Oud Rechterlijk Archief Buurmalsen en Tricht

1674 Erris Hendricks van Santen, schepen
1692 Roeloff Errisz van Santen, schepen
1693 Roeloff van Santen, Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht
1699 Marijcken Andries van Santen en Willem Aertsz
1700 Jan Claesz van Santen, buur
1700 Quirijn Claesz van Santen, buur
1701 Gerrighje Schenk wed. van Roeloff van Santen
1706 Huijbert van Santen, buur
1722 Crijn Claasse van Santen, schepen
1723 Cornelis van Santen, schepen
Enkele stukken waar 'van Santen' in staat, ontvangen van Peter van der Lee.

31-12-1674   Erris Hendricks van Santen, schepen Burmalssen ende Tricht

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 303 folio nr 75

Wij Rudolph van Duijn Schout, Erris Hendricks van Santen ende Anthonis Goes schepenen der Dorpen Burmalssen ende Tricht. Doen condt eenen ijder voorden gerechten waerheijt dat voor ons in eijgener persoon gecompareert is Jan Melissen V(er)lee meerderjarich jonghman. Ende heeft voor hem en sijnen erven gecedeert overgegeven & getransporteert als doet bij desen aen en ten behouven Dirck Willemsz Pauw jegenwoordich in huwelick hebbende Ariken Jans van der Sluijs bevoorens weduwe van sa: Jacob van Tussenbroeck, seeckeren camp weijlants groot ontrent anderhalve mergen soo groot en cleijn de selve gelegen op Tricht daer boven de Plattesteech ende beneden ofte wie anders met recht daer aen belnt sijn mogen. Verthijende Comparant daer voorts op mit hande halm en monde alsmede van alle brieven daer van spreeckende, Soo als oideel en vonnisse wij schepenen ten vermane des Schout determineerden dat recht was. Sulcx dat Comparant daer van onterft en ontrechticht en datter in tegendeel de voorn. Pauw alsvooren aen geerft gerechticht en gestedicht sij metten lantrecht van Buren. Belovende Comparant t'voorschreven lant t'allen tijden te vrijen en waren voor eijgen en onbelast goet en daer van aff doen alle voorcommer en voorplicht als erffcoop recht is inden lande van Buren uijtgesondert de Cade als van outs daer aen behorende. dat oock coper sal betalen de helfte van de schattinnige en mergenpenningen sedert Meijdach Ao 1673, daer op verschuldicht breder vermogens coopcedulle en onder verbande en submissie van parthijen persoonen en goederen als bijde selve in date 26 december 1674 Allet sonder arch, des t'oirconde hebben wij Schout en Schepenen voornt. en ondertekening van den Secretaris bevesticht Actum den lesten December XVI C vier ende t'seventich ouden stijl.


26-02-1692   Roeloff Errisz van Santen, schepen Bueren-Malsen ende Tricht

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 30 - 30v

Wij Wouter Dercksz S.Schout, Gerrit Claesz van Maeren ende Roeloff Errisz van Santen Schepenen der Dorpen Bueren-Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen, dat voor ons in eijgener persoon gecompareert en erchenen sijn Rombout Cornelisz de Munter ende Maria Jansz Echtelijden, dewelke bekenden voor haer ende haeren Erven te cederen over te geven ene te transporteren aen ende ten behoeve van Gerrit Cornelisz Verlee Schepen alhier ende sijnen Erven seecker streepje boomgaerts gelegen op Tricht aen de Bulck-steegh, sijnde t'selve naest de wegh drie roeden en drie voeten breet, ende aen t'ander eijndt naest de vergaerden drie roeden, ende dat Lijnrecht deur, daer Oostw de vergaerden, Westw de straet, Suijden den Coper ende Noorden den vercoper selffs off wie althans met recht daer naest ende rontsomme gelandt ende gegoet magh sijn. Ende hebben de Compten daer voorts op vertegen met handt halm ende mondt als mede van alle brieven daer van spreeckende, Soo als wij Schepenen bij oordeel ende vonnisse determineerden dat recht was Soo dat sij Compten bekenden daer van onterfft ende ontereghtight te sijn off eenige actie off pretensie daer aen te behouden, ende datter in tegendeel den voorn. Gerrit Cornelis Verlee ende sijnen Erven daer aen geerft ende gereghtight sijn, met den Lantrechte van Bueren. Belovende sij Compten. t'voorss. goet nu en ten eeuwigen daeghe te sullen vrijen en waeren voor vrij, eijgen allodiael Erff ende goet, thijns ende Erffpacht vrij, ende allen voorcommer ende voorplicht aff te doen als Erffcoop recht is in den Lande van Bueren uijtgenomen het aenhoorige Sandtpadt als van outs. Bekennende sij compten van de totale cooppenn. deses voldaen en betaelt te sijn, den lesten penninck met den eersten, Alles sonder arch, Des t'oirconde hebben wij S.Schout ende Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segels ende onderteeckeninghe van den Secretaris bevestight. Actum den 26 Februarij 1691


1-6-1693   Roeloff van Santen, Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 61v - 62

Wij Wouter Dercksz S.Schout, Gerrit Cornelisz Verlee ende Derck van Oirt Schepenen der Dorpen Bueren-Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons persoonlijck gecompareert ende erschenen is Roeloff van Santen als tegenwoordigh Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht ende bekende hier mede in die qualite voor hem ende sijne naekomelingen, met voorgaende consent ende goetvinden vanden Hooghgeb. Gestrengen Heer Louis van Steelandt Vrijheer van Ubbergen Drossaert ende Dijkgraeff der Stadt ende Graeffschap Bueren & tot laste vanden gemeenen Lande voorss. op interest gelicht te hebben van den Armen van Tricht eene somma van hondert en een en seventigh guldens [negentien sent en 8 penn.] ad twintigh Stvrs t'stuck dewelcke door Gerrit Cornelisz Verlee als affgegaene Armenmr. (: ende onder de welcke de selve penn. tot duslange waeren berustende geweest :) sijn gestelt ende onder anderen geemploijeert tot het kopen van een nieuwe Asch ende een nieuwe Boeij in den Hoogen Meulen tot Tricht. Belovende over sulcx hij Compt. qte. qa 't voorss. Capitael van hondert ende een en seventigh guld. negentien Stvrs ende 8 penn. met een jaer interesse tegens ses per cento op de eerste Gemeenlants Reeckeningh deses jaers 1693 te sullen laeten inschrijven ende overt gemeen landt omslaen omme binnen 't jaer a dato deses door den Buurmr. offte desselffs collecteurs te worden betaelt. Stellende ende verbindende hij Compt. dta qte voor de verseeckeringh ende voldoeninge vant voorss. Capitael ende een jaer interesse alle der Geerffden Landerijen onder Tricht gelegen ende resorterende, mitsgaders der selven persoonen ende goederen op Heerlijcke ende reale Executie als s' Heeren schult vanden Lande, sonder ijts dier contrarie te mogen werden gedaen. Alles sonder arch, in waerheijts oirconde hebben wij S.Schout ende Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segelen ende onderteijckeninghe vanden Secretaris bevestight. Actum den 1e Junij 1693


16-5-1699   Marijcken Andries van Santen en Willem Aertsz

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 234

Wij Godert Boers Schout, Hendrick van Suijlichem ende Arien Huijgen Schepenen der dorpen en Heerlickheden Bueren-Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons in eijgener persoonen gecompareert ende erschenen sijn Willem Aertsz van Beest ende Marijcken Andries van Santen Echtel Deselve Marijcken Andriess haeren voornden. man in dese gekoren hebbende tot Momboir alwaer sij aen quam als wij Schepenen verstonden dat reght was, dewelcke verklaerden voor haer en haeren Erven te cederen, overtegeven ende te transporteren aen ende ten behoeve van Roeloff Hendricksz van Maurick ende sijnen Erven seeckere negen hondt weijlandt off soo groot ende kleijn deselve van outs ende nu ter tijt gelegen sijn op Bueren - Malsen in 't Lage Velt, daer Oostw Rijck en Gijsbert Hendricksz Westw. Hermen Jansz Croon tot Cuijlenborgh, Suijden Cornelis Adriaensz van Rossum ende Noorden de Trichter Cade of Blinde Steegh, off soo wie anders met reght daer naest ende rontsomme gelandt off geerfft magh sijn, Ende hebben de Compten. daer voorts op vertegen met handt halm en mondt als mede van alle brieven daer van spreeckende, soo als wij Schepenen bij oirdeel ende vonnisse ten vermaen des Schouts determineerden dat reght was, sulcx dat de Compten voor haer ende haeren erven daer van onterfft ende ontreghtight, ende datter in tegendeel den voorn. Roeloff Hendricksz van Maurick ende sijne Erven daer aen geerfft, gerghtight ende gestedight sijn met den Landreghte van Bueren, Beloovende de Compten. 't voorss. landt ten allen tijden te sullen vrijen en de waeren voor vrij, eijgen erff ende goet, Dijck, Thijns ende Erffpachtvrij, doch met soodanige gereghtigheden ende serviruijten als van outs daer toe soude mogen specteren, ende ?? s'Heeren schattingen ende ongelden, anders allen voorcommer ende voorplighten daer van aff te doen als Erffcoop reght is in den Lande van Bueren, mitsgaders daer op te sullen doen vertijen allen den geenen die met reght daer op schuldigh sijn te vertijen, Bekennende de Compten [mitsgaders d'Heer Rentmr. Borrevelt hier mede present] van totale cooppenn. voldaen ende betaelt te sijn den lesten penninck met den eersten. Compareerde mede Roeloff Hendricksz van Maurick denwelcke verklaerde voor hem ende sijnen erven de voornde. negen hondt weijlandt wederom te cederen ende te transporteren aen ende ten behoeve van Geurt Verlee ende sijnen Erven, met soodanige gereghtigheden ende servituijten als hier vooren staet geexpresseert, Bekennende vanden totale cooppenn. voldaen en betaelt te sijn den lesten met den eersten penninck, Alles sonder arch in oirconde der waerheijt soo hebben wij Schout en Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segelen ende onderteeckeninge van den Secretaris bevestight. Actum den 16 Maij 1699


30-8-1700   Jan Claesz van Santen, buur

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 278v

Wij Godert Boers Schout, Hendrik van Suijlichem ende bij overgifte Gerrit Coedam Schepenen der Dorpen ende Heerlickheden Bueren Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons persoonlijck gecompareert ende erschenen is Arien Huijgen Schepen alhier, dewelcke verklaerde voor hem ende sijnen Erven te cederren, overtegeven ende te transporteren aen ende ten behoeve van Goosen Goossens ende Jannigje Verlee Echtel. ende haeren Erven seeckere twee hondt bouwlandt gelegen aen den Groenewegh op Bueren - Malsen, daer Oostw. Derck Jansen van Hemert, Westw. ende Suijden Jan Claesz van Santen, ende Noorden den Groenenwegh, off soo wie anders met met reght daer naest ende rontsomme gelandt off geerfft magh sijn, Ende heefft den Compt. daer voorts op vertegen met handt halm ende mondt als mede van alle brieven daer van spreeckende soo als wij schepenen bij oirdeel ende vonnisse ten vermane des Schouts, determineerden dat reght was, sulcx dat den Compt. ende sijne Erven daer van onterfft ende onteghtight, ende datter in tegendeel den voorn. Goosen Goossen ende Jannighje Verlee Echtel. ende haere Erven daer aen geerfft, gereghtight ende gestedight sijn met den Landtreght van Bueren Bekennende den Compt. van de totale Cooppenn. voldaen ende betaelt te sijn den laesten met den eersten penninck. Alles sonder arch. In oirconde der waerheijt soo hebben wij Schout ende Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segelen ende onderteeckeninge vanden Secretaris bevestight. Actum den 30 Augusti 1700


30-8-1700   Quirijn Claesz van Santen, buur

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 278v - 279v

Wij Godert Boers Schout, Hendrick van Suijlichem ende Arien Huijgen Schepenen der Dorpen ende Heerlickheden Bueren - Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons persoonlijck gecompareert ende erschenen is Niesken Goosens van Utrecht weduwe van Joost Gijsbertsz za. geassijsteert met d'Heer Scholtus Boers, als haeren gecoren momboir in desen, die haer gestedight wiert als reght was, dewelcke verklaerde voor haer ende haeren Erven te cederen, overtegeven ende te transporteren aen ende ten behoeve van haeren soon Goosen Goossens ende Jannigje Verlee Echtel. ende haeren erven de helffte in seeckere huijsinge ende boomgaert staende ende gelegen tot Bueren - Malsen, daer boven Derck Jansz van Hemert ende beneden Quirijn Claesz van Santen naest gehuijst ende geerfft sijn, mitsgaders de helfft in het boomgaertje ende d'annexe griendt reght over het voorss. huijs gelegen Ende heefft de Compte. daer voorts op vertegen met handt, halm ende mondt als mede van alle brieven daer van spreeckende soo als wij Schepenen bij oirdeel ende vonnisse ten vermaene des Schouts, determineerden dat reght was, sulcx dat de Compte. ende haere Erven daer van onterfft ende ontreghtight, ende datter in tegendeel den voorn Goosen Goossens ende Jannigje Verlee Echtel. ende haere Erven daer aen geerfft, gereghtight ende gestedight sijn met den Landtreght van Bueren; Compareerden Goosen Goossen ende Jannigje Verlee cum tutore marito, denwelcke verklaerden voor haer ende haere Erven aen haer voorss moeder Niesken Goossens van Utrecht ende haeren Erven noch wettigh wegens restant van Cooppenn. van de voorss. helffte der huijssinge, boomgaerden ende grienden schuldigh te wesen een somma van drie hondert guldens, waer van de Compten bekennen gegeven te hebben ende noch beloven te sullen geven aen haer moeder voorss. tot vijff gulden van ijder hondert jaarlicx, ende dat alles in conformite voor haer accoort op den 16 julij 1698 opgeright. 't welck bij desen in sijn geheel gelaten wort , verklarende wijders dat de voorn. goederen voort voorss capitael ende renten blijven verbonden, pandbaer ende executabel. Alles sonder arch. In oirconde der waerheijt soo hebben wij Schout en Schepenen voornt desen brieff met onse uijthangende segelen ende onder- teeckening van den Secretaris bevestight Actum den 30 Augusti 1700.


17-7-1701   Gerrighje Schenk wed. van Roeloff van Santen

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 23

Wij Mr. Wilhem Bruijns S.Schout, Derck van Oort ende Maes Alertsz van Spanjen Schepenen der Dorpen ende Heerlickheden Bueren Mlsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons persoonlijck gecompareert ende erschenen sijn Cornelis Schenk, Gerrighje Schenk wed. van Roeloff van Santen Cornelis van Woudenbergh weduwenaar van Neeltje Huijberts Schenk, Gerrit Schenk ende Willemken Willems Echtel., Reijs Jansz van Wanhem ende Metje Huijberts Schenk Echtel., mitsgaers Arien Teunisz ende Marijken Schenk Echtel. de voornde vrouws persoonen den S.Schout in desen gecoren hebbende tot momboir, alwaer sij aenquamen als wij Schepenen verstonden dat reght was, denwelcke verklaerden alle asl Erffgenaemen van wijlen haeren vader Huijbert Schenk voor haer ende haeren Erven te cederen overtegeven ende te transporteren aen ende ten behoeve van Geurt Verlee ende sijnen Erven, seeckere tien hondt hooijlandt gelegen inde Nieuwe Hoeven op Tricht, daer Oostw. Gerrit de Weert, Westw. Juffr. Lossert, suijden Dr. Blotenburgh, ende Noorden de Erffgen. van Heer van Enspeeck, off soo wie anders met reght daer naest ende rondtsomme gelandt off geerfft magh sijn, Ende hebben de Compten daer voorts op vertegen met handt, halm ende mondt als mede van alle brieven daer van spreeckende, soo als wij Schepenen bij oirdeel ende vonnisse, ten vermaene des S.Schouts determineerden dat reght was, sulcx dat de Compten daer van onterfft ende ontreghtight, ende datter in tegendeel den voorn. Geurt Verlee en sijne Erven daer aen geerfft, gereghtight ende gestedight sijn met den Landreghte van Bueren; Belovende de Compten 't voorss. landt te sullen vrijen en waeren voor vrij eijgen allodiael Erff ende goet, Dijck, thiens ende Erffpacht vrij, uijtgenomen t' onderhouden vant banwerck ende Cade daer aen gehorende die den coper tot sijnen laste is nemende, anders alle voorcommer ende voorplight aff te doen als Erffcoop reght is inden Lande van Bueren, Bekennende de Compten vande totale Cooppenn. voldaen ende betaelt te sijn den laesten met den eersten penninck. Alles sonder arch. In oirconde der waerheijt soo hebben wij S.Schout ende Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segelen ende onderteeckeninge vanden Secretaris bevestight. Actum den 17 Julij 1701.


7-9-1706   Huijbert van Santen, buur

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 305 folio 123v

Wij Gerrit Roels Schout, Maes Alertsz van Spanjen ende bij overgifte Derck van Oort Schepenen der Dorpen ende Heerlickheden Bueren - Malsen ende Tricht, Doen condt ende tuijgen dat voor ons persoonlijck gecompareert ende erschenen is Cornelis Roseknop Mr. Brootbacker binnen Amsterdam als volm. van sijne huijsvrouw Beatricx Drost vermogens procuratie voor den Notaris Johan Hoekebak ende seeckere getuijgen binnen Amsterdam residerende op den 4 Septemb: 1706 gepasseert, ons Schout ende Schepenen voornt in originali vertoont, voorgelesen ende tot meerder securiteijt alhier ten signate geregistreert, denwelcke verklaerde in die qualiteijt te cederen, over te geven ende te transporteren aen ende ten behoeve van Gerrit Verlee ende Jenneken Willems {van Wijk} Echteluijden ende haeren Erven seeckere helffte van twee mergen bouwlandt gelegen in den Raem tot Tricht, daer Oostw. de vrouwe van Peter Woutersz, Westw. den Middelwijk, Suijden Huijbert van Santen ende Noorden d'Heer van Craaijesteijn off soo wie anders met reght daer naest ende rontsomme gelandt off geerfft magh sijn, Ende hefft den Compt. qte. qa. daer voorts op vertegen met handt, halm ende mondt, als mede van alle brieven daer van spreecken, soo als wij Schepenen bij oirdeel ende vonnisse, ten vermaene des Schouts, determineerden dat reght was, sulcx dat den compt. qta. qte. daer van onterfft ende ontreghtight ende datter in tegendeel den voorn. Gerrit Verlee en Jenneken Willems {van Wijk} Echteluijden ende haeren Erven daer aen geerfft, gereghtight, ende gestedight sijn met den Landreghte van Bueren. Belovende den Compt. qta. qte. 't voorsz. landt te sullen vrijen ende waeren voor vrij goet tegens vrij gelt, ende allen voorcommer ende voorplight aff te doen als Erffcoop reght is in den Lande van Bueren. Bekennende cen Compt. praedte. qte. vanden totale cooppenn. ter somma van vier hondert guldens voldaen ende betaelt te sijn, denlaesten met den eersten penninck Alles sonder arch. In oirconde der waerheijt soo hebben wij Schout ende Schepenen voornt. desen brieff met onse uijthangende segelen ende onderteeckening vanden Secretaris bevestight. Actum den 7 September 1706.


2-2-1722   Crijn Claasse van Santen schepen van Buurmalsen en Tricht

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 306 folio 129 - 129v

Coram Willem van Werckoven Schout, Peter van Oort En Crijn Claasse van Santen Scheepenen der dorpen En Heerlijkheeden Buurmalsen En Trigt, Compareerde Cornelis van Zuijlichem item Hendrik ende Jeremias van Zuijlichem Gebroeders alle kinderen en erfgen. van wijlen Hendrik van Zuijlichem en Aaltje Jerphaasz Verlee haaren vader en moeder zalr. ende verklaarden sij Comparanten wel en deugdelijk schuldig te sijn aan ende ten behoeve van Juffrouw Elisabeth en Catrina Wuesten, Naargelaten kinderen en erfgen. van wijlen de Heer Johan Fredrick Wuesten ende vrouwe Albertina Kloeckhoff wonende tot Cuijlenburg offte den wettigen Toonder deses brieffs De somma van een duijsent Carole guldens tot twintig Stuij. hollands 't stuck dewelke sij bekende uijt handen van de respective voogden over de voorss. onmundige kinderen Wuesten in goede groffe gangbaaren gelden ontfangen te hebben den laasten penn. met den eersten Renuncierende derhalven de Exceptie van onaangetelde gelde, belovende sij Comparanten van de voorsz Hooftsomme te betaalen een jaarlijksen interest tegens vijff per cento in 't jaar Aanvangh nemende met dato deses en lopende tot de vollen en effective aflossinge toe welke voorsz. aflossinge ten allen tijden sal mogen en ook moeten geschieden in eener onverdeelde somma, Mids de denunciatie of opkondiging ten wedersijden drie maanden te vooren gedaan wordende Tot voldoeninge en naarkominge van al 't geene voorsz. is, verklaarde sij Compten voornt. te stellen tot een speciaal hijpotheecq en onderpant sekeren Bouwinge en hofstede met omtrent aghtien Mergen so, bouw als weijlandt waar onder thien mergen vicarij landt gelegen in 't Roth, alle onder den dorpen van Buurm. en Trigt. Zijnde vrij allodiaal goedt, hen Comparanten aanbestorven van boven gemelte haar ouders zal. Ende tot dato bij hen lieden in Gemeenschap beseten met de bepotinge en beplantinge daar aan behorende verbindende voors Generaal haaren persoonen Erfgenamen en goederen ider in solidum Ende een voor al omme in cas van onverwagte wanbetalinge daar aan bij parate executie te konnen verhaalen het voorsz. Cappitaal met den verscheenen intreste van dien en Coste daar omme gedaan Renuncierende ten dien Eijnde wel expresselijk en voorbedacht van 't beneficium divisionis En alle andre Exceptien en uijtvlugten desen enigsins contrarierende in specie mede van 't previlegie de nin arrestanto ende van het regt van de Mercktdagh tot Cuijlenburgh haar van kragte van dien Houdende ten vollen onderrigt En vesoekende hier op vrijwilligen condemnatie dewelke aan haar is verleend alles ter Goedertrouw En sonder arch so hebben wij Scout en Scheepenen voornt. ider onse respectiven zegelen hier onder gehangen en door de ondertijkening vanden Secretaris bevestigt Tot Trigt den 2 Ffebr. 1700 twee en twintig


30-10-1723   Cornelis van Santen, schepen

ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 351 folio ongenummerd

Wij Willem van Werckoven Cornelis van Rijnberck, Cornelis van Santen Schout en schepenen der dorpen en Heerlijkheden Buurmalsen en Trigt hebben ten versoeken van Gijsbert en Hendrik Cornelisse Verlee midsg. van Reijer van der Graft als in huwelijk hebbende Maria van Heeteren Erfgenaamen en Collaterali linea van Haaren Broeder en Oom Respective Gerrit Cornelisse Verlee. Die tot Trigt op den 21e Septemb: 1723 Deeser Weereld is koomen te over leijden. geestimeert deese volgende perseelen van vaste goederen onder de Heerlijkhijt Trigt geleegen en over sulks gehouden sijn den XX penn. volgens ordonnantie aan den Heere Graave van Buuren te Betaalen. En geoordeel dat deselve goederen naar de jegenwoordig valeur waardig sijn als volgt;

Eerstelijk seekere Huijsinge met sijn Boomgaartje staande en geleegen aan de Bulcksteegh ten Oosten de vergaarde West de Vliet Noorden de Erfgen: van Rombout de Munter, Suijden Hermen Drost geestimeert op 200 - 0 - 0

Item seven Hondt Bouland op De Hooge Weijden waar te Oosten Geland is Arien van Steenis, West Dirck Davidde van Wachgem, Suijden En Noorden de groote en kleijne Weijt Steegh geestimeert waardig te sijn
 150 - 0 - 0

Nogh Eene Mergen Bouland in Den Raam daar te Oosten Dirck Francken Nout West De vrouw van Craijesteijns Bom gaart Suijden de Meiddelwegh Noorden de Erfgen: van Maria Franken geestimeert op
 250 - 0 - 0

Laastelijk Drie en een half Hondt Boulandt geleegen in Den Steijlsweert Daar Oost Cornelis van Rijnberck geland is, West Jillis van Haften Suijden den Dijck en Noorden de Middelwegh geestimeert op
 110 - 0 - 0

So
 710 - 0 - 0
De Geheele somma deser Estimatie monteert een somma van Seven Hondert en Thien guldens

Daar van den XX penn. voor den Heere Graave van Buuren is bedragende de So van 35 : 10 : 0
Segge Vijf en Dartigh gulden thien stuijv:
Aldus Gedaan geestimeert Ende berekent bij ons onderges. Gerergtspersoonen Den 30e Octob: 1723. En was geteeckent W.v.Werckoven Cornelis van Rijnberck, Cornelis van Santen volgende stont In kennisse van mij Sts J v Rijnberk