Santenkraam

Genealogie van Santen

Inleiding
Wapen
Genealogie
 1. Andries (Arys) Janss van Santen, ca. 1520-<1608
 2. Henrick Andriess (Eriss) van Santen, ca. 1584
 3. Andriess (Arris/Erris) Henricks van Santen, -<1690
 4. Hendrik Erris van Santen, 1674
 5. Teunis Hendriksz van Santen, 1700
 6. Jacob van Santen, 1737-1820
 7. Barend van Santen, 1773-1845
 8. Johannes Jacobus van Santen, 1808-1883
 9. Nicolaas Hendrikus van Santen, 1834-1894
 10. Gijsbertus Nicolaas van Santen, 1879-1962
   XIa.  Gijsbertus Nicolaas Johannes van Santen, 1911-2001
   XIb.  Catharina Anna Wilhelmina van Santen, 1912-1993
   XIc.  Gerardus Wilhelmus van Santen, 1914-1992
   XId.  Johannes Karel Willem van Santen, 1916-1996
   XIIa. Gijsbertus Petrus Johannes van Santen, 1945
   XIIb. Elisabeth Catharina Johanna Maria van Santen, 1947
   XIIc. Johannes Anthonius Maria van Santen, 1948
   XIId. Aloysius Gerardus Maria van Santen, 1950
   XIIe. Johanna Veronica Maria van Santen, 1952
   XIIf. Paulus Hendrikus Maria van Santen, 1958
versie 4-8-2005 van
auteur J.A.M. van Santen
J.A.M. van Santen

Deze versie is hier zonder alle illustraties en bijlagen.


Inleiding

Het geslacht van Santen komt oorspronkelijk uit Xanten, gelegen in de Bondsrepubliek Duitsland Noordrijn-Westfalen.
De generaties I tot en met VI waren gereformeerd. De generaties VII tot en met XII Rooms-katholiek.
Tijdens het onderzoek ben ik de naam van Santen op verschillende manieren geschreven tegengekomen. Namelijk: van Santen, van Zanten, van Santhen, van Zanthen en van Xanten. Mijn familie is vanuit Tricht (4 generaties) via Beusichem (3 generaties), Culemborg (2 generaties), en Utrecht (1 generatie) in Amsterdam terecht gekomen.

Wapen

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag heb ik op een van de microfiches (52a) van R.T. Muschart een familiewapen gevonden van Jan van Zanthen. Hij was schepen van Malsen en Tricht.
De afbeelding is een omgewende gekroonde leeuw met dubbele staart. Het randschrift was geschonden. Het wapen stond op een zegel, die zich aan een charter met inventarisnummer 5452 bevond, van het archief der heren en graven van Culemborg.
Het handelt over een vonnis in een geschil tussen Jan van Kuijck, burger tot Culemborg, en Evert Loeffsz over een rente van een kamp land in Flemynxhoeff te Buurmalsen (10-7-1510) waarbij Jan van Zanthen als een der getuigen optrad.

Muschart vermeld ook het gebruik van een leeuw in het wapen van Dyrck van Zanten, die op 20-2-1497 tijnsgenoot was vanwege de abt en het klooster Mariënweerd.

In de wapencollectie van Steenkamp/Damstra bij Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag heb ik het wapen van Andriess (Arris/Erris) Henricks van Santen (generatie III) gevonden:
“van Santen. Erris Hendricksen 13-11-1668 te Malsen en Tricht 1 leeuw Muschart”

Van Henrick Andriess (Erriss) van Santen (generatie II) en van Andriess (Arris/Erris) Henricks van Santen (generatie III) is bekend dat zij beide, net als Jan van Zanthen, schepen van Malsen en Tricht waren.

Jan van Zanthen zou gezien zijn wapen (een leeuw), en dat hij ook schepen van Malsen en Tricht was, familie kunnen zijn. Helaas heb ik hiervoor nog geen bewijs kunnen vinden.

In de leenakteboeken heb ik het volgende kunnen vinden:

“1 Mergen ende 10 roden lants, in den lande van Buren tot Tricht gelegen, geheiten die Berwersche wayde, daer boven naest gelant Aris Dirxsoon ende beneden Derck van Xanten, streckende met den noorden eynde an de wayde ende met den Westereynde an den Middelwegh, tot Zutphenschen rechten ontfinck”.
Arnt Janssoon, 12 Augusti 1485, ende transporteerde het voort op Derck van Santen. Deze personen zouden voorouders kunnen zijn van mijn oudste gevonden voorouder.


Genealogie

 1. Andries (Arys) Janss van Santen, * ca. 1560, leenman van Buren te Tricht, 1592-1608, † vóór 4-4-1608, x Agnesa Jansdr, † vóór 3-12-1641.
  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Andriess
  2. Henrick Andriess, volgt II.
  3. Mayken Andriess, x Aert Huybertss, leenman van Buren te Tricht, 1602-1608, burger te Buren.
  4. Neeltgen Andriess, x Jan Stevenss de Helt.
  5. Dirck Andriess, x N.N.
   Uit dit huwelijk:
   • Jan Dirkss van Santen, vermeld in een groot aantal akten, x Cuijntje Cornelisdr. van Maurick, dv Cornelis Segersz van Maurick, gerichtbode van Buurmalsen en Tricht, en Antonia Jansdr.

  Gevonden in de schepenprotocollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:

  1. Inv. 299, fol. 18-18v.
   Op 1-12-1630 verklaart Agnessa Jansdochter, weduwe van Andries Janss, met Rembout de Munter, haar momber, tot haar erfgename haar zonen, Jan Andriess en Henrick Andriess, alsmede haar dochters Maeyken Andriess (getrouwd met Aert Huybertss) en Neeltgen Andriess (getrouwd met Jan Stevenss de Helt) en haar zoons zoon Jan Dirckss. Beslist wordt dat haar goederen na haar dood gelijkelijk onder hen zullen worden verdeeld.

  2. Inv. 300, fol. 207.
   20-11-1649, Dirck Corneliss van Amerongen heeft getransporteerd aan Jan Dirckss van Santen een rentebrief van 300,- Carolus.

  3. Inv. 301, fol. 87 v. —88.
   4-10-1652, Jan Dircksen van Santen en Cuijntgen Cornelisdr, echtel., hebben getransporteerd aan Hermen Corneliss van Doesborch, een zeker buis en hofstede met alle toebehoren, in Tricht aan de Bulcksteech.

  Gevonden in de civiele processen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:

  1. Inv. nr. 274.33
   1662, handelt over Jan Dirckss van Santen, als pachter van de impost op Buurmalsen en Tricht, contra Cornelis Hendrickss Drost, herbergier tot Tricht, waarbij van Santen de goederen van Drost wil panden.

  2. Inv. nr. 274.34
   1662, Jan Dirckss van Santen treedt als rechthebbende op voor zijn schoonvader Cornelis Segers van Maurick, gerechtsbode van Buurmalsen en Tricht. Het proces gaat over een zekere obligatie van 84,- wegens de kinderen en erfgenamen van zaliger Jacob Janssen, m.n. in de persoon van diens zoon Jan Jacobsz, van beroep rademaker te Buurmalsen, als momber van zijn broer en zusters.
   De obligatie (schuldbekentenis) dateert van 20-7-1651 en is nog niet betaald. Het gerecht eist nu aflossing van dit bedrag. In dit proces bevindt zich citatie waarin Cornelis Segers van Maurick van zijn zwager (hier dus: schoonzoon Jan Dirckss van Santen) koopt diens huis en erf te Tricht aan de dijk op de hoek van de Kerckstraet, daar de “Swarte Leeuw” uithangt, voor de somma van 1050,- Carolus.

   Als dit verband tussen het huis de “Swarte Leeuw” en de familie der van Santens klopt, lijkt het aannemelijk dat de orginele kleur van de leeuw in het familiewapen dus zwart is (zie generatie III).

  3. Inv. nr. 274.35
   1663, handelt over Jan Dirckss van Santen, die wil panden aan de gerede en ongerede goederen van Adriaen Corneliss van Maurick, en mede speciaal aan een zeker huis daar de “Swarte Leeuw” uithangt, te Tricht, voor 200,- cum interesse. Adriaen Corneliss van Maurick is een zwager van van Santen, en heeft hetzelfde ambt als diens vader, nl. gerechtsbode, maar dan te Culemborg. Jan Dirckss van Santen blijkt getrouwd met Cuijntje Cornelisdr van Maurick, wiens zuster Metgen Cornelisdr. van Maurick weduwe van Jan Janss van Duijnkercken is.

 2. Henrick Andriess (Eriss) van Santen, * ca 1584, leenman van Buren te Tricht 1608-?, schepen van Buurmalsen en Tricht, x Deliana Janss.
  Uit dit huwelijk
  1. Andries Henrickss, volgt III
  2. Dirck
  3. Anneken
  4. Mariken
  5. Peterken

  Gevonden in de schepenprotocollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht:

  1. Inv. nr. 297, fol. 3v.-4v.
   Op 29-6-1617 belooft Henrick Andries aan Baers de Weert een rente van 12,- 10 stuivers jaarlijks uit 5½ hond land in een uiterwaard tegenover Deil, gelegen tussen Huijbert Janss en Jan Andriess, alsmede uit 3½ morgen land in de Nieuwehoeven ter hoogte van de hoge watermolen te Tricht.

  2. Inv. nr. 298, fol. 221v.-222
   Dezelfde Henrick Andriess bekent op 1-3-1629 een identieke schuld aan Jan Dirckss van Santen en diens erfgename, jaarlijks te betalen op Petri ad Cathedram (22 febr), tegen onderpand van 2 morgen land te Tricht in de Legemaet.

  3. Inv. nr. 299, fol. 197-197v.
   Op 8-9-1636 vermaakt Henrick Andriess, schepen, gezond van lichaam en geest, aan de armen van Tricht 200,- Carolus. Zijn overige bezittingen vermaakt hij aan zijn erfgenamen, de zonen Andries en Dirk, en de dochters Anneken, Mariken en Peterken.

  4. Inv. nr. 300, fol. 29v.
   9-5-1642, Henrick Andries bekent schuldig aan Maria Janss, laatst weduwe van Andries Jacobss de somma van 503,- 10 stuivers, tegen onderpand van 15½ hond land op Tricht in de Stijlweert.

  5. Inv. nr. 300, fol. 32v.-33v
   30-5-1642, Jacob van Daal, als curator van de nagelaten boedel van Dirck Willems, heeft getransporteerd aan Henrick Andries, een huis en hofstede in het dorp Tricht.

  6. Inv. nr. 300, fol. 68-68v.
   23-6-1644, Jan Corneliss de oude, korenkoper, en Maijken Gijsbertsdr, echtel., hebben overgedragen aan Henrick Arissen en zijn erfgenamen de vrije eigendom van ca. 3 morgen weiland, gelegen aan het Breet Bedde op Tricht, waarvan de wederhelft toebehoort aan Steven van Harten, wonende te Buren.

  7. Inv. nr. 300, fol. 117-117v.
   18-5-1646, Steven van Herten, burger binnen Buren, heeft getransporteerd aan Hendrick Andriess en diens erven, de vrije eigendom van een halftscheiding van ca. 3 morgen weiland te Tricht.

  8. Inv. nr. 300, fol. 118-118v.
   18-5-1646, Hendrick Andriess, mede schepen alhier in dienst, bekent schuldig aan Steven van Herten, burger binnen Buren, de somma van 362,- Carolus 10 stuivers, wegens de aankoop van een haifscheiding van ca. 3 morgen weiland op Tricht.

  9. Inv. nr. 300, fol. 138-138v.
   11-6-1646, voor o.m. schepen Hendrick Andriess stelt Jan Ariss een erfwaarschap onder 1½ morgen hof- en bouwland onder Geldermalsen.

  10. Inv. nr. 301, fol. 24v.-25
   13-7-1650, Anthonis Janss van Santen, laatst weduwnaar van Neesken Jochums, bekent schuldig aan Hendrick Arriss en diens erven, een jaarlijks losrente van 43,- 15 stuivers, uit een kapitaal van 700,- Carolus, uit 3 morgen min 1 hond bouwland, gelegen in de Middelmaet.
   In margine staat dat Hendrick Andriess (tekenend met H.A.), verklaart voldaan te zijn door Anthonis Janss Arriss.

  11. Inv. nr. 301, fol. 55
   4-8-1651, Hendrick Ariss, nabuur te Tricht, heeft opgedragen aan Jan Aertss Coornkoper te Buren een obligatie van 48,- Carolus 15 stuivers op 18-3-1651.

  12. Inv. nr. 301, fol. 78.
   26-7-1652, Hendrick Andriess heeft overgedragen aan Stijntje van Westrenen een losrentebrief van 400,- Carolus, slaande op 3 morgen min 1 hond bouwland in de Middelmaet op Tricht, competerende aan Anthonis Janss van Santen.

  13. Inv. nr. 301, fol. 79v.-80
   30-7-1652, Jan Andriess heeft getransporteerd aan Hendrick Andriess, zijn broeder, ca. 1 morgen land te Tricht in de Middelmaet.

  14. Inv. nr. 301, fol. 218-219
   26-11-1658, Cornelis Segerss van Maurick, weduwnaar en boedelhouder van Anthonia Janss, en Hendrick Andriess (hij tekent met H.A.), als man en voogd van Deliana Janss c.s, erfgenamen van de vrnd. Anthonia Janss, worden vermeld wegens een overeenkomst bij de verdeling van een erfenis.

  Gevonden in de civiele processen van schoutambt Buurmalsen en Tricht:

 3. Andriess (Arris/Erris) Henricks van Santen, schepen van Malsen en Tricht, † Tricht 22-3-1690, x:
  1e huwelijk vóór 15-2-1649 Huybertien Jansdr. Verbeeck (ook wel: Van Beeck)
  Uit dit huwelijk:
  1. Peter Erriss
  2. Henricxken Erriss, x Peter de Groot
  3. Lysken Erriss, † 13-11-1676, x Cornelis Dirckss van Rijnberck
  4. Jantien Erriss
  5. Roeloff Erriss, x Gerritje Huiberts Schenk
  2e huwelijk met Cornelisken Cornelisdr.
  3e huwelijk 1668, met Jantje Cornellsdr. van Rijnberck, * Zoelmond, † Tricht 1677, weduwe van Aert Imertsen, dv Cornelis Jansz van Rijnberck en Adriana Anthonisdr. de Raadt.
  Uit dit huwe1ijk:
  4e huwelijk 1678, met Bastiaantje Willems van Tlseren, weduwe van Pieter den Kinder.
  5e huwelijk 1686, met Lysken Reyers, weduwe van Jan Goossen.

  Van Andries (Arris/Erris) Henricks van Santen heb ik in de wapencollectie van Steenkamp/Damstra in Den Haag het volgende gevonden:
  “van Santen. Erris Hendricksen 13-11-1668 te Malsen en Tricht 1 leeuw Muschart"

  Jantje Corn. van Rijnberck was afkomstig uit in een familie, die later in Beusichem, Buurmalsen, Tricht en Zoelmond belangrijke ftmcties bekleedde.
  Zoals burgermeester, schout en schepen
  Gevonden in Heraldische Sprokkels (VIII) van Muschart:
  Het wapen van de familie van Rijnberck:
  In rood 3 gouden bijenkorven naast elkaar op grasgrond, elk overtopt door een gouden kroontje.
  Helmteken: een gekroonde bijenkorf van het schild, tussen een rode vlucht.
  Dekkleden: goud en rood.
  Bron: Gevoerd door Cornelis Anthonisse van Rijnberk, 18-8-1749, schepen van Beusichem en Zoelmond. Idem voert Cornelis van Rijnberk, zelfde datum, schout van genoemde plaatsen, volgens beider zegels aan charters in het Nassau’s Domeinarchief, doos 2089-2091, Alg. Rijksarchief ‘s-Gravenhage. Het wapen komt tevens voor in de kerk te Beusichem.

  Gevonden in de schepenprotocollen (rechtelijk archief graafschap Buren):

  1. Inv. nr. 300, fol. 119-119v
   21-1-1646, Jan Cornelis de oude en Mayken Gijsberts, echtelieden, transporteren aan Erris Hendrickss van Santen ca. 16 hond land te Buurmalsen, genaamd De Grote en De Kleine Sonhoeck.

  2. Inv. nr. 300. fol. 104-105
   11-3-1646, Arris Hendrickss van Santen, wonende te Tricht, bekent een schuld aan Hubert Aertss van Baden, zijnde een jaarlijkse losrente van 75,- Carolus, herkomende van een kapitaal van 1200,- jaarljks te lossen op 25 December tegen onderpand van 3 morgen land met alle toebehoren op Tricht tegenover Deil, genaamd Den Uiterweerd. Ten noorden hiervan ligt het land van Hendrick Arris.

  3. Inv. nr. 300, fol. 189
   9-2-1648, Andries Hendriksen van Santen en Huybertgen Jansdr., echtelieden, hebben getransporteerd aan Adriaan van der Harthals en zijn erfgenamen, ca 11 hond bouwland op Buurmalsen, genaamd Den Sonhoeck, met dijk en buitendijks weerdje.

  4. Inv. nr. 300, fol. 206-206v
   1-7-1649, Arris Hendrikss van Santen bekent een schuld aan Wouter Dirckss, onmondige nagelaten zv Dirck Wouters de Jonge, zijnde een vrij jaarlijkse losbare rente van 18,- Carolus 15 stuivers, jaarlijks te betalen op 1 Juli, tegen onderpand van 7 hond bouwland en 11 hond bouwland, beide gelegen op de Weert op Tricht.

  Gevonden in de civiele processen in het schoutambt Buurmalsen en Tricht:

 4. Hendrik Erris van Santen, * Tricht 24-1-1674 (bij de middagh), veldschutter, x Beusichem 23-6-1695 Neeltje Teunisz Sterck j.d. te Everdingen (aen den diefdyck).
  Uit dit huwelijk:
  1. Andries, gedoopt Beusichem 28-1-1697
  2. Teunis, volgt V
  3. Kornelis, gedoopt Beusichem 18-2-1703
  4. Pelgrom, gedoopt Beusichem 20-9-1705
  5. Johannes, gedoopt Beusichem 17-7-1707
  6. Jannetje, gedoopt Beusichem 3-3-1709, x Beusichem 24-5-1740 Cornelis Dirksz de Ronde, schepen, hoogdijkheemraad, handelaar en makelaar.
  7. Jacob, gedoopt Beusichem 27-8-1713
  8. Roelof, gedoopt Beusichem 25-12-1715

  Een veldschutter moest het vee in het veld schutten (beschermen). Hij moest weggelopen vee gaan opzoeken.
  Hij bracht het vee dan naar de schutskooi. Kende de veldschutter de eigenaar van het vee, dan ging hij hem waarschuwen.
  Was dat niet zo, dan wachtte hij net zolang, tot de eigenaar kwam.
  De eigenaar moest dan een bepaalde vergoeding betalen aan de veldschutter.
  Vaak ging dit beroep over van vader op zoon. Dit blijkt ook weer uit een aanstellingsakte uit 1723. Hendrik Erriss van Santen werd eind 17e eeuw door schout Corn. Van Rijnberck en schepenen tot veidschutter benoemd.
  Echter ... de drossaard van Buren, Louis van Steelandt, Vrijheer van Ubbergen, heer van Grijsoort Oudenhoorn, van Wouveren en Vredestijn, is het daarmee niet eens, en schoof een andere veldschutter naar voren, namelijk Jan Evertsen, hopman te Asch.
  De schout en sehepenen schreven een protestbrief aan de stadhouder.
  Volgens hen, hadden zij het recht om een veldschutter te benoemen, en niet de drossaard.
  Het conflict sleept zich jaren voort en in 1710 besluit de schout naar Den Haag te reizen om daar bij de hoogmogende heren raadsheren zijn zaak te bepleiten.
  Hij reisde per chaise van Beusichem naar Utrecht en van hier per trekschuit naar Den Haag.
  De schout won, maar de drossaard weigerde toe te geven. Op 11 maart reisde van Rijnberck naar Den Haag en in juni voor de 3e maal!
  Eindelijk kon Berent van den Hardenbergh, gerechtsdienaar, de drossaard gaan vertellen, dat hij op straffe van 50,- gld de door hem aangestelde veldschutter moest ontslaan en de sleutel van de schutskooi moest afgeven aan de door de schout aangestelde Hendrik Erriss van Santen.
  (bron: “Flitsen uit de geschiedenis van Beusichem en Zoelmond” Deel I van J.J. Nout.)

  Gevonden in de criminele procesdossiers van het Graafschap Buren:

  1. 18.6
   1727, Pell van Santen j.m. van Beusichem, wegens bekkensnijden van 2 personen. Is voortvluchtig.

   Waarschijnlijk is Pell van Santen een zv Hendrik Erris van Santen (generatie IV)
   In het procesdossier staat wat er was voorgevallen.
   Pell van Santen, jongeman woonachtig te Beusichem, zat woensdag avond 9 Oktober 1726 in het huis van Oth Janssen Verkerk wonende op 't Eijnd te Beusichem samen met hem en Peter van den Oorth genever te drinken.
   Peter van den Oort woonde in bij Oth Janssen Verkerk.
   Onder het drinken zei Pell van Santen: ”gij moet uw lepel beter vol scheppen, en doen gelijk als ik”.
   Peter van den Oorth antwoordde hierop: “Elk drinkt zoveel als hem lust, en ik kan zoveel niet drinken als gij”.
   Hierna vroeg Pell van Santen aan Peter van den Oorth samen naar de voordeur te gaan. Nadat Peter van den Oorth eerst nog zijn pijp had aangestoken, liep hij niets vermoedend naar de voordeur, waar Pell van Santen al op hem stond te wachten.
   In de gang bij de voordeur heeft Pell van Santen verraderlijk met een mes in het aangezicht van Peter van den Oorth gesneden.
   Peter van den Oorth is toen zeer ontsteld en erg bloedend weer naar binnen gegaan.
   Toen is Oth Janssen Verkerk naar de gang gegaan om te zien wie zo gruwelijk feit aan zijn huisgenoot heeft begaan.
   Hij kwam Pell van Santen bij de voordeur tegen, die ook hem met een mes in het aangezicht sneed.

  2. 23.3
   1752, Johannes van Santen.
   Malversaties, diefstal van rijsthout en staken, verkoop daarvan.
   Verbanning voor 4 jaar.
   Zijn broers Cornelis en Teunis werden met een waarschuwing ontslagen uit detentie bij gebrek aan bewijs.

 5. Teunis Hendriksz van Santen, gedoopt 11-2-1700, x Beusichem 17-10-1723 Willemina Willemsz Koerius j.d. van Buren, dv Willem Willemsz Koerius en Willemtie Peterdr. Wambas.
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik Erris, gedoopt Beusichem 11-3-1725
  2. Andries Erris, gedoopt Beusichem 23-10-1729
  3. Teunis Erris, gedoopt Beusichem 29-4-1735
  4. Jacob Erris, volgt VI

 6. Jacob van Santen, * Beusichem 10-11-1737, † Beusichem 4-2-1820, x Jannetje van Eerden, † Beusichem 3-3-1818 (73 jaar oud), dv Willem van Eerden en Heyltje van Hooren.
  Uit dit huwelijk:
  1. Barend, volgt VII
  2. Jacob, gedoopt Beusichem 25-10-1778, † Beusichem 23-5-1854, x Cornelia Veldkamp.
  3. Willemijntje, * Beusichem 22-4-1781, † Beusichem 14-9-1850.
  4. Hendricus.

 7. Barend van Santen, * Beusichem -10-1773, schipper, † Culemborg (Achterstraat) 9-12-1845, x Culemborg 12-3-1799 Helena Miolé, * Culemborg 1772, † Culemborg (Lange Havendijk) 23-3-1863, dv Johannes Miolé (Jean Mignolet) en Elisabeth Parain.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Elisabeth, gedoopt Culemborg 4-6-1800
  2. Jansje, gedoopt Culemborg 17-6-1 802
  3. Helena Bernardina, gedoopt Culemborg 21-1-1806, naaister, † Culemborg 2-4-1892
  4. Johannes Jacobus, volgt VIII
  5. Klaas, gedoopt Culemhorg 23-4-1810, stoelenmaker, † Culemborg 16-6-1885
  6. Hendricus, * Culemborg 10-9-1812
  7. Lambertus, * Culemborg 29-8-1814

  Johannes Miol é; is als Jean Mignolet te Luik * op 11-10-1721. Zijn beroep was geweermaker en werkte op de Culemborgse geweerfabriek. De fabriek stond op het z.g. “Het Bosje”, direct buiten de Oranje poort. Er werden geweren en pistolen vervaardigd.

 8. Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20-3-1808, huisschilder, † Culemborg 12-9-1883, x Culemborg 9-2-1831 Francina Maria Kramer, gedoopt 28-4-1801, † Culemborg 23-1-1875, dv Hendrik Antonie Kramer, landbouwer, en Johanna Maria van der Maat.
  Uit dit huwelijk:
  1. Hendrikus Antonius, * Culemborg 1-7-1833, † Culemborg 26-10-1833
  2. Nicolaas Hendrikus, volgt IX
  3. Antonia Alida, * Culemborg 30-3-1842 (Kleine Kerkstraat)

 9. Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18-10-1834, schilder, † Utrecht 26-04-1894, x Utrecht 6-11-1872 Geertruij van Lexmond, * IJselstein (Utrecht) 30-8-1837, dienstbode, † Utrecht 14-3-1914, dv Gijsbertus van Lexmond, hoepelmaker, en Belia van Dijk.
  Uit dit huwelijk:
  1. Francina Maria Belia, * 22-10-1875, † Oranjewoud (gem. Heerenveen)
  2. Gijsbertus Nicolaas, volgt X

 10. Gijsbertus Nicolaas van Santen, * Utrecht (Biltstraat) 2-2-1879, trambestuurder, † Amsterdam 12-6-1962, x Utrecht 2-2-1910 (op zijn verjaardag) Wilhelmina Carolina Pot, * Utrecht (Goedesteeg) 29-7-1877, † Amsterdam 7-1-1947, dv Johannes Pot, tuinman, en Anna Catharina Sick.
  Uit dit huwelijk:
  1. Gijsbertus Nicolaas Johannes van Santen, volgt XIa
  2. Catharina Anna Wilhelmina, volgt XIb
  3. Gerardus Wilhelmus, volgt XIe
  4. Johannes Karel Willem, volgt XId

  XIa   Gijsbertus Nicolaas Johannes van Santen, * Amsterdam 26-6-1911, kantoorbediende, † Amsterdam 13-8-2001, x Amsterdam 8-2-1939 Johanna Cornelia Schoormans, * Amsterdam 16-8-1914, † 10-5-1966, dv Johannes Louis Theodorus Schoormans en Gesina Elisabeth van Haagen.
  Uit dit huwelijk:

  1. Gijsbertus Petrus Johannes, volgt XIIa
  2. Elisabeth Catharina Johanna Maria, volgt XIIb
  3. Johannes Anthonius Maria, volgt XIIc
  4. Aloysius Gerardus Maria, volgt XIId
  5. Johanna Veronica Maria, volgt XIIe
  6. Paulus Hendrikus Maria, volgt XIIf

  XIb   Catharina Anna Wilhelmina van Santen, * Amsterdam 15-10-1912, † Amsterdam 12-1 1-1993, x Cornelis Beatrix Anthonius Rossenberg.
  Uit dit huwelijk:

  XIc   Gerardus Wilhelmus van Santen, * Amsterdam 16-8-1914, † Hilversum 19-10-1992.

  XId   Johannes Karel Willem van Santen, * Amsterdam 2-8-1916, † Nijmegen 25-11-1996, x Nijmegen 10-8-1945 Veronica Folmering, * Nijmegen 30-11-1911, † Nijmegen 18-7-2000, dv Johan Folmering en Agatha Maria Veitman.
  Uit dit huwelijk:

  1. Willem Karel Jan, * Nijmegen 20-7-1946
  2. Agatha Maria Anna, * Nijmegen 9-1-1948
  3. Gijsberta Nicolette, * Nijmegen 17-6-1950, x Nijmegen 10-12-1973 Martinus Wilhelmus Maria Gemma Peters, * Nijmegen 27-12-1949, zv Martinus Albertus Peters en Johanna Maria Paulina Benda.
   Uit dit huwelijk:
   • Hanneke Johanna Veronica, * Nijmegen 14-6-1980

  XIIa   Gijsbertus Petrus Johannes van Santen, * Amsterdam 16-8-1945.

  XIIb   Elisabeth Catharina Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 23-6-1947, x Salisbury (Australië) 6-11-1971 Desmond John Spencer, * Prospect (Australië) 19-3-1948, zv Norman Ludlow Spencer en Dorothy Letitia Harrison.
  Uit dit huwelijk:

  1. Amanda Johanna, * Prospect (Australië) 11-10-1974
  2. Julian Desniond, * Prospect (Austra1ië) 21-12-1976

  XIIc   Johannes Anthonius Maria van Santen, * Amsterdam 30-10-1948, ambtenaar, x Amsterdam 29-7-1970 Johanna Adriana Maria Meijer, * Amsterdam 21-2-1943, dv Jan Meijer en Adriana Maria Van Der Burgh.
  Uit dit huwelijk:

  1. Samira Patricia, * Amsterdam 5-6-1974, x Amsterdam 5-8-2005 Raimond Johannes van der Schaaf,
  2. Vanessa Yasmine, * Amsterdam 14-3-1977, sociaal pedagogische hulpverleenster, x Amsterdam 26-5-2005 Dennis Leibbrand, * Amsterdam 8-9-1975, politieagent, zv Frans Leibbrand en Elisabeth Kruis.

  XIId   Aloysius Gerardus Maria van Santen, * Amsterdam 31-10-1950, ambtenaar (ptt), x 16-8-1979 Josefa Maria Veen, * 4-1-1959.
  Uit dit huwelijk:

  1. Martine Regina Maria, * Almere 5-6-1984
  2. Rosalie Antoinette, * Almere 2-5-1986

  XIIe   Johanna Veronica Maria van Santen, * Amsterdam 11-9-1952, x Amsterdam 13-12-1973 Daniel Jacobus Lagcher, * Amsterdam 18-12-1951.
  Uit dit huwelijk:

  1. Erwin, * Haarlem 15-7-1977
  2. Wendy, * 9-4-1981
  3. Arnoud, * Rotterdam 9-1-1984

  XIIf   Paulus Hendrikus Maria van Santen, * Amsterdam 19-5-1958, x Amsterdam 14-9-1990 Anna Petronella Kooring.