Oud Rechterlijk Archief Beusichem en Zoelmond

1728 Wed. Hendrik Errisse van Santen, buur
1738 Wed. Hendrik Erissen van Zanten, buur
1738 Wed. Hendrik Errissen van Santen, buur
Enkele stukken waar 'van S|Zanten' in staat, ontvangen van Peter van der Lee.

13-2-1728   Wede van Hendrik Errisse van Santen, buur

ORA Beusichem, Toegang 0138, inv. nr 223 folio 123 - 124

Wij Cornelis van Rijnberk scholtus, Aalbert van Ceulen & Gobel Knobbout schepenen der Dorpen en Heerlijkheden Beusichem & Soelmont, doen cont dat voor Ons compareerde Petronella van der Lee Wed. van Jillis van den Berg, met voorn Scholtus geadsisteert als haren gekoren Voogd, En verklaarde deugdelijk schuldig te zijn aan Juffrouw Beatrix van der Pijll een S [= somma, ed.] van Vijfhondert vijf en twintig gulden, ter zake van geleende penn. Die zij compte bekende uit haar Ed. handen ontfangen, en in haar boedels oirbaar geconverteert te hebben Belovende daar van intrest te zullen betalen tegens zes gulden van 't hondert in 't jaar, waar van het eerste jaar verschenen zal zijn den 13e Februarij 1729. en dat zo voorts jaarlijx tot de volle aflossinge toe. Die zij Compate. Ten allen tijde zal vermogen en ook gehouden zijn te doen, na dat zulx van wederzijden drie maanden te voren zal zijn opgekondigt & dat in goeden gangbaren gelde gepermiteerd na de laatste Evaluatie, zonder haar te mogen behelpen met d'Exceptien van ongetelden gelde. Eens rentte altijd rentte, of met enige andere Exceptien dezen ter contrarij, Stellende de Compate. Voor de zekerheit en voldoening van al't gene voorss, tot speciaal hijpotheecq zeker Huijs en Erve staande en gelegen op het Endt tot Beusichem, ten Noordwesten Jan van de Beijert, en ZuijdOost d'Wede van Hendrik Errisse van Santen, mitsgaders nog den nieuwen boomgaard, daar agter aan gelegen, groot ontrent Een mergen, Oostwaard de Groenesteeg, Noordwaard den Hogen Lekkendijk, en Zuidwaards het Koningsstraatje. Nog een boomgaardje ongeveer een halve mergen gelegen in de Steeg, Oostwaard, schepen van Ceulen, Noordw: d'Wede van Willem Janss van den Berg, Zuidw: Johannes Deijs, & ten Westen de Gemenestraat, alle mede gelegen op Beusichem, mitsgaders de jaarlijxe vrugten en inkomen van dien, en voorts generalijk haar compats. Persoon hebbende en verkrijgende goederen, om bij faulte van goede betaling 't voorn. Capitaal van f. 525 gulden met de daar op verlopene rentten daar aan en aan de keure van dien tot optie & believen van de juffr. Renthefster te mogen verhalen bij panding en op de kortste middelen regtens alhier gebruijkelijk, zonder de minste oppositie ter contrarij te mogen doen: Compareerden mede nog voor Ons Dirkje en Jannetje van den Berg mede met voorn. Scholtus als haar luiden gekoren voogd geassisteerd, alsmede Jan van den Berg, alle kinderen van d' eerste Compante. dewelke verklaarden zo veel haarluiden aangaat, in het voorenstaande verband te consenteren, zonder de minste Oppositie daar tegen te zullen doen. In Oirconde der waarheid hebben Wij scholtus en schepenen voornt. Dezen met onze uithangende zegelen en ondertekening van den secretaris alhier bevestigt. Actum den dertienden Februarij 1728


12-5-1738   Wed. Hendrik Erissen van Zanten, buur

ORA Beusichem, Toegang 0138, inv. nr 235 folio 264v – 265v

Wij Cornelis van Rijnberk Scholtus, Jan Pauw & Gijsbert van der Linden Schepenen van Beusichem & Soelmont doen cond dat ten verzoeke van Juffr Beatrix van der Pijl naar Tijds gelegenheid hebben gewaardeert de nabeschreve Parceelen van vaste goederen gelegen op Beusichem bij haar gekogt van Petronella van der Lee wed. en Boedelhoudster van Jillis van den Berg & hare kinderen ten fine den 40e penn daar naar te reguleren als

Een Huis Erve & kamer staende & gelegen op het Endt daer ten noordwesten Jan Wammes & Zuijd –Oosten de Wed. Hendrik Erissen van Zanten opf. 300 – 0 – 0

Item een Boomgaardje daar agter aan gelegen groot omtrent Een Mr. daar Oostwaarts de Groen Steeg Noordw den hogen Lekkendijk & Zuijdwaarts het Konings-straatje. daar van derdhalf hont is Leenroerig van den Graafl Huize Cuijlenboch op
f. 250 – 0 – 0

En laastel. nog een Boomgaertje ongeveer een halve Mr. gelegen in de Steegh Oostwaerts Schepen van Ceulen Noordw. de Wed. Willem Jansz van den Berg Zuidw Johannes Deijs & ten westen de Gemene Straat op
f. 40 – 0 – 0
Bedragende te samenf. 590 – 0 – 0

Waar af gaat een gevestigt Captl. ad f. 200.- met de daar op verlopene rentten tot f. 30.- te behoeven 't Capittel van St. Jan t'Utrecht makende te samen
f. 230 – 0 – 0
Restf. 360 – 0 – 0
Zijnde overzulks de voorsz.Sa. van Driehondert & sestig gulden den 40e penn. Subject En waarvan den 40e penn. bedraagt Negen gls. ten proffijte van den Heere Grave van Buren.
Dus 9 - 0 – 0

Aldus geaestimeert tot Beusichem den 12 Maij 1738. Was getekent C.V.Rijnberk Jan Pauw & G v.d.Linden onderstond en was getekent. mij present Thomas van der Velde.


16-5-1738   Wed. Hendrik Errissen van Santen, buur

ORA Beusichem, Toegang 0138, inv. nr 235 folio 266 – 267v

Wij Cornelis van Rijnberk Scholtus, Jan Pauw & Gijsbert van der Linden Schepenen der Dorpen & Heerlijkheden Beusichem & Soelmont, doen cond dat voor ons compareerde den Procureur Ernst Fredrik Jongbloet als ten desen Specialijk geauthoriseert van Petronella van der Lee Wed. & Boedelhouster van Jillis van Berg. Item van hare meerderjarige kinderen Huijbert van den Bergh, Peter van den Bergh, Jan van den Bergh, Dirkje van den Bergh, Maria van den Bergh en Dirk de Ronde & Jannichje van den Bergh egteluiden vermogens procuratie geinsereert bij de gemaakte conventie den 17e Junij 1737. Voordesen Geregte alhier gepasseert. Item nog als gemagtigde van Anna van den Bergh wed. Jacobus van Wijk wonende tot Delf mede volgens procuratie aldaar op den 3e Julij desselfs jaars gepasseert voor den Notaris Cornelis de Man & sekere getuigen. En laatselijk uit kragte van de approbatie & ratificatie op deze handelingen verleent door den Weled. Gestr. Heere gesubstitueerde Drossard dezes Graafschaps ten reguarde van d' twee onmundige kinderen van Aart van den Bergh, vermogens Appnt. verleent op de Regte. van de Compat. in dato 6 Maij 1738. alhier vertoont en gebleken. Verklarende den Compnt. in die qt. met hand halm & mond te cederen en transporteren aan & ten behoeven van Juffr. Beatrix van der Pijl den vollen vrijen eigendom van drie perceelen vaste goederen alsse Eene huisinge Erve & Camer staande & gelegen op 't Endt tot Beusichem daar ten Noordwesten Jan Wammes & Zuijd-Oost de Wed. Hendrik Errissen van Santen. Item een boomgaardje daar agter gelegen, groot omtrent Eene mr. daar Oostws. de Groene Steeg Noorwaarts den hogen Lekkendijk & zuijdwrs. het Koningstraatje, daar van der'halve hond is Leenroerig van den huijze Cuijlenborg, & laastelijk nog een boomgaardje groot ongeveer Een halve mr gelegen in de steeg oostw. schepen Knobbout noordw. Willem Jansz van den Bergh Zuijdw. Johannes Deijs & ten westen de gemen straat alle gelegen onder Beusichem Renuncieerende dienvolgens den Compat. qte predicta van het voorsz. goedt ten behoeven als voren zoo dat zijne Principalen daar van ontregtigt & opgem. Juffrouw Beatrix van der Pijl & hare Erven daar aan geerft & geregtigt is & blijven zal met belofte van vrijdinge & waringe als Erfkoop Regt is. En bekende den Compnt. qqa. van de volle cooppenn. dezer 3 parceelen van goederen int geheel voldaen & betaald te zijn. Soo door 't overnemen van een Capitl. ad f. 200,- cum interesse als 't Capittel van St. Jan t'Utrecht daar op gevestigt heeft, alsmede door de motificatie van een Capitaal ad f. 525,- & eenige jaren renten van dien, mitsgaders alle kosten van verwin, possessie subhastatie & Executie als voorn. Juff. van der Pijl mede op deze goederen te spreken en dezelven daar voor bereeds uijtgewonnen hadde welke drie parcelen van goederen bij ons Rigter & Schepenen voornt. op heden te samen getaxeert zijn na deductie van 't gevestigde Capl van't Capittel St. Jan voornt. op eene somme van f. 360,-,- en waarvan t regt van den 40 penn. is betaalt. In oirkonde de waerht. hebben wij Scholtus en Schepenen voornt. dezen met onze uithangende zegelen & ondertekening van(den) secretaris alhier bevestigt, Actum den sestiende Maij 1700 agt en dartig