Kuik
Leeftijd: 40
Geboorteplaats: (Zoelmond)
Bruid Jozina Koedam
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Dirk van Kuik
Moeder bruidegom Jacoba Ett
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: meesterkleermaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-cn Willem Koedam, * Beusichem 1-11-1814, † er 19-10-1861, 46 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 40
Aangiftedatum: 19-10-1861
Overledene Willem Koedam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-10-1861
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Partner Hendrika Maria de Haas
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 03-11-1814; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Willem x, 28 jr, Tiel 4-8-1843 Hendrica Maria de Haas, 29 jr, * Zoelen 10-3-1814, dv Klaas de Haas x Maijken van Eck.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrica: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 13-01-1841
Bruidegom Dirk Jacob van Wijk
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Jacoba Bardina Koedam
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Aaldert van Wijk
Moeder bruidegom Johanna Maria van Buren
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: eerste assessor gem.; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
XII-co Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1-4-1817, † er 28-1-1855, 37 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 29-01-1855
Overledene Jantje Cornelia Koedam
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-01-1855
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Kemp
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 01-04-1817; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jantje x, 19 jr, Beusichem 20-1-1837 Gerrit Naves, ±21 jr, * Tiel 1816.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 20-01-1837
Bruidegom Gerrit Naves
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Tiel
Bruid Jantje Cornelia Koedam
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Zoelmond
Vader bruidegom Gerrit Naves
Moeder bruidegom Jenneke vban Hees
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: herbergier; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-cp Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12-7-1818, † Asch 8-5-1869, 50 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie XI-ac).
Notitie bij overlijden van Jacoba: zie toelichting onder persoon voor juiste leeftijd
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5946
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 10-05-1869
Overledene Jacoba Bardina Koedam
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-05-1869
Overlijdensplaats: Asch
Vader Johannes Koedam
Moeder Cornelia Johanna Kemp
Partner Johannes Adrianus van Reekum
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zoelmond 12-07-1830; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Jacoba: volgens huwelijksakte 1841, geboortejaar ca.1818
volgens huwelijskakte 1851, geboortejaar ca. 1826
volgens overlijdenakte 1869, geboortejaar 1830
kind uit eerste huwelijk is geboren < 1841, derhalve geboortejaar 1818 meest aannemelijk
Jacoba:
(1) x, 22 jr, Beusichem 13-1-1841 Dirk Jacob van Wijk, ±22 jr, * Beusichem 1819, † <2-10-1851, <32 jr, zv Aaldert van Wijk ~ Maurik 19-11-1784 † Beusichem 19-1-1867 x <1813 Johanna Maria van Buren (Buuren) ~ Beusichem 10-3-1792 † er 24-11-1824.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 13-01-1841
Bruidegom Dirk Jacob van Wijk
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Jacoba Bardina Koedam
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Aaldert van Wijk
Moeder bruidegom Johanna Maria van Buren
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: eerste assessor gem.; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
(2) x, 33 jr, Buren 2-10-1851 Johannes Adrianus van Reekum, ±25 jr, * Maurik 1826, zv Hendrik van Reekum x Hendrina van Ingen.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5966
Gemeente: Buren
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 02-10-1851
Bruidegom Johannes Adrianus van Reekum
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Maurik
Bruid Jacoba Bardina Koedam
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Hendrik van Reekum
Moeder bruidegom Hendrina van Ingen
Vader bruid Johannes Koedam
Moeder bruid Cornelia Johanna Kemp
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: landbouwster; beroep vader bg.: zonder beroep; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Dirk J. van Wijk
Kind van Jacoba en Dirk:
1 van Wijk, * <13-1-1841.
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders
XII-cq Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21-4-1806, † er 28-4-1868, 62 jr, dv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie XI-ad).
Notitie bij overlijden van Diderika: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 29-04-1868
Overledene Diderika Adriana van Winsen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-04-1868
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Winsen
Moeder Jantje Cornelia de Ronde
Partner Johannes Cornelis Koedam
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Beusichem 21-04-1806; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Diderika x, 21 jr, Beusichem 10-5-1827 Johannes Cornelis Koedam, 25 jr.
:, RVvZ Zie XII-cj voor persoonsgegevens van Johannes.
Notitie bij het huwelijk van Diderika en Johannes: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 10-05-1827
Bruidegom Johannes Cornelis Koedam
Geboortedatum: 29-09-1802
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Diderika Adriana van Winsen
Geboortedatum: 21-04-1806
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Johannes Koedam
Moeder bruidegom Cornelia Johanna Kemp
Vader bruid Willem van Winsen
Moeder bruid Jantje Cornelia de Ronde
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-cr Antonie van Winsen, ~ 24-10-1808, † Beusichem 22-1-1859, 50 jr, zv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie XI-ad).
Notitie bij overlijden van Antonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 22-01-1859
Overledene Antonie van Winsen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-01-1859
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Winsen
Moeder Johanna Cornelia de Ronde
Partner Aartje van Kempen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Beusichem 24-10-1808; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: landbouwer.
Antonie x, 22 jr, Beusichem 16-5-1831 Aartje van Kempen, ±25 jr, * Beusichem 1806, † >1859, >53 jr, dv Christoffel van Kempen x Willemijntje van Soest.
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Aartje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6164
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 16-05-1831
Bruidegom Antonij van Winsen
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: (Beusichem)
Bruid Aartje van Kempen
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: (Beusichem)
Vader bruidegom Willem van Winsen
Moeder bruidegom Johanna Cornelia de Ronde
Vader bruid Christoffel van Kempen
Moeder bruid Willemintje van Soest
Nadere informatie beroep bg.: zonder beroep; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: herbergier; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Antonie en Aartje:
1 Willem van Winsen, * Beusichem 2-9-1834, † er 7-9-1834, 5 dg.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6148
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 08-09-1834
Overledene Willem van Winsen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-09-1834
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Antonie van Winsen
Moeder Aartje van Kempen
Partner
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 02-09-1834; beroep overl.: g; beroep vader: herbergier; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Willem van Winsen, * Beusichem 1836. Volgt XIII-fr.
3 Geertje van Winsen, * 1839. Volgt XIII-fs.
XII-cs Jan de Ronde, * Beusichem 1844, † er 24-8-1931, ±87 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie XI-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-8-1931.
Beroep: landbouwer.
Jan x Neeltje de Morrée.
:, RVvZ Zie XIV-fc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1880. Volgt XV-dw.
2 Elisabeth Jansje de Ronde, * Beusichem 1883. Volgt XV-dx.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 25-3-1885, † er 16-3-1886, 11 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-3-1886.
4 Arie de Ronde, * Beusichem 1890. Volgt XV-dy.
5 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1891. Volgt XV-dz.
XII-ct Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848, † er 31-3-1928, ±80 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie XI-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-3-1928.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: LET OP BIJ OVERLIJDEN STAAT MOEDER JANNA VAN HATTEM
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8129
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 31-03-1928
Overledene Gijsbert Pieter de Ronde
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-03-1928
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Hendrik Nicolaas de Ronde
Moeder Janna van Hattem
Partner Leentje Kievith
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: landbouwer.
Gijsbert x, ±34 jr, Beusichem 15-11-1882 Leentje Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1847, † er 6-10-1936, ±89 jr, dv Willem Kievith * Beusichem 26-3-1806 † er 31-1-1886 x Beusichem 30-4-1841 Dirkje van der Lingen * Beusichem 12-1-1811 † er 4-1-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-10-1936.
Notitie bij overlijden van Leentje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9716
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 06-10-1936
Overledene Leentje Kievith
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-10-1936
Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem Kievith
Moeder Dirkje van der Lingen
Partner Gijsbert Pieter de Ronde
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Leentje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6161
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 15-11-1882
Bruidegom Gijsbert Pieter de Ronde
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Leentje Kievith
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Hendrik Nicolaas de Ronde
Moeder bruidegom Jansje de Heus
Vader bruid Willem Kievith
Moeder bruid Dirkje van der Lingen
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Gijsbert en Leentje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1884. Volgt XIII-ft.
2 Dirkje de Ronde, * Beusichem 1886. Volgt XIII-fu.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 23-11-1889, † er 4-1-1890, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-1-1890.
Notitie bij overlijden van Jansje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 06-01-1890
Overledene Jansje de Ronde
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-01-1890
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Gijsbert Pieter de Ronde
Moeder Leentje Kievith
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; 23-11-1889; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
XII-cu Geertje Folkertse Kievit, * Tricht 3-1759, dv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie XI-aj).
Geertje:
(1) x, 22 jr, Beesd 10-6-1781 Ot van Middelkoop, † Beesd 8-3-1805.
(2) x, 47 jr, Beesd 4-5-1806 Remmert van Dommelen, 48 jr, * Beesd 2-4-1758, zv Abraham van Dommelen x Trijntje van der Kroon.
XII-cv Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht 8-1765, zv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie XI-aj).
Jan x, 27 jr, Tricht 28-4-1793 Willemke van ’t Gijn, 27 jr, * Deil 15-9-1765, dv Lijsbet van ’t Gijn * ±1740.
Notitie bij Willemke: ook genoemd Willemke van Geijnt (huwelijk dochter Elisabeth 1830)
Kind van Jan en Willemke:
1 Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, * ±1806. Volgt XIII-fv.
XII-cw Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773, dv Andries van Zanten (zie XI-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Jenneke x, ±25 jr, Haaften 25-2-1798 Hendrik Franse Donker, * Middelburg.
Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Hendrik: Den 25 Febr. Hendrik Franse Donker, j.m. geb. te Middelburg en woonende te Haaften en
Jenneke Andriesse van Zanten, j.d. geb. te Rumpt en woonende te Hellouw.
XII-cx Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781, dv Andries van Zanten (zie XI-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Pieternella x, ±24 jr, Herwijnen 21-1-1805 Jan van der Meijde, ±25 jr, * ±1780, zv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3-5-1751 † er 16-8-1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28-12-1760 † Herwijnen 16-12-1811.
Notitie bij Jan: ook genoemd vdMijden
Kinderen van Pieternella en Jan:
1 Jenneke van der Meijde, * Herwijnen 23-7-1805. Volgt XIII-fw.
2 Elizabeth van der Meijde, ~ Herwijnen 25-10-1807.
3 Dirk van der Mijden, * Herwijnen 30-6-1810.
Notitie bij Dirk: tr 1834 Maria van Mil, zie genlias
XII-cy Jan van Zanten, * Herwijnen 17-9-1775, † Goes 29-5-1860, 84 jr, zv Geertje van Zanten (zie XI-al).
Notitie bij de geboorte van Jan: vader is onbekend zoals zij in barensood betuigt heeft
Jan:
(1) is de biologische vader van kinderen van Pieternella Welbie, * ±1775.
(2) begon een relatie met Gerrigje van der Meijde, * Herwijnen 1781, † er 5-3-1814, ±33 jr, dv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3-5-1751 † er 16-8-1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28-12-1760 † Herwijnen 16-12-1811.
Notitie bij Gerrigje: volgens opgaaf moeder is Jan van Zanten de vader
Kinderen van Jan en Pieternella:
1 Cornelis Welbie, * Herwijnen 28-7-1799. Volgt XIII-fx.
2 Welbie, levenloos geboren zoon, geboren 21-8-1807 in Herwijnen.
Kind van Jan en Gerrigje:
3 Jenneke van der Meijde, ~ Herwijnen 1-3-1801.
XII-cz Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28-10-1789, † Haaften 26-7-1830, 40 jr, zv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Notitie bij Peter: Peter trouwt met zijn achternicht, dochter van vaders vader zijn halbroers dochter
Peter x, 19 jr, Herwijnen 9-9-1809 Geertruij van der Velden, 20 jr.
:, RVvZ Zie XII-do voor persoonsgegevens van Geertruij.
Kinderen van Peter en Geertruij:
1 Maaike van Zante(n) (Santen), ~ Herwijnen 17-10-1813. Volgt XIII-fy.
2 Gerrit van Zanten, ~ Herwijnen 26-4-1820. Volgt XIII-fz.
3 Hendrik van Santen, * 1824. Volgt XIII-ga.
XII-da Anneke van Zanten, * Herwijnen 9-3-1791, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Notitie bij Anneke: ook genoemd Van Zante
Anneke x, 25 jr, Herwijnen 20-3-1816 Rijk Pannekoek, zv Berend Pannekoek x Grietje den Ouden.
Rijk is weduwnaar van Maaijke van Vliet (ovl. vóór 1816), wie hij trouwde <1816.
Notitie bij het huwelijk van Anneke en Rijk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4155
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 20-03-1816
Bruidegom Rijk Pannekoek
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: (Asperen)
Bruid Anneke van Zante
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Berend Pannekoek
Moeder bruidegom Grietje den Ouden
Vader bruid Hendrik van Zante
Moeder bruid Maaijke Storm
Nadere informatie beroep bg.: geen beroep vermeld; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
weduwnaar van Maaijke van Vliedt
Kinderen van Anneke en Rijk:
1 Jantje Pannekoek, * Asperen 1818, † Herwijnen 8-9-1840, ±22 jr.
Notitie bij overlijden van Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4138
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 08-09-1840
Overledene Jantje Pannekoek
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-09-1840
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Rijk Pannekoek
Moeder Anneke van Zante
Partner
Nadere informatie geboortepl: Asperen; oud 22 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep
2 Kasper Pannekoek, * Asperen 1828. Volgt XIII-gb.
XII-db Adriana van Zanten, * Herwijnen 10-7-1796, † er 22-2-1877, 80 jr, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Adriana x, 31 jr, Waardenburg 16-11-1827 Gerrit van Dooijeweert, 30 jr, * Waardenburg 9-9-1797, † er 21-8-1850, 52 jr, zv Steven van Dooijeweert x Dirkje van de Wal.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2720
Gemeente: Waardenburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 16-11-1827
Bruidegom Gerrit van Dooijeweert
Geboortedatum: 09-09-1797
Geboorteplaats: (Waardenburg)
Bruid Adriana van Zanten
Geboortedatum: 10-07-1796
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Steven van Dooijeweert
Moeder bruidegom Dirkje van de Wal
Vader bruid Hendrik van Zanten
Moeder bruid Maijke Storm
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XII-dc Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12-11-1801, † er 25-1-1891, 89 jr, dv Hendrik van Zanten (zie XI-am) en Maaijke Storm.
Notitie bij overlijden van Jantje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4135
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 26-01-1891

Overledene Jantje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-01-1891
Overlijdensplaats: Herwijnen

Vader Hendrik van Zanten

Moeder Marijke Storm

Partner Dirk Huigen
Relatie: weduwe

Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 89 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jantje x, 19 jr, Herwijnen 27-4-1821 Dirk Huigen, 25 jr, * Herwijnen 2-11-1795, † er 6-11-1859, 64 jr, zv Gijsbert Huigen x Adriana van Eijzeren.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4137
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 50
Aangiftedatum: 07-11-1859

Overledene Dirk Huigen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-11-1859
Overlijdensplaats: Herwijnen

Vader Gijsbert Huigen

Moeder Adriana van Eijzeren

Partner Jantje van Zanten
Relatie: echtgenoot

Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 64 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 27-04-1821
Bruidegom Dirk Huigen
Geboortedatum: 02-11-1795
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Jantje van Zante
Geboortedatum: 12-11-1801
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Gijsbert Huigen
Moeder bruidegom Adriana van IJzeren
Vader bruid Hendrik van Zante
Moeder bruid Maaike Storm
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Jantje en Dirk:
1 Gijsbert Dirk Huigen, * Herwijnen 1823, † er 19-1-1891, ±68 jr.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4135
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 19-01-1891

Overledene Gijsbert Dirk Huigen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-01-1891
Overlijdensplaats: Herwijnen

Vader Dirk Huigen

Moeder Jantje van Zanten

Partner

Nadere informatie geboortepl: Herwijnen; oud 68 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep
2 Arie Huigen, * Herwijnen 13-11-1827. Volgt XIII-gc.
3 Maaike Huigen, * Herwijnen 3-4-1831. Volgt XIII-gd.
4 Peter Huigen, * Herwijnen 1836. Volgt XIII-ge.
5 Jan Albert Huigen, * Herwijnen 1845. Volgt XIII-gf.
XII-dd Arie van Zante, * Herwijnen 14-2-1798, † er 30-6-1855, 57 jr, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4137
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 02-07-1855
Overledene Arie van Zante
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-06-1855
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Gerrit van Zante
Moeder Hermijntje van Zante
Partner Maaike Vroegh
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 57 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Arie x, 22 jr, Herwijnen 5-1-1821 Maaike Vroegh, 38 jr, * Herwijnen 6-2-1782, † Zuilichem 18-3-1858, 76 jr, dv Arie Vroegh x Willemke van der Mel.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Maaike: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 05-01-1821
Bruidegom Arie van Zante
Geboortedatum: 14-02-1798
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Maaike Vroegh
Geboortedatum: 06-02-1792
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Gerrit van Zante
Moeder bruidegom Hermijntje van Zante
Vader bruid Arie Vroegh
Moeder bruid Willemke van der Mel
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld


Voeg toe aan winkelwagen Winkelwagen afrekenen

U kunt deze bron inzien bij het betreffende archief in de locatie (zie het item archieflocatie). Klik hier voor de adressen van de archieven.
Vorige Volgende


Copyright © Genlias. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Privacy.
Kinderen van Arie en Maaike:
1 Arie van Zante, * Herwijnen 26-1-1821. Volgt XIII-gg.
2 Hermanus van Sante, * Herwijnen 15-6-1823. Volgt XIII-gh.
3 Dirk van Zante, * Herwijnen 1826, † er 7-4-1848, ±22 jr.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4137
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 08-04-1848
Overledene Dirk van Zante
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-04-1848
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Arie van Zante
Moeder Maaike Vroegh
Partner
Nadere informatie geboortepl: Herwijnen; oud 22 jaar; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster
4 Gerritje (Geertje) van Zanten, * Herwijnen 2-2-1828. Volgt XIII-gi.
5 Willemke van Zante, * Herwijnen 5-9-1833. Volgt XIII-gj.
XII-de Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4-12-1803, † er 6-1-1879, 75 jr, dv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4136
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 07-01-1879
Overledene Maria van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-01-1879
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Gerrit van Zanten
Moeder Hermijntje van Zanten
Partner Arie Kozijn
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 75 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: naaister.
Maria x, 31 jr, Herwijnen 20-12-1834 Arie Cousijn (Kozijn), 23 jr, ~ Herwijnen 19-2-1811, † er 2-4-1874, 63 jr, zv Arie Cozijn x Jantje Jansen.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4136
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 02-04-1874
Overledene Arie Cousijn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-04-1874
Overlijdensplaats: Herwijnen
Vader Arie Cousijn
Moeder Jantje Jansen
Partner Maria van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Herwijnen; oud 63 jaar; beroep overl.: schipper; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Arie: ook genoemd Kozijn, 1879 overlijden Maria van Zanten
kinderen zie genlias
Beroep: griendschipper.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 20-12-1834
Bruidegom Arie Cousijn
Geboortedatum: 19-02-1811
Geboorteplaats: Herwijnen
Bruid Maria van Zanten
Geboortedatum: 04-12-1803
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Arie Cousijn
Moeder bruidegom Jaantje Jansen
Vader bruid Gerrit van Zanten
Moeder bruid Hermijntje van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: naaister; beroep vader bg.: schipper; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerrit van Zante (Zanten), * Herwijnen 1832. Volgt XIII-gk.
Kind van Maria en Arie:
2 Jantje Cousijn, * Herwijnen 9-1-1835. Volgt XIII-gl.
XII-df Peter van Zanten, * Herwijnen 12-9-1807, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XI-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie XI-an).
Peter x, 28 jr, Herwijnen 13-5-1836 Maaike de Joode, 26 jr, * Herwijnen 5-3-1810.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Maaike: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 13-05-1836
Bruidegom Peter van Zanten
Geboortedatum: 12-09-1807
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Maaike de Joode
Geboortedatum: 05-03-1810
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Gerrit van Zanten
Moeder bruidegom Hermijntje van Zanten
Vader bruid Kornelis de Joode
Moeder bruid Aartje de Jongh
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Peter en Maaike:
1 Cornelia van Zante, * Herwijnen 1-1-1840.
XII-dg Aart van Santen, * Hellouw 17-12-1793, zv Gosen van Zanten (zie XI-ao) en Anneke Bouman.
Notitie bij de geboorte van Aart: Geboren Hellouw/gedoopt 17/22 Dec. Aart, zoon van Goose van Zanten, en van Anneken
Bouwman, getuige: Metje van de Mel, wed. wijlen Evert van de Merkt.
Beroep: leerloojier.
Aart x, 32 jr, Haarlem 18-1-1826 Marie Toengronde, ±25 jr, * Haarlem 1801.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Marie: Bruidegom Aart van Santen , Haaften , 3 , Leerlooijer
Vader Gosse van Santen
Moeder Anneke Bouwman
Bruid Marie Toengronde , Haarlem , 25 ,
Vader Frans Toengronde
Moeder Femmetje Lurings

Plaats Haarlem
Huwelijksdatum 18-01-1826
XII-dh Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11-9-1806, † <29-6-1854, <47 jr, dv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Notitie bij Neeltje: genoemd Van Zanten huwelijk 1834
Beroep: arbeidster.
Neeltje x, 27 jr, Est en Opijnen 14-2-1834 Gijsbert van Hees, 28 jr, * Gameren 22-4-1805, zv Gijsbert van Hees x Adriaaantje Roelofsen.
Gijsbert trouwde later Zaltbommel 29-6-1854 Maria Margaretha van Zetten (geb. 1831).
Beroep: kleermaker.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Gijsbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4866
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 14-02-1834
Bruidegom Gijsbert van Hees
Geboortedatum: 22-04-1805
Geboorteplaats: Gameren
Bruid Neeltje van Zanten
Geboortedatum: 11-09-1806
Geboorteplaats: Opijnen
Vader bruidegom Gijsbert van Hees
Moeder bruidegom Adriaantje Roelofsen
Vader bruid Andries van Zanten
Moeder bruid Hendrika van der Lee
Nadere informatie beroep bg.: kleermaker; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Andries van Santen, * Opijnen 9-4-1830. Volgt XIII-gm.
2 Hendrik van Santen, * Opijnen 9-4-1830. Volgt XIII-gn.
Kinderen van Neeltje en Gijsbert:
3 Hendrika van Hees, * Opijnen 1836, † er 10-1-1850, ±14 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-1-1850.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 11-01-1850
Overledene Hendrika van Hees
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-01-1850
Leeftijd: 14
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Gijsbert van Hees
Moeder Neeltje van Santen
Nadere informatie geboortepl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: kleermaker; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Willemke van Hees, * Opijnen 22-10-1837. Volgt XIII-go.
XII-di Gerrit van Santen, * Opijnen 11-1-1808, † 1-2-1888, 80 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2-2-1888.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4854
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 02-02-1888
Overledene Gerrit van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-02-1888
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Andries van Santen
Moeder Hendrika van der Lee
Partner Carolina van de Herken
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Opijnen; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1887 arbeider.
Gerrit x, 29 jr, Opijnen 2-7-1837 Carolina van de Werken, 23 jr, * Nederhemert 4-11-1813, † Opijnen 28-6-1871, 57 jr, dv Jan van de Werken † 12-9-1831 x Maria Catharina Keizer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29-6-1871.
Notitie bij overlijden van Carolina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 29-06-1871
Overledene Carolina van de Werken
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-06-1871
Leeftijd: 57
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Jan van de Werken
Moeder Maria Catharina de Keijzer
Partner Gerrit van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Est (Est en Opijnen); beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: arbeidster.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Carolina: veenendaal zegt huwelijk op 2-7-1837
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4866
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 02-07-1837
Bruidegom Gerrit van Zanten
Geboortedatum: 11-01-1808
Geboorteplaats: Opijnen
Bruid Carrolina van de Werken
Geboortedatum: 04-11-1813
Geboorteplaats: Nederhemert
Vader bruidegom Andries van Zanten
Moeder bruidegom Hendrika van der Lee
Vader bruid Jan van de Werken
Moeder bruid Maria Keijzer
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Gerrit en Carolina:
1 van Santen, levenloos geboren dochter, geboren 4-3-1838 in Opijnen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4-3-1838.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 04-03-1838
Overledene NN van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-03-1838
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Gerrit van Santen
Moeder Carolina van de Werken
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Opijnen; 04-03-1838; beroep overl.: -; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
2 Hendrika van Santen, * Opijnen 1840, † er 30-1-1841, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31-1-1841.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 31-01-1841
Overledene Hendrika van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-01-1841
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Gerrit van Santen
Moeder Carolina van de Werken
Nadere informatie geboortepl: -; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
3 Hendrika van Santen, * Opijnen 4-3-1842. Volgt XIII-gp.
4 Jan van Santen, * Opijnen 13-2-1845. Volgt XIII-gq.
5 Andries van Santen, * Opijnen 4-9-1848, † er 22-6-1850, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1850.
Notitie bij overlijden van Andries: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4856
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 23-06-1850
Overledene Andries van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-06-1850
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Gerrit van Santen
Moeder Cororlina van de Werken
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
6 Maria Catharina van Santen, * Opijnen 21-4-1851, † er 23-12-1876, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-12-1876.
Notitie bij overlijden van Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 23-12-1876
Overledene Maria Catharina van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-11-1876
Leeftijd: 25
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Gerrit van Santen
Moeder Carolina van de Werken
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Maria bleef ongehuwd.
7 Andries (Dries) van Santen, * Opijnen 15-7-1857. Volgt XIII-gr.
XII-dj Gozewien van Santen, * Opijnen 13-7-1810, † er 9-5-1885, 74 jr, dv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Notitie bij de geboorte van Gozewien: Geboren 13e hooimaand 1810; doop op 29ste hooimaand; doopnaam =Gozewien
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-5-1885.
Notitie bij overlijden van Gozewien: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4854
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 09-05-1885
Overledene Gozewina van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-05-1885
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Opijnen
Vader Andries van Santen
Moeder Hendrika van der Lee
Partner Roelof van de Lang
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Gozewien: ook genoemd Gozewina
Beroep: dienstmeid.
Gozewien x, 28 jr, Est en Opijnen 15-2-1839 Roelof van de Lang, 36 jr, * Opijnen 13-11-1802, † er 15-10-1882, 79 jr, zv Huibert van de Lang(e) * Opijnen 13-9-1761 † er 1-3-1837 x Roelofke de Keijzer † Opijnen 6-4-1811.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16-10-1882.
Notitie bij overlijden van Roelof: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 16-10-1882
Overledene Roelof van de Lang
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-10-1882
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Huibert van de Lang
Moeder Roelofke de Keijzer
Partner Gozewina van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
Notitie bij het huwelijk van Gozewien en Roelof: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4866
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 15-02-1839
Bruidegom Roelof van de Lang
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: (Opijnen)
Bruid Gozewien van Zanten
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: (Opijnen)
Vader bruidegom Huibert van de Lang
Moeder bruidegom Roelofke de Keijzer
Vader bruid Andries van Zanten
Moeder bruid Hendrika van der Lee
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: veldwachter; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Gozewien en Roelof:
1 Huibert van de Lang, * Opijnen 22-4-1839.
Huibert bleef ongehuwd.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
2 Hendrika van de Lang, * Opijnen 1841. Volgt XIII-gs.
3 Andries van de Lang, * Opijnen 1849, † er 30-3-1882, ±33 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-3-1882.
Notitie bij overlijden van Andries: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 30-03-1882
Overledene Andries van de Lang
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-03-1882
Leeftijd: 33
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Roelof van de Lang
Moeder Gozewina van Santen
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
Beroep: arbeider.
XII-dk Cornelis van Santen, * Opijnen 8-2-1813, † Deil 30-11-1896, 83 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-12-1896.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5801
Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 01-12-1896
Overledene Cornelis van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-11-1896
Overlijdensplaats: Deil
Vader Andries van Zanten
Moeder Hendrika van der Lee
Partner Lena Zuurmond
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Opijnen 08-02-1813; wedn.v. Bartje van Asch; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk, overlijden en overlijden echtgenote geschreven als ’van Zanten’

staat ingeschreven met geboortemaand januari, als burger Nieuwaal, Gameren 1763-1879. als werkman, vertrekt in 1861 naar Deil, bron streekarchief
Cornelis:
(1) x, 48 jr, Herwijnen 30-3-1861 Bartje van Asch, 42 jr, * Deil 25-12-1818, † er 26-5-1870, 51 jr, dv Rijk Janssen van Asch † >1870 x Maria van Manen (Maren) * Deil 25-12-1818 † er 26-5-1870.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Bartje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4152
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 30-03-1861
Bruidegom Cornelis van Santen
Leeftijd: 48
Geboorteplaats: Opijnen
Bruid Bartje van Asch
Leeftijd: 42
Geboorteplaats: Deil
Vader bruidegom Andries van Santen
Moeder bruidegom Hendrika van der Lee
Vader bruid Rijk van Asch
Moeder bruid Maria van Maren
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: landvrouw; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep
(2) x, 58 jr, Opijnen 28-10-1871 Lena Zuurmond, ±35 jr, * Deil ±1836, † er 6-1-1921, ±85 jr, dv Jakob Zuurmond * ±1811 x Maria van Kranenburg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-1-1921.
Notitie bij overlijden van Lena: Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8178
Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 07-01-1921
Overledene Lena Zuurmond
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-01-1921
Overlijdensplaats: Deil
Vader Jacob Zuurmond
Moeder Maria van Kranenburg
Partner Cornelis van Zanten
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Deil; oud 84 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lena: Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5822
Gemeente: Deil
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 28-10-1871
Bruidegom Cornelis van Zanten
Leeftijd: 58
Geboorteplaats: Opijnen
Bruid Lena Zuurmond
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Deil
Vader bruidegom Andries van Zanten
Moeder bruidegom Hendrika van der Lee
Vader bruid Jakob Zuurmond
Moeder bruid Maria van Kranenburg
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Bartje van Asch
XII-dl Gozen van Santen, * Opijnen 29-8-1818, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Beroep: arbeider, boerenknecht.
Gozen x, 35 jr, Est en Opijnen 18-2-1854 Jenneke de Ruiter, ±26 jr, * Neerijnen 1828, dv Gerrit Jan de Ruiter x Hester de Keijzer.
Kinderen van Gozen en Jenneke:
1 Andries Gerrit Jan van Santen, * Waardenburg 1856. Volgt XIII-gt.
2 Hester van Santen, * Neerijnen 1859. Volgt XIII-gu.
3 Hendrik van Santen, * Neerijnen 1862. Volgt XIII-gv.
4 Gerrit Jan van Santen, * Neerijnen 1865. Volgt XIII-gw.
XII-dm Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18-4-1821, † er 20-1-1906, 84 jr, zv Andries van Santen (zie XI-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-1-1906.
Notitie bij overlijden van Klaas: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8992
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 22-01-1906
Overledene Klaas Willemse van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-01-1906
Leeftijd: 84
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Andries van Santen
Moeder Hendrika van der Lee
Partner Christina van Oijen
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: 1857 boerenknecht; 1857 schipper; 1863 visser.
Klaas x, 35 jr, Est en Opijnen 7-2-1857 Christina van Oijen, ±26 jr, * Est en Opijnen 1831, † <1906, <75 jr, dv Hendrikus van Oijen * Opijnen 20-10-1800 † er 19-2-1882 x Est en Opijnen 2-10-1824 Rijkske van Zon ~ Tiel 7-6-1801 † er 7-10-1876.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Christina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4865
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 07-02-1857
Bruidegom Klaas Willemse van Santen
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Est en Opijnen
Bruid Christina van Oijen
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Est en Opijnen
Vader bruidegom Andries van Santen
Moeder bruidegom Hendrika van der Lee
Vader bruid Hendrikus van Oijen
Moeder bruid Rijkje van Zon
Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: schipper; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Klaas en Christina:
1 Hendrika van Santen, * Opijnen 1857. Volgt XIII-gx.
2 Rijkske van Santen, * Est en Opijnen 7-9-1858. Volgt XIII-gy.
3 Antje van Santen, * Opijnen 1860, † Est en Opijnen 24-1-1869, ±9 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25-1-1869.
Notitie bij overlijden van Antje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 25-01-1869
Overledene Antje van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-01-1869
Leeftijd: 9
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Nicolaas van Santen
Moeder Christina van Oijen
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: schipper; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Hendrikus van Santen, * Est en Opijnen 8-2-1863, † er 9-2-1863, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-2-1863.
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 09-02-1863
Overledene Hendrikus van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-02-1863
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Nicolaas Willemse van Santen
Moeder Christina van Oijen
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; ; oud 1 dagen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: visser; beroep moeder: geen beroep vermeld;
5 Hendrikus van Santen, * Opijnen 1865. Volgt XIII-gz.
6 Andries van Santen, * Opijnen 25-2-1869, † Est en Opijnen 10-3-1869, 13 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-3-1869.
Notitie bij overlijden van Andries: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4855
Gemeente: Est en Opijnen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 10-03-1869
Overledene Andries van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-03-1869
Overlijdensplaats: Opijnen (Est en Opijnen)
Vader Nicolaas Willemse van Santen
Moeder Christina van Oijen
Nadere informatie geboortepl: Opijnen; ; oud 13 dagen; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: schipper; beroep moeder: geen beroep vermeld;
7 Antje van Santen, * Opijnen 6-2-1871. Volgt XIII-ha.
XII-dn Martinus van Zanten, * Tricht 1814, † er 28-3-1891, ±77 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XI-ar) en Cornelia den Ouden.
Notitie bij overlijden van Martinus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5921
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 28-03-1891
Overledene Martinus van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-03-1891
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Jacob van Santen
Moeder Cornelia den Ouden
Partner Neeltje Hol
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 77 jaar; beroep overl.: muzijkant; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Martinus: volgens huwelijksakte geboortejaar 1812
volgens overlijdensakte geboortejaar 1814
ook genoemd Van Santen
1891 overlijdensakte
Beroep: muzikant.
Martinus x, ±37 jr, Buurmalsen 31-10-1851 Neeltje Hol, 37 jr, * Tricht 29-4-1814, † Buurmalsen 2-4-1886, 71 jr, dv Lammert Hol * Haaften 1778 † Buurmalsen 29-1-1826 x Aaltje van Steenis ~ Tricht 1775 † er 4-5-1840.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5921
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 03-04-1886
Overledene Neeltje Hol
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-04-1886
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Lammert Hol
Moeder Aaltje van Steennis
Partner Martinus van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 71 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5938
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 31-10-1851
Bruidegom Martinus van Zanten
Leeftijd: 39
Geboorteplaats: Tricht
Bruid Neeltje Hol
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Tricht
Vader bruidegom Jacob van Zanten
Moeder bruidegom Cornelia den Ouden
Vader bruid Lammert Hol
Moeder bruid Aaltje van Steenis
Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep bruid: werkster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Martinus en Neeltje:
1 Cornelia van Zanten, * Tricht 16-1-1852. Volgt XIII-hb.
XII-do Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13-9-1788, † Haaften 12-12-1834, 46 jr, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Geertruij:
(1) x, 20 jr, Herwijnen 9-9-1809 Peter van Santen (Zanten), 19 jr.:, RVvZ Zie XII-cz voor persoonsgegevens van Peter.
(2) x, 44 jr, Haaften 4-10-1832 Jan Aldus, 44 jr, * Haaften 19-5-1788, † er 20-12-1840, 52 jr, zv Huibert Aldus ~ Haaften 1759 † er 14-6-1830 x Teuntje de Wind † <1830.
Jan trouwde later Haaften 5-5-1836 Johanna Klop (geb. 1810).
Beroep: Watermolenaar.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4492
Gemeente: Haaften
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 04-10-1832
Bruidegom Jan Aldus
Geboortedatum: 19-05-1788
Geboorteplaats: (Haaften)
Bruid Geertruij van der Velde
Geboortedatum: 13-09-1788
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Huibert Aldus
Moeder bruidegom Teuntje de Wind
Vader bruid Gerrit van der Velde
Moeder bruid Neeltje Arieze van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Peter van Santen
Kind van Geertruij uit onbekende relatie:
1 Neeltje van der Velde, ~ Hellouw 4-2-1807. Volgt XIII-hc.
Kinderen van Geertruij en Peter: zie XII-cz.
XII-dp Jan van der Velde, * Herwijnen 14-5-1793, † Geldermalsen 23-7-1854, 61 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Notitie bij Jan: neef en nicht, zijn vrouw Neeltje is de dochter van zijn zus

meerdere kinderen, genlias
Jan x, 32 jr, Herwijnen 8-4-1826 Neeltje van der Velde, 19 jr.
:, RVvZ Zie XIII-hc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 08-04-1826
Bruidegom Jan van der Velde
Geboortedatum: 14-05-1793
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Neeltje van der Velde
Geboortedatum: 04-02-1807
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Gerrit van der Velde
Moeder bruidegom Neeltje van Zante
Vader bruid Nn Nn
Moeder bruid Geertruid van der Velde
Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: -; wettiging 1 kind
Kind van Jan en Neeltje:
1 Geertrui van der Velde, * Herwijnen 1825, † er 27-11-1847, ±22 jr.
XII-dq Andries van der Velde, * Hellouw 2-9-1797, † Haaften 11-5-1877, 79 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Andries x, 23 jr, Herwijnen 19-5-1821 Heilke Keppel, ±23 jr, * Herwijnen 1798, † Haaften 12-9-1866, ±68 jr, dv Peter (Pieter) Keppel ~ Herwijnen 7-4-1776 † er 19-6-1813 x Willemke Appeldoorn.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Heilke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 19-05-1821
Bruidegom Andries van der Velde
Geboortedatum: 02-09-1797
Geboorteplaats: (Hellouw)
Bruid Heilke Keppel
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Gerrit van der Velde
Moeder bruidegom Neeltje van Zante
Vader bruid Pieter Keppel
Moeder bruid Willemke Appeldoorn
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; geboortedatum bruid: 00 00 1798; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep
XII-dr Maria van der Velde, * Herwijnen 30-4-1801, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie XI-at).
Maria x, 19 jr, Herwijnen 23-3-1821 Jan van Eeuwijk, 22 jr, * Herwijnen 6-11-1798.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4154
Gemeente: Herwijnen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 23-03-1821
Bruidegom Jan van Eeuwijk
Geboortedatum: 06-11-1798
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Bruid Maria van der Velde
Geboortedatum: 30-04-1801
Geboorteplaats: (Herwijnen)
Vader bruidegom Willem van Eeuwijk
Moeder bruidegom Jantje Mus
Vader bruid Gerrit van der Velde
Moeder bruid Neelke van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kind van Maria en Jan:
1 Neeltje van Eewijk, * Herwijnen 24-10-1830. Volgt XIII-hd.
XII-ds Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775, zv Jan Peterse van Zanten (zie XI-ay) en Corsje de Wit.
Pieter:
(1) x, ±39 jr, Dordrecht 22-6-1814 Cornelia Bonten, ±31 jr, * Dordrecht 1783.
(2) x, ±49 jr, Dordrecht 21-1-1824 Hermina van den Berg, ±42 jr, * Dordrecht 1782.
XII-dt Jan van Zanten, * Geldermalsen 14-12-1778, zv Jan Peterse van Zanten (zie XI-ay) en Corsje de Wit.
Beroep: arbeider.
Jan x, 38 jr, Waardenburg 16-1-1817 Willemijntje Jongbloed, 28 jr, * Tuil 12-11-1788, dv Dirk Jongbloed x Anna Catharina Zwamborn.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Willemijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2720
Gemeente: Waardenburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 16-01-1817
Bruidegom Jan van Zanten
Geboortedatum: 14-12-1778
Geboorteplaats: (Geldermalsen)
Bruid Willemijntje Jongbloed
Geboortedatum: 12-11-1788
Geboorteplaats: (Tuil)
Vader bruidegom Jan Peterse van Zanten
Moeder bruidegom Corsje de Wit
Vader bruid Dirk Jongbloed
Moeder bruid Anna Catharina Zwamborn
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Jan en Willemijntje:
1 Anna Catharina van Zanten, * Waardenburg 1819. Volgt XIII-he.
2 Korstina van Zanten, * Waardenburg 1822. Volgt XIII-hf.
XII-du Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29-12-1784, † Vianen 18-3-1860, 75 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij Arend: genoemd Aert van Santen (huwelijk 1814)
Beroepen: koopman; logementhouder, buiten de Zandpoort te Vianen; 1814 koetsier.
Arend:
(1) x, 29 jr, Utrecht 4-5-1814 Diderica Gerdina Spies, 30 jr, ~ Lienden 12-2-1784, † Vianen 13-6-1828, 44 jr, dv Gerrit Spies † Lienden 1795 x Dirkje Hober † Lienden 1795.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Diderica: akte 83, Op heden den vierde meij achtienhonderdveertien,... Aert van Santen, koetzier, geboren te Geldermalsen, wonende alhier, oud negen en twintig jaren, meerderjarig zoon van Dirk van Santen, koopman en Jenneke van Bueren, wonende te Geldermalsen en Diederika Gerdina Spies, dienstmeid, geboren te Lienden bij Thiel, wonende alhier oud dertig jaren, meerderjarig dochter van Gerrit Spies en Dirkje Hobe
(2) x, 45 jr, Vianen 24-12-1830 Hendrika Anthonia Blanken, ±32 jr, * Utrecht 1798, † Vianen 7-12-1851, ±53 jr, dv Leendert Blanke x Dorothea Elizabeth Heldberg.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Hendrika: Toegangnr: 1234
Inventarisnr: 3
Gemeente: Vianen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 24-12-1830
Bruidegom Aert van Santen
Leeftijd: 45
Geboorteplaats: Geldermalsen
Bruid Hendrika Anthonia Blanke
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Dirk van Santen
Moeder bruidegom Jenneke van Bueren
Vader bruid Leendert Blanke
Moeder bruid Dorothea Elizabeth Heldberg
Nadere informatie Bruidegom weduwnaar van Diderica Gerdina Spies.
Kinderen van Arend en Diderica:
1 Dirk van Zanten, * Vianen 19-2-1815. Volgt XIII-hg.
2 Jansje van Zanten, * Vianen 17-11-1816. Volgt XIII-hh.
3 Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 15-7-1819. Volgt XIII-hi.
4 Peter van Zanten, * Vianen 18-6-1821, † er 15-7-1822, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Peter: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 2
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 19-06-1821
Kind Peter van Zanten
Geslacht: M
Geboortedatum: 18-06-1821
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Diderika Gerdina Spies
5 Peter Antonius (Piet) van Zanten, * Vianen 17-5-1823. Volgt XIII-hj.
6 Diderika Wilhelmina van Zanten, * Vianen 9-6-1825, † er 2-8-1826, 1 jr.
Notitie bij de geboorte van Diderika: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 2
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 39
Aangiftedatum: 10-06-1825
Kind Diderika Wilhelmina van Zanten
Geslacht: V
Geboortedatum: 09-06-1825
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Diderika Gerdina Spies
Kinderen van Arend en Hendrika:
7 Jacob van Zanten, * Vianen 23-3-1831. Volgt XIII-hk.
8 Dorothea Margrieta van Zanten, * Vianen 26-5-1832. Volgt XIII-hl.
9 Adrianus van Zanten, * Vianen 14-8-1833, † er 15-9-1833, 1 mnd.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 4
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 15-08-1833
Kind Adrianus van Zanten
Geslacht: M
Geboortedatum: 14-08-1833
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Hendrika Blanken
10 Metje van Zanten, * Vianen 2-8-1834, † er 10-9-1834, 1 mnd.
Notitie bij de geboorte van Metje: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 4
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 04-08-1834
Kind Metje van Zanten
Geslacht: V
Geboortedatum: 02-08-1834
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Hendrika Blanke
11 Metje van Zanten, * Vianen 22-8-1835. Volgt XIII-hm.
12 Leendert van Zanten, * Vianen 8-8-1837, † er 27-8-1837, 19 dg.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 5
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 49
Aangiftedatum: 11-08-1837
Kind Leendert van Zanten
Geslacht: M
Geboortedatum: 08-08-1837
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Hendrika Antonia Blanke
13 Leendert Otto van Zanten, * Vianen 15-1-1839, † er 27-3-1839, 2 mnd.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 5
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 18-01-1839
Kind Leendert Otto van Zanten
Geslacht: M
Geboortedatum: 15-01-1839
Geboorteplaats: Vianen
Vader Aart van Zanten
Moeder Hendrika Blanken
14 Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 4-6-1842. Volgt XIII-hn.
XII-dv Johannis van Santen, * Geldermalsen 26-2-1787, † er 18-10-1843, 56 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Beroep: werkman, landman, gemeentebode, ambtenaar, [bode, schutter en veldgraaf 1827-1834],.
Johannis x, 28 jr, Geldermalsen 21-10-1815 Antje Leegemaat, 25 jr, * Zierikzee 21-3-1790, † Amsterdam 13-7-1861, 71 jr, dv Bartel Jansse Leegemaat (Legemaate) * Doorn 11-5-1732 † 4-11-1806 x Zierikzee 16-6-1765 Johanna van der Poel * Brouwershaven ±1744 † 18-6-1802.
Notitie bij overlijden van Antje: Op heden den 15e juli 1861 zijn voor ons […] Amsterdam, verschenen Bartel Johan van Santen van beroep kledermaker oud 45 Jaren, wonende te Geldermalsen zoon van den overledene, en Cornelis Buddings van beroep aanspreker oud 49 Jaren, wonende […], welke hebben verklaard dat op 13 dezer des voormiddags ten 1 ure, in het huis staende Rozenstraat kanton 3 Buurt U no 340, is overleden Aaltje Leegemaat, van beroep geen wonende als boven, in den ouderdom van 75 Jaren geboren te Zierikzee weduwe van Hannes van Santen en hebben […] ondertekend […].” [AGA]
Notitie bij Antje: ook genoemd Aaltje (van de), Legemaat
Notitie bij het huwelijk van Johannis en Antje: “In het jaar 1815 den 21sten van de maand Oktober zijn voor ons Burgemeester der Gemeente Geldermalsen gecompareerd
Johannis van Santen J.M. oud 28 jaren geboren en wonende te Geldermalsen meerderjarigen zoon van Dirk van Santen en Jenneke van Buren, wonende te Geldermalsen, de vader hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en
Aaltje Leegemaat J.D. oud 25 jaren geboren te Zierikzee volgens afgegeven doopattest van den Burgemeester aldaar en wonende te Geldermalsen, meerderjarige dochter van Bartel Leegemaat en Johanna van der Poel, gewoond hebbende en overleden te Zierikzee volgens afgegeven doodattesten in dato den 28e en 29e September 1815.
[…]
Zo verklaren wij in naam der wet dat Johannis van Santen en Aaltje Leegemaat door het huwelijk verbonden zijn.
Van al het welk […] in tegenwoordigheid van Dirk van Santen, landman oud 61 jaren, de heer Frederik Darmstad, rentenier oud 28 jaren, Jan Simon Bonga, herbergier oude 53 jaren en Gerrit Kwint, voermansknecht oud 37 jaren alle wonende te Geldermalsen […]
Kinderen van Johannis en Antje:
1 Bartel Johan van Santen, * Geldermalsen 27-4-1816. Volgt XIII-ho.
2 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 1-3-1818. Volgt XIII-hp.
3 Dirk van Santen, * Geldermalsen 13-9-1820. Volgt XIII-hq.
4 Abraham van Zanten, * Geldermalsen 4-12-1823. Volgt XIII-hr.
5 Angenes Sophia van Santen, * Culemborg 1-4-1826. Volgt XIII-hs.
6 Johanna Martina van Santen, * Geldermalsen 18-5-1828. Volgt XIII-ht.
XII-dw Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13-5-1788, † er 8-6-1865, 77 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij overlijden van Adrianus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4764
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 08-06-1865
Overledene Adrianus van Zanten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-06-1865
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Dirk van Zanten
Moeder Jenneke van Bueren
Partner Maaike van Tiffelen
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Geldermalsen; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Adrianus: genoemd cd-rivierenland, geldermalsen, 1819, polder WB 310 blz 4, kieslijst grondbezit Tielerwaard
idem 1853 Polder WB 503, blz 12, geerfde polder Tielerwaard,
idem 1853 gecommitteerde Polder WB 299, blz 1, idem 1819 kieslijst grondbezit Tielerwaard, Polder WB 310, blz 4
Beroep: landman, koopman.
Adrianus x, 31 jr, Geldermalsen 6-5-1820 Maaijke van Tiffelen (Tippelen), 39 jr, * Deil 2-9-1780, † Geldermalsen 14-5-1855, 74 jr, dv Hendrik van Tiffelen x Artje Sluimer (Wagchem).
Notitie bij overlijden van Maaijke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4765
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 15-05-1855
Overledene Maaike van Tiffelen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-05-1855
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Hendrik van Tiffelen
Moeder Artje Wagchem
Partner Adrianus van Santen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Deil; oud 74 jaar; wed.v. Anthonie de Jager; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Maaijke is weduwe van Antonij de Jager (±1782-vóór 1820), wie zij trouwde <1820.
Notitie bij Maaijke: bron T. de Goei: Maaijke heeft 5 kinderen uit huwelijk met Antonij de Jager
Beroep: landeigenaresse.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Maaijke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4791
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 06-05-1820
beroep bg.: landman; beroep bruid: landeigenaarster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Antonij de Jager
Kinderen van Adrianus en Maaijke:
1 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 28-8-1820, † er 7-1-1822, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Jenneke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 08-01-1822
Overledene Jenneke Adriana van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-01-1822
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Adrianus van Santen
Moeder Maaike van Tiffelen
Partner
Nadere informatie geboortepl: -; oud 1 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: koopman; beroep moeder: geen beroep
2 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 2-11-1822. Volgt XIII-hu.
3 Maaike Willemina van Santen, * Geldermalsen 20-6-1825. Volgt XIII-hv.
XII-dx Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9-4-1791, † er 12-8-1868, 77 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij overlijden van Metje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4764
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 12-08-1868
Overledene Metje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-08-1868
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Dirk van Zanten
Moeder Jenneke van Buuren
Partner Dirk Anthonie van Mourik
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Geldermalsen; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Metje x, 20 jr, Geldermalsen 26-3-1812 Dirk Anthonie van Mourik, 31 jr, ~ Rhenen 31-12-1780, † Geldermalsen 1-4-1867, 86 jr.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4764
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 03-04-1867
Overledene Dirk Anthonie van Mourik
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-04-1867
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Metje van Santen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Rhenen; oud 86 jaar; beroep overl.: zonder beroep
Beroepen: 1813 herbergier; van 1815 tot 1833 bakker; 1838 kastelein; 1848 herbergier; 1851 bruggaarder; 1853 herbergier.
Kinderen van Metje en Dirk:
1 Dirk Anthonij van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XIII-hw.
2 Willem Dirk van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XIII-hx.
3 Johanna Hendrika van Mourik, * Geldermalsen 1816. Volgt XIII-hy.
4 Metje Adriana van Mourik, * Geldermalsen 1826. Volgt XIII-hz.
5 Dirkje van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XIII-ia.
6 Jacob van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XIII-ib.
7 Anthonia van Mourik, * Geldermalsen 1832. Volgt XIII-ic.
8 Pieternella van Mourik, * Geldermalsen 1834, † er 24-4-1838, ±4 jr.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4766
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 26-04-1838
Overledene Pieternella van Mourik
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-04-1838
Overlijdensplaats: Geldermalsen
Vader Dirk Anthonie van Mourik
Moeder Metje van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Geldermalsen; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: kastelein; beroep moeder: geen beroep vermeld
XII-dy Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28-11-1793, † er 8-3-1823, 29 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie XI-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: dg. Willemke van Santen
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8936
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 09-03-1823

Overledene Willemina van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-03-1823
Overlijdensplaats: Geldermalsen

Vader Nn Nn

Moeder Nn Nn

Partner Gerrit Lam
Relatie: echtgenote

Nadere informatie dooppl: -; oud 29 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld
Willemijntje x, 20 jr, Geldermalsen 19-5-1814 Gerrit Lam, ±25 jr, * Buren 1789, † Geldermalsen 29-1-1857, ±68 jr, zv Gerrit Lam x Lijsbeth van Malsen.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4764
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 30-01-1857

Overledene Gerrit Lam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-01-1857
Overlijdensplaats: Geldermalsen

Vader Gerrit Lam

Moeder Lijsbet van Malsen

Partner Willemijntje van Santen
Relatie: weduwnaar

Nadere informatie dooppl: Buren; oud 68 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroepen: 1814 bakker; 1842 veerschipper.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4791
Gemeente: Geldermalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 19-05-1814

Bruidegom Gerrit Lam
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: (Buren)

Bruid Willemijntje van Zanten
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: (Geldermalsen)

Vader bruidegom Gerrit Lam

Moeder bruidegom Lijsbet van Malsen

Vader bruid Dirk van Zanten

Moeder bruid Jenneke van Buuren

Nadere informatie beroep bg.: bakker; beroep bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Willemijntje en Gerrit:
1 Geerdina Pietronella Lam, * 1815. Volgt XIII-id.
2 Cornelis Dirk Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XIII-ie.
3 Hendrica Lisabetta Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XIII-if.
4 Jenneke Antonia Lam, * Geldermalsen 1821. Volgt XIII-ig.
XII-dz Roelof van Os, ~ Rotterdam 15-3-1763, zv Huijbert van Os en Cornelia van Zanten (zie XI-bd).
Notitie bij de geboorte van Roelof: Dopeling Roelof van Os
Vader Huijbert van Os
Moeder Cornelia van Santen
Getuige Roelof van Santen
Anna Maria Coox

Plaats Rotterdam
Datum doop 15-03-1763


Wonende Op het Stinksloot
Roelof x Corenlia Dooremans.
Kind van Roelof en Corenlia:
1 Corenlia van Os, ~ Rotterdam 13-7-1784.
Notitie bij de geboorte van Corenlia: Dopeling Cornelia van Os
Vader Roelof van Os
Moeder Angenieta Maria Dooremans
Getuige Cornelia van Santen

Plaats Rotterdam
Datum doop 13-07-1784

Opmerkingen Grote kerk

Wonende in de Lomberstraat
XII-ea Martinus Smit, ~ Den Haag 23-5-1784, † er 11-6-1834, 50 jr, zv Coenraad Schmidt en Adriana van Ochten (zie XI-bf).
Beroep: smid.
Martinus x, 23 jr, Den Haag 24-4-1808 Zwaantje Vogelzang, 24 jr, ~ Den Haag 8-6-1783, † ’s Gravenhage 2-2-1850, 66 jr, dv Coenraad Vogelesang x Magdalena Stuijver.
Kind van Martinus en Zwaantje:
1 Zwaantje Smit, * Den Haag 29-8-1820. Volgt XIII-ih.
XIII-a Maas van Zanten, * Buren 31-3-1798, † Tiel 18-5-1848, 50 jr, zv Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Notitie bij Maas: onwettig

vraag van F. van Zoelen:
Is deze Maas, dezelfde persoon als Manus van Zoelen?
Manus van Zoelen heeft gedurende 2 tijdsperioden bij 2 onderdelen in dienst gezeten. Hiervan zijn 2 inschrijvingen gevonden
Inschrijving 1:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Gertruy de Man (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1798 te Buren
Inschrijving 2:
De ouders van de betreffende Manus van Zoelen heten Geertrui van Zanten (moeder) en Willem (achternaam werd niet vermeld).
Manus heeft hier als geboortedatum 31-3-1800 te Buren
Beroep: militair (bij overlijden gepensioneerd).
Maas x, 30 jr, Tiel 14-2-1829 Maria Barlo, 22 jr, * Deil 4-9-1806, † Tiel 11-12-1852, 46 jr, dv Gerrit Jan Barlo x Teuntje van Zijl.
Notitie bij Maria: ook genoemd Berlo, Beverloo
Beroep: naaister.
Notitie bij het huwelijk van Maas en Maria: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1430
Gemeente: Tiel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 14-02-1829
Bruidegom Maas van Zanten
Geboortedatum: 31-03-1798
Geboorteplaats: (Buren)
Bruid Maria Barlo
Geboortedatum: 04-09-1806
Geboorteplaats: (Deil)
Vader bruidegom Nn Nn
Moeder bruidegom Geertruij van Zanten
Vader bruid Gerrit Jan Barlo
Moeder bruid Teuntje van Zijl
Nadere informatie beroep bg.: militair; beroep bruid: naaister; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: naaister
Kinderen van Maas en Maria:
1 Maria van Zanten, * Tiel 1843. Volgt XIV-a.
2 Geertrui Antonia van Zanten, * Tiel 1845, † Montfoort-Utrecht 15-5-1855, ±10 jr.
3 Maas van Zanten, * Tiel 1848. Volgt XIV-b.
XIII-b Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9-12-1807, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Dirkje x, 26 jr, Maurik 26-2-1834 Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw), ±29 jr, * Rijswijk-G 1805, zv Roelof Baauw x Petronella van Bruchem.
Beroep: landman.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3700
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 26-02-1834
Bruidegom Dirk Lodewijk Baauw
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: (Rijswijk)
Bruid Dirkje Ambtman
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: (Zoelen)
Vader bruidegom Roelof Baauw
Moeder bruidegom Petronella van Bruchem
Vader bruid Martinus Ambtman
Moeder bruid Geertrui van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstbaar; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Roelofje Baauw, * Maurik 29-4-1834. Volgt XIV-c.
2 Geertrui Hendrica Bauw, * Zoelen 1835. Volgt XIV-d.
3 Petronella Cornelia Bauw, * Avezaath 1838. Volgt XIV-e.
4 Peter Jacobus Baauw (Baouw), * Avezaath 1847. Volgt XIV-f.
5 Jannigje Baouw, * Sneek 1849. Volgt XIV-g.
6 Willem Hendrikus Bauw, * Avezaath 1851. Volgt XIV-h.
XIII-c Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3-6-1810, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Jannigje x, 23 jr, Maurik 7-2-1834 Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg), ±23 jr, * Maurik 1811, zv Pier van Stuivenberg (Stuijvenberg) x Jannetje Flipsen.
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Dirk: Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3700
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 07-02-1834
Bruidegom Dirk van Stuivenberg
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Maurik
Bruid Jannigje Ambtman
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: (Zoelen)
Vader bruidegom Pier van Stuivenberg
Moeder bruidegom Jannetje Flipsen
Vader bruid Martinus Ambtman
Moeder bruid Geertrui van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: dienstbaar; beroep bruid: dienstbaar; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: werkster; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Jannigje en Dirk:
1 Martinus van Stuijvenberg, * Maurik 1838. Volgt XIV-i.
2 Jannigje van Stuijvenberg, * Maurik 1840. Volgt XIV-j.
3 Geertruida van Stuijvenberg, * Maurik 1841. Volgt XIV-k.
4 Elisabeth van Stuijvenberg, * Maurik 29-5-1851. Volgt XIV-l.
XIII-d Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20-8-1812, † Maurik 3-4-1875, 62 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Notitie bij overlijden van Peter: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3670
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 03-04-1875
Overledene Peter Jan den Ambtman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-04-1875
Overlijdensplaats: Maurik
Vader Martinus den Ambtman
Moeder Geertruida van Zanten
Partner Anna Maria Carolina van Hattem
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zoelen 20-08-1812; wedn.v. Hermijntje Rijnbeek; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: dienstbaar.
Peter:
(1) x, 28 jr, Maurik 16-12-1840 Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek), ±21 jr, * Maurik 1819, † <1852, <33 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15-12-1772 † <1823 x <1812 Hermijntje de Jong * Deil 25-10-1786.
Notitie bij Hermijntje: genoemd Rijnbeek 1870 huwelijk zoon Herman
Notitie bij het huwelijk van Peter en Hermijntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3700
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 23
Datum: 16-12-1840
Bruidegom Peter Jan den Ambtman
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Hermijntje Rijnberk
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Maurik
Vader bruidegom Martinus den Ambtman
Moeder bruidegom Geertruij van Santen
Vader bruid Herme Rijnberk
Moeder bruid Hermijntje de Jong
Nadere informatie beroep bg.: dienstbaar; beroep bruid: dienstbaar; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: -; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: werkster
(2) x, 40 jr, Maurik 26-11-1852 Anna Maria Karolina van Hattem, 31 jr, * Lienden 26-11-1821, † er 25-3-1887, 65 jr, dv Asuerus van Hattem (Hattum) x Catharina Spies.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3755
Gemeente: Lienden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 26-03-1887
Overledene Anna Maria Karolina van Hattum
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-03-1887
Overlijdensplaats: Lienden
Vader Asuerus van Hattum
Moeder Catharina Spies
Partner Peter Jan Ambtman
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Lienden 26-11-1821; wed.v. Jan Jansen Rennes; beroep overl.: baker; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Anna is weduwe van Jan Jansen Rennes (ovl. vóór 1852), wie zij trouwde <1852.
Beroep: baker (vroedvrouw).
Notitie bij het huwelijk van Peter en Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3698
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 25
Datum: 26-11-1852
Bruidegom Peter Jan den Ambtman
Leeftijd: 40
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Anna Maria Karolina van Hattem
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Lienden
Vader bruidegom Martinus den Ambtman
Moeder bruidegom Geertrui van Santen
Vader bruid Asuerus van Hattem
Moeder bruid Catharina Spies
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Hendrijntje Rijnberk; weduwe van Jan Jansen Rennes
Kinderen van Peter en Hermijntje:
1 Herman Ambtman, * Maurik 26-3-1844. Volgt XIV-m.
2 Martinus Ambtman, * Maurik 1847. Volgt XIV-n.
3 Willem Hendrikus den Ambtman, * Maurik 1849. Volgt XIV-o.
Kinderen van Peter en Anna:
4 Jannigje Hermina den Ambtman, * Maurik 1854. Volgt XIV-p.
5 Azuerus den Ambtman, * Maurik 10-4-1855. Volgt XIV-q.
6 Adriana Catharina den Ambtman, * Maurik 21-1-1856. Volgt XIV-r.
7 Peter Jan den Ambtman, * Maurik 18-3-1858. Volgt XIV-s.
8 Geertruida den Ambtman, * Maurik 1862. Volgt XIV-t.
XIII-e Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12-12-1814, † er 28-2-1892, 77 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Hendrikus x, 26 jr, Zoelen 17-6-1841 Johanna van Meeteren, 21 jr, * Zoelen 23-1-1820, † er 4-8-1897, 77 jr, dv Herman van Meeteren x Antje van Ingen.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2105
Gemeente: Zoelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 17-06-1841
Bruidegom Hendrikus Martinus Ambtman
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Johanna van Meeteren
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Zoelen
Vader bruidegom Martinus Ambtman
Moeder bruidegom Geertruij van Zanten
Vader bruid Herman van Meeteren
Moeder bruid Antje van Ingen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: arbeidster
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Geertruij den Ambtman, * Zoelen 7-8-1842. Volgt XIV-u.
2 Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, * Zoelen 1844. Volgt XIV-v.
3 Martinus Hendrikus den Ambtman, * Zoelen 10-6-1847. Volgt XIV-w.
4 Dirkje den Ambtman, * Zoelen 1853. Volgt XIV-x.
5 Herman Cornelis den Ambtman, * Twello 1856. Volgt XIV-y.
6 Gerrit den Ambtman, * Zoelen 7-11-1860. Volgt XIV-z.
XIII-f Willem Ambtman, * Zoelen 26-2-1817, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XII-a).
Willem:
(1) x, 30 jr, Zoelen 26-2-1847 Elisabeth van Rijnberk, ±31 jr, * Rijswijk-G 1816, † <1859, <43 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15-12-1772 † <1823 x <1812 Hermijntje de Jong * Deil 25-10-1786.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3699
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 26-02-1847
Bruidegom Willem Ambtman
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Elisabeth van Rijnberk
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Rijswijk
Vader bruidegom Martinus Ambtman
Moeder bruidegom Geertrui van Santen
Vader bruid Harmen van Rijnberk
Moeder bruid Harmijntje de Jong
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: arbeidster; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: werkster
(2) x, 42 jr, Tiel 30-4-1859 Johanna Maria de Wit, 30 jr, * Drumpt 26-2-1829, dv Aaldert de Wit x Antonia Zweenen.
Notitie bij Johanna: Drumpt is een voormalig dorpje, wat aan het eind van het 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente en later de stad Tiel. Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. Drumpt is gelegen aan de A15 in het noordwesten van de stad.
Het dorp breidde al uit toen het bij Tiel ging horen. Bij opslokking door Tiel is het zuidelijke buitengebied volgebouwd. Dit deel staat bekend als Drumpt-Zuid. Het eigenlijke hart vormt de Dorpsstraat. De Hervormde kerk van Drumpt bevindt zich aan de Burgemeester Meslaan
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1433
Gemeente: Tiel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 30-04-1859
Bruidegom Willem Ambtman
Geboortedatum: 26-02-1817
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Johanna Maria de Wit
Geboortedatum: 16-05-1829
Geboorteplaats: Drumpt
Vader bruidegom Martinus Ambtman
Moeder bruidegom Geertruij van Santen
Vader bruid Aaldert de Wit
Moeder bruid Antonia Zweenen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Elizabeth van Rijnberk
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Martinus den Ambtman, * Tiel 1848. Volgt XIV-aa.
2 Willem Hendrikus den Ambtman, * Tiel 1852. Volgt XIV-ab.
Kinderen van Willem en Johanna:
3 Albertus den Ambtman, * Tiel 1867. Volgt XIV-ac.
4 Peter Hendrikus den Ambtman, * Wadenoijen 1872. Volgt XIV-ad.
XIII-g Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2-2-1815, † Deil 5-1-1855, 39 jr, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Functie: daggelder.
Maas x, 21 jr, Deil 30-4-1836 Johanna Geertruij Keij, 20 jr, * Deil 14-10-1815, † er 21-12-1895, 80 jr, dv Gerrit Keij ~ Deil 1776 † er 23-10-1850 x Cornelia van Waghem.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5801
Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 49
Aangiftedatum: 23-12-1895
Overledene Johanna Geertruida Keij
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-12-1895
Overlijdensplaats: Deil
Vader Gerrit Keij
Moeder Cornelia van Waghem
Partner Maas van Santen
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Deil 14-10-1815; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Maas en Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5824
Gemeente: Deil
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 30-04-1836
Bruidegom Maans van Santen
Geboortedatum: 03-02-1815
Geboorteplaats: Kapel Avezaath
Bruid Johanna Geertrui Keij
Geboortedatum: 14-10-1815
Geboorteplaats: Deil
Vader bruidegom Aart van Santen
Moeder bruidegom IJke van Mourik
Vader bruid Gerrit Keij
Moeder bruid Cornelia van Wagchem
Nadere informatie beroep bg.: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Maas en Johanna:
1 Cornelis van Santen, * Deil 2-10-1836. Volgt XIV-ae.
2 Margrieta Cornelia van Santen, * Deil 13-8-1839. Volgt XIV-af.
3 Aart van Santen, * Deil 1842. Volgt XIV-ag.
4 Gerrit Jan van Santen, * Deil 18-12-1844, † er 30-11-1854, 9 jr.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5803
Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 01-12-1854
Overledene Gerrit Jan van Santen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-11-1854
Overlijdensplaats: Deil
Vader Maas van Santen
Moeder Johanna Geertrui Keij
Partner
Nadere informatie geboortepl: Deil; oud 10 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: daglooner; beroep moeder: geen beroep
5 IJda van Santen, * Deil 13-8-1848. Volgt XIV-ah.
6 Gerrit van Santen, * Deil 13-12-1850, † er 13-8-1917, 66 jr.
7 Johannes van Santen, * Deil 21-11-1853. Volgt XIV-ai.
XIII-h Abraham van Santen, * Zoelen 15-5-1818, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Notitie bij Abraham: er zijn kinderen geboren voor het huwelijk, vader niet bekend. Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd; de anderen mogelijk jong overleden.
Beroep: van 1852 tot 1952 militair.
Abraham x, 34 jr, Nijmegen 3-6-1852 Wilhelmina Christina Petronella van Heel, 29 jr, * Nijmegen 11-3-1823, dv Arnoldus van Heel x Wilhelmina Christina Graadt.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Wilhelmina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1099
Gemeente: Nijmegen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 81
Datum: 03-06-1852
Bruidegom Abraham van Santen
Geboortedatum: 15-05-1818
Geboorteplaats: Zoelen
Bruid Wilhelmina Christina Petronella van Heel
Geboortedatum: 11-03-1823
Geboorteplaats: Nijmegen
Vader bruidegom Aart van Santen
Moeder bruidegom IJda van Maurik
Vader bruid Arnoldus van Heel
Moeder bruid Wilhelmina Christina Graadt
Nadere informatie beroep bg.: militair; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: zonder beroep; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
1 Wilhelmina Ida Christina van Santen, * Nijmegen 25-12-1842. Volgt XIV-aj.
2 Johannes Hendrikus Abraham van Santen, * Amersfoort 7-8-1853. Volgt XIV-ak.
3 Jacobus Arnoldus Aart van Santen, * Amersfoort 9-4-1856, † er 7-1-1859, 2 jr.
4 Ida Christina Cornelia van Santen, * Amersfoort 5-3-1859.
XIII-i Arien van Zanten, * Avezaath 1824, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: arbeider.
Arien x, ±24 jr, Zoelen 29-12-1848 Gerdina Udo, ±32 jr, * Erichem 1816, dv Fier Udo ~ Erichem 16-5-1776 † er 15-10-1849 x Neeltje (Aaltje) van de Water ~ 14-4-1780 † Erichem 14-4-1850.
Beroep: dienstmeid.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Gerdina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3696
Gemeente: Maurik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 17-04-1885
Bruidegom Bart van Mourik
Geboortedatum: 15-11-1858
Geboorteplaats: Zoelmond
Bruid Jannigje Udo
Geboortedatum: 28-10-1865
Geboorteplaats: Rijswijk (Maurik)
Vader bruidegom Bart van Mourik
Moeder bruidegom Pietronella van Zuilichem
Vader bruid Nicolaas Udo
Moeder bruid Gijsberta Vermeulen
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: arbeidster; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster
XIII-j Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10-6-1828, † Kapel-Avezaath 14-2-1897, 68 jr, dv Aart van Santen (Zanten) (zie XII-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: dienstmeid.
Janna x, 25 jr, Zoelen 22-7-1853 Hendrik Stap, 26 jr, * Avezaath 6-4-1827, zv Harmen Stap (Stapraden) * Zoelen 13-5-1805 † er 14-8-1863 x Beesd 18-11-1826 Cornelia de Weerd * Tricht 1799.
Notitie bij Hendrik: bron L. Loef: opa van mijn opa van moederskant.
Beroep: dienstknecht.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Hendrik: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2106
Gemeente: Zoelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 22-07-1853
Bruidegom Hendrik Stap
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Avezaath
Bruid Janna van Zanten
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Avezaath
Vader bruidegom Hermen Stap
Moeder bruidegom Cornelia van de Weerd
Vader bruid Aart van Zanten
Moeder bruid Ida van Maurik
Nadere informatie beroep bg.: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Janna en Hendrik:
1 Ida Cornelia Stap, * Zoelen 1858. Volgt XIV-al.
2 Cornelis Stap, * Avezaath 21-10-1860. Volgt XIV-am.
3 Aartje Stap, * Avezaath 1863. Volgt XIV-an.
4 Jan Hendrik Stap, * Zoelen 21-4-1867. Volgt XIV-ao.
5 Hermanus Arie Stap, * Kapel-Avezaath 1872. Volgt XIV-ap.
XIII-k Dirk van de Water, * Buurmalsen 4-12-1825, † Tricht 9-6-1881, 55 jr, zv Johannes van de Water (zie XII-n) en Petronella van Dijk.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5921
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 10-06-1881
Overledene Dirk van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-06-1881
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Johannes van de Water
Moeder Petronella van Dijk
Partner Arnolda van Zetten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 56 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Dirk: 6 kinderen, zie familysearch
Dirk x, 26 jr, Buurmalsen 29-10-1852 Arnolda van Zetten, 20 jr, * Deil 5-1-1832.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Arnolda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5938
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 29-10-1852
Bruidegom Dirk van de Water
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Tricht
Bruid Arnolda van Zetten
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Deil
Vader bruidegom Johannis van de Water
Moeder bruidegom Petronella van Dijk
Vader bruid Lammert van Zetten
Moeder bruid Maaike de Keijzer
Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: watermolenaar; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Dirk en Arnolda:
1 Lambertus Hermanus van de Water, * Tricht 4-1854, † er 26-7-1854, 3 mnd.
Notitie bij overlijden van Lambertus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5923
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 27-07-1854
Overledene Lambertus Hermanus van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-07-1854
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Dirk van de Water
Moeder Arenolda van Zetten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Tricht; oud 3 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld
2 Hermanus van de Water, * Tricht 12-1862, † er 18-2-1864, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 19-02-1864
Overledene Hermanus van de Water
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-02-1864
Overlijdensplaats: Tricht (Buurmalsen)
Vader Dirk van de Water
Moeder Arnolda van Zetten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 14 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld
XIII-l Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20-9-1841, † er 4-12-1915, 74 jr, dv Johannes van de Water (zie XII-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Notitie bij overlijden van Anthonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8158
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 06-12-1915
Overledene Anthonia Johanna van de Water
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-12-1915
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Johannes van de Water
Moeder Aaltje van Kuilenburg
Partner Johannes Huijgen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 74 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Anthonia x, 25 jr, Buurmalsen 11-1-1867 Johannes (Jan) Huigen, ±27 jr, * Buurmalsen 1840, † er 6-11-1916, ±76 jr, zv Arie (Arien) Huijgen * 1-3-1794 † Buurmalsen 3-5-1870 x Buurmalsen 9-3-1832 Magdalena van Loenen † >1870.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8158
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 06-11-1916
Overledene Johannes Huigen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-11-1916
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Arie Huigen
Moeder Magdalena van Loenen
Partner Anthonia Johanna van de Water
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 76 jaar; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: kuiper.
Notitie bij het huwelijk van Anthonia en Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5937
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 11-01-1867
Bruidegom Jan Huigen
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Buurmalsen
Bruid Anthonia Johanna van de Water
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Buurmalsen
Vader bruidegom Arie Huigen
Moeder bruidegom Magdalena van Loenen
Vader bruid Johannes van de Water
Moeder bruid Aaltje Kuilenburg
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: kuiper; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: Arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep
XIII-m Hermina van de Water, * Buurmalsen 6-3-1845, † Tricht 7-4-1874, 29 jr, dv Johannes van de Water (zie XII-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Notitie bij overlijden van Hermina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5922
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 08-04-1874
Overledene Hermina van de Water
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-04-1874
Overlijdensplaats: Tricht
Vader Johannes van de Water
Moeder Aaltje van Kuilenburg
Partner Cornelis Hol
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 29 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Hermina x, 19 jr, Buurmalsen 21-7-1864 Cornelis Hol, ±26 jr, * Buurmalsen 1838, † er 28-12-1920, ±82 jr, zv Cornelis Dirk Hol x Jantje van der Maas.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8158
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 29-03-1920
Overledene Cornelis Hol
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-12-1920
Overlijdensplaats: Buurmalsen
Vader Cornelis Dirk Hol
Moeder Jantje van der Haas
Partner Dirkje van Helten
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Buurmalsen; oud 82 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Cornelis trouwde later Buurmalsen 9-12-1874 Drikje van Helten (1839-1912).
Beroep: landbouwer.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5937
Gemeente: Buurmalsen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 21-07-1864
Bruidegom Cornelis Hol
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Buurmalsen
Bruid Hermina van de Water
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Buurmalsen
Vader bruidegom Cornelis Dirk Hol
Moeder bruidegom Jansje van der Maas
Vader bruid Johannes van de Water
Moeder bruid Aaltje van Kuilenburg
Nadere informatie beroep bg.: Arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: Arbeider; beroep moeder bg.: Arbeidster; beroep vader bd.: Arbeider; beroep moeder bd.: Arbeidster
XIII-n Maaijke van Santen, * Beusichem 12-11-1823, † Culemborg 17-12-1889, 66 jr, dv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Notitie bij de geboorte van Maaijke: geboren des middags
gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Maaijke: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 166
Aangiftedatum: 19-12-1889
Overledene Maaijke van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1889
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Anthonij van Santen
Moeder Johanna van Santen
Partner Antonie Konings
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; wed.v. Cornelis van Eckberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Maaijke:
(1) x, 21 jr, Culemborg 4-7-1845 Cornelis van Eck (Ek), 27 jr, * Culemborg 16-5-1818, † er 3-4-1847, 28 jr, zv Johannes van Eck (Ek) † >1819 x Aaltje (Otje) Bron ~ 1780 † Culemborg 11-6-1819.
Notitie bij het huwelijk van Maaijke en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5903
Gemeente: Culemborg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 19
Datum: 04-07-1845
Bruidegom Cornelis van Ek
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Culemborg
Bruid Maaijke van Santen
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Johannes van Ek
Moeder bruidegom Aaltje Bron
Vader bruid Anthonij van Santen
Moeder bruid Johanna van Santen
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landbouwer; beroep moeder bd.: zonder beroep
(2) x, 25 jr, Beusichem 8-12-1848 Antonie Konings, 23 jr, * Everdingen 8-1-1825, † Culemborg 31-1-1890, 65 jr, zv Hendrikus Konings x Catrina van Iperen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-2-1890.
Notitie bij overlijden van Antonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5834
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 01-02-1890
Overledene Antonie Konings
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-01-1890
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Hendricus Konings
Moeder Catrina van Iperen
Partner Maaijke van Santen
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Everdingen; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1848 werkman.
Notitie bij het huwelijk van Maaijke en Antonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 08-12-1848
leeftijd bruidegom 23, bruid 25 jaar
beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwe van Cornelis van Eck
Kind van Maaijke en Cornelis:
1 Johannes van Eck (Ek), * Beusichem 7-1-1846. Volgt XIV-aq.
Kinderen van Maaijke en Antonie:
2 Hendrikus Konings, * Culemborg 5-4-1848. Volgt XIV-ar.
3 Antonia Johanna Konings, * Culemborg 14-10-1857, † er 20-11-1857, 1 mnd.
Notitie bij overlijden van Antonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5838
Gemeente: Culemborg
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 150
Aangiftedatum: 21-11-1857
Overledene Antonia Johanna Konings
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-11-1857
Overlijdensplaats: Culemborg
Vader Antonie Konings
Moeder Maaigje van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Culemborg; oud 5 week; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep
XIII-o Jan van Santen, * Beusichem 9-8-1829, † Zoelmond 20-2-1897, 67 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Notitie bij de geboorte van Jan: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-2-1897.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 22-02-1897
geboortepl: Beusichem; 09-08-1829; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: 1857 landman; 1897 landbouwer.
Jan x, 27 jr, Beusichem 2-5-1857 Jannigje van Schoor(dijk), 32 jr.
:, RVvZ Zie XIII-ax voor persoonsgegevens van Jannigje.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jannigje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 20-05-1857
leeftijd bruidegom 27 jaar, leeftijd bruid 32 jaar
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Jan en Jannigje:
1 Johanna Magdelina van Santen, * Beusichem 17-7-1858.
2 Elisabeth Wilhelmina van Santen, * Beusichem 11-12-1859, † er 23-6-1864, 4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-6-1864.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 23-06-1864
geboortepl: Beusichem; 11-12-1859; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep;
3 Anthonie Johannes van Santen, * Beusichem 10-8-1864, † Zoelmond 30-12-1876, 12 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-12-1876.
Notitie bij overlijden van Anthonie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 30-12-1876
geboortepl: Beusichem; 10-08-1864; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: zonder beroep;
4 Willem van Santen, * Beusichem 1867. Volgt XIV-as.
XIII-p Aalbert van Santen, * Beusichem 13-7-1833, † er 23-10-1913, 80 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Notitie bij de geboorte van Aalbert: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 23-10-1913.
Notitie bij overlijden van Aalbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 23-10-1913
geboortepl: Beusichem; 05-07-1833; wedn.v. Elisabeth van der Heijdenberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1864 landbouwer.
Aalbert:
(1) x, 30 jr, Beusichem 24-2-1864 Elizabeth van der Heijden, 28 jr, * Zoelen 7-6-1835, † Beusichem 30-4-1867, 31 jr, dv Gijsbert van der Heijden (Heiden) x Dirkje Brinkman.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-4-1867.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 30-04-1867
geboortepl: Zoelen; 07-06-1835; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1864 dienstmeid.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Elizabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 24-02-1864
leeftijd bruidegom 30 jaar, bruid 28 jaar
beroep bg.: landbouwer
beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
(2) x, 41 jr, Beusichem 29-7-1874 Wilhelmina van Santen, 31 jr.:, RVvZ Zie XIII-ac voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Wilhelmina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 29-07-1874
brgm 41 jaar, brd 31 jaar
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Elizabeth vander Heijden
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 1864. Volgt XIV-at.
2 Gijsbertus Johannes van Santen, * Beusichem 21-3-1866, † er 9-7-1866, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-7-1866.
Notitie bij overlijden van Gijsbertus: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 09-07-1866
geboortepl: Beusichem; 21-03-1866; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
XIII-q Anthonij van Santen, * Beusichem 11-1-1839, † er 6-5-1904, 65 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XII-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XII-o).
Notitie bij de geboorte van Anthonij: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-5-1904.
Notitie bij overlijden van Anthonij: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 06-05-1904
geboortepl: Beusichem; 11-01-1839; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroepen: arbeider; werkman; 1864 landman; 1904 landbouwer.
Anthonij x, 25 jr, Beusichem 27-7-1864 IJda van Arnhem, 25 jr, * Zoelen 22-1-1839, † Beusichem 8-4-1878, 39 jr, dv Dirk van Arnhem * Maurik 23-3-1805 x Buurmalsen 8-10-1833 Roelofke van den Oever * Buurmalsen 8-4-1809.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-4-1878.
Notitie bij overlijden van IJda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 09-04-1878
geboortepl: Zoelen; 22-01-1839; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij IJda: ook genoemd Ieda, Yda
Beroep: 1864 dienstmeid.
Notitie bij het huwelijk van Anthonij en IJda: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 27-07-1864
bruidegom: 25 jaar.; bruid: 25 jaar.
Nadere informatie beroep bg.: landman
beroep Bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Kinderen van Anthonij en IJda:
1 Antonie Johannes van Santen, * Beusichem 1865. Volgt XIV-au.
2 Dirk Johannes van Santen, * Beusichem 9-4-1866, † er 20-8-1866, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-8-1866.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 21-08-1866
geboortepl: Beusichem; 09-04-1866; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep;
3 Dirkje Johanna van Santen, * Beusichem 3-9-1867, † er 30-1-1897, 29 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-1-1897.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 30-01-1897
geboortepl: Beusichem; 03-09-1867; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
4 Johannes van Santen, * Beusichem 1869. Volgt XIV-av.
5 Roelof van Santen, * Beusichem 27-6-1871. Volgt XIV-aw.
6 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 17-3-1873 in Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18-3-1873.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 18-03-1873
levenloos geboren; geboortepl: Beusichem; 16-03-1873; beroep overl.: -; beroep vader: werkman; beroep moeder: zonder beroep;
7 Aalbert van Santen, * Beusichem 26-9-1876, † er 20-3-1878, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20-3-1878.
Notitie bij overlijden van Aalbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 20-03-1878
geboortepl: Beusichem; 26-09-1876; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
8 van Santen, levenloos geboren zoon, geboren 21-3-1878 in Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22-3-1878.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 22-03-1878
levenloos geboren; geboortepl: Beusichem; 21-03-1878; beroep overl.: -; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
XIII-r Aalbert van Santen, * Beusichem 14-12-1822, † Utrecht 11-6-1891, 68 jr, zv Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Van de geboorte is aangifte gedaan 16-12-1822
Notitie bij de geboorte van Aalbert: in het jaar achtienhonderd twee en twintig, den zestienden december des voormiddags ten negen uren, compareerde voor ons Joan Theodoor van de Kasteele, schout, ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Beusichem provintie gelderland, Henricus Theodorus Verhoef, oud een en dertig jaren, genees- heel en ...meester, wonende te beusichem, welke ons heeft verklaard dat willemina van santen, werkmeid, wonende te beusichem, ten huize van hendrik van de waardt, meester smid, aldaar op de veertienden dezes des namiddags zes uren is bevallen van een zoon, aan welke hij de voor en toenaam van AALBERT van Santen gegeven heeft.
De gemelde verklaring en aangeving is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van de Waardt , meester hoefsmid, oud twee en veertig jaren en Pieter Ouburg, werkman, oud vijftig jaren, beiden wonende binnen deze gemeente welke deze... en duidelijke voorlezing met ons en den comparant getekend hebben.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-6-1891.
Notitie bij overlijden van Aalbert: akte nr. 992
op heden den elfden juny achttienhonderd een en negentig, zijn voor ons ondergetekende Ambetnaar van den Burgerlijken Standder stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Leonardus Johannis Huygens, aanspreker, oud acht en vijftig jaren en
Johannes Veldhuizen, bode, oud zes en vijftig jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben dat op den elfden dezer maand, des nachts te twee uur, in den ouderdom van zeven en zestig jaren, binnen deze stad is overleden
Aalbert van Santen, bleekersknecht, geboren te Beusichem, wonende alhier aan de Riemstraat L1, gehuwd met Elizabeth Achterberg, zoon van Willemina van Santen, overleden
En hebben wij daarvan akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.
Beroep: kleerbleekersknecht.
Aalbert x, 27 jr, Utrecht 16-10-1850 Elizabeth Achterberg, 27 jr, * Utrecht 18-8-1823, † Nijkerk 18-5-1900, 76 jr, dv Adrianus Achterberg (Agterberg) ~ Utrecht 12-4-1788 † er 14-4-1837 x Utrecht 1-11-1809 Gerarda Burgers (Bongers) ~ Arnhem 7-5-1789 † Utrecht 26-4-1866.
Van de geboorte is aangifte gedaan 19-8-1823
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: akte 889
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3488
Gemeente: Nijkerk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 88
Aangiftedatum: 19-05-1900
Overledene Elizabeth Achterberg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-05-1900
Overlijdensplaats: Nijkerk
Vader Adrianus Achterberg
Moeder Gerarda Borgers
Partner Aalbert van Santen
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Utrecht; oud 76 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Elizabeth: akte nr. 434
op heden den ziestienden october achtienhonderd vijftig, zijn voor ons ondergetekenden van den burgerlijken stand der stad Utrecht, aan het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Aalbert van Santen, kleerbleekersknecht, geboren te Beusichem, wonende alhier, oud seven en twintig jaren, meerderjarig zoon van Willemina van Santen, werkster, wonende alhier,
en Elizabeth Achterberg, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud zevenentwintig jaren, meerderjarig dochter van Adrianus Achterberg , overleden, en Gerarda Bongers, naaister, wonende alhier.
De afkondigingen hebben alhier, zonder sluiting, plaatsgehad den zesden en dertienden dezer maand.
Zij hebben tot dat einde aan ons overgelegd:
1. hunner geboorte extracten
2. doodextract van den vader der bruid
3. certificaat van voldoening aan de Militaire Dienst.
Willemina van Santen bovengenoemd verklaarde alhier comparerende, den bruidegom voor haren zoon te erkennen en met de mede compareerde moeder der bruid, hare toestemming te geven tot dit huwelijk.
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben gevraagd, of zij elkander als Man en Vrouw en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen, ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. Alles ingevolge de vierde afdeling van den derde titel van het Burgelijk Wetboek, en in tegenwoordigheid van
Hendrikus de Graaf, congierge, oud zesenveertig jaren,
Johannes van Emden, bediende, oud vijfenzeventig jaren,
Willem Martinus van Manjou, stadsbode, oud drie en zestig jaren,
en Cornelis Martinus van Monjou, stadsbode, oud acht en vijftig jaren, allen wonende alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons getekend
door den bruidegom, de moeder van den bruid en de getuigen verklarende de bruid en de bruidegomsmoeder niet te kunnen schrijven.
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Johanna van Santen, * Utrecht 17-7-1851, † er 8-3-1852, 7 mnd.
Van de geboorte is aangifte gedaan 19-7-1852
Notitie bij de geboorte van Johanna: Akte 904. 19-07-1852
aalbert oud 28 jaren op den oord wijk N nr 54, dat op den zeventiende dezer des morgens te zes uren zijne wettige vrouw elizabeth achterberg te zijne huize een vrouwelijk geslacht, Johanna, getuigen dirk de groot, touwslager, oud 25 , dirk gijssen, 24 niet te kunen schrijven
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-3-1852.
Notitie bij overlijden van Johanna: Johanna, 9 mrt 52
Akte 274… .. verschenen Johannes Rijken, aanspreker, oud dertig jaren en Willem Martinus van Monsjou, stadsbode, oud vierenzestig jaren, wonende beide alhier, die ons verklaard hebben dat op den achtsten dezer maand des avonds ten zes uren, in den ouderdom van bijna acht maanden binnen deze stad is overleden Johanna van Santen, geboren te utrecht, dochter van Aalbert van Santen, kleerbleeker en van Elisabeth Achterberg, wonende alhier op den Oord nr. 548 B………
2 Adrianus van Santen, * Utrecht 21-1-1853. Volgt XIV-ax.
3 Jacobus van Santen, * Utrecht 21-2-1855. Volgt XIV-ay.
4 Elisabeth van Santen, * Utrecht 30-4-1858, † er 7-5-1858, 7 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1858.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Elisabeth, 8-5-58
Akte 615… verschenen Hendrikus Gijsbertus Maassen, aanspreker en….stadsbode, .. ons verklaard hebbende dat op den zevenden dezer maand des avonds ten zes ure in den ouderdom van vijf weken, binnen de stad is overleden Elisabeth van Santen, geboren te utrecht dochter van Aalbert van Santen, bleeker en van Elisabeth Achterberg, wonende alhier op den Oort nr. 548
5 Willem van Santen, * Utrecht 22-5-1859, † er 8-6-1859, 17 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-6-1859.
Notitie bij overlijden van Willem: Willem, 9-6-59
Akte 738… verklaard hebben dat op den achtsten dezer maand des middags ten vijf ure in den ouderdom van zeventien dagen binnen deze stad is overleden Willem van Santen, geboren te utrecht, zoon van Aalbert van Santen en Elizabeth Achterberg, wonende alhier op den Oord nr. 548 B
6 Gerarda van Santen, * Utrecht 26-7-1860, † er 10-2-1861, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-2-1861.
Notitie bij overlijden van Gerarda: Gerarda, 11-2-61
Akte 215… verschenen…aanspreker en …stadsbode, welke verklaarden dat op den tienden dezer maand des morgens ten negen ure in den ouderdom van zes maanden binnen deze stad is overleden Gerarda van Santen, geboren te utrecht dochter van Aalbert van Santen en Elizabeth Achterberg, wonende alhier aan den Oord nr. 548
7 Cornelia van Santen, * Utrecht 26-6-1862, † er 16-6-1866, 3 jr.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 444
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1225
Aangiftedatum: 18-06-1866
Overledene Cornelia van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-06-1866
Leeftijd: 4
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Aalbert van Santen
Moeder Elizabeth Achterberg
8 Johanna Hendrika van Santen, * Utrecht 21-11-1864, † er 9-3-1865, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-3-1865.
Notitie bij overlijden van Johanna: Johanna Hendrika, 11mrt 65
Akte 403… verklaarden dat op den negenden dezer maand des nachts ten drie ure binnen deze stad is overleden in den ouderdom van bijna vier maanden Johanna Hendrika van Santen geboren te Utrecht dochter van Aalbert van Santen, bleeker, en van Elizabeth Achterberg, wonende alhier op den Oord 548…
XIII-s Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4-9-1827, † er 18-2-1913, 85 jr, dv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 463
Inventarisnr: 538
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 263
Aangiftedatum: 18-02-1913
Overledene Johanna Petronella de Groot
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-02-1913
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacobus de Groot
Moeder Wilhelmina van Santen
Partner Govert Soesbergen
Relatie: weduwe van
Notitie bij Johanna: geboren 4 maanden na het huwelijk van haar ouders
Johanna x, 25 jr, Utrecht 13-4-1853 Govert Soesbergen, ±31 jr, * Utrecht 1822, † er 30-11-1892, ±70 jr, zv Hendrik van Soesbergen (Soestbergen) * Utrecht 1786 x Utrecht 15-4-1818 Geertruij Agterberg * Utrecht 1794.
Notitie bij overlijden van Govert: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 468
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2159
Aangiftedatum: 01-12-1892
Overledene Govert Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-11-1892
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Hendrik Soesbergen
Moeder Geertruij Agterberg
Partner Johanna Petronella de Groot
Relatie: gehuwd met
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Govert: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 961
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 104
Datum: 13-04-1853
Bruidegom Govert Soesbergen
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Johanna Petronella de Groot
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Hendrik Soesbergen
Moeder bruidegom Geertruij Agterberg
Vader bruid Jacobus de Groot
Moeder bruid Wilhelmina van Santen
Kinderen van Johanna en Govert:
1 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 30-1-1854 in Utrecht.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1196
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 143
Aangiftedatum: 01-02-1854
Overledene N.N. Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-01-1854
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Petronella de Groot
Partner
Nadere informatie levenloos kind
2 Geertruida Soesbergen, * 1856, † Utrecht 3-1-1858, ±2 jr.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1199
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 04-01-1858
Overledene Geertruida Soesbergen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-01-1858
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
3 Jacobus Soesbergen, * 1857, † Utrecht 14-11-1860, ±3 jr.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1201
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1561
Aangiftedatum: 15-11-1860
Overledene Jacobus Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-11-1860
Leeftijd: 3
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
4 Hendrik Soesbergen, * 11-1858, † Utrecht 5-6-1859, 7 mnd.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1200
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 724
Aangiftedatum: 06-06-1859
Overledene Hendrik Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-06-1859
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
Partner
Nadere informatie in de leeftijd van 7 mnd.
5 Willem Soesbergen, * 1861, † Utrecht 7-6-1866, ±5 jr.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 444
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 820
Aangiftedatum: 08-06-1866
Overledene Willem Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-06-1866
Leeftijd: 5
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
6 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 27-7-1863 in Utrecht.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 442
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 862
Aangiftedatum: 28-07-1863
Overledene N.N. Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-07-1863
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
7 Geertruij Willemina Soesbergen, * Utrecht 1864. Volgt XIV-az.
8 Soesbergen, levenloos geboren zoon, geboren 18-12-1866 in Utrecht.
Notitie bij overlijden: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 445
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 3308
Aangiftedatum: 19-12-1866
Overledene N.N. Soesbergen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-12-1866
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Govert Soesbergen
Moeder Johanna Petronella de Groot
Partner
Nadere informatie levenloos geboren
9 Mijntje Soes(t)bergen, * Utrecht 1868. Volgt XIV-ba.
XIII-t Dirk de Groot, * Utrecht 20-4-1830, † er 11-8-1901, 71 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Beroep: touwslager.
Dirk x, 30 jr, Utrecht 11-4-1861 Agnes van Schroon, 29 jr, * Utrecht 18-10-1831, † er 14-1-1909, 77 jr, dv Hendrik van Schroon x Adriana Atteveld.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Agnes: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 967
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 82
Datum: 11-04-1861
Toegangnr: 481
Inventarisnr: 967
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 82
Datum: 11-04-1861
Bruidegom Dirk de Groot
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Agnes van Schroon
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Jacobus de Groot
Moeder bruidegom Wilhelmina van Zanten
Vader bruid Hendrik van Schroon
Moeder bruid Adriana Atteveld
Kinderen van Dirk en Agnes:
1 Wilhelmina de Groot, * Utrecht 19-10-1861, † er 23-3-1876, 14 jr.
2 Adriana de Groot, * Utrecht 17-9-1864. Volgt XIV-bb.
3 Dirk de Groot, * Utrecht 5-3-1867, † er 9-3-1871, 4 jr.
4 Jacobus de Groot, * Utrecht 30-3-1870, † er 22-1-1874, 3 jr.
XIII-u Jacobus de Groot, * Utrecht 1833, † er 16-7-1866, ±33 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Notitie bij overlijden van Jacobus: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 445
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2250
Aangiftedatum: 16-07-1866
Overledene Jacobus de Groot
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-07-1866
Leeftijd: 33
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacobus de Groot
Moeder Wilhelmina van Zanten
Partner Alida van Zomeren
Relatie: gehuwd met
Jacobus x, ±26 jr, Utrecht 11-5-1859 Alida van Zomeren, ±34 jr, * Utrecht 1825, † >1866, >41 jr, dv Dirk van Zomeren x Hendrica Walbeek.
Alida is weduwe van Reinier Meeuwsen (1824-1854), wie zij trouwde Utrecht 8-9-1852.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Alida: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 965
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 124
Datum: 11-05-1859
Bruidegom Jacobus de Groot
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Alida van Zomeren
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Jacobus de Groot
Moeder bruidegom Wilhelmina van Zanten
Vader bruid Dirk van Zomeren
Moeder bruid Hendrica Walbeek
Nadere informatie wed. van Reinier Meeuwsen.
Kind van Jacobus en Alida:
1 Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1860. Volgt XIV-bc.
XIII-v Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838, † er 19-7-1887, ±49 jr, zv Pieter van Basten en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XII-p).
Notitie bij overlijden van Christiaan: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 464
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1124
Aangiftedatum: 20-07-1887
Overledene Christiaan Willebrordus van Basten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-07-1887
Leeftijd: 49
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Pieter van Basten
Moeder Willemijntje van Zanten
Partner Johanna Hendrica van den Berg
Relatie: gehuwd met
Beroep: touwslager.
Christiaan x, ±23 jr, Utrecht 13-3-1861 Johanna Hendrica van den Berg, ±22 jr, * Utrecht 1839, † er 29-4-1922, ±83 jr, dv Jacobus Johannes van den Berg * Utrecht 1812 x Utrecht 12-5-1830 Hendrica van Beusekom ~ Utrecht 2-10-1809.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 463
Inventarisnr: 546
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 833
Aangiftedatum: 01-05-1922
Overledene Johanna Hendrica van den Berg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-04-1922
Leeftijd: 83
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Jacobus Johannes van den Berg
Moeder Hendrika van Beusekom
Partner Christiaan Willebrordus van Basten
Relatie: weduwe van
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Johanna: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 967
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 66
Datum: 13-03-1861
Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Pieter van Basten, * Utrecht 1862, † er 17-5-1885, ±23 jr.
Notitie bij overlijden van Pieter: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 462
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 842
Aangiftedatum: 18-05-1885
Overledene Pieter van Basten
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-05-1885
Leeftijd: 23
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Christiaan Willebrordus van Basten
Moeder Johanna Hendrica van den Berg
2 Johanna van Basten, * Utrecht 1-1863, † er 4-2-1863, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5-2-1863.
Notitie bij overlijden van Johanna: oud drie weken
3 Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 1865. Volgt XIV-bd.
4 Wilhelmina van Basten, * Utrecht 17-10-1867. Volgt XIV-be.
5 Albertus van Basten, * Utrecht 17-4-1871. Volgt XIV-bf.
6 Christiaan van Basten, * Utrecht 17-10-1877. Volgt XIV-bg.
7 Hendrikus Jacobus van Basten, * Utrecht 25-5-1880. Volgt XIV-bh.
XIII-w Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3-11-1822, † er 6-1-1904, 81 jr, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XII-q).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-1-1904.
Notitie bij overlijden van Anthonia: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 07-01-1904
geboortepl: Beusichem; 03-11-1822; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Anthonia: geboren voor het huwelijk van haar ouders als Van Santen, gewettigd bij huwelijk ouders
Anthonia x, 44 jr, Utrecht 6-2-1867 Dirk van Elst, ±34 jr, * Rhenen 1833, † <6-1-1904, <71 jr, zv Antonie van Elst x Aartje van Agterberg.
Dirk is weduwnaar van Maria de Heus (ovl. vóór 1867), wie hij trouwde <1867.
Notitie bij het huwelijk van Anthonia en Dirk: Toegangnr: 481
Inventarisnr: 283
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 65
Datum: 06-02-1867
Bruidegom Dirk van Elst
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Rhenen
Bruid Antonia Struik
Leeftijd: 44
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Antonie van Elst
Moeder bruidegom Aartje van Agterberg
Vader bruid Jan Struik
Moeder bruid Gerrigje van Zanten
Nadere informatie Brdg.wedn.van Maria de Heus
XIII-x Alida Struijk, * Beusichem 1-2-1826, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XII-q).
Notitie bij de geboorte van Alida: gedoopt in de kerk te Beusichem
Alida x, 30 jr, Beusichem 29-11-1856 Cornelis Jacob van Buuren, 31 jr, * Beusichem 26-12-1824, † er 11-11-1878, 53 jr, zv Hendrikus van Buuren ~ Beusichem 13-8-1802 † er 28-3-1857 x Beusichem 12-8-1826 Cornelia Verlee * Beusichem 1801.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 12-11-1878
Overledene Cornelis Jacob van Buuren
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-11-1878
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Hendrikus van Buuren
Moeder Cornelia Verlee
Partner Alida Struik
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 26-12-1824; beroep overl.: arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij het huwelijk van Alida en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 29-11-1856
beroep bg.: werkman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kind van Alida en Cornelis:
1 Gerrit Jan van Buuren, * Beusichem 1861. Volgt XIV-bi.
XIII-y Albert van Santen, * Beusichem 8-1-1831, † Utrecht 11-6-1914, 83 jr, zv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij de geboorte van Albert: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 13-6-1914.
Notitie bij overlijden van Albert: 13 juni 1914
akte 859,…verklaarden dat op den elfden dezer des avonds te elf uren, op den ouderdom van drie en tachtig jaren alhier is overlden, albert van Santen zonder beroep geboren te Beusichem, wonende alhier, Weerdsingel westzijde 65, weduwnaar van Rijkje Prijs, zijnde verder niets bekend…
Notitie bij Albert: RAU Bevolkingsregister:
Albert van Santen, geh. met R. Prijs, geb. 08-01-1831 te beusichem, weerdsingel o.z. 13, deel 24, folio 6962
Beroep: 1855 boerenknecht.
Albert x, 24 jr, Beusichem 4-8-1855 Rijkje Prijs, ±26 jr, * Zoelmond 1829, † Utrecht 30-6-1913, ±84 jr, dv Gijsje Prijs.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-7-1913.
Notitie bij overlijden van Rijkje: 1 juli 1913
akte 893…verklaarden, dat op den dertigsten van de vorige maand, des maddags te vier uur, in den ouderdom van vier en tachtig jaren alhier is overleden Rijkje Prijs, zonder beroep, geboren te Zoelmond gemeente Beusichem, wonende alhier, Weerdsingel Westzijde 65, gehuwd met Albert van Santen, zijnde verder niets bekend..
Notitie bij het huwelijk van Albert en Rijkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 04-08-1855
leeftijd brd en bgm 24 jaar
Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: werkman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
XIII-z Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17-1-1833, † Buren 18-11-1914, 81 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-11-1914.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8154
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 19-11-1914
Overledene Jacoba Cornelia van Santen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-11-1914
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Buren
Vader Willem van Santen
Moeder Anna van Santen
Partner Philip Bronk
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jacoba x, 25 jr, Buren 14-5-1858 Philip Bronk, 22 jr, * Buren 14-12-1835, † er 2-7-1912, 76 jr, zv Hendrik Bronk (Sprong) ~ Buren 9-2-1801 † er 8-7-1870 x Buren 23-9-1824 Anna de Jongh (Jong) ~ Buren 31-3-1799 † er 6-2-1872.
Notitie bij overlijden van Philip: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8154
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 03-07-1912
Overledene Philips Bronk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-07-1912
Overlijdensplaats: Buren
Vader Hendrik Bronk
Moeder Anna de Jong
Partner Jacoba Cornelia van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Buren; oud 76 jaar; beroep overl.: Arbeider; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep: 1882 landman.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Philip: Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5966
Gemeente: Buren
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 14-05-1858
Bruidegom Philip Bronk
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Buren
Bruid Jacoba Cornelia van Santen
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Hendrik Bronk
Moeder bruidegom Anna de Jong
Vader bruid Willem van Santen
Moeder bruid Anna van Santen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep
Kinderen van Jacoba uit onbekende relatie:
1 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 16-9-1852. Volgt XIV-bj.
2 Anna van Santen, * Beusichem 19-7-1855, † er 3-2-1857, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 6147
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 03-02-1857
Overledene Anna van Santen
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 03-02-1857
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader NN van NN
Moeder Jacoba Cornelia van Santen
Nadere informatie Geboorteplaats: Beusichem 19-07-1855
beroep overl.: zonder beroep; beroep moeder: zonder beroep
Kinderen van Jacoba en Philip:
3 Hendrik Bronk, * Buren 14-9-1858. Volgt XIV-bk.
4 Willem Bronk, * Buren 10-8-1860, † er 7-5-1861, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-5-1861.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5946
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 08-05-1861
Overledene Willem Bronk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-05-1861
Overlijdensplaats: Buren
Vader Philip Bronk
Moeder Jacoba Cornelia van Santen
Nadere informatie geboortepl: Buren; 10-08-1860; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
5 Willem Cornelis Bronk, * Buren 1-3-1862. Volgt XIV-bl.
6 Anna Bronk, * Buren 15-11-1864. Volgt XIV-bm.
7 Dirkje Bronk, * Buren 6-6-1867, † er 9-6-1867, 3 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9-6-1867.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5946
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 09-06-1867
Overledene Dirkje Bronk
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-06-1867
Overlijdensplaats: Buren
Vader Philip Bronk
Moeder Jacoba Cornelia van Santen
Nadere informatie geboortepl: Buren; 06-06-1867; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: zonder beroep;
8 Johanna Elisabeth Bronk, * Buren 13-6-1868, † er 6-7-1930, 62 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7-7-1930.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8155
Gemeente: Buren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 07-07-1930
Overledene Johanna Elisabeth Bronk
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-07-1930
Leeftijd: 62
Overlijdensplaats: Buren
Vader Philip Bronk
Moeder Jacoba Cornelia van Santen
Nadere informatie geboortepl: Buren; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
9 Gerrit Albertus Bronk, * Buren 4-11-1871. Volgt XIV-bn.
10 Cornelia Bronk, * Buren 10-2-1875. Volgt XIV-bo.
XIII-aa Johanna van Santen, * Beusichem 30-11-1834, † er 7-4-1906, 71 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8-4-1906.
Notitie bij overlijden van Johanna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 08-04-1906
geboortepl: Beusichem; 30-11-1834; wed.v. Willem Czoon Verkerkberoep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Johanna:
(1) x, 23 jr, Beusichem 10-2-1858 Willem Czn Verkerk, 28 jr, * Beusichem 1-1-1830, † er 6-4-1881, 51 jr, zv Cornelis Verkerk ~ Beusichem 27-4-1797 † er 20-3-1861 x >9-1834 Dirkje Johanna Verkerk * Beusichem 1803 † er 9-4-1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-4-1881.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16
Aangiftedatum: 06-04-1881
geboortepl: Beusichem; 01-01-1830; beroep overl.: landman; beroep vader: -; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Willem: geboren terwijl zijn moeder ongehuwd was
Beroepen: 1858 werkman; 1868 koopman; 1881 landman.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6163
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 10-02-1858
Bruidegom Willem Verkerk
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Johanna van Santen
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom NN NN
Moeder bruidegom Dirkje Johanna Verkerk
Vader bruid Willem van Santen
Moeder bruid Anna van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: -; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: werkman; beroep moeder bd.: zonder beroep
(2) x, 47 jr, Beusichem 15-3-1882 Jan van Ingen, 48 jr, * IJzendoorn 23-12-1833, † Beusichem 9-2-1915, 81 jr, zv Arie van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10-2-1915.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 10-02-1915
geboortepl: IJzendoorn; 23-12-1833; wedn.v. Neeltje Bern¿beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Jan is weduwnaar van Neeltje Berné, wie hij trouwde <1882.
Beroepen: 1882 landman; 1915 koopman.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6161
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 15-03-1882
leeftijd bgm 48 jaar, leeftijd brd. 46 jaar.
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Neeltje Bern¿; weduwe van Willem Verkerk
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Dirkje Johanna Verkerk, * Beusichem 9-1-1859, † er 5-8-1859, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-8-1859.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 06-08-1859
geboortepl: Beusichem; 09-01-1859; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: arbeider; beroep moeder: geen beroep vermeld;
volgens anneke ronitz is geboorte- en doopjaar 1958.
2 Johannes Verkerk, * Beusichem 1860. Volgt XIV-bp.
3 Dirk Verkerk, * Beusichem 1865. Volgt XIV-bq.
4 Willem Verkerk, * Beusichem 17-11-1865, † er 10-12-1868, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11-12-1868.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 11-12-1868
geboortepl: Beusichem; 17-11-1865; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: koopman; beroep moeder: zonder beroep;
5 Cornelis Verkerk, * Beusichem 1868. Volgt XIV-br.
6 Willem Verkerk, * Beusichem 1870. Volgt XIV-bs.
7 Lucas Johannes Christiaan Verkerk, * Beusichem 1876. Volgt XIV-bt.
8 Anna Wilhelmina Verkerk, * Beusichem 20-6-1881, † er 29-7-1881, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30-7-1881.
Notitie bij overlijden van Anna: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 30-07-1881
geboortepl: Beusichem; 20-06-1881; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep;
XIII-ab Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1-12-1836, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij de geboorte van Anna: gedopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij Anna: ook geschreven Zanten
Anna x, 23 jr, Beusichem 7-12-1859 Cornelis de Kogel, ±25 jr, * Ameide 1834, zv Willem Klaasse de Kogel x Helena van Dokkum.
Kinderen van Anna en Cornelis:
1 Hermanus de Kogel, * Beusichem 1856. Volgt XIV-bu.
2 Willem Klaas de Kogel, * Ameide 1860. Volgt XIV-bv.
XIII-ac Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25-7-1843, † er 10-2-1928, 84 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 17-2-1928.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8129
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 17-02-1928
geboortepl: Beusichem; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Beroep: 1874 dienstmeid.
Wilhelmina x, 31 jr, Beusichem 29-7-1874 Aalbert van Santen, 41 jr.
:, RVvZ Zie XIII-p voor persoonsgegevens van Aalbert.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Aalbert: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 29-07-1874
brgm 41 jaar, brd 31 jaar
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Elizabeth vander Heijden
XIII-ad Dirkje van Santen, * Beusichem 20-7-1848, † er 26-11-1905, 57 jr, dv Willem van Santen (zie XII-r) en Anna van Santen (zie XII-bh).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: gedoopt in de kerk te Beusichem
Notitie bij overlijden van Dirkje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 27-11-1905
Overledene Dirkje van Zanten
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-11-1905
Overlijdensplaats: Beusichem
Vader Willem van Zanten
Moeder Anna van Zanten
Partner Dirk van Overbeek
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Beusichem 20-07-1848; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Dirkje: bron M. Huisman:
Het leven van Dirckje was erg triest en er is niet veel over gesproken.
ook genoemd Dirckje van Zanten
Dirkje x, 26 jr, Beusichem 28-10-1874 Dirk van Overbeek, 25 jr, * Beusichem 12-12-1848, † er 6-11-1924, 75 jr, zv Johannes van Overbeek * Beusichem 25-7-1811 † er 10-6-1872 x Beusichem 22-8-1839 Anneke van Est * Zoelen 1816.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8129
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 07-11-1924

Overledene Dirk van Overbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-11-1924
Overlijdensplaats: Beusichem

Vader Johannes van Overbeek

Moeder Anneke van Es

Partner Dirkje van Zanten
Relatie: weduwnaar

Nadere informatie geboortepl: Beusichem 12-12-1848; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Notitie bij Dirk: bron M. Huisman:
Dirk was een arme alcoholist die zijn vrouw en kinderen
met zeer grote regelmaat het huis in en uit sloeg.De schande van de
familie dus.
Beroepen: arbeider; 1904 werkman; van 1912 tot 1917 barbier.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Dirk: Toegangnr: 0207
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 28-10-1874
Bruidegom Dirk van Overbeek
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Beusichem
Bruid Dirkje van Zanten
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Beusichem
Vader bruidegom Johannes van Overbeek
Moeder bruidegom Anneke van Est
Vader bruid Willem van Zanten
Moeder bruid Anna van Zanten
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Dirk Johannes van Overbeek, * Beusichem 10-9-1867, † Wijk bij Duurstede 17-7-1885, 17 jr.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 16-07-1885
Overledene Dirk Johannes van Overbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-07-1885
Overlijdensplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Dirk van Overbeek
Moeder Dirkje van Zanten
Partner
Nadere informatie elders overleden; ; geboortepl: Beusichem; oud 17 jaar; beroep overl.: boerenknecht; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep
Notitie bij Dirk: erkenning tijdens huwelijk ouders
Beroep: 1885 boerenknecht.
2 Anneke van Overbeek, * Beusichem 1875. Volgt XIV-bw.
3 Willem van Overbeek, * Beusichem 1877. Volgt XIV-bx.
4 Johannes van Overbeek, * Beusichem 1879. Volgt XIV-by.
5 Albert van Overbeek, * Beusichem 3-12-1880, † er 14-1-1881, 1 mnd.
6 Anna Wilhelmina van Overbeek, * Beusichem 13-3-1882, † er 14-3-1956, 74 jr.
Notitie bij Anna: Bron M. Huisman:
Anna Wilhelmina heeft haar leven
lang in Beusichem gewoond, is ongetrouwd gebleven maar had wel 4
kinderen
7 Albert van Overbeek, * Beusichem 1884. Volgt XIV-bz.
8 Dirkje van Overbeek, * Beusichem 1886. Volgt XIV-ca.
9 Jacoba van Overbeek, * Beusichem 16-4-1888. Volgt XIV-cb.
10 Jan Hendrik van Overbeek, * Beusichem 1891, † Utrecht 20-4-1917, ±26 jr.
Notitie bij overlijden van Jan: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 28-04-1917
Overledene Jan Hendrik van Overbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-04-1917
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Derk van Overbeek
Moeder Dirkje van Zanten
Partner
Nadere informatie elders overleden; ; geboortepl: Beusichem; oud 26 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: barbier; beroep moeder: zonder beroep
Beroep: 1917 koopman.
XIII-ae Dirk van Santen, * Beusichem 21-12-1843, † er 24-4-1911, 67 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Notitie bij de geboorte van Dirk: gedoopt in de kerk te Beusichem
Van het overlijden is aangifte gedaan 24-4-1911.
Notitie bij overlijden van Dirk: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8128
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 24-04-1911
geboortepl: Beusichem; 04-12-1843; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij Dirk: voogd van jacob hendrik van zanten, geb. 1860 tijdens huwelijk met wilhelmina de jong
Beroep: landbouwer, landman.
Dirk x, 29 jr, Beusichem 7-5-1873 Teuntje van Asch, 34 jr, * Ravenswaaij 17-7-1838, † Beusichem 20-6-1893, 54 jr, dv Cornelis van Asch * ±1813 x Geertrui van Haarlem * ±1813.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21-6-1893.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 21-06-1893
geboortepl: Ravenswaaij; 17-07-1838; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Teuntje: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 07-05-1873
leeftijd bruidegom 29, bruid 34,
wettiging 1 kind
beroep bg.: landman
beroep Bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: landman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: landman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; wettiging 1 kind
Kinderen van Dirk en Teuntje:
1 Theodora van Santen, * Ravenswaaij 17-5-1864. Volgt XIV-cc.
2 Jacob Hendrik van Santen, * Beusichem 1874. Volgt XIV-cd.
3 Cornelis Aart van Santen, * Beusichem 1875. Volgt XIV-ce.
4 Cornelia van Santen, * Beusichem 1876. Volgt XIV-cf.
5 Dirkje Antonia van Santen, * Beusichem 19-1-1879. Volgt XIV-cg.
6 Geertruida van Santen, * Beusichem 16-7-1880. Volgt XIV-ch.
7 Aalbert Johannes van Santen, * Beusichem 1883. Volgt XIV-ci.
8 Aartje van Santen, * Beusichem 22-4-1885. Volgt XIV-cj.
XIII-af Aartje van Zanten, * Beusichem 29-7-1850, † Lienden 19-3-1925, 74 jr, dv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XII-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Aartje x, 23 jr, Beusichem 25-2-1874 Cornelis Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1839, † Ravenswaaij (Maurik) 13-7-1914, ±75 jr, zv Willem Kievith * Beusichem 26-3-1806 † er 31-1-1886 x Beusichem 28-12-1830 Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 16-11-1805 † er 12-5-1840.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8507
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 14-07-1914
Overledene Cornelis Kievith
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-07-1914
Overlijdensplaats: Ravenswaaij (Maurik)
Vader Willem Kievith
Moeder Aresia Christina van der Lingen
Partner Aartje van Zanten
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Beusichem; oud 75 jaar; wedn.v. Jantje van Meerten; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Cornelis is weduwnaar van Jantje van Meerten (ovl. vóór 1874), wie hij trouwde <1874.
Beroep: landbouwer, landman, koopman.
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6162
Gemeente: Beusichem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 25-02-1874
bruidegom: 34 jaar.; bruid: 23 jaar.; weduwnaar van Jantje van Meerten
Kinderen van Aartje en Cornelis:
1 Willem Kievith, * Beusichem 19-1-1875, † er 18-7-1875, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19-7-1875.
Notitie bij overlijden van Willem: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6146
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 19-07-1875
geboortepl: Beusichem; 19-01-1875; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder beroep;
2 Hendrik Cornelis Kievith, * Beusichem 1877. Volgt XIV-ck.
3 Willem Kievith, * Beusichem 1879. Volgt XIV-cl.
4 Arie Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 1883, † er 9-9-1894, ±11 jr.
Notitie bij overlijden van Arie: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3669
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 59
Aangiftedatum: 10-09-1894
Overledene Arie Kievith
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-09-1894
Overlijdensplaats: Ravenswaaij (Maurik)
Vader Cornelis Kievith
Moeder Aartje van Zanten
Partner
Nadere informatie geboortepl: Ravenswaaij (Maurik); oud 11 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: koopman; beroep moeder: zonder beroep
5 Dirk Johannes Kievith, * Beusichem 1883. Volgt XIV-cm.
6 Adrianus Kievith, * Beusichem 1884. Volgt XIV-cn.
7 Geertruida Kievith, * Beusichem 19-5-1885, † er 30-8-1885, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1-9-1885.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 01-09-1885
geboortepl: Beusichem; 19-05-1885; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
8 Cornelis Kievith, * Beusichem 15-7-1886, † er 6-9-1886, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6-9-1886.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6145
Gemeente: Beusichem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 46
Aangiftedatum: 06-09-1886
geboortepl: Beusichem; 15-07-1886; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: landman; beroep moeder: zonder beroep;
9 Gerrit Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 17-9-1888, † er 8-2-1890, 1 jr.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3669
Gemeente: Maurik
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 09-02-1890
Overledene Gerrit Kievith
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-02-1890
Overlijdensplaats: Ravenswaaij (Maurik)
Vader Cornelis Kievith
Moeder Aartje van Zanten
Partner
Nadere informatie geboorte